Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 003161 21535971 na godz. na dobę w sumie
Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. - ebook/pdf
Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 430
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4644-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Zarządzanie niepubliczną jednostką oświatową to sprawa trudna i złożona. Wiąże się ono nie tylko z licznymi obowiązkami organu prowadzącego, ale także wszystkich jej pracowników, począwszy od dyrektora, przez księgowość, kadry, a kończąc na personelu pedagogicznym i niepedagogicznym. W przeciwieństwie do jednostek publicznych, te niepubliczne nie mają z reguły wsparcia w postaci licznego, wykwalifikowanego personelu urzędu gminy, bądź powiatu, pomagającego rozłożyć ciężar licznych obowiązków. Często pozostawione są ze swoimi problemami bez pomocy.

Mimo tego przepisy prawa stawiają im surowe wymagania, których niespełnienie jest czasem równoznaczne z ich likwidacją. Regulacje te są na dodatek niejednoznaczne, niejednokrotnie w gąszczu przepisów dotyczących oświaty publicznej jednostki niepubliczne muszą doszukiwać się tych przepisów, które są wiążące również dla nich. Często powstają wątpliwości, czy należy stosować przepisy ogólne, czy też lepiej dostosowywać na potrzeby oświaty niepublicznej przepisy przewidziane dla szkół i placówek publicznych, co dotyczy przykładowo odpowiedniego stosowania niektórych zapisów Karty Nauczyciela.

Niniejsza książka stawia sobie za cel przedstawienie Czytelnikowi zbioru dobrych praktyk i rozwiązań dla niejednoznacznych prawnie sytuacji, wynikających z codziennego funkcjonowania niepublicznych jednostek oświaty. Porusza ona kwestie dotyczące zarówno zasad organizowania tego typu jednostek, warunków formalnych, jakie muszą spełniać organy prowadzące, w tym – w zakresie uzyskania uprawnień szkoły publicznej. W książce znalazły się również wskazówki na temat pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie szkoły lub placówki, także te dotyczące otrzymywania dotacji z budżetu JST, biorąc pod uwagę również zmiany mające wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

Z drugiej strony otrzymują Państwo porady, w jaki sposób właściwie prowadzić księgi rachunkowe, a także jak prawidłowo odprowadzać podatki, aby uniknąć problemów z fiskusem. W książce nie zabrakło również istotnych informacji na tematy kadrowo-płacowe, dotyczące przykładowo prawidłowego rozliczania czasu pracy i naliczania urlopów pracownikom, tworzenia w szkole zgodnych z prawem regulacji płacowych, czy też zasad zwalniania pracowników i wystawiania świadectwa pracy. Dodatkowo, w książce znalazły się praktyczne porady dotyczące przygotowania się na kontrole PIP oraz ZUS. Zwracamy także uwagę na najczęstsze nieprawidłowości popełniane przez niepubliczne jednostki oświatowe w powyżej wymienionych kwestiach.

Mamy nadzieję, że niniejsza książka okaże się cennym źródłem wiedzy w Państwa jednostce i pozwoli na zgodne z przepisami prawa zorganizowanie jej pracy oraz rozwiązanie wszystkich prawnych przeszkód, co w efekcie przełoży się na więcej czasu pozwalającego na skupienie się na rzeczy najważniejszej, czyli prowadzeniu działań edukacyjnych i wychowawczych na najwyższym poziomie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i N e p u b l i c z n e j e d n o s t k i i o ś w a t o w e Niepubliczne jednostki oświatowe Organizacja, finanse i kadry Praca zbiorowa Książkę kierujemy do zarządzających róż- nego rodzaju jednostkami edukacyjno-wy- chowawczymi, które nie są prowadzone przez instytucje państwowe czy samorzą- dowe. Opracowywaliśmy ją z myślą o pla- cówkach: • prywatnych, prowadzonych przez firmy lub osoby fizyczne w formie działalności gospodarczej • społecznych, prowadzonych często przez organizacje non profit: organizacje pozarządowe, parafie itp. • publicznych, ale tylko tych, które nie są prowadzone przez instytucje państwowe czy samorządowe. Oprócz treści zawartych w książce oferu- jemy Państwu: GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace w firmie Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo dostęp do informacji na portalu EkspertBeck.pl dotyczących: • stosunku pracy, • obowiązków pracownika i pracodawcy, • urlopów pracowniczych, • uprawnień związanych z rodzicielstwem, • BHP w kadrach, • nawiązywania umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w ramach dostępu do por- talu będą mieli Państwo do dyspozycji: • aktualne wersje aktów prawnych, • komentarze do najważniejszych orzeczeń, • interaktywne wzory dokumentów przy- datnych w codziennej pracy, • kalkulatory i wskaźniki kadrowo-płacowe Niepubliczne jednostki oświatowe Organizacja, finanse i kadry Publikacja stawia sobie za cel przedsta- wienie Czytelnikowi zbioru dobrych prak- tyk i rozwiązań dla niejednoznacznych prawnie sytuacji, które mają najczęściej miejsce w codziennym funkcjonowaniu niepublicznych jednostek oświaty. Porusza ona kwestie dotyczące zarówno zasad organizowania tego typu jednostek, wa- runków formalnych, jakie muszą spełniać organy prowadzące, w tym – w zakresie uzyskania uprawnień szkoły publicznej. W książce znalazły się również wskazówki na temat pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie szkoły lub placówki, w tym – dotacji z budżetu JST, biorąc pod uwagę rów- nież zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Z drugiej strony Czytelnik otrzy- ma porady, w jaki sposób prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe, a także jak właściwie odprowadzać podatki, aby unik- nąć problemów z fiskusem. W książce nie zabrakło również istotnych informacji na tematy kadrowo-płacowe, dotyczące m.in. prawidłowego rozlicza- nia czasu pracy pracowników, tworzenia w szkole zgodnych z prawem regulacji płacowych, czy też zasad zwalniania pra- cowników i wystawiania świadectwa pracy. Dodatkowo, w książce znalazły się prak- tyczne porady dotyczące przygotowania się na kontrole PIP oraz ZUS. Zwracamy także uwagę na najczęstsze nieprawidło- wości popełniane przez niepubliczne jed- nostki oświatowe w powy żej wymienio- nych kwestiach. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Niepubliczne jednostki oświatowe Praca zbiorowa Niepubliczne jednostki oświatowe Organizacja, finanse i kadr y Niepubliczne jednostki oświatowe Organizacja, finanse i kadry Redakcja: Praca zbiorowa Wydanie I Listopad 2012 Autorzy (kolejność alfabetyczna): Robert Barański Wojciech Białończyk Jan Chojnacki Marta Handzlik Łukasz Kasiak Agnieszka Kosiarz Wojciech Lachiewicz Michał Łyszczarz Bogusław Nowakowski Mateusz Pilich Anna Siwonia Urszula Winkowska-Zakrzewska Karolina Woźniczko Marcin Majchrzak Marta Graboń-Krajewska Korekta: Anna Kolasa Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Totem, Inowrocław ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Tel. 22 33 77 600, faks 22 33 77 602 www.beckinfobiznes.pl ISBN 978-83-255-4643-4 ISBN e-book 978-83-255-4644-1 © Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. SPIS TREŚCI V Autorzy................................................................................... XV Wykaz skrótów .......................................................................... XIX Wstęp .................................................................................... XXIII Rozdział 1. Organizacja oświaty prywatnej ............................................. 1 1 1. Wprowadzenie ....................................................................... 2. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną............. 2 3. Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na założenie szkoły publicznej............... 4 4. Wydanie zezwolenia .................................................................. 9 10 5. Zasady wydawania zezwoleń na założenie szkoły artystycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły artystycznej................................ 13 7. Cofanie zezwoleń ..................................................................... 13 8. Przejmowanie do prowadzenia jednostek oświaty samorządowej przez osoby fizyczne 15 lub prawne ........................................................................... 9. Zakładanie przez osoby fizyczne i prawne niepublicznych jednostek oświatowych ..... 21 24 10. Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.............................. 11. Nabywanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej.................... 26 12. Likwidacja jednostek oświatowych.................................................... 27 29 wychowania i opieki ..................................................................... 1. Obowiązki organu prowadzącego ..................................................... 29 2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki ..... 30 3. Wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4. Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej .................... 33 34 5. Dokumentacja szkoły ................................................................. 6. Inne rodzaje dokumentacji............................................................ 36 Rozdział 3. Dane osobowe oraz ich ochrona............................................. 39 39 1. Wprowadzenie ....................................................................... Rozdział 2. Działalność niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych .................................. 3. Przekazywanie danych do baz danych SIO............................................. 4. Rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w innej szkole....................... 5. Informowanie o osobach przyjętych do placówki ...................................... 6. Numer PESEL......................................................................... 7. Przekazanie danych osobowych zastępcy dyrektora ................................... 8. Sposób przekazywania danych osobowych podmiotom zewnętrznym ................. 9. E-dzienniki ........................................................................... 10. Zebrania klasowe..................................................................... 11. Publikacja danych..................................................................... 12. Przetwarzanie danych w celach marketingowych...................................... 13. Upublicznienia na stronie internetowej rady rodziców danych osobowych dyrektora szkoły ................................................................................ 14. Klasówka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem klasy........................ 15. Podanie danych osobowych uczniów w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego......................................................................... 16. Wycieczka szkolna z udziałem uczniów z innej szkoły ................................. 17. Instalacja kamer – monitoring......................................................... 18. Wizerunek dziecka.................................................................... Rozdział 4. Rachunkowość............................................................... 1. Wprowadzenie ....................................................................... 2. Księgi rachunkowe.................................................................... 2.1. Zakres obowiązywania ustawy o rachunkowości................................. 2.2. Ustalanie roku obrotowego...................................................... 2.3. Polityka rachunkowości ......................................................... 2.4. Zmiany w przyjętej polityce rachunkowości...................................... 2.5. Dozwolone uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych................... 2.6. Tworzenie zakładowego planu kont ............................................. 2.7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych............................................... 2.8. Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych.................. 2.9. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych........................................ 2.10. Poprawianie błędów w zapisach księgowych..................................... 2.11. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych .................................... 2.12. Elementy ksiąg rachunkowych................................................... 2.13. Dowody księgowe, na podstawie których można dokonywać zapisów w księgach rachunkowych .................................................................. 2.14. Sporządzenie deklaracji CIT-8 ................................................... VI 40 41 43 44 45 46 48 49 52 54 54 55 56 57 57 58 58 61 61 62 62 65 65 67 70 70 78 79 79 80 81 82 85 88 SPIS TREŚCI 2.15. Obowiązki kierownika jednostki................................................. 2.16. Otrzymywanie dotacji przez szkoły niepubliczne................................. 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) .................................. 3.1. Zasady ogólne................................................................... 3.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ....................... 3.3. Zasady ewidencji przychodów oraz kosztów w PKPiR............................ 3.4. Zasady dotyczące zamknięcia miesiąca w PKPiR oraz obliczanie kwoty dochodu ..... 4. Przekształcenie szkoły publicznej w niepubliczną i oddanie w zarząd stowarzyszeniu...... Rozdział 5. Podatek od towarów i usług (VAT) .......................................... 1. Wprowadzenie ....................................................................... 2. Zasady podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT .................................... 3. Zwolnienie od podatku VAT usług związanych z kształceniem.......................... 4. Najem ................................................................................ 4.1. Definicja ........................................................................ 4.2. Moment powstania obowiązku podatkowego .................................... 4.3. Obniżenie podatku należnego ................................................... 5. Dotacje subwencje i dopłaty o podobnym charakterze................................. 5.1. Definicja dotacji................................................................. 5.2. Obowiązek podatkowy .......................................................... 5.3. Podstawa opodatkowania ....................................................... 5.3. Stawka podatku VAT............................................................. 5.4. Dokumentowanie otrzymania oraz zwrotu dotacji ............................... 5.5. Następstwa zwrotu dotacji lub subwencji........................................ 6. Struktura sprzedaży (proporcja) ...................................................... 6.1. Czynności uprawniające do odliczenia podatku naliczonego...................... 6.2. Ograniczenia w odliczeniach podatku............................................ 6.3. Rozszerzenia w odliczeniach podatku............................................ 6.4. Podział zakupów ze względu na charakter ich wykorzystania .................... 6.5. Działalność mieszana............................................................ 6.6. Ustalenie proporcji.............................................................. 6.7. Korekta podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością mieszaną ..... 6.8. Zmiana przeznaczenia towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Zakupy inwestycyjne.................................................................. 7.1. Definicja środków trwałych...................................................... 7.2. Środki trwałe w budowie........................................................ 7.3. Rozliczanie środków trwałych – wartość początkowa ............................ 7.4. Zakupy inwestycyjne zaliczane u podatnika do środków trwałych ................ 89 90 93 93 94 100 104 107 109 109 109 110 112 112 113 116 117 117 117 118 121 121 121 122 122 123 124 124 125 126 129 131 132 132 133 134 136 VII SPIS TREŚCI Rozdział 6. Podatek dochodowy......................................................... 1. Wprowadzenie ....................................................................... 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych............................................... 2.1. Definicja działalności gospodarczej.............................................. 2.2. Źródła przychodów ............................................................. 2.3. Opodatkowanie dotacji.......................................................... 2.4. Koszty uzyskania przychodów................................................... 2.5. Zwolnienia od podatku dochodowego............................................ 2.6. Stypendia przyznawane przez szkoły z własnych środków ....................... 2.7. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy ...................................... 3. Podatek dochodowy od osób prawnych ............................................... 3.1. Zakres podmiotowy opodatkowania............................................. 3.2. Kategorie przychodów .......................................................... 3.3. Koszty uzyskania przychodów................................................... 3.4. Zwolnienie od podatku .......................................................... 3.5. Zwolnienie dochodów z tytułu prowadzenia szkoły .............................. 3.6. Zwolnienie dotacji............................................................... Rozdział 7. Źródła finansowania działalności niepublicznych jednostek oświatowych .... 1. Wprowadzenie ....................................................................... 2. Programy dotacyjne .................................................................. 3. Zbiórki publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Działalność odpłatna organizacji pożytku publicznego................................. 5. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych .................................. 6. Kampania 1 ......................................................................... 7. Pozyskiwanie firm jako sponsorów.................................................... 8. Odpłatność za świadczenia przedszkoli i szkół niepublicznych......................... oświatowych ............................................................................. 1. Źródła prawa dotyczące dotacji oświatowych.......................................... 1.1. Przepisy Konstytucji ............................................................ 1.2. Przepisy ustawy o systemie oświaty ............................................. 1.3. Inne przepisy prawa o dotacjach................................................. 2. Beneficjenci dotacji oświatowych oraz prawo do otrzymywania dotacji ................ 2.1. Prawo do otrzymywania dotacji z mocy ustawy o systemie oświaty............... 2.2. Uzależnienie nabycia prawa do dotacji od dokonania dodatkowych czynności informacyjnych ................................................................. 2.3. Prawo do dotacji oparte na uchwale rady powiatu (dotacje fakultatywne) ........ Rozdział 8. Dotacje podmiotowe dla prywatnych szkół, przedszkoli i placówek VIII 139 139 139 139 142 143 144 148 151 153 154 154 155 155 157 159 160 161 161 161 167 168 169 170 170 171 173 173 173 174 176 182 182 183 185 SPIS TREŚCI 3. Sposób obliczania wysokości dotacji oświatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Dotacja obliczana według wagi subwencji oświatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Dotacja obliczana według wydatków bieżących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zasady obliczania ilości uczniów jednostki dotowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Wysokość stawki dotacji (współczynnika procentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przeznaczenie dotacji oświatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Interpretacja pojęcia: „działalność bieżąca” i „wydatki bieżące” beneficjenta dotacji podmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wydatki bieżące kwalifikowalne do rozliczenia dotacji oświatowej . . . . . . . . . . . . . . . 5. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dotacja z budżetu powiatu na kwalifikacyjne kursy zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Pomoc materialna udzielana uczniom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pomoc o charakterze socjalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Stypendium szkolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zasiłek szkolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Tryb udzielania pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Finansowanie świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Źródła finansowania stypendiów o charakterze motywacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Regionalne i lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Stypendia przyznawane przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Rządowe programy wspierania w zakresie edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niepublicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Specyfika zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zasady zatrudniania nauczycieli w szkołach i placówkach społecznych oraz szkołach niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wymagania i dokumenty potwierdzające kwalifikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w jednostkach oświaty 186 187 190 196 199 200 200 202 203 204 207 207 207 213 215 219 221 222 225 227 229 231 233 235 235 237 237 237 239 242 IX SPIS TREŚCI 1.4. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kwalifikacje nauczycieli i dyrektorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przepisy regulujące kwalifikacje nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Kwalifikacje nauczycieli szkolnictwa ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Kwalifikacje szczególnych kategorii nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Zatrudnianie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Kwalifikacje dyrektorów szkół niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zasady powoływania dyrektorów szkół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Informacja o zagrożeniach zdrowia i życia oraz o ryzyku zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prawa i obowiązki nauczyciela, odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Prawa nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Obowiązki nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Kary dyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Skład komisji dyscyplinarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zakończenie zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Świadectwo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Wydanie świadectwa pracy nauczycielowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Informacje na świadectwie pracy nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Emerytury i świadczenia kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Emerytury nauczycieli w szkołach niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Emerytura bez względu na wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Emerytura w obniżonym wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Świadczenia kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Czas pracy i urlopy w jednostkach oświaty niepublicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Czas pracy w placówkach oświaty niepublicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Rozkład czasu pracy i wymiar czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Godziny nadliczbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Urlopy wypoczynkowe w szkołach niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rozwiązania prawo-organizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 249 249 250 252 253 256 258 259 261 262 264 264 266 266 266 267 271 271 274 277 277 278 280 280 280 281 283 285 285 285 286 288 290 293 293 X SPIS TREŚCI 2.2. Plan urlopów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Możliwości dowolnej zmiany terminów urlopów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Zasady udzielania urlopu na żądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Odwołanie z rozpoczętego urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Wymiar urlopu pracowników na niepełnym etacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Wymiar urlopu, gdy pracownik zmienia pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Staż i awans zawodowy nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Staż nauczycielski – zasady odbywania, wymagana dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Procedura odbywania stażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Termin rozpoczęcia stażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Realizacja planu rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Rola opiekuna stażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Czynności podejmowane przez dyrektora w okresie stażu nauczyciela . . . . . . . . . . . 1.6. Nauczyciele nieodbywający stażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Zaliczenie stażu i uzupełnienie okresu pracy na stanowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Awans zawodowy nauczyciela – postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wymagania i warunki niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego . . . . 2.4. Wymagania i warunki niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego . . . . . . 2.5. Wymagania i warunki niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego . . . 2.6. Procedura odwoławcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Awans zawodowy w placówka niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Płace i system motywacyjny w zakresie wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres stosowania przepisów odrębnych do pracowników szkół i placówek niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Karta Nauczyciela a wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach niepublicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Pracownicy niepedagogiczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ustalanie wynagrodzenia i jego wypłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Ustalanie wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Wypłata wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Regulamin wynagradzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wynagrodzenie w umowie o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Składniki wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 295 297 298 299 299 303 303 303 305 305 308 309 310 311 312 312 314 318 319 320 321 323 325 325 325 325 327 327 327 328 329 330 330 XI SPIS TREŚCI 6.1. Dwa typy składników wynagrodzenia ........................................... 6.2. Wynagrodzenie zasadnicze...................................................... 6.3. Dodatek za pracę w porze nocnej................................................ 6.4. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych ................................... 6.5. Dodatek za pracę w niedzielę lub święto......................................... 6.6. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy ................................... 6.7. Odprawa emerytalno-rentowa .................................................. 6.8. Odprawa pośmiertna............................................................ 6.9. Inne świadczenia ............................................................... 6.10. Premie i nagrody................................................................ 7. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy........................................ 8. System motywacyjny.................................................................. pod opieką szkoły........................................................................ 1. Zagadnienia wstępne ................................................................. 2. Zasady bhp w szkołach................................................................ 3. Postępowanie powypadkowe ......................................................... 3.1. Uwagi wstępne.................................................................. 3.2. Zebranie informacji o wypadku.................................................. 3.3. Powołanie zespołu powypadkowego............................................. 3.4. Rejestr wypadków oraz czynności profilaktyczne ................................ kształcenia............................................................................... 1. Zagadnienie wstępne ................................................................. 2. Przegląd nieprawidłowości ........................................................... 2.1. Błędne zapisy w statucie szkoły ................................................. 2.2. Zmiana statutu niezgłoszona do JST ............................................. 2.3. Niedopuszczalne zapisy w „Regulaminie słuchaczy”.............................. 2.4. Niepełny wykaz przyczyn skreślenia z listy uczniów w statucie szkoły............ 2.5. Błędy w księdze słuchaczy ...................................................... 2.6. Nieprawidłowe dokonywanie sprostowań błędów w księdze słuchaczy........... 2.7. Brak wymaganych wpisów w dziennikach lekcyjnych ............................ 2.8. Rozbieżności pomiędzy dziennikami zajęć a arkuszami ocen ..................... 2.9. Nieprawidłowe prowadzenie arkuszy ocen ...................................... 2.10. Stosowanie niewłaściwych druków arkuszy ocen ................................ 2.11. Niewłaściwie skonstruowany system oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy ....................................................................... Rozdział 15. Najczęstsze nieprawidłowości popełniane w procesie organizowania Rozdział 14. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki osobom pozostającym XII 330 330 331 333 335 337 339 341 341 341 343 345 347 347 349 353 353 354 354 356 359 359 361 361 361 362 362 363 364 364 365 366 367 367 SPIS TREŚCI 2.12. Niezapewnienie odpowiednich pomieszczeń dydaktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Nieprawidłowe wyposażenie sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14. Zatrudnianie nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.15. Brak zgody kuratora i organu prowadzącego do zatrudnienia nauczyciela bez odpowiednich kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.16. Opuszczenie przez nauczyciela sali lekcyjnej w trakcie zajęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.17. Brak przeszkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.18. Niedopełnienie obowiązku poinformowania o upadku dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19. Niedopełnienie przez dyrektora szkoły i organu prowadzącego wymogów bhp . . . . . . 2.20. Niezgodne z wymogami zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej . . . 2.21. Nieprawidłowe informacje przekazane do SIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 16. Nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres nadzoru pedagogicznego nad placówkami niepublicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Odpowiednie stosowanie przepisów o nadzorze pedagogicznym do szkół niepublicznych . . . 4. Czynności nadzorcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Działania planowane z zakresu nadzoru pedagogicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ewaluacja zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Przygotowanie do ewaluacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Raport z ewaluacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Procedura zgłaszania zastrzeżeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Skutki ustalenia w ewaluacji zewnętrznej spełnienia wymagań na poziomie E . . . 7. Kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Konieczność przeprowadzenia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Przebieg kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Zalecenia pokontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 17. Kontrole w jednostkach oświatowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zadania PIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Czynności kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kontrola ZUS w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zakres kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wszczęcie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Obowiązki kontrolowanego podmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Zakończenie kontroli i protokół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 369 370 371 371 372 372 373 374 375 379 379 379 381 382 383 384 384 386 387 387 388 388 389 390 393 393 393 394 396 396 397 397 402 403 XIII SPIS TREŚCI Autorzy Marta Handzlik Robert Barański Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach trzeciego sektora, był członkiem zarządów stowarzyszeń i fundacji o zasięgu ogólnopolskim. Prowadził dzia- łalność szkoleniową i doradczą na obszarze efektywnego funkcjonowania NGO’s w Polsce i Europie. Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu powoływania, zarządzania i fi- nansowania organizacji pozarządowych działających m.in. na obszarach edukacji. pomocy społecznej, kultury i ochrony środowiska. Wojciech Białończyk Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego, główny specjalista ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, od wielu lat w pracy zawodowej zajmuje się prawem finansów publicz- nych, w szczególności prawem podatkowym, a także uczestniczy w pracach nad ustawą bu- dżetową, brał udział w pracach nad ustawą o finansach publicznych z 2005 r. oraz ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, specjalista w zakresie prawa oświatowego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. Łukasz Kasiak Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow- skiej w Lublinie, legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu, w pracy zawodowej zajmuje się prawem finansów publicznych, w szczególności prawem podatkowym, a także uczestniczy w pracach nad ustawą budżetową. Pedagog, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pracownik oświaty w samorządzie terytorialnym, specjalista z zakresu prawa oświatowego, w tym w szcze- gólności z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli. Agnieszka Kosiarz XV AUTORZY Bogusław Nowakowski Wojciech Lachiewicz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do połowy lat 90-tych był pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ, a od powsta- nia samorządów gminnych, równolegle pracownikiem samorządowego kolegium odwo- ławczego, a potem urzędu wojewódzkiego. Od 1993 r. jest zatrudniony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Od końca lat 80-tych współpracuje z praktyką administracyj- ną, w tym w tematyce finansów publicznych, organizacji administracji i gospodarki prze- strzennej. Brał udział w zespołach opracowujących projekty ustaw i rozporządzeń z ww. tematyki. Jest autorem licznych publikacji. Michał Łyszczarz Współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, autor szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego, obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzę- du Wojewódzkiego. Radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach egzekucji sądowej, kontraktach handlowych oraz spółkach kapitałowych prawa handlowego, prowadzący własną kancelarię pod firmą LE- GISTA. Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wpisany na listę radców prawnych w OIRP w Gdańsku. Prowadzi stałą współpracę z Institute for International Research w Warszawie w zakresie seminariów dla członków biur zarządów spółek prawa handlowego. Doktor prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Były pracownik Społecznego Towarzy- stwa Oświatowego, w latach 2003-2005 wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa oświatowego. Ukończył apli- kację sądową, w latach 2008-2011 należał do Izby Adwokackiej w Warszawie. Prawnik, specjalista w zakresie prawa oświatowego oraz prawa pracy, w latach 1998–2007 specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej; 2007–2010 st. specjalista w Wydziale Prawa Pracy i Administracji Departamentu Legisla- cyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości; obecnie gł. specjalista w Departamen- cie Prawnym w Urzędzie Zamówień Publicznych. Urszula Winkowska-Zakrzewska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku prawo. Specjalizuje się w problematyce podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględ- nieniem podatku VAT. W praktyce zajmuje się doradztwem podatkowym z zakresu podat- ku od towarów i usług. Jest autorem wielu publikacji, w tym współautorem komentarza do podatku od towarów i usług oraz komentarza do dyrektywy 2006/112/WE. Mateusz Pilich Anna Siwonia XVI AUTORZY Karolina Woźniczko Prawnik, absolwent WPiA UW, aplikantka radcowska III roku, członek Okręgowej Izby Rad- ców Prawnych w Warszawie, pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo pracy i prawo oświatowe. Autorka licz- nych opracowań i artykułów na temat prawa pracy, indywidualnego jak i zbiorowego, a także prawa oświatowego. XVII WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne AwzawNauczR ........... Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) DyscFinU ...................... ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) DochJSTU ..................... ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) FundŚwSocU .............. ustawy z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) FinansePublU ............. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC .................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KN ................................... ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KP .................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KwalNauczR ............... Rozporządzenie MEN z 12.3.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wy- maganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 Nr 50, poz. 400 ze zm.) rozporządzenie MENiS z 31.1.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych MinWynNauczR ........ stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy- znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) PDOFizU ....................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU ........................ ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: