Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00072 002428 22775392 na godz. na dobę w sumie
Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS - odpowiedzi na pytania - ebook/pdf
Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS - odpowiedzi na pytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-640-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy pracodawca codziennie spotyka się z problemami dotyczącymi np. zatrudniania pracowników czy ich zwalniania. Często okazuje się, że pewne problemy, na pozór błahe i łatwe do rozwiązania, w rzeczywistości stają się przeszkodami nie do pokonania. Każdy, kto na co dzień zajmuje się sprawami kadrowymi, wie, że takich przypadków  w codziennej praktyce nie brakuje. Wątpliwości dotyczące odpowiedzialności pracownika za niepowiadomienie o próbie kradzieży czy prawa do urlopu wypoczynkowego w razie porzucenia pracy mogą być kłopotem dla  każdego pracodawcy. W pewnych sytuacjach także prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS od danego składnika  czy zasiłku z ubezpieczeń społecznych  może stać się problematyczne. 
W bieżącym numerze „Serwisu Prawno-Pracowniczego” przedstawiamy nietypowe i interesujące pytania i odpowiedzi z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Z najnowszego numeru naszego czasopisma  dowiedzą się Państwo m.in.: 
• jak zmienić pracownikowi stanowisko pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące, 
• czy termin rozpoczęcia pracy można ustalić w święto, 
• w jaki sposób wyposażyć monitory ekranowe pracowników w filtry prywatyzujące,
• czy można przedłużyć umowę na czas określony w formie porozumienia zmieniającego warunki pracy. 
Czytelnicy mogą się także dowiedzieć, jak ustalać podstawę zasiłkową w nietypowych sytuacjach, np. w pierwszym miesiącu zatrudnienia czy, w przypadku zmiany etatu, w trakcie miesiąca. Niniejsza publikacja zawiera również odpowiedzi na nietypowe pytania dotyczące rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ZUS, sposobu korygowania  dokumentów rozliczeniowych czy też prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS – odpowiedzi na pytania Wstęp Każdy pracodawca codziennie spotyka się z problemami dotyczącymi np. zatrudniania pracowników czy ich zwalniania. Często okazuje się, że pewne problemy, na pozór błahe i łatwe do rozwiązania, w rzeczywistości stają się przeszkodami nie do pokonania. Każdy, kto na co dzień zajmuje się sprawami kadrowymi, wie, że takich przypadków w codzien- nej praktyce nie brakuje. Wątpliwości dotyczące odpowiedzialności pracownika za nie- powiadomienie o próbie kradzieży czy prawa do urlopu wypoczynkowego w razie porzu- cenia pracy mogą być kłopotem dla każdego pracodawcy. W pewnych sytuacjach także prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS od danego składnika czy zasiłku z ubezpieczeń społecznych może stać się problematyczne. W tej publikacji przedstawiamy nietypowe i interesujące pytania i odpowiedzi z zakresu pra- wa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Z naszego e-booka dowiedzą się Państwo m.in.: ■■ jak zmienić pracownikowi stanowisko pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące, ■■ czy termin rozpoczęcia pracy można ustalić w święto, ■■ w jaki sposób wyposażyć monitory ekranowe pracowników w filtry prywatyzujące, ■■ czy można przedłużyć umowę na czas określony w formie porozumienia zmieniające- go warunki pracy. Czytelnicy mogą się także dowiedzieć, jak ustalać podstawę zasiłkową w nietypowych sy- tuacjach, np. w pierwszym miesiącu zatrudnienia czy, w przypadku zmiany etatu, w trak- cie miesiąca. Niniejsza publikacja zawiera również odpowiedzi na nietypowe pytania do- tyczące rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ZUS, sposobu korygowania dokumentów rozliczeniowych czy też prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. 4 20 października 2019 r. PRAWO PRACY Prawo pracy ? Czy można wypowiedzieć umowę o pracę za niepowiadomienie o próbie kradzieży Podczaskontrolipracownikówwychodzącychzterenuzakładupracykierow- nik magazynu ujawnił, że jeden z magazynierów miał w swoim prywatnym samochodzie schowanych kilka puszek farby z magazynu. W wyniku prze- prowadzonychwyjaśnieńustalono,żeinnymagazynierwidział,jakpracownik wynosiłfarbędoswojegosamochodu.Napytanie,dlaczegoniezareagował, powiedział,żeniejestkierownikieminiebędziedonosiłnakolegę.Czybrak reakcjipracownikamożnauznaćzanaruszenieobowiązkówpracowniczych iczywtakiejsytuacjimożnamuwypowiedziećumowęopracę? Pracownik, który ma wiedzę na temat działania na szkodę zakładu pracy, powinien po- wiadomić o tym swojego przełożonego. Niewywiązanie się z tego obowiązku może być podstawą do rozwiązania z nim umowy o pracę. Zatem mogą Państwo wypowiedzieć temu pracownikowi umowę o pracę. Państwa pracownik nie wykonał jednego z ważniejszych podstawowych obowiązków pracowniczych, jakim jest dbałość o dobro zakładu pracy i ochrona mienia pracodawcy. W przedstawionej sytuacji powinien zareagować na fakt wynoszenia farby przez innego pracownika w celu jej przywłaszczenia. Postępowanie Państwa pracownika jest naganne i uprawnia pracodawcę do wyciągnięcia konsekwencji. To, że pracownik nie jest kierowni- kiem, nie usprawiedliwia jego braku reakcji na usiłowanie kradzieży mienia zakładu. Każdy pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zacho- wać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W wyroku z 1 października 1998 r. (I PKN 351/98, OSNP 1999/21/676) Sąd Najwyższy stwierdził, że „pracownik, który ma wiedzę o działaniu na szkodę swojego pracodawcy, zobowiązany jest go o tym zawiadomić. Niewykonanie tego obowiązku może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. UWAGA! Pracownikpowiniendbaćodobrozakładupracyichronićjegomienie. Zatem bierność pracownika, w sytuacji gdy inny pracownik chce przywłaszczyć zakłado- we mienie, może być oceniona przez sąd pracy jako działanie na niekorzyść pracodawcy. Dbałość o dobro zakładu pracy polega na takich działaniach czy zachowaniach, które są dla zakładu korzystne. Do takich działań należy także przekazywanie pracodawcy wszel- kich informacji o działaniu na szkodę firmy. Pracownik powinien więc natychmiast reago- wać na próby wyrządzenia szkody w zakładzie. Do pracodawcy należy natomiast decyzja o sposobie ukarania pracownika. Nie musi to być wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca może ukarać pracownika karą po- rządkową – upomnienia lub nagany. W skrajnych przypadkach może nawet zwolnić pra- 5 20 października 2019 r. NIETYPOWE PROBLEMY Z PRAWA PRACY I ZUS – ODPOWIEDZI NA PYTANIA cownika w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obo- wiązków pracowniczych, polegającego na niepowiadomieniu przełożonych o kradzieży mienia. Taki sposób rozwiązania umowy będzie uzasadniony, jeżeli np. dojdzie do kra- dzieży mienia pracodawcy o znacznej wartości, o której to kradzieży pracownik wiedział i nie poinformował swoich przełożonych. PODSTAWA PRAWNA: ■ ■● art. 52 § 1 pkt 1, art. 100 § 2 pkt 4, art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Jadwiga Krukowska specjalista z zakresu prawa pracy ? Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od kilku miesięcy Zatrudniliśmy pracownika na czas określony od 1 marca do 30 listopada 2019 r.Czyzatenokrespracypracownikowiprzysługują3czy4dniurlopuna żądanie?Wstyczniuilutymtegorokupracowniknigdzieniepracował.Teraz chceskorzystaćunasz4dniurlopunażądanie. Każdy pracownik, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co naj- mniej 4 dni, może z nich skorzystać w trybie „urlopu na żądanie”. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy pozostają w zatrudnieniu przez cały rok kalendarzowy, jak i tych, którzy są zatrudnieni na kilka miesięcy. Jeżeli pracownik w czasie zatrudnienia u Państwa nie korzystał jeszcze w tym roku z urlopu na żądanie, to może domagać się nawet 4 dni tego urlopu. Urlop na żądanie jest częścią przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, a nie odrębnym (dodatkowym) urlopem. Inny jest tylko tryb korzystania z tego urlopu. Ma on być udzielany na żądanie pracownika, a nie na jego wniosek, który pracodawca może zaakceptować lub nie. Przepisy limitują wymiar urlopu, który może być wykorzystany w trybie „na żądanie”. Limit ten wynosi 4 dni w skali roku kalendarzowego, niezależnie od tego, u ilu praco- dawców pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy. Przepisy nie uzależniają natomiast wymiaru tego urlopu od okresu zatrudnienia u danego pra- codawcy. Jeżeli zatem Państwa pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego i nie korzystał w tym roku z tego urlopu, to może skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie także w sytuacji, gdy pozostaje w zatrudnieniu u pracodawcy przez np. 3, 5 albo 9 miesięcy w danym roku. W omawianej sytuacji nie jest istotne, z jakiego powodu pracownik nie wykorzystał wcze- śniej urlopu na żądanie – czy dlatego, że nie pozostawał wcześniej w zatrudnieniu, czy że wykorzystał urlop zgodnie z planem urlopów albo na swój wniosek, ale nie w trybie urlo- pu na żądanie. Pracownik nie może wykorzystać pełnego 4-dniowego wymiaru urlopu na żądanie, jeżeli nie ma w ogóle prawa do minimum 4 dni urlopu albo wykorzystał już ten urlop u poprzedniego pracodawcy. 6 20 października 2019 r. PRAWO PRACY Limit 4 dni urlopu na żądanie w skali roku kalendarzowego dotyczy tylko kolejnych sto- sunków pracy, a nie jednoczesnych. W przypadku pozostawania jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy wszystkie prawa i obowiązki pracownicze, w tym także prawo do urlopu wypoczynkowego, są ustalane odrębnie w każdym z tych stosunków. Za urlop udzielony na żądanie należy odjąć pracownikowi z limitu urlopowego tyle godzin, ile był zobowiązany przepracować tego dnia zgodnie z harmonogramem. Zawsze będzie to jednak tylko 1 dzień urlopu udzielonego na żądanie. Nie będzie on zatem za każdym razem odpowiadał 8 godzinom urlopu. Jeżeli np. harmonogram pracy przewiduje dla pra- cownika 12 godzin pracy w dniach, w których korzystał z urlopu na żądanie, to pracownik w całym roku może skorzystać nawet z 48 godzin urlopu udzielonego na żądanie (12 go- dzin × 4 dni). PODSTAWA PRAWNA: ■ ■● art. 154, art. 1551, art. 1553, art. 163 § 1, art. 1672–1673 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Bożena Lenart specjalista z zakresu prawa pracy ? Czy pracodawca powinien cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli pracownica podczas okresu wypowiedzenia zajdzie w ciążę Pracodawcawypowiedziałpracownicyumowęopracęzawartąnaczasnie- określony,zachowując3-miesięcznyokreswypowiedzenia.Podczasokresu wypowiedzeniapracownicazaszławciążęiprzedjegoupływempoinformo- wałaotympracodawcę.Czypracodawcapowiniencofnąćwypowiedzenie? Pracodawca powinien wycofać  złożone pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, gdyż takie wypowiedzenie jest wobec niej bezskuteczne. Zasadą obowiązującą w szeroko rozumianym prawie pracy jest ochrona pracownicy w ciąży. Wskazana ochrona przejawia się w zakazie wypowiadania oraz rozwiązywa- nia umowy o pracę w czasie ciąży, a także w zakazie rozwiązywania umowy w następ- stwie dokonanego już wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę w mo- mencie, gdy dowiedział się, że pracownica jest w ciąży, staje się bezskuteczne (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). Bez znaczenia dla oceny  złożonego wypowiedzenia jest okoliczność, czy pracownica zaszła w ciążę przed wręczeniem jej przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, czy miało to miejsce po jego wręczeniu. Jeżeli pracownica jest w ciąży i w tym czasie bie- gnie wobec niej okres wypowiedzenia umowy o pracę, to wtedy każdorazowe wypowie- dzenie jest bezskuteczne. Pracodawca, który zostanie poinformowany o ciąży pracowni- cy, powinien cofnąć złożone wypowiedzenie. Jeżeli tego nie uczyni, pracownica będzie uprawniona żądać przed sądem pracy uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy umowa uległa wcześniejszemu rozwiązaniu, przywrócenia do pracy lub zasądzenia od- szkodowania. 7 20 października 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nietypowe problemy z prawa pracy i ZUS - odpowiedzi na pytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: