Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 003872 24089801 na godz. na dobę w sumie
Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne - ebook/pdf
Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4920-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana książka dotyczy problematyki niepoczytalnościart. 31 KK oraz środków zabezpieczających – 94, 95 i 95a KK. Autorzy przedstawiają zagadnienia w oparciu o problemy z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Wychodząc od wstępnego przedstawienia relacji między karami i środkami karnymi a środkami zabezpieczającymi, a także ogólnych zagadnień psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej w związku z medycznym postępowaniem psychiatrycznym, w tym w szczególności postępowaniem przymusowym, w zasadniczej części książki przeanalizowano zagadnienia poczytalności, poczytalności ograniczonej i niepoczytalności. Rozważania dotyczą zagadnień prawnych, przede wszystkim problematyki niepoczytalności i psychiatrycznych środków zabezpieczających z punktu widzenia ostatnich osiągnięć psychiatrii, psychologii i seksuologii, także w świetle najnowszej literatury przedmiotu.

W monografii znalazły miejsce również zagadnienia procesowe. Intencją autorów było przygotowanie książki  zarówno dla prawników posiadających wiedzę w zakresie podstaw psychiatrii i psychologii, dla psychiatrów i psychologów podejmujących trud opiniowania  na potrzeby  postępowania karnego i specjalizacji w zakresie psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej jak również dla osób początkujących,  nieobeznanych ze skomplikowanąterminologią omawianej tematyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NIEPOCZYTALNOŚĆ I PSYCHIATRYCZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ZAGADNIENIA PRAWNO-MATERIALNE, PROCESOWE, PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE JÓZEF K. GIEROWSKI LECH K. PAPRZYCKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JÓZEF K. GIEROWSKI, LECH K. PAPRZYCKI • NIEPOCZYTALNOŚĆ I PSYCHIATRYCZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE. ZAGADNIENIA PRAWNO-MATERIALNE, PROCESOWE, PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Piotr Wiatrowski DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO www.ksiegarnia.beck.pl NIEPOCZYTALNOŚĆ I PSYCHIATRYCZNE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE ZAGADNIENIA PRAWNO-MATERIALNE, PROCESOWE, PSYCHIATRYCZNE I PSYCHOLOGICZNE JÓZEF K. GIEROWSKI LECH K. PAPRZYCKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Dagna Kordyasz Recenzja naukowa: Prof. nadzw. dr hab. Janusz Piotr Heitzman Pozycja polecana przez: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej Polskie Towarzystwo Psychologiczne © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4919-0 ISBN e-book 978-83-255-4920-6 Spis treści Wykaz skrótów......................................................................................................................... IX Bibliografia................................................................................................................................ XV Wstęp.............................................................................................................................................. XLV Rozdział I. Wprowadzenie.................................................................................................1 §.1..Zakres.opracowania...............................................................................................1 §.2..Okoliczności.wyłączające.albo.ograniczające.winę.................................2 §.3..Kary.i.środki.karne.a.środki.zabezpieczające..............................................4 §.4..Przymus.leczenia.i.terapii.w.psychiatrii,.seksuologii.i.psychologii...6 . I... Formy.i.rodzaje.terapii.zakłóceń.czynności.psychicznych. o.podłożu.seksualnym............................................................................. 1..Zaburzenia.seksualne.z.perspektywy.środków. leczniczo-zabezpieczających............................................................ 2..Leczenie.sprawców.przestępstw.seksualnych. oraz.skuteczność.wybranych.metod. medyczno-psychoterapeutycznych............................................... 3..Standardy.i.sposoby.ewaluacji.działań.skierowanych. na.sprawców.przestępstw.seksualnych....................................... . II... Ochrona.praw.osób.chorych.psychicznie....................................... Rozdział II. Niepoczytalność........................................................................................... §.1..Wprowadzenie......................................................................................................... §.2..Poczytalność............................................................................................................. §.3..Niepoczytalność..................................................................................................... . I... Metody.określenia.(definiowania).niepoczytalności.................. . II... Źródła.niepoczytalności......................................................................... 1..Choroba.psychiczna............................................................................. A..Zaburzenia.psychotyczne.–.definicja,.jednostki. diagnostyczne................................................................................... B..Psychozy.schizofreniczne............................................................ a..Ewolucja.poglądów.na.schizofrenię..................................... b..Etiologia.schizofrenii................................................................. c..Modele.powstawania.schizofrenii........................................ C..Zaburzenia.urojeniowe,.paranoja............................................. D..Zaburzenia.afektywne................................................................... a..Zaburzenia.afektywne.a.naruszanie.porządku. prawnego....................................................................................... b..Samobójstwa.rozszerzone........................................................ E..Czynniki.ryzyka.przemocy.wśród.sprawców. psychotycznych................................................................................ a..Czynniki.psychospołeczne...................................................... 13 13 18 19 42 47 47 53 57 67 70 71 73 76 83 86 88 90 93 94 95 99 99 VV b..Czynniki.kliniczne...................................................................... c..Urojenia,.omamy.oraz.interakcja.między.nimi................ d..Emocje,.stres.urojeniowy......................................................... E...Zaburzenia.psychotyczne.a.współwystępowanie. innych.zaburzeń.u.sprawców.zabójstw.................................. a...Antyspołeczne.zaburzenia.osobowości............................. b...Zaburzenia.psychotyczne.a.współwystępowanie. psychopatii.................................................................................... c...Nadużywanie.substancji.psychoaktywnych.................... 2..Ostra.reakcja.na.stres.i.zespół.stresu.pourazowego................ 3..Upośledzenie.umysłowe..................................................................... 4..Inne.zakłócenie.czynności.psychicznych................................... A..Zaburzenia.osobowości.–.perspektywa. psychiatryczna.i.psychologiczna............................................... a...Osobowość.i.jej.zaburzenia.................................................... b...Osobowość.i.jej.zaburzenia.–.ujęcie.psychiatryczne. (medyczne).................................................................................... c...Zaburzenia.osobowości.–.w.poszukiwaniu.wspólnej. perspektywy.psychiatryczno-psychologicznej.............. d...Kontrowersje.wokół.pojęcia.psychopatii.i.jego. 100 102 103 105 105 105 106 108 111 118 121 122 125 137 użyteczność.dla.psychopatologii.sądowej........................ 140 e...Zaburzenia.osobowości.–.perspektywa.integracji. podejść............................................................................................ B..Zaburzenia.psychoseksualne...................................................... a...Zaburzenia.preferencji.seksualnych.–.obraz. kliniczny.i.geneza....................................................................... b..Etiologia.parafilii......................................................................... c..Typy.parafilii.................................................................................. d...Agresja.seksualna.–.próby.wyjaśnienia. 167 171 174 179 180 przyczynowego............................................................................ 181 e...Klasyfikacje.sprawców.gwałtów,.pedofilów. 190 i.zabójców.na.tle.seksualnym................................................. 191 f..Klasyfikacje.gwałtów.i.ich.sprawców.................................. g..Klasyfikacje.pedofilów.............................................................. 198 h..Seksualni.zabójcy........................................................................ 200 i... Czynniki.ryzyka.przemocy.seksualnej............................... 211 C..Stan.nietrzeźwości.jako.zakłócenie.czynności. psychicznych..................................................................................... §.4... Następstwa.źródeł.niepoczytalności........................................................... §.5... Poczytalność.ograniczona............................................................................... §.6... Stopniowanie.ograniczenia.poczytalności............................................... §.7... Ustalenie.wystąpienia.zakłócenia.czynności.psychicznych. w.czasie.czynu....................................................................................................... . I... Ustalenie.wystąpienia.zakłócenia.czynności.psychicznych..... . II... Ustalenie.wystąpienia.zakłócenia.czynności.psychicznych. 214 217 220 223 225 225 w.czasie.czynu............................................................................................. 232 VI Spis treści §.8... Konsekwencje.prawnokarne.niepoczytalności.i.poczytalności. ograniczonej.......................................................................................................... . I... Stosowanie.środków.zabezpieczających.......................................... . II....Nadzwyczajne.złagodzenie.kary.......................................................... §.9... Niepoczytalność.i.poczytalność.ograniczona.a.inne.okoliczności. ograniczające.odpowiedzialność.karną...................................................... Rozdział III. Psychiatryczne środki zabezpieczające....................................... §.1... Rodzaje.psychiatrycznych.środków.zabezpieczających....................... . I... Charakter.prawny.umieszczenia.w.zakładzie.zamkniętym. –.art..93–95a.KK......................................................................................... . II... Odpowiedni.zakład.psychiatryczny.–.art..94.KK.......................... .III... Zakład.karny,.w.którym.stosuje.się.szczególne.środki. 238 238 239 240 248 248 248 257 lecznicze.lub.rehabilitacyjne.–.art..95.KK....................................... 264 .IV... Zakład.zamknięty,.w.którym.umieszczany.jest.sprawca. przestępstwa.skierowanego.przeciwko.wolności.seksualnej,. popełnionego.w.związku.z.zaburzeniami.preferencji. seksualnych.i.leczenie.ambulatoryjne.–.art..95a.§.1.KK............ §.2... Zasady.orzekania.................................................................................................. . I... Zasada.niezbędności.(konieczności)................................................. . II... Zasada.proporcjonalności...................................................................... .III... Zasada.obligatoryjności........................................................................... .IV... Zasada.wysłuchania.biegłych................................................................ §.3... Opiniowanie.biegłych.o.stanie.psychicznym.sprawcy.czynu. zabronionego......................................................................................................... . I... Opinia.biegłych.......................................................................................... . II... Błędy.w.opiniowaniu.sądowo-psychologicznym.w.świetle. podstawowych.standardów.psychologii.sądowej........................ .III... Wysłuchanie.biegłych.............................................................................. .IV... Prognozowanie.ryzyka.przemocy.kryminalnej............................. 1...Zasady.prognozowania...................................................................... 2...Czynniki.ryzyka.przemocy.–.pomiar.i.metody......................... 3...Czynniki.ryzyka.zachowań.agresywnych.według. skali.HCR-20............................................................................................ A..Czynniki.historyczne..................................................................... B..Czynniki.kliniczne.......................................................................... C..Czynniki.związane.z.przyszłym.ryzykiem.przemocy....... §.4... Przesłanki.i.dyrektywy.orzekania.środka.zabezpieczającego. umieszczenia.w.odpowiednim.zakładzie.psychiatrycznym. (art..94.KK)............................................................................................................. §.5... Przesłanki.i.dyrektywy.orzekania.środka.zabezpieczającego. umieszczenia.w.zakładzie.karnym.sprawcy.o.ograniczonej. poczytalności.(art..95.KK)............................................................................... §.6... Przesłanki.i.dyrektywy.orzekania.środka.zabezpieczającego. umieszczenia.w.zakładzie.zamkniętym.sprawcy.przestępstwa. skierowanego.przeciwko.wolności.seksualnej.albo.skierowania. na.leczenie.ambulatoryjne.(art..95a.KK).................................................... 266 268 269 269 271 273 275 275 295 306 308 308 318 323 326 327 327 329 343 351 VII Spis treści Rozdział IV. Postępowanie karne w przedmiocie leczniczych psychiatrycznych środków zabezpieczających......................................... §.1... Orzekanie.w.przedmiocie.psychiatrycznego.środka. 377 zabezpieczającego.poza.rozprawą.główną................................................ 380 §.2... Orzekanie.w.przedmiocie.psychiatrycznego.środka. zabezpieczającego.na.rozprawie.głównej.................................................. §.3... Postępowanie.odwoławcze.i.kasacyjne...................................................... 393 394 Rozdział V. Wykonanie psychiatrycznych środków zabezpieczających....................................................................................................... §.1... Zasady.wykonywania.psychiatrycznych.środków. 396 zabezpieczających............................................................................................... 399 §.2... Wykonywanie.środka.zabezpieczającego.umieszczenia. w.zakładzie.karnym,.w.którym.stosuje.się.szczególne.środki. lecznicze.i.rehabilitacyjne.–.art..95.KK...................................................... 401 §.3... Wykonywanie.środka.zabezpieczającego.umieszczenia. w.zakładzie.psychiatrycznym.–.art..94.KK................................................ 407 §.4... Wykonanie.środków.zabezpieczających.umieszczenia. w.zakładzie.zamkniętym.albo.skierowanie.na.leczenie. ambulatoryjne.sprawcy.przestępstwa.skierowanego.przeciwko. wolności.seksualnej.–.art..95a.KK................................................................ Rozdział VI. Zakończenie.................................................................................................. Indeks rzeczowy .................................................................................................................... 421 429 451 VIII Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ����������������������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (Dz�U� Nr 16, poz� 93 ze zm�) KK ���������������������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm�) KK z 1932 r� ���������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11�7�1932 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 60, poz� 571 ze zm�) KK z 1969 r� ���������������������������������� ustawa z 1 9�4�1969 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 13, poz� 94 ze zm�) KKS �������������������������������������������������� ustawa z 10�9�1999 r� – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn�: Dz�U� z 2007 r� Nr 111, poz� 765 ze zm�) KKW ������������������������������������������������ ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny wykonawczy (Dz�U� Nr 90, poz� 557 ze zm�) KKW z 1969 r� ������������������������������ ustawa z 19�4�1969 r� – Kodeks karny wykonawczy (Dz�U� Nr 13, poz� 98 ze zm�) Konstytucja RP ���������������������������� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2�4�1997 r� (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) KPC �������������������������������������������������� ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilne- go (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) KPK ������������������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz�U� Nr 89, poz� 555 ze zm�) KPK z 1928 r� �������������������������������� rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19�3�1928 r� (tekst jedn�: Dz�U� z 1939 r� Nr 8, poz� 44 ze zm�) KPK z 1969 r� �������������������������������� z 19�4�1969 r� – Kodeks postępowania karnego (Dz�U� Nr 13, poz� 96 ze zm�) KPSW ���������������������������������������������� ustawa z 24�8�2001 r� – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn�: Dz�U� z 2008 r� Nr 133, poz� 848 ze zm�) KRO ������������������������������������������������� ustawa z 25�2�1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn�: Dz�U� z 2012 r� poz� 788 ze zm�) OchrZdrPsychU �������������������������� ustawa z 19�8�1994� o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn�: Dz�U� z 2011 r� Nr 231, poz� 1375 ze zm�) PostNielU ���������������������������������������� ustawa z 26�10�1982 r� o postępowaniu w sprawach nie- letnich (tekst jedn�: Dz�U� z 2010 r� Nr 33, poz� 178 ze zm�) RegUSPR ���������������������������������������� rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23�2�2007 r� – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz�U� Nr 38, poz� 249 ze zm�) IXIX ZakłAmbR ������������������������������������������ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15�11�2010 r� w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz�U� Nr 230, poz� 1519) ZakłPsychR ������������������������������������ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10�8�2004 r� w spra- wie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykony- wania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz�U� Nr 179, poz� 1854 ze zm�) ZakłZamkR ������������������������������������ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15�11�2010 r� w spra- wie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków za bez pieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeci- wko wolności seksualnej, a także ich pojemności i wa- runków zabezpieczenia (Dz�U� Nr 230, poz� 1520) 2. Organy orzekające SA ������������������������������������������������������ sąd apelacyjny SN ����������������������������������������������������� Sąd Najwyższy SO ����������������������������������������������������� sąd okręgowy TK ����������������������������������������������������� Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikatory AUMCS �������������������������������������������� Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska BPK �������������������������������������������������� Biuletyn Prawa Karnego CzPKiNP ���������������������������������������� Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz�U� ������������������������������������������������ Dziennik Ustaw GSP��������������������������������������������������� Gdańskie Studia Prawnicze KZS �������������������������������������������������� Krakowskie Zeszyty Sądowe NP ����������������������������������������������������� Nowe Prawo NKPK ���������������������������������������������� Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego OSA �������������������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW ������������������������������������������ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa OSNPG �������������������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratoria Ge ne- ralna OSNwSK ���������������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP �������������������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ������������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi trażowych Pal� ���������������������������������������������������� Palestra PiM ��������������������������������������������������� Prawo i Medycyna X Wykaz skrótów PiP ���������������������������������������������������� Państwo i Prawo PPK �������������������������������������������������� Problemy Prawa Karnego Prok� i Pr����������������������������������������� Prokuratura i Prawo PS ������������������������������������������������������ Przegląd Sądowy PWP ������������������������������������������������� Przegląd Więziennictwa Polskiego PWS �������������������������������������������������� Problemy Wymiaru Sprawiedliwości SP ������������������������������������������������������ Studia Prawnicze ZNIBPS ������������������������������������������� Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo wego WPP ������������������������������������������������� Wojskowy Przegląd Prawniczy 4. Terminy fachowe z zakresu psychologii i psychiatrii ADT ������������������������������������������������� terapia deprywacją androgenową (Androgen De pri ­ vation Therapy) APD ������������������������������������������������� antyspołeczne zaburzenia osobowości (Antisocial Personality Disorder) ASD ������������������������������������������������� ostra reakcja na stres (Acute Stress Disorder) BAS �������������������������������������������������� behawioralny system aktywacji (Behavioral Acti vation System) BIS ��������������������������������������������������� behawioralny system hamowania (Behavioral Inhibition System) CUN ������������������������������������������������� centralny układ nerwowy DSM-IV ������������������������������������������� diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych – IV edycja (Diagnostic and Sta tistical Manual of Mental Disorders) EBM ������������������������������������������������ medycyna oparta na dowodach (Evidence Based Medi­ cine) FAS ��������������������������������������������������� alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syn drome) HCR-20 ������������������������������������������ skala czynników ryzyka przemocy (Historical, Clinical Risk Management) HIA �������������������������������������������������� hiperaktywność – impulsywność – uwaga (Hyper­ activity – Impulsivity – Attention) ICD­10 ���������������������������������������������� międzynarodowa statystyczna klasyfikacja cho rób i problemów zdrowotnych, 10� edycja (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ICT �������������������������������������������������� katalogi powtarzalnych klasyfikacji (Iteration Clas si­ fication Trees) LEDS ����������������������������������������������� skala ważnych trudności i wydarzeń życiowych (Life Events and Difficulties Scale) LSI-R ����������������������������������������������� kwestionariusz poziomu zagrożenia (the Level of Service Inventory Revised) MMD ����������������������������������������������� głebokie zaburzenia psychiczne (Major Mental Dis or­ ders) XI Wykaz skrótów MMPI ���������������������������������������������� wielowymiarowy minnesocki inwentarz oso bowości (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) OUN ������������������������������������������������ ośrodkowy układ nerwowy PCL-R ��������������������������������������������� skala do diagnozowania psychopatii – zrewidowana (Psychopathy Checklist – Revised) PCL:SV ������������������������������������������ skala do diagnozowania psychopatii – krótka wersja (Psychopathy Checklist – Short Version) PD-NOS ������������������������������������������ zaburzenia osobowości bliżej nieokreślone (Personality Disorder Non Otherwise Specified) PDTS ����������������������������������������������� diagnoza jedynie poprzez cechy (Personality Disorders Trait Specified) PTSD ��������������������������������������������� zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disor­ der) RRASOR ���������������������������������������� skrócona skala oceny ryzyka recydywy u sprawców przestępstw o charakterze seksualnym (the Rapid Risk Assessment for Sex Offender Recidivism) RM ��������������������������������������������������� teoria modulacji reakcji (response modulation) R-N-R ��������������������������������������������� ryzyko – potrzeba – oddziaływanie (Risk – Need – Responsivity) SAVRY �������������������������������������������� skala ryzyka przemocy u młodzieży (Structured Assess­ ment of Violence Risk in Youth) SVR-20 ������������������������������������������ skala ryzyka przemocy seksualnej (Sexual Violence Risk) SORN ���������������������������������������������� policyjny oraz publiczny system rejestracji prze- stępców seksualnych (Sex Offender Registration and Notification) SOTEP ������������������������������������������� program leczenia i oceny przestępców seksualnych (Sex Offender Treatment and Evaluation Project) STICS ���������������������������������������������� strategiczno-szkoleniowy program nadzoru społecznego (Strategic Training Initiative in Community Super­ vision) TBS �������������������������������������������������� holenderski system środków leczniczo-za bez pieczających (terbeschikkingstelling) VRAG ���������������������������������������������� skala do oceny ryzyka przemocy (the Violence Risk Ap­ prais al Guide) 5. Inne skróty ad� ���������������������������������������������������� adnotacja art� ��������������������������������������������������� artykuł b�m�w� ��������������������������������������������� bez miejsca wydania CM UJ ���������������������������������������������� Collegium Medicum Uniwersytetu Ja giel loń skiego cyt� ��������������������������������������������������� cytowany cz� ���������������������������������������������������� część dr ����������������������������������������������������� doktor XII Wykaz skrótów in� ���������������������������������������������������� inni itd� ��������������������������������������������������� i tak dalej itp� ��������������������������������������������������� i temu podobne lit� ���������������������������������������������������� litera m�in� ������������������������������������������������ między innymi nast� ������������������������������������������������ następny np� ��������������������������������������������������� na przykład Nr ���������������������������������������������������� numer niepubl� ����������������������������������������� niepublikowany ok� ��������������������������������������������������� około oprac� ��������������������������������������������� opracowanie pkt ��������������������������������������������������� punkt por� �������������������������������������������������� porównaj post� ������������������������������������������������� postanowienie poz� ������������������������������������������������� pozycja prof� ������������������������������������������������ profesor przyp� ��������������������������������������������� przypis r� ������������������������������������������������������� rok red� �������������������������������������������������� redakcja s� ������������������������������������������������������� strona t� ������������������������������������������������������� tom tekst jedn� ������������������������������������� tekst jednolity tj� ������������������������������������������������������ to jest tzw� �������������������������������������������������� tak zwany vol� ��������������������������������������������������� volumin vs ����������������������������������������������������� versus uchw� ���������������������������������������������� uchwała w� ����������������������������������������������������� wiek ww� ������������������������������������������������� wyżej wymieniony wyr� ������������������������������������������������� wyrok z� ������������������������������������������������������ zeszyt zd� ����������������������������������������������������� zdanie ze zm� ���������������������������������������������� ze zmianami zob� �������������������������������������������������� zobacz XIII Wykaz skrótów Bibliografia D. Abrahamsen, The psychopatology of crime, New York 1960; M.J. Akerman, Podstawy psychologii sądowej, Gdańsk 2005; J. Aleksandrowicz, Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości, Kraków 1998; J. Aleksandrowicz, Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD-10) – psychopatologia, diagnostyka, leczenie, Kraków 1997; American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Text Revision. Washington DC 2000; I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986; I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej. Zarys wykładu części ogól- nej, Warszawa 1950; I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973; D. Andrews, J. Bonta, Rehabilitating criminal justice policy and practice, Psychology, Public Policy Law, 2010, Nr 16(1); D. Andrews, C. Dowden, Risk principle of case classification in correctional treatment, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 2006, Nr 50; K. Angerman, J. Nowotny, J. Przeworski, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1930; H.S. Akiskal, Przedmowa, w: M. Rosenbluth, S.H. Kennedy, R.M. Bagby (red.), Depression and Personality. Conceptual and Clinical Challenges, Arlington 2005; P. Appelbaum, P. Robbins, J. Monahan, Violence and Delusions: Data from the MacArthur Violence Risk Assessment Study, American Journal of Psychiatry 2000, Nr 157; A. Araszkiewicz, E. Pilecka, Samobójstwa rozszerzone na tle ogólnej liczny samobójstw w Polsce w latach 1991–2006, Suicydologia 2006, t. 2, Nr 1; Association for the Treatment of Sexual Abusers, Professional Issues Committee, Practice stan- dards and guidelines for the evaluation, treatment, and management of adult male sexual abusers, Beaverton 2005; Association for the Treatment of Sexual Abusers. Statement Supporting the Use of Randomized Control Trials for the Evaluation of Sexual Offender Treatment, http://www.atsa.com/state- ment-supporting-use-randomized-control-trials-evaluation-sexual-offender-treatment (do- stęp 2.2.2013 r.); M. Augustyniuk, The risk of the occurrence of violence and the level of psychopathy in im- prisoned persons, Problems of Forensic Sciences, 2009, vol. LXXIX; J. Bafia, Polskie prawo karne, Warszawa 1989; J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. I, Warszawa 1987; D. Bair, Jung. Biografia, Warszawa 2009; A. Bales, K. Mann, T. Blomberg, G. Gaes, K. Barrick, K. Dhungana, B. McManus, A Quantitative and Qualitative Assessment of Electronic Monitoring. Report Submitted to the Office of Justice Program National Institute of Justice U.S. Department of Justice, www.criminology- center.fsu.edu/p/pdf/EM 20Evaluation 20Final 20Report 20for 20NIJ.pdf (dostęp: 2.2.2013 r.); XVXV M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, PiM 1999, Nr 1; M. Banasik, Ryzyko przemocy a psychopatia u sprawców czynów zabronionych, w: B. Gulla, I. Niewiadomska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Białe plamy w psychologii sądowej, Kraków 2010; M. Bańko, Inny słownik języka polskiego, t. I, t. II, Warszawa 2000; H. Barbaree, A. Bogaert, M. Seto, Sexual reorientation therapy for pedophiles: Practices and controversies, w: L. Diamant, R. McAnulty (red.), The psychology of sexual orientation, behavior, and identity: A handbook, Westport 1995; H. Barbaree, R. Blanchard, Sexual Deviance over the Lifespan: Reductions in Deviant Sexual Behavior in the Aging Sex Offender, w: R. Laws, W. O’Donohue (red.), Sexual Deviance. Theory, Assessment, and Treatment, New York–London 2008; B. Barbaro, Podstawy psychoterapii, w: M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2011; Ł. Barwiński, J.K. Gierowski, Controversies around the concept of psychopathy and its use- fulness in forensic psychological reporting adolescents, Problems of Forensic Science 2008, vol. LXXVI; Ł. Barwiński, J.K. Gierowski, Psychopathy against risk factors of violence in juvenile boys and girls, Problems of Forensic Science 2009, vol. LXXVII; J.O. Beasley, Serial murder in America, Behavioral Sciences and the Law 2004, Nr 22; M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2005; M. Beisert, Pedofilia. Geneza mechanizmu powstawania zaburzeń, Sopot 2012; M. Beisert, Psychologia zaburzeń seksualnych, w: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa 2005; M. Beisert (red.), Seksualność w cyklu życia człowieka, Warszawa 2006; M. Beisert, The importance of the “Abused abuser” hypothesis in explaining the aetiology of paedophilia, Problems of Forensic Sciences 2010, vol. LXXXI; H. Belfrage, G. Fransson, S. Strand, Management of violent behavior in the correctional sys- tem using qualified risk assessments, Legal and Criminological Psychology 2004, vol. 9; B. Białek, Współpraca prokuratora z biegłymi psychiatrami i psychologami w postępowaniu przygotowawczym, Problemy Praworządności 1984, Nr 10; A. Bielska-Brodzik, Z. Tabor, Słowniki a interpretacja tekstów prawnych, PiP 2007, Nr 7; A. Bilikiewicz, Psychiatria, Warszawa 2007; A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, War szawa 2006; A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Tom 2. Psychiatria kliniczna, Wrocław 2002; M. Birchwood, Ch. Jackson, Schizofrenia, Gdańsk 2004; S. Bjorkly, Psychotic symptoms and violence toward others – a literature review of some pre- liminary findings. Part 1. Delusions, Aggression and violent behavior 2002, Nr 7; S. Bjorkly, Psychotic symptoms and violence toward others – a literature review of some preliminary findings. Part 2. Hallucinations, Aggression and violent behavior 2002, Nr 7; R.J.R. Blair, Applying a cognitive neuroscience perspective to the disorder of psychopathy, Development and Psychopathology 2005, Nr 17; R.J.R. Blair, The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in morality and psychopathy, Trends in Cognitive Sciences 2007, vol. 11, Nr 9; R.J.R. Blair, K.S. Peschardt, S. Budhani, D.G.V. Mitchell, D.S. Pine, The development of psycho- pathy, Journal of child psychology and psychiatry 2006, Nr 47(3/4); S. Błoński, Kodeks postępowania karnego, Złoczew 1928; K. Bobińska, K. Eichstaedt, P. Gałecki, Aspekty prawa karnego i cywilnego dotyczące zagad- nienia niepełnosprawności intelektualnej, Psychiatria i Psychologia Sądowa 2011, Nr 4; XVI Bibliografia K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki (red.), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław 2012; M. Bock, Gegenwärtiger Stand der kriminologischen Prognoseforschung. Forensia-Jahrbuch, Band 3, Berlin 1992; D.P. Boer, S.D. Hart, P.R. Kropp, Ch.D. Webster, Manual for the Sexual Violence Risk – 20, The mental Health Law Policy, Institute Simon Fraser University, Vancouver 1997; O. Bogucki, M. Zieliński, Wykładnia prawa we współczesnym orzecznictwie Trybunału Kon- stytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i sa- morządu terytorialnego, Szczecin 2008; M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, War szawa 2004; T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009; Warszawa 2012; T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Lublin 2002; Warszawa 2007; J. Bonta, G. Bourgon, T. Rugge, T. Scott, A. Yessine, L. Gutierrez, J. Li, The Strategic Training Initiative in Community Supervision: Risk-Need-Responsivity in the Real World, Public Safety Canada, http://www.publicsafety.gc.ca/res/cor/rep/_fl/2010-01-rnr-eng.pdf (do- stęp: 2.2.2013 r.); K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2009; Warszawa 2012; R. Borum, P. Bartel, A. Forth, Manual for the Structured Assessment of Violence Risk in Youth, Version 1, Consultation Edition, Florida 2002; J. Bradford, N. Kaye, The Pharmacological Treatment of Sexual Offenders, American Academy of Psychiatry and Law Newsletter 1999, Nr 24; P. Bratkowski, Wykastrować Polańskiego, Newsweek z 19.11.2008 r.; B. Brooks-Gordon, C. Bilby, H. Wells, A systematic review of psychological interventions for sexual offenders I: Randomised control trials, Journal of Forensic Psychiatry Psychology 2006, Nr 17; J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1997; K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989; K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, t. 1, Kraków 1998; A. Buchanan, The investigation of acting on delusions as a tool for risk assessment in the men- tally disordered, British Journal of Psychiatry 1997, Nr 170; A. Buchanan, A. Reed, S. Wessely, P. Garety, P. Taylor, D. Grubin, G. Dunn, Acting on delusions, II: the phenomenological correlates of acting on delusions, British Journal of Psychiatry 1993, Nr 163; P.F. Buckley, D.R. Hrouda, L. Friedman, S.G. Noffsinge, P.J. Resinck, K. Camlin-Shingler, Insight and its relationship to violent behavior in Patients with schizophrenia, American Journal of Psychiatry 2004, vol. 161, Nr 9; M. Budyn-Kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne, Lublin 2005; M. D. Buss, Ewolucja pożądania, Gdańsk 2003; M.D. Buss, Morderca za ścianą, Gdańsk 2007; M.D. Buss, Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001; W. Cahn, H.E. Hulshoff, M. Bongers, H.G. Schnack, R.C. Mandl, N.E. Van Haren, S. Durston, H. Koning, J. A. Van Der Linden, R.S. Kahn, Brain morphology in antipsychotic naďve schizophrenia: a study of multiple brain structures, British Journal of Psychiatry 2002, vol. 181(l43); XVII Bibliografia M. Caldera, J. Fellner, R. Ehrenreich, Beyond Reason: The Death Penalty and Offenders with Mental Retardation, March 2001, http://www.openisbn.org/free_ebooks/read_79290_Beyond_ Reason_The_Death_Penalty_And_Offenders_With_Mental_Retardation (dostęp: 2.2.2013 r.); R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005; Al. Ceder, Umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowania środków zabezpieczających w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Karna, t. XVI, Wrocław 2004; Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna Informacja Statystyczna za rok 2010, http://sw. gov.pl/Data/Files/_public/rok-2010.pdf (dostęp: 2.2.2013 r.); A. Chlebowska, Leczniczo-izolacyjne środki zabezpieczające a gwarancje ochrony wolności i praw (w polskim i niemieckim prawie karnym), PiP 2009, Nr 7; A. Choduń, Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobach leksykalnych współczesnej pol- szczyzny, Warszawa 2007; A. Choduń, M. Zieliński, W sprawie słowników w procesie interpretacji tekstów prawnych raz jeszcze, PiP 2008, Nr 7; J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorzą- du terytorialnego, Szczecin 2008; L. Cierpiałkowska, Zaburzenia osobowości w modelach medycznych i psychologicznych, w: L. Cierpiałkowska (red.), Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia, Poznań 2004; L. Cierpiałkowska, H. Sęk, Psychologia kliniczna i psychopatologia – wzajemne zależności, w: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, t. I, Warszawa 2005; M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990; M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991; M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1968; M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1977; L. Ciszewski, Rejestracja i pomiar niebezpiecznych zachowań w oddziale psychiatrycznym – przegląd narzędzi, Postępy Psychiatrii i Neurologii 1998, Nr 7; H. Cleckley, The mask of sanity, St. Louis 1988; C.R. Cloninger, A practical way to diagnosis personality disorder: a proposal, J Personal Disorder 2000, Nr 14; Collaborative Outcome Data Committee, Sexual offender treatment outcome research: CODC Guidelines for evaluation, Part 1: Introduction and overview (Corrections Research User Report No. 2007-02). Public Safety Canada, http://www.publicsafety.gc.ca/res/cor/rep/_fl/ CODC_07_e.pdf (dostęp: 2.2.2013 r.); Collaborative Outcome Data Committee, The Collaborative Outcome Data Committee’s guide- lines for the evaluation of sexual offender treatment outcome research, Part 2: CODC guide- lines (Corrections Research User Report No. 2007-03). Public Safety; R. Corrado, R. Roesch, S. Hart, J.K. Gierowski, Multi-Problem Violent Youth, Amsterdam 2002; A.D. Crighton, G.J. Towl, Psychology in Prisons, The British Psychological Society and Blackwell Publishing Ltd., London 2008; A. Czabański, Społeczna charakterystyka samobójstw rozszerzonych, Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2011, t. XVI; M. Czajka, Wyłączna właściwość sądu w postępowaniu przygotowawczym w świetle nowe- go KPK, Pal. 1998, Nr 3–4; A. Czerederecka, Dyspozycje psychiczne a kompetencje wychowawcze rodziców rywalizują- cych o sprawowanie opieki nad dziećmi po rozbiciu rodziny, Kraków 2008 (niepubliko- wana rozprawa doktorska); XVIII Bibliografia A. Czerederecka, Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie sys- temu Exnera, Kraków 2006; A. Czerederecka, J. K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Ekspertyza psychologiczna, w: J. Wójcikiewcz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007; S. Czerwiński, M. Przyjemski, Kodeks postępowania karnego, Warszawa 1930; Czy należy kastrować pedofilów. Dwugłos: Andrzej Rzepliński – dobro dziecka ważniej- sze od przestępcy, Magdalena Środa – prymitywna zemsta a nie kara, Rzeczpospolita z 11.9.2008 r.; A.M. Daderman, A.W. Meurling, J. Hallman, Different personality patterns in non-socialized (juvenile delinquents) and socialized (air force pilot recruits) sensation seekers, European Journal of Personality 2001, Nr 15; A.R. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań 2002; K. Daszkiewicz, Dozór obligatoryjny i fakultatywny, Prok. i Pr. 2002, Nr 10; K. Daszkiewicz, Poczytalność zmniejszona – kontrowersje i postulaty, w: R. Rutkowski, Z. Maj- chrzyk (red.), Materiały VII Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP. Teoria i praktyka oceny poczytalności, Warszawa 1988; K. Daszkiewicz, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000; K. Daszkiewicz, Przestępstwo z afektu w polskim prawie karnym, Warszawa 1982; K. Daszkiewicz, S. Dąbrowski, E. Chróścielewski, Dzieciobójstwo jako zagadnienie prawne, psychiatryczne i medyczno-sądowe, PiP 1967, Nr 2; R.J. Davidson, Złożoność poszukiwania fizjologicznej specyficzności emocji, w: P. Ekaman, R.J. Davidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2002; R.J. Davidson, Biologiczne podstawy badań nad stylem afektywnym, w: P. Ekaman, R.J. Da - vidson (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 2002; S. Dąbrowski, Co to jest zdrowie psychiczne?, w: S. Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1985; S. Dąbrowski, Regulacja prawna ochrony zdrowia psychicznego, w: S. Dąbrowski, J. Jaro- szyński, S. Pużyński (red.), Psychiatria, t. III, Warszawa 1989; S. Dąbrowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja, w: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Robakowski, J. Wciórka (red.) Psychiatria, t. III, Wrocław 2003; S. Dąbrowski, L. Kubicki, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Przegląd ważniejszych zagadnień, Warszawa 1994; S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, War- szawa 1997; L. E. DeLisi, M. Sakuma, W. Tew, M. Kushner, A.L. Hoff, R. Grimson, Schizo phrenia as a chro- nic active brain process: a study of progressive brain structural change subsequent to the onset of schizophrenia, Psychiatry Research: Neuroimaging 1997, vol. 74(3); M. Derlatka, Czy leczenie dewiacji równa się torturom, Rzeczpospolita z 19.9.2008 r.; V. Dittmann, Grundlagen und Technik der psychiatrischen Begutachtung im schweizerischen Strafrecht, TW Neurologie Psychiatrie Schweiz 1991, vol. 2(5), s. 209–222; J. Długosz, A. Chlebowska, Zasady stosowania środków zabezpieczających o charakterze lecz- niczo-izolacyjnym w Polsce i Niemczech, Pal. 2010, Nr 9–10; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009; V. Dobson, B. Sales, The science of infanticide and mental illness, Psychology, Public Policy and Law 2000, vol. 6, Nr 4; Z. Doda, Dowód z opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 1995, Nr 6; XIX Bibliografia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: