Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 004844 22576769 na godz. na dobę w sumie
Nieważność czynności prawnej - ebook/pdf
Nieważność czynności prawnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 514
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4010-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnych, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego.

Monografia prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących:

Ponadto w książce omówiono tworzącą się w ostatnich latach tendencję do stopniowego odchodzenia od sankcji nieważności w kierunku sankcji bezskuteczności zawieszonej w przypadku wadliwej reprezentacji osób prawnych. Monografia zawiera także analizę nieważności czynności prawnej w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instytucje Prawa Prywatnego Maciej Gutowski Nieważność czynności prawnej C . H . BECK Instytucje Prawa Prywatnego Nieważność czynności prawnej Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: K. Pietrzykowski (red.) KODEKS CYWILNY. TOM I–II, wyd. 6 Duże Komentarze Becka E. Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe A. Olejniczak (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. TOM 6 System Prawa Prywatnego W. Katner (red.) PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – UMOWY NIENAZWANE. TOM 9 System Prawa Prywatnego Z. Radwański (red.) PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. TOM 2, wyd. 2 System Prawa Prywatnego www.ksiegarnia.beck.pl Instytucje Prawa Prywatnego Nieważność czynności prawnej Maciej Gutowski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012 M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, wyd. 3, Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Grafi czne ISBN 978-83-255-4009-8 ISBN e-book 978-83-255-4010-4 Spis treści Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.1 ..Uwagi.ogólne.o.przedmiocie.pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.2 ..Czynność.prawna.jako.czynność.konwencjonalna. . . . . . . . . . . . . . . . . §.3 ..Pojęcie.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Czynność.prawna.jako.prawidłowo.dokonana. czynność.konwencjonalna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Substrat.czynności.prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III .. Oświadczenie.woli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.4 ..Konsekwencje.prawne.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Systematyka wadliwych czynności prawnych. . . . . . . . . . . . §.1 ..Próby.usystematyzowania.czynności.wadliwych.w.doktrynie. . . . . . . §.2 ..Czynności.wadliwe,.bezskuteczne.i.nieważne. . . . . . . . . . . . . . . . . . §.3 ..Problem.tzw ..czynności.nieistniejących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.4 ..Inne.postacie.wadliwości.czynności.prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. Czynności.wzruszalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 10 12 20 23 32 39 39 42 58 66 68 69 71 75 75 76 78 82 84 86 91 95 95 95 V . . . . . . . . 1 .. Czynności.wzruszalne.wykonaniem.prawa.kształtują-. cego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. Czynności.wzruszalne.konstytutywnym.orzeczeniem. . sądu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Czynności.bezskuteczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. Bezskuteczność.zawieszona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. Bezskuteczność.względna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. Bezskuteczność.sensu stricto.(ex lege). . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.5 ..Czynności.częściowo.nieważne.i.czynności.częściowo.. bezskuteczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.6 ..Brak.potrzeby.wyróżniania.osobnej.kategorii.„unieważnial-. ności”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.7 ..Czynności.niewadliwe,.choć.o.„osłabionej”.skuteczności. . . . . . . . . §.8 ..Systematyka.czynności.wadliwych.–.konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §.1 ..Zdolność.prawna.i.zdolność.do.czynności.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . I .. Zdolność.prawna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II .. Zdolność.do.czynności.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 III .. Brak.zdolności.do.czynności.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 IV .. Ograniczona.zdolność.do.czynności.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . 109 V .. Brak.zdolności.do.czynności.prawnych.–.uwagi.. podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 §.2 ..Nieprawidłowa.reprezentacja.a.zdolność.prawna.i.zdolność.. do.czynności.prawnych.osób.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 I .. Zdolność.prawna.i.zdolność.do.czynności.prawnych.osób.. prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 II .. Zakres.prawa.do.reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 III .. Sposób.reprezentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 IV .. Charakter.działania.reprezentanta.i.faktyczne.pełnienie.. przez.niego.funkcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 V .. Konsekwencje.wadliwej.reprezentacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 VI .. Krajowy.Rejestr.Sądowy.a.reguły.dotyczące.właściwej.. reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 VII .. Problematyka.podmiotowości.prawnej.i.reprezentacji.. podmiotów.ustawowych,.o.których.traktuje.art ..331.§.1.KC. . . . . 144 §.3 ..Stan.wyłączający.świadome.lub.swobodne.podjęcie.decyzji.. i.wyrażenie.woli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 §.4 ..Pozorność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 I .. Przesłanki.ogólne.zastosowania.sankcji.nieważności.. na.podstawie.art ..83.KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 II .. Symulacja.względna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 III .. Ochrona.osób.trzecich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 §.5 ..Niedochowanie.wymogów.co.do.formy.czynności.prawnej.. zastrzeżonej.pod.rygorem.nieważności .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 179 I .. Uwagi.i.zasady.ogólne.dotyczące.formy.czynności.prawnych . . . . . 179 II .. Rodzaje.formy,.z.którymi.wiąże.się.rygor.ad solemnitatem . . . . . . . 183 III .. Wpływ.relacji.pomiędzy.treścią.czynności.a.jej.formą.. na.ważność.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 IV .. Wymagania.formalne.–.konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Rozdział IV. Sprzeczność z prawem czynności prawnej jako przesłanka jej nieważności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 §.1 ..Sprzeczność.czynności.prawnej.z.prawem.–.uwagi.ogólne. . . . . . . . 197 . I .. Pojęcie.sprzeczności.w.rozumieniu.art ..58.i.3531.KC . . . . . . . . . . 197 . 1 .. Sprzeczność.treści.czynności.z.nakazem.lub.zakazem.. ustawowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 2 .. Sprzeczność.celu.czynności.z.prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3 .. Inne.postacie.sprzeczności.czynności.z.prawem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 212 A ..Określenie.treści.czynności.w.sposób.nieobejmujący. minimalnej.treści.czynności.prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 B ..Brak.wymaganych.prawem.elementów.czynności.. prawnej;.niespełnienie.innych.wymagań.ustanowionych.. normą.kompetencyjną .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 217 VI Spis treści II .. Pojęcie.ustawy.w.rozumieniu.art ..58.i.3531.KC. . . . . . . . . . . . . . . 224 1 .. Problematyka.charakteru.normy.jako.czynnika.. wpływającego.na.sankcję.nieważności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 2 .. Identyfikacja.norm.imperatywnych,.semiimperatywnych. i.dyspozytywnych.w.Kodeksie.cywilnym. . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3 .. Problem.sprzeczności.z.normami.bezwzględnie.wiążącymi.. innej.gałęzi.prawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 4 .. Charakter.prawny.norm.w.doktrynie.i.orzecznictwie . . . . . . . 260 §.2 ..Obejście.prawa.w.Kodeksie.cywilnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 §.3 ..Sprzeczność.czynności.prawnej.z.normami.Unii.Europejskiej. . . . . 275 I .. Miejsce.norm.prawa.unijnego.w.konstytucyjnym.porządku.. prawnym.Rzeczypospolitej.Polskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 II .. Pojęcie.ustawy.w.rozumieniu.art ..58.i.3531.KC.a.normy.prawa. unijnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 III .. Pierwotne.prawo.unijne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 1 .. Sprzeczność.z.normami.traktatowymi.jako.podstawa.. nieważności.czynności.prawnej.w.świetle.art ..58.. i.3531.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 2 .. Sprzeczność.z.ogólnymi.zasadami.prawa.i.prawem.. zwyczajowym.jako.podstawa.nieważności.czynności.. prawnej.w.świetle.art ..58.i.3531.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 IV .. Sprzeczność.z.umową.międzynarodową.jako.podstawa.. nieważności.czynności.prawnej.w.świetle.art ..58.i.3531.KC. . . . . 292 V .. Prawo.pochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 1 .. Sprzeczność.z.normami.rozporządzeń.jako.podstawa.. nieważności.czynności.prawnej.w.świetle.art ..58.. i.3531.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2 .. Sprzeczność.z.normami.dyrektyw.jako.podstawa.nieważ-. ności.czynności.prawnej.w.świetle.art ..58.i.3531.KC . . . . . . . . 299 3 .. Sprzeczność.z.normami.decyzji.jako.podstawa.nieważności. czynności.prawnej.w.świetle.art ..58.i.3531.KC. . . . . . . . . . . . . 304 4 .. Zalecenia.i.opinie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 5 .. Norma.prawa.unijnego.w.kontekście.ważności.czynności.. prawnej.–.uwagi.podsumowujące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Inne przesłanki nieważności czynności prawnej oparte na ocenie prawidłowości jej treści i celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 . §.1 ..Sprzeczność.z.zasadami.współżycia.społecznego. . . . . . . . . . . . . . . 309 . I .. Analiza.normy.art ..3531.oraz.art ..58.KC.pod.kątem. niezgodności.czynności.prawnej.z.zasadami.współżycia.. społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 II .. Sprzeczność.z.zasadami.współżycia.społecznego.w.doktrynie.. i.orzecznictwie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 III .. Relacja.pomiędzy.art ..58.i.3531.KC.a.art ..5.KC. . . . . . . . . . . . . . . 330 IV .. Artykuł.58.§.2.i.art ..3531.KC.–.uwagi.podsumowujące. . . . . . . . . 335 §.2 ..Sprzeczność.z.właściwością.(naturą).stosunku.prawnego. . . . . . . . . 340 VII Spis treści . . . . . . §.3 ..Problematyka.kauzalności.w.kontekście.ważności.czynności.. o.charakterze.przysparzającym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 I .. Ogólna.problematyka.pojęcia.kauzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 II .. Problem.kauzalności.czynności.zobowiązujących. . . . . . . . . . . . . 357 III .. Problem.kauzy.w.czynnościach.o.charakterze.. rozporządzającym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 IV .. Problem.kauzalności.w.płaszczyźnie.możliwości.podnoszenia. zarzutów.ze.stosunku.podstawowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 V .. Konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Rozdział VI. Nieważność bezwzględna – skutki prawne. . . . . . . . . . . . . . 369 §.1 ..Cechy.nieważności.bezwzględnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 . I .. Nieważność.ab initio.i.ipso iure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 . II .. Brak.skutków.nieważnej.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . 374 . III .. Problem.konwersji.nieważnej.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . 377 . 1 .. Ogólne.koncepcje.dotyczące.konwersji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 2 .. Problem.konwersji.na.tle.dorobku.doktryny.i.orzecznictwa . . . . 381 3 .. Przesłanki.konwersji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 IV .. Problem.konwalidacji.nieważnej.czynności.prawnej. . . . . . . . . . . 385 1 .. Ogólne.uwagi.o.konwalidacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 2 .. Substrat.oraz.relatywna.kwalifikacja.czynności. . . . . . . . . . . . 388 3 .. Uwagi.o.konwalidacji.na.tle.poszczególnych.unormowań. . . . 389 4 .. Konwalidacja.–.konkluzje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 . V .. Trwałość.sankcji.nieważności.a.relatywna.ocena.substratu.. czynności;.wyłączenie.sankcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 VI .. Brak.konkurencji.roszczeń.w.przypadku.nieważności.. bezwzględnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 VII .. Samoistny.i.wystarczający.charakter.przesłanek.nieważności. . . . . 410 VIII .. Niestopniowalność.nieważności;.nieważność.częściowa .. .. .. .. .. .. . 412 IX .. Nieważność.podlega.uwzględnieniu.zgodnie.z.zasadami. obowiązującymi.w.postępowaniu.cywilnym. . . . . . . . . . . . . . . . . 419 . . . . . . . . . . X .. Działanie.sankcji.nieważności.nie.może.zostać.uchylone.. na.podstawie.art ..5.KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 §.2 ..Roszczenia,.które.mogą.powstać.w.związku.z.nieważnością.. czynności.prawnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 I .. Obowiązek.zwrotu.spełnionych.świadczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 II .. Roszczenie.odszkodowawcze.oparte.na.culpa in contrahendo. . . . . 444 III .. Roszczenie.o.ustalenie.nieważności.czynności.prawnej. . . . . . . . 453 1 .. Uwagi.ogólne.o.legitymacji.czynnej.i.biernej. . . . . . . . . . . . . . 453 2 .. Interes.prawny.w.procesie.o.ustalenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 3 .. Przedmiot.dowodzenia.w.procesie.o.ustalenie;.substrat.. czynności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 4 .. Problematyka.dawności.w.kontekście.roszczenia.o.ustalenie.. 462 Rozdział VII. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Indeks rzeczowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bürgerliches.Gezetsbuch.–.niemiecki.kodeks.cywilny BrońU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.21 .5 .1999.r ..o.broni.i.amunicji.(tekst.jedn .. Dz .U ..z.2012.r ..poz ..576) Code.civil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .francuski.kodeks.cywilny d.KPC .............................. rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Prezydenta FundU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.6 .4 .1984.r ..o.fundacjach.(tekst.jedn ..Dz .U .. z.1991.r ..Nr.46,.poz ..203.ze.zm .) GospGruntU .................... .ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (tekst jedn ..Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.21 .8 .1997.r ..o.gospodarce.nieruchomościami. KC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.23 .4 .1964.r ..–.Kodeks.cywilny.(Dz .U ..Nr.16,. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2010.r ..Nr.102,.poz ..651.ze.zm .) KH ................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. poz ..93.ze.zm .) (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 26 .6 .1974. r .. –. Kodeks. pracy. (tekst. jedn .. Dz .U ..z.1998.r ..Nr.21,.poz ..94.ze.zm .) Konstytucja.RP.. . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.2 .4 .1997.r ..–.Konstytucja.Rzeczypospolitej. KPC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.17 .11 .1964.r ..–.Kodeks.postępowania.cywil- Polskiej.(Dz .U ..Nr.78,.poz ..483.ze.sprost .) KRO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.25 .2 .1964.r ..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. nego.(Dz .U ..Nr.43,.poz ..296.ze.zm .) (Dz .U ..Nr.9,.poz ..59.ze.zm .) KrRejSU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 20 .8 .1997. r .. o. Krajowym. Rejestrze. Sądo- wym.(tekst.jedn ..Dz .U ..z.2007.r ..Nr.168,.poz ..1186. ze.zm .) KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 15 .9 .2000. r .. –. Kodeks. spółek. handlowych. (Dz .U ..Nr.94,.poz ..1037.ze.zm .) KZ .................................... rozporządzenie KWU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.6 .7 .1982.r ..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2001.r ..Nr.124,.poz ..1361.ze.zm .) Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.). Prezydenta IX Wykaz skrótów NierCudzU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 24 .3 .1920. r .. o. nabywaniu. nieruchomo- ści.przez.cudzoziemców.(tekst.jedn ..Dz .U ..z.2004.r .. Nr.167,.poz ..1758.ze.zm .) PodpisElektrU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 18 .9 .2001. r .. o. podpisie. elektronicznym. POPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywil- (Dz .U ..Nr.130,.poz ..1450.ze.zm .) nego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) POPC z 1946 r. . . . . . . . . . . . . . . . . .dekret z 12.11.1946 r. – Przepisy ogólne prawa cywil- nego (Dz.U. R.P. Nr 67, poz. 369 ze zm.) PPU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.25 .9 .1981.r ..o.przedsiębiorstwach.państwo- wych. (tekst. jedn .. Dz .U .. z. 2002. r .. Nr. 112,. poz .. 981. ze.zm .) PrBank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 29 .8 .1997. r .. –. Prawo. bankowe. (tekst. jedn .. Dz .U ..z.2002.r ..Nr.72,.poz ..665.ze.zm .) PrŁow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.13 .10 .1995.r ..–.Prawo.łowieckie.(tekst.jedn .. Dz .U ..z.2005.r ..Nr.127,.poz ..1066.ze.zm .) PrNot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.14 .2 .1991.r ..–.Prawo.o.notariacie.(tekst.jedn .. Dz .U ..z.2008.r ..Nr.189,.poz ..1158.ze.zm .) PrSpółdz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 16 .9 .1982. r .. –. Prawo. spółdzielcze. (tekst. jedn ..Dz .U ..z.2003.r ..Nr.188,.poz ..1848.ze.zm .) PrStow.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 7 .4 .1989. r .. –. Prawo. o. stowarzyszeniach. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2001.r ..Nr.79,.poz ..855.ze.zm .) PrUpN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.28 .2 .2003.r ..–.Prawo.upadłościowe.i.napraw- cze. (tekst. jedn .. Dz .U .. z. 2009. r .. Nr. 175,. poz .. 1361. ze.zm .) PrWeksl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 28 .4 .1936. r .. –. Prawo. wekslowe. (Dz .U .. Nr.37,.poz ..282.ze.zm .) PrywPPU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.30 .8 .1996.r ..o.komercjalizacji.i.prywatyzacji. (tekst.jedn ..Dz .U ..z.2002.r ..Nr.171,.poz ..1397.ze.zm .) PWKC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.23 .4 .1964.r ..–.Przepisy.wprowadzające.Ko- deks.cywilny.(Dz .U ..Nr.16,.poz ..94.ze.zm .) SamGminU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa. z. 8 .3 .1990. r .. o. samorządzie. gminnym. (tekst. SamZałU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ustawa.z.25 .9 .1981.r ..o.samorządzie.załogi.przedsię- biorstwa.państwowego.(Dz .U ..Nr.24,.poz ..123.ze.zm .) jedn ..Dz .U ..z.2001.r ..Nr.142,.poz ..1591.ze.zm .) 2. Piśmiennictwo / Czasopisma Apel .-Lub ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn.Sądu.Apelacyjnego.w.Lublinie Apel .-W-wa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn.Sądu.Apelacyjnego.w.Warszawie BGHZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bunesgerichtshofentscheidungen. in. Zivilsachen. –. Zbiór.orzecznictwa.BGH.w.sprawach.cywilnych BMS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Biuletyn.Ministerstwa.Sprawiedliwości Dz .U ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dziennik.Ustaw Gl .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glosa GP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gazeta.Prawna KPP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kwartalnik.Prawa.Prywatnego KSP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Krakowskie.Studia.Prawnicze X Wykaz skrótów MoP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Prawniczy MoPod.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Podatkowy NP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nowe.Prawo OSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSAB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądów.Apelacji.Białostockiej OSNC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego,.Izba.Cywilna OSNCP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna,.Pracy. OSP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo. Sądów. Polskich. i. Komisji. Arbitrażo- i.Ubezpieczeń.Społecznych OTK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orzecznictwo. Trybunału. Konstytucyjnego .. Zbiór. wych Urzędowy PN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Notarialny PNUŚ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prace.Naukowe.Uniwersytetu.Śląskiego POP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Orzecznictwa.Podatkowego Pal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palestra PB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Bankowe PiP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Państwo.i.Prawo PiZS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Praca.i.Zabezpieczenie.Społeczne PP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Podatkowy PPE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Prawa.Europejskiego PPH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Prawa.Handlowego PPHZ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawne.Problemy.Handlu.Zagranicznego PPW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Papierów.Wartoœciowych Pr .Gosp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Gospodarcze Prok ..i.Pr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prokuratura.i.Prawo Pr .Pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Pracy Pr .Sp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Spółek Restatement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Restatement.of.the.Law.of.Contracts,.Second PS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rej ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rejent R .Pr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radca.Prawny RPEiS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Cywilistyczne SIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Iuridica.Silesiana SP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Prawnicze SPINP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Prawnicze.Instytutu.Nauk.Prawnych Pr .Sp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prawo.Spółek TPP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Transformacje.Prawa.Prywatnego Wok ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wokanda WSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wojewódzki.Sąd.Administracyjny Zb .Orz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zbiór.Orzeczeń ZNUJ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego XI Wykaz skrótów 3. Organy orzekające BGH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bundesgerichtshof.–.Sąd.Federalny.RFN NSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naczelny.Sąd.Administracyjny NSA(7).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Naczelny.Sąd.Administracyjny.w.składzie.siedmiu.sę- dziów SA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Apelacyjny SN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Najwyższy SN(7).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Najwyższy.w.składzie.siedmiu.sędziów SN(PSIC).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sąd.Najwyższy.w.pełnym.składzie.Izby.Cywilnej TK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trybunał.Konstytucyjny 4. Inne skróty art ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .artykuł BAT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bundesangestelltentarif b .d .w ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bez.daty.wydania BGH.NJW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bundesgerichtshof. Neue. juristische. Wochenschrift. –.orzeczenie.BGH.opublikowane.w.Neue.juristische. Wochenschrift cz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .część GATT.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .General.Agreeement.on.Tarifs.and.Trade ICCLR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .International.Commercial.and.Company.Law.Review n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .następny.(-a,.-e) Nb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .numer.brzegowy Nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .numer pkt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .punkt por ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .porównaj poz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pozycja red ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .redaktor s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tom tekst.jedn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tekst.jednolity TRIPs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agreement. on. Trade-Related.Aspects. of. Intellectual. Property.Rights UCC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Uniform.Commercial.Code WTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .World.Trade.Organization z ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zeszyt zob ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobacz XII Bibliografia Ahlt M.,.Szpunar M.,.Prawo.europejskie,.wyd ..4,.Warszawa.2005 Allerhand M.,.Kodeks.handlowy ..Komentarz,.Warszawa.1991 Allerhand M.,.Prawo.o.notariacie,.Lwów.1934 Antoszek P.,.Cywilnoprawny.charakter.uchwał.wspólników.spółek.kapitałowych,. Warszawa.2009 Antoszek P.,.Dopuszczalność.uchylenia.się.od.skutków.prawnych.wadliwego.aktu. głosowania.wspólnika.spółki.kapitałowej,.Pr .Sp ..2005,.Nr.11 Austin J. L.,.Logic.and.Language,.Oxford.1953 Banasiński C.,.Pozycja.prawa.międzynarodowego.w.krajowym.porządku.praw- nym.(w.świetle.Konstytucji.z.1997.r .),.PPE.1997,.Nr.2 Banaszak B.,.Prawo.konstytucyjne,.wyd ..3,.Warszawa.2004 Banaszczyk Z.,.[w:].Kodeks.cywilny ..Komentarz,.K. Pietrzykowski.(red .),.War- Barcz J.,.[w:].Prawo.Unii.Europejskiej,.J. Barcz.(red .),.Warszawa.2004 Barcz J.,.Akt.integracyjny.Polski.z.Unią.Europejską.w.świetle.Konstytucji.RP,. szawa.1998 PiP.1998,.Nr.4 Barta J.,.Markiewicz R.,.Komentarz.do.ustawy.o.prawie.autorskim.i.prawach.po- krewnych,.Warszawa.1995 1996,.Nr.6 Baums T.,. Personal. Liabilities. of. Company. Directors. in. German. Law,. ICCLR. Bączyk K.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.16 .2 .2001.r .,.IV.CKN.244/00,.OSP.2002,.Nr.3 Beale H. G.,.[w:].H. G. Beale.(red .),.Chitty.on.Contracts,.Vol ..1,.General.Princi- ples,.wyd ..28,.London.1999;.wyd ..29,.London.2004 Beale H.,.Kötz H.,.Hartkamp A.,.Tallon D.,.Cases,.Materials.and.Text.on.Contract. Law,.Oxford.2002 Beatson J.,.Anson’s.Law.of.Contract,.Oxford.2002 Beauvisage P.,.Jaeger L.,.Doing.Business.in.France,.Vol ..1,.New.York.1994 Bednarek M.,.[w:].E. Łętowska,.P. Drapała,.M. Bednarek,.Umowy.odnoszące.się. Bednarek M.,.Umowa.o.świadczenie.na.rzecz.osoby.trzeciej,.cz ..I,.MoP.2005,. do.osób.trzecich,.Warszawa.2006 Nr.11;.cz ..II,.MoP.2005,.Nr.12 Białecki P.,.Reklama.jako.utwór,.MoP.1998,.Nr.10 Bidziński Z.,.Art ..3581.kodeksu.cywilnego.w.orzecznictwie.Sądu.Najwyższego,. KPP.1996,.z ..1 Bielski P.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.20 .12 .2001.r .,.III.RN.163/00,.Gl ..2002,.Nr.11 Bielski P.,.Podstawy.organizacji.i.funkcjonowania.rejestru.przedsiębiorców.–.za- gadnienia.wybrane,.Rej ..2000,.Nr.2 Bielski P.,. Spółka. kapitałowa. w. organizacji. a. status. przedsiębiorcy,. PPH. 2002,. Nr.6 XIII Bibliografia Warszawa.2004 Bieniek G.,.[w:].G. Bieniek,.S. Rudnicki,.Nieruchomości ..Problematyka.praw.na,. Bieniek G.,. Komentarz. do. ustawy. o. gospodarce. nieruchomościami,. Warszawa. Bieniek G.,.W.sprawie.reprezentacji.gminy.jako.osoby.prawnej,.Rej ..2003,.Nr.2 Bieranowski A.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.12 .10 .2001.r .,.V.CKN.631/00,.Rej ..2002,. Biernat S.,.[w:].Prawo.Unii.Europejskiej,.J. Barcz.(red .),.Warszawa.2004 Bilewska K .,. Sankcja. sprzeczności. uchwały. walnego. zgromadzenia. z. normami. dyspozytywnymi.–.polemika,.PPH.2011,.Nr.6 Black H. C.,.Black’s.Dictionary.of.Law,.St ..Paul.1991 Błahuta F.,. [w:]. Kodeks. cywilny .. Komentarz,. Z. Resich. (red .),. t .. II,.Warszawa. 1998 Nr.11 1972 Bossowski F.,.Nieważność.i.bezskuteczność,.[w:].Encyklopedia.podręczna.prawa. prywatnego,.Warszawa,.b .d .w . Breyer S.,.Przeniesienie.własności.nieruchomości,.Warszawa.1975 Brodecki Z.,.Acquis communtaitaire..Pojęcie.nieznane.Konstytucji.RP,.[w:].C. Mik. (red .),.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.1997.roku.a.członkostwo.Pol- ski.w.Unii.Europejskiej,.Toruń.1999 Brodecki Z.,.Derezińska M.,.Prawo.integracji.europejskiej ..Zarys.wykładu.z.wy- borem.Źródeł,.Sopot.1999 Brol J.,.Umowa.leasingu,.Warszawa.2002 Broniewicz W.,. Glosa. aprobująca. do. uchw .. SN. z. 17 .6 .2005. r .,. III. CZP. 26/05,. OSNC.2006,.Nr.6,.poz ..63,.OSP.2006,.Nr.7–8,.poz ..85 Broniewicz W.,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1998 Brox H.,.Allgemeiner.Teil.des.BGB,.Köln.1998 Bryl W.,.[w:].Z. Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.t ..I,.Warszawa.1972 Brzeziński B.,.Glosa.do.wyr ..NSA.z.29 .5 .2002.r .,.III.SA.2602/00,.POP.2003,.Nr.1 Brzeziński B.,.Narodziny.i.upadek.orzeczniczej.doktryny.obejścia.prawa.podatko- Brzeziński B.,.Kalinowski M.,.Masternak M.,.Olesińska A.,.Ordynacja.podatkowa. Brzozowski A.,. [w:]. K. Pietrzykowski. (red .),. Kodeks. cywilny .. Komentarz,. t .. I,. Brzozowski A.,.[w:].K. Pietrzykowski.(red .),.Suplement.Tom.I ..Kodeks.cywilny .. Brzozowski A.,.[w:].System.prawa.prywatnego ..Tom.7 ..Prawo.zobowiązań.–.część. Komentarz,.t ..III,.Warszawa.2003 szczegółowa,.Warszawa.2001 prawne,.SP.1964,.Nr.3 prawnych,.PPH.2003,.Nr.4 Buczkowski S.,. Umowa. o. roboty. budowlano-montażowe .. Wybrane. zagadnienia. Butkiewicz M.,. Wpływ. ustawy. o. podpisie. elektronicznym. na. formę. czynności. Byrska M.,.Program.komputerowy.w.nowym.prawie.autorskim,.PiP.1994,.Nr.11 Canaris C. W.,.Drittwirkung.der.gemeinschaftlichen.Grungfreiheiten,.[w:].H. Bauer. (red .),.Um.welt,.Wirschaft.und.recht,.Tübingen.2002 Chłopecki A.,.Czy.w.prawie.polskim.obowiązuje.zasada.numerus clausus.papie- rów.wartościowych,.PS.1994,.Nr.2 wego,.POP.2004,.Nr.1 –.komentarz,.Toruń.2002 Warszawa.1998 XIV Bibliografia Chłopecki A.,. Obrót. papierami. wartościowymi. na. rynku. kapitałowym,. cz .. II,. PPH.1995,.Nr.10 Cichoń J.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.27 .3 .2000.r .,.I.PKN.558/99,.OSP.2001,.Nr.3 Ciepła H.,.[w:].G. Bieniek.(red .),.Komentarz.do.Kodeksu.cywilnego ..Księga.trze- cia ..Zobowiązania,.t ..II,.Warszawa.1997 Cieślak S.,. Wpływ. nowelizacji. KPC. na. stopień. sformalizowania. postępowania. cywilnego,.MoP.2004,.Nr.21 Cisek A.,.Kremis J.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.1 .7 .1974.r .,.III.CRN.119/74,.Pal ..1980,. Nr.8–9 RPEiS.1973,.Nr.3 Cisek A.,. Kremis J.,. Z. problematyki. wyzysku. w. ujęciu. Kodeksu. cywilnego,. Craig P.,.Búrca G.,.EU.Law.–.Text,.Cases.and.Materials,.Oxford.2003 Czachórski W.,.Czynności.prawne.przyczynowe.i.oderwane.w.polskim.prawie.cy- wilnym,.Warszawa.1952 Czachórski W.,.Odpowiedzialność.kontraktowa.i.jej.stosunek.do.odpowiedzialno- ści.deliktowej.wg.k .c .,.NP.1964,.Nr.10 Czachórski W.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.w.ramach.tzw ..ujemnego.in- Czachórski W.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.w.ramach.tzw ..ujemnego.in- teresu.umownego,.RPEiS.1968,.Nr.3 teresu.umowy,.SC.1969,.t ..XIII–XIV Czachórski W.,.Zobowiązania ..Zarys.wykładu,.Warszawa.1994 Czajkowska-Dąbrowska M.,.O.osobliwościach.nieważności.umów.narusza.jących. zakaz. stosowania. praktyk. monopolistycznych,. [w:]. Księga. pamiąt.kowa. ku. czci.Sędziego.Janusza.Pietrzykowskiego,.Warszawa.2000 Czapliński W.,.[w:].J. Barcz.(red .),.Prawo.Unii.Europejskiej,.Warszawa.2004 Czarnecki M.,.Bagińska L.,.Prawo.wekslowe.i.czekowe ..Komentarz,.Warszawa.1998 Czepita S.,.Kuniewicz Z.,.Spór.o.konwalidację.nieważnych.czynności.prawnych,. PiP.2002,.Nr.9 Czepita S.,.Reguły.konstytutywne.a.system.prawny,.Szczecin.1996 Dalka S .,.Glosa.aprobująca.do.uchw ..SN.z.17 .6 .2005.r .,.III.CZP.26/05,.OSNC. 2006,.Nr.4,.poz ..63,.PPE.Nr.1–3,.poz ..99 Davidson D.,.Knowles B.,.Forsythe L.,.Jespersen R.,.Business.Law.–.Principles. Dąbrowa J.,. [w:]. System. prawa. cywilnego .. Prawo. zobowiązań .. Część. ogólna,. and.Cases,.Belmont.1987 t ..III.cz ..1,.Wrocław.1981 MoP.2002,.Nr.12 ogólna,.Warszawa.1972 Dąbrowski D.,. Zgromadzenie. wspólników. w. jednoosobowej. spółce. z. o .o .,. Dąbrowski H.,.[w:].Z. Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz ..Tom.I ..Część. Dmowski S.,. [w:]. Komentarz. do. Kodeksu. cywilnego .. Księga. pierwsza .. Część. ogólna,.Warszawa.1998;.wyd ..5,.Warszawa.2003 Dolecki H.,.Ciężar.dowodu.w.polskim.procesie.cywilnym,.Warszawa.1998 Domański L.,.Uzasadnienie.projektu.kodeksu.zobowiązań.w.o.pracowaniu.głów- nego.referenta.projektu.prof ..Romana.Longchamps.de.Berier,.Nowy.kodeks. zobowiązań,.GSW.1934,.Nr.51 Domel M.,. Cywilnoprawna. reprezentacja. przedsiębiorstwa. według. ustawy. o.przedsiębiorstwach.państwowych,.NP.1983,.Nr.9–10 XV Bibliografia Drozd E.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.14 .4 .1971.r .,.III.CRN.57/71,.NP.1973,.Nr.4 Drozd E.,.Numerus clausus.praw.rzeczowych,.[w:].Księga.pamiątkowa.ku.czci. Profesora.Zbigniewa.Radwańskiego,.Poznań.1990 Drozd E.,.O.potrzebie.zmian.w.prawie.notarialnym,.Rej ..2001,.Nr.5 Drozd E.,. Pozorność. w. umowach. przenoszących. własność. nieruchomości,. SC.1974,.t ..XXIII Drozd E.,.Problematyka.formy.czynności.prawnych.na.tle.art ..77.k .c .,.SP.1973,.Nr.38 Drozd E.,.Przeniesienie.własności.nieruchomości,.Warszawa.1974 Drozd E.,. Umowa. zobowiązująca. jako. podstawa. prawna. dla. umów. z. zakresu. prawa.rzeczowego,.[w:].Rozprawy.prawnicze ..Księga.pamiątkowa.Profesora. Maksymiliana.Pazdana,.Kraków.2005 Drozd E.,.Uzyskanie.pełnoletności.przez.zawarcie.małżeństwa,.NP.1969,.Nr.7–8 Drozd E.,.Z.problematyki.zawarcia.umowy.w.formie.aktu.notarialnego,.Rej ..1996,. Drozdowicz M.,.(Nie)bezpieczny.podpis.elektroniczny,.PPH.2003,.Nr.1 Drozdowska T.,.Stosunek.pracy.a.prawa.autorskie,.Pr .Sp ..1998,.Nr.1 Dubis W.,.Waloryzacja.kondykcji.nienależnego.świadczenia,.Rej ..1998,.Nr.9 Dubis W.,.Zbieg.roszczeń.a.skarga.z.bezpodstawnego.wzbogacenia,.PS.2002,.Nr.1 Dubisz S.,.Słownik.języka.polskiego,.t ..I–IV,.Warszawa.2003 Dworniak K.,.Doręczenia.w.postępowaniu.podatkowym.w.świetle.ustawy.z.dnia. 29.sierpnia.1997.r ..–.Ordynacja.podatkowa,.Biuletyn.Skarbowy.2001,.Nr.2 Dybowski T.,.[w:].System.prawa.cywilnego ..Prawo.zobowiązań.–.część.szczegó- łowa,.t ..III,.cz ..2,.Wrocław.1976 Działocha K.,.Podstawy.prounijnej.wykładni.Konstytucji.RP,.PiP.2004,.Nr.11 Dziurzyński T.,.[w:].T. Dziurzyński,.Z. Fenichel,.M. Honzatko,.Kodeks.handlowy .. Nr.4–5 Ehrenzweig A.,.System.des.österreichischen.allgemeinen.Privatrechts ..Allgeme- Komentarz,.Kraków.1935 iner.Teil.(II),.Wien.1951 Einem H.,.Die.Rechtsnaur.der.Option,.Berlin.1974 Ereciński T.,.Z.problematyki.dowodu.z.dokumentów.w.sądowym.postępowaniu. cywilnym,.[w:].Księga.pamiątkowa.ku.czci.Z ..Resicha,.Warszawa.1985 Fabre-Magnan M.,.Les.obligations,.Paryż.2004 Florek L.,.Zieliński T.,.Prawo.pracy,.Warszawa.1997 Flour J.,.Albert J. L.,.Savaux E.,.Droit.civil ..Les.obligations ..1 ..L’acte.juridique,. Flume W.,.Allgemeiner.Teil.des.Bürgerlichen.Rechts,.2.Band,.Das.Rechts.geschäft,. Paryż.2004 Berlin.1992,.§.13,.5 Berlin.1965 TPP.2001,.Nr.2 PPH.2007,.Nr.11 Flume W.,.Allgemeiner.Teil. des. bürgerlichen. Rechts,. t .. II,. Das. Rechts.ge.schäft,. Forystek J.,. Nieakt. (actum non existens). w. demokratycznym. państwie. prawa,. Frąckowiak J.,. Uchwały. zgromadzeń. spółek. kapitałowych. sprzeczne. z. usta.wą,. Frąckowiak J.,.Instytucje.prawa.handlowego.w.Kodeksie.cywilnym,.Rej ..2003,.Nr.6 Frąckowiak J.,.Jednostka.organizacyjna.jako.substrat.osoby.prawnej.i.ustawowej,. [w:].Rozprawy.prawnicze ..Księga.pamiątkowa.Profesora.Maksymiliana.Paz- dana,.Kraków.2005 XVI Bibliografia Frąckowiak J.,.Konstrukcja.prawna.spółki.cywilnej,.[w:].Księga.pamiątkowa.ku. czci.Sędziego.Stanisława.Rudnickiego,.Warszawa.2005 Frąckowiak J.,.Znaczenie.formy.notarialnej.w.polskim.prawie.spółek.na.tle.prawa. Unii.Europejskiej,.Rej ..1998,.Nr.4 Frąckowiak J.,.Potrzeszcz R.,.Czy.nadanie.osobowości.prawnej.spółkom.osobo- wym.wymaga.zasadniczej.reformy.prawa.podatkowego,.PPH.2000,.Nr.1 Furmston M.,.Cheshire G. C.,.Fifoot C. H.,.Law.of.Contract,.London.2001 Gajda J.,.Dobra.wiara.organu.osoby.prawnej,.PiP.1991,.Nr.3 Gajda J.,.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy ..Komentarz,.Warszawa.2000 Gandor K.,.Konwersja.nieważnych.czynności.prawnych,.SC.1963,.t ..IV Ganobis M .,. Uchwały. zgromadzeń. spółek. kapitałowych. a. pojęcie. czynności. prawnej,.MoP.2007,.Nr.23,.s ..1293.i.n Gasiński Ł.,.Modrzejewski J.,.Okolski J.,.Natura.stosunku.korporacyjnego.spółki. akcyjnej,.PPH.2000,.Nr.8 Gawlik B.,.[w:].System.prawa.cywilnego,.część.ogólna,.t ..I,.Wrocław.1985 Gawlik B.,.Pojęcie.umowy.nienazwanej,.SC.XXXX,.t ..XVIII Gawlik B.,.Procedura.zawierania.umowy.na.tle.ogólnych.przepisów.Kodeksu.cy- wilnego.(art ..66–72.k .c .),.Kraków.1978 Gawlik B.,.Umowa.know-how ..Zagadnienia.konstrukcyjne,.Kraków.1974 Gersdorf M.,. Obejście. prawa. a. pozorność. w. kontraktach. menadżerskich,. PiZS.2003,.Nr.10 Gersdorf M.,.Ustanie.spółdzielczego.stosunku.pracy,.Warszawa.1969 Gersdorf M.,.Ignatowicz J.,.Prawo.spółdzielcze ..Komentarz,.Warszawa.1985 Ghestin J.,.Traité.de.droit.civil ..Les.obligations ..Le.contrat:.formation,.Paryż.1988 Gieracki J.,.Nowa.regulacja.ustrojów.małżeńskich,.Bielsko-Biała.2005 Gilowski P.,.Data.pewna.a.forma.oświadczenia.woli.z.datą.pewną,.Rej ..2001,.Nr.3 Gizbert-Studnicki T.,.O.nieważnych.czynnościach.prawnych.w.świetle.koncepcji. czynności.konwencjonalnych,.PiP.1975,.Nr.4 Gniewek E.,.[w:].T. Dybowski.(red .),.System.prawa.prywatnego ..Tom.3 ..Prawo. rzeczowe,.Warszawa.2002 mentarz,.Kraków.2001 Gniewek E.,.Kodeks.cywilny ..Księga.druga ..Własność.i.inne.prawa.rzeczowe ..Ko- Gniewek E.,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.1999 Gniewek E.,.Z.problematyki.umów.przedwstępnych,.NP.1970,.Nr.7–8 Gniewek E.,. Łuszpak-Zając A.,. Machnikowski P.,. Uwagi. do. projektowanych. zmian.Kodeksu.cywilnego.dotyczących.zawierania.umów,.KPP.2001,.z ..1 Golat R.,.Prawa.autorskie.i.prawa.pokrewne,.Warszawa.1999 Gołaczyński J.,.[w:].E. Gniewek.(red .),.System.prawa.prywatnego ..Tom.4 ..Prawo. rzeczowe,.Warszawa.2005 Gołaczyński J.,.Przeniesienie.własności.na.zabezpieczenie,.Rej ..1995,.Nr.5 Górecki J.,.Przeniesienie.własności.rzeczy.ruchomej,.Wrocław.1950 Górka M.,.Kontrola.przestrzegania.prawa.wspólnotowego.przez.państwa.i.pod- mioty.prywatne.w.Unii.Europejskiej,.Toruń.1999 Górski J.,.Przygotowanie.umowy.w.świetle.Kodeksu.zobowiązań,.Poznań.1938 Górski J.,. Stanowisko. prawne. organów. i. pełnomocników. przedsiębiorstw. pań- stwowych,.NP.1955,.Nr.6 Granecki M.,.Culpa in contrahendo,.PPH.2001,.Nr.3 XVII Bibliografia Nr.8–9 Nr.6 Gromek K.,.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy ..Komentarz,.Warszawa.2004 Grudziński M.,. Wolter A.,. Recenzja. pracy. S .. Szera .. Prawo. rodzinne,. PiP. 1953,. Grzybczyk K.,.Reklama.jako.utwór.w.rozumieniu.prawa.autorskiego,.PUG.1997,. Grzybowski S.,. [w:]. System. prawa. cywilnego .. Tom. I .. Część. ogólna,. Wrocław. Grzybowski S.,.[w:].System.prawa.cywilnego ..Tom ..III ..Część.1 ..Prawo.zobowią- 1974;.wyd ..2,.Wrocław.1985 zań.–.część.ogólna,.Wrocław.1981 Grzybowski S.,.[w:].System.prawa.cywilnego ..Tom.III ..Część.2 ..Prawo.zobowią- zań.–.część.szczegółowa,.Wrocław.1976 Grzybowski S.,.[w:].J. Barta.(red .),.System.prawa.prywatnego ..Tom.XIII ..Prawo. autorskie,.Warszawa.2003 .RPEiS.1974,.Nr.3 Grzybowski S.,. O. rzekomej. konwalidacji. nieważnej. czynności. prawnej,. Grzybowski S.,.Prawo.cywilne ..Zarys.prawa.rzeczowego,.Warszawa.1989 Grzybowski S.,.Prawo.cywilne ..Zarys.części.ogólnej,.Warszawa.1974 Grzybowski S.,.Prawo.rodzinne ..Zarys.wykładu,.Warszawa.1980 Grzybowski S.,.Przekazanie.świadczenia.jako.czynność.prawna.nienazwana,.a.za- sada.swobody.czynności.prawnych,.PiP.1967,.Nr.3 Gudowski J.,.[w:].G. Bieniek.(red .),.Komentarz.do.kodeksu.cywilnego ..Księga. trzecia ..Zobowiązania ..Tom.II,.Warszawa.1997 Gurgul S.,.Prawo.upadłościowe.i.układowe ..Komentarz,.wyd ..3,.Warszawa.2002 . Guść J .,.O.właściwości.(naturze).stosunku.prawnego,.PiP.1997,.Nr.4 Gutowski M.,.Charakter.prawny.oferty.na.tle.niedawnych.zmian.w.Kodeksie.cy- wilnym,.PiP.200,.Nr.3 Gutowski M.,.Czynność.prawna.podjęta.w.celu.przestępczym.–.glosa,.MoP.2007,. Nr.18 Nr.11 Gutowski M.,.Glosa.do.wyr ..SN.z.6 .11 .2003.r .,.III.CK.16/02,.OSP.2005,.Nr.7–8 Gutowski M.,.Konwersja.umowy.stanowczej.w.przedwstępną.wobec.zmian.ko- deksu.cywilnego,.PiP.2004,.Nr.11 Gutowski M.,.O.konsekwencjach.naruszenia.norm.dyspozytywnych,.PPH.2011,. Gutowski M.,.O.pojeciu.sankcji.nieważności,.na.tle.uchwał.organów.spółek.kapi- tałowych,.PPH.2007,.Nr.12 Gutowski M.,.O.regułach.dokonywania.czynności.prawnych.–.artykuł,.PiP.2010,.Nr.8 Gutowski M.,.Potrącenie.ustawowe.w.stosunku.do.cesjonariusza.w.świetle.przepi- sów.o.przelewie.wierzytelności,.RPEiS.2005,.Nr.5 Gutowski M.,.Umowa.opcji,.Kraków.2003 Gutowski M.,. Nieważność. i. inne. przypadki. wadliwości. czynności. prawnych. w.kontekście.odpowiedzialności.karnoprawnej,.PiP.2004,.Nr.9 Gutowski M .,.Sankcja.wobec.czynności.prawnej.dokonanej.przez.„fałszywy.or- gan”.osoby.prawnej,.PPH.2008,.Nr.3 Gutowski M.,.Wzruszalność.czynności.prawnej,.Warszawa.2010 Gwiazdomorski J.,.Prawo.spadkowe.w.zarysie,.Warszawa.1985 Gwiazdomorski J.,.Próba.korektury.pojęcia.czynności.prawnej,.[w:].Prace.z.zakresu. prawa.cywilnego.i.prawa.na.dobrach.niematerialnych,.ZNUJ.1974,.Nr.346 XVIII Bibliografia Gwiazdomorski J.,.Wyjaśnienie.w.związku.z.artykułem.M ..Piekarskiego.„Wpływ. zakłócenia.czynności.psychicznych.na.tok.procesu”,.PiP.1961,.Nr.12 Gwiazdomorski J.,.Zawarcie.małżeństwa,.PiP.1949,.Nr.4 Hamilton R.W.,.The.Law.of.Corporations,.St ..Paul.2000 Harla G.,. Ważność. umowy. zawartej. z. osobą. fizyczną,. która. przy. zawarciu. umowy.podała.się.za.kogoś.innego,.Pal ..2002,.Nr.11–12 Hartkamp A.,. Principles. of. Contract. Law,. [w:]. A. Hartkamp,. M. Hesseling,. E. Hondious,.C. Joustra,.E. du Perron,.M. Veldman.(red .),.Towards.a.European. Civil.Code,..Nijmegen.2004 Heinrichs H.,. [w:]. Palandt,. Bürgerliches. Geztsbuch,. Auflage. 1964,. uwagi. do. §.145,.notka.3 Henrich D.,. Vorvertrag,. Optionsvertrag,. Vorrechtsvertrag. –. Eine. dogmatische- systematische. Untersuchung. der. vertraglichen. Bindungen. vor. und. zu. einem. Vertragsschluß,.Berlin.1965 Herdegen M.,.Prawo.europejskie,.Warszawa.2004 Hijma J .,.van Dam C. C.,.van Schendel W. A. M.,.Valk W. L.,.Rechtshandeling.en. Overeenkomst,.4.wyd .,.Berlin.2004 Hondius E.,.Towards.a.European.Civil.Code,.[w:].A. Hartkamp,.M. Hesseling,. E. Hondious,.C. Joustra,.E. du Perron,.M. Veldman.(red .),.Towards.a.European. Civil.Code,.Nijmegen.2004 Horobiowski J.,.Kaspryszyn J.,.Skutki.procesowe.nieudokumentowanego.zarzutu. potrącenia.w.postępowaniu.nakazowym,.Pal ..2003,.Nr.1–2 Ignatowicz J.,.[w:].Z. Resich.(red .),.Kodeks.cywilny ..Komentarz,.t ..I,.Warszawa.1972 Ignatowicz J.,.[w:].M. Grudziński,.J. Ignatowicz.(red .),.Kodeks.rodzinny.i.opie- kuńczy ..Komentarz,.Warszawa.1966 Ignatowicz J.,.[w:].System.prawa.cywilnego ..Tom.I ..Część.ogólna,.wyd ..2,.Wro- cław.1985 Ignatowicz J.,.Prawo.rodzinne ..Zarys.wykładu,.Warszawa.1987 Ignatowicz J.,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.1995 Ignatowicz J.,.Nazar M.,.Prawo.rodzinne,.Warszawa.2005 Jacyszyn J.,.Elektroniczne.czynności.prawne,.PPH.1999,.Nr.7 Jagielska M.,.Nowelizacja.Kodeksu.cywilnego:.kontrola.umów.i.wzorców.umow- nych,.MoP.2000,.Nr.11 Jakubecki A.,.[w:].A. Jakubecki,.F. Zedler,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze,.Kra- Janczewski S.,.Prawo.handlowe,.wekslowe.i.czekowe,.Warszawa.1994 Janiszewska B.,. Glosa. krytyczna. do. wyr .. SN. z. 26 .11 .1997. r .,. II. CKN. 458/97,. Jankowski J.,.Nowelizacja.Kodeksu.postępowania.cywilnego,.Postępowanie.roz- poznawcze,.cz ..1,.MoP.2004,.Nr.19 Jasiakiewicz M.,.[w:].S. Włodyka.(red .),.Prawo.umów.w.obrocie.gospodarczym,. ków.2003 PiP.2000,.Nr.4 Warszawa.2001 Jaspar X.,.Smallhover J.,.Doing.Business.in.Europe,.London.1992 Jauernig O.,.[w:].Bürgerliches.Gezetzbuch.Kommentar,.München.2004 Jauernig O.,.Trennungsprinzip.und.Abstraktionprinzip,.Juristische.Schulung.1994 Jedliński A.,.Pozorność.jako.wada.czynności.prawnej.i.konsekwencje.prawne.po- zorności,.Rej ..2005,.Nr.5 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieważność czynności prawnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: