Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 004079 21773769 na godz. na dobę w sumie
Niezbędnik specjalisty ds. bhp - ebook/pdf
Niezbędnik specjalisty ds. bhp - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3273-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 W 'Niezbędniku specjalisty ds. bhp' znajdują się informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V Niezbędnik specjalisty ds. bhp cena: 19,90 zł ISBN 978-83-269-3273-1 9 788326 932731 UOH 18 NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP Praca zbiorowa Konsultant: Jerzy Wroński Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Marcin Papierz Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Drukarnia: MDruk ISBN: 978-83-269-3273-1 Nakład: 1000 sztuk Cena brutto: 19,90 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydaw- ca ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. WPROWADZENIE Często zdarza się, że specjalista ds. bhp musi wykazać się wiedzą w sytua- cjach najmniej spodziewanych, bez możliwości wcześniejszego przygotowa- nia. Przedstawione w informatorze zagadnienia są opracowane rzetelnie na podstawie obowiązujących przepisów i Polskich Norm. Jest to wyciąg naj- częściej poszukiwanych i najbardziej istotnych zagadnień w pracy służby bhp. Znajdziecie tu informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynni- ków i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej. Format „Niezbędnika specjalisty ds. bhp” pozwoli nosić go zawsze przy so- bie, w teczce bądź torebce. Dzięki naszemu informatorowi będziecie mogli szybko i w każdej chwili odnaleźć interesujące Was informacje bez koniecz- ności przeszukiwania dzienników ustaw. Nie musicie już się martwić, że pracodawca Was zaskoczy, pytając np. o czę- stotliwość przeprowadzania badań czynników szkodliwych. Wystarczy, że skorzystacie ze spisu treści i od razu otrzymacie dostęp do konkretnych informacji. Informator ten to praktyczne narzędzie pracy każdego specjalisty ds. bhp niezależnie od branży bądź profilu działalności zakładu, w którym świad- czy swoje usługi. Zachęcam Was do wnikliwej lektury oraz częstego korzystania z „Niezbęd- nika specjalisty ds. bhp”. Redaktor Marcin Papierz 3 Szkolenia BHP komentarz do rozporz(cid:199)dzenia Ksi(cid:199)(cid:318)ka zawiera: (cid:89) interpretacj(cid:219) przepisów rozporz(cid:199)dzenia, (cid:89) wyja(cid:285)nienie w(cid:199)tpliwo(cid:285)ci dotycz(cid:199)cych zasad prowadzenia szkole(cid:262) bhp, (cid:89) odpowiedzi m.in. na nast(cid:219)puj(cid:199)ce pytania: (cid:581)• kto mo(cid:318)e prowadzi(cid:201) szkolenia? (cid:581)• jakie s(cid:199) obowi(cid:199)zki pracodawcy w zakresie szkole(cid:262) bhp? (cid:581)• w jaki sposób przygotowa(cid:201) programy szkole(cid:262)? 65,71 z(cid:260) netto Skontaktuj si(cid:219) z naszym Centrum Obs(cid:260)ugi Klienta i zamów ju(cid:318) dzi(cid:285): telefon 22 518 29 29 faks 22 617 60 10 e-mail cok@wip.pl Jeste(cid:285)my do Twojej dyspozycji od poniedzia(cid:260)ku do pi(cid:199)tku w godzinach 7:00–18:00 ISBN: 978-83-269-3206-9 Liczba stron: 84 Cena: 65,71 z(cid:260) netto Komentarz do rozporz(cid:199)dzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie- cze(cid:262)stwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) jest adresowany przede wszystkim do organizatorów i prowadz(cid:199)cych szkolenia w dziedzinie bezpiecze(cid:262)stwa i higieny pracy oraz ma(cid:260)ych przedsi(cid:219)biorców, dla których ma by(cid:201) pomoc(cid:199) w zrozumieniu zapisów rozporz(cid:199)dzenia. Szkolenia BHP 144x205.indd 1 2014-07-03 14:05:11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie ............................................................................................ Skróty użyte w tekście ................................................................................ Służba bhp .................................................................................................. Firma zatrudniająca do 100 pracowników ..................................... Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników ........................ Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników ............................... Wymagania kwalifi kacyjne dla pracowników służby bhp ............ Szkolenia bhp .............................................................................................. Wypadki przy pracy .................................................................................. Dokumentacja wypadkowa .............................................................. Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym ............. Profi laktyczna ochrona zdrowia ............................................................ Istotne elementy apteczki .................................................................. Kolejność podawania informacji w razie wzywania pomocy ...... Sztuczne oddychanie ......................................................................... Bezpieczeństwo pożarowe Typy gaśnic i ich oznaczenie ............................................................. Liczba i rozmieszczenie gaśnic ......................................................... Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ..................................................................................... Badania czynników szkodliwych ..................................................... 5 SPIS TREŚCI Defi nicje najwyższych dopuszczalnych stężeń ............................... Czynniki fi zyczne ............................................................................... Omówienie niektórych czynników fi zycznych .............................. Czynniki chemiczne .......................................................................... Czynniki biologiczne ......................................................................... Czynniki psychofi zyczne w środowisku pracy ............................... Organizacja miejsca pracy ...................................................................... Prawidłowe wysokości stołu (biurka) i siedziska ........................... Oświetlenie na stanowiskach pracy ................................................. Wymagania dla dróg transportowych w zakładzie pracy ............. Ręczne przenoszenie ciężarów ............................................................... Wymagania przy przenoszeniu ........................................................ Maszyny i inne urządzenia techniczne ................................................. 6 Skróty użyte w tekście kp ....................... – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.); ustawa wypadkowa ...... – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.); rsbhp ................. – rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.); rozporządzenie szkoleniowe ..... – rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.); rozporządzenie o badaniach ..... – rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.); rozporządzenie o wypadkach .... – rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870); rbipcs ................ – rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166); rsnds .................. – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czyn- ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833 ze zm.); rozporządzenie o klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych .... – rozporządzenie ministra zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kry- teriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018 ze zm.); 7 SKRÓTY UŻYTE W TEKŚCIE rozporządzenie o monitorach ... – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażo- nych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973); rozporządzenie o kwalifikacjach przy obsłudze i konserwacji urządzeń ........... – rozporządzenie ministra gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie try- bu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.); rozporządzenie o bhp przy ręcznych pracach transportowych – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach trans- portowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.); rozporządzenie o ochronie ppoż. ................. – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerw- ca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 8 SŁUŻBA BHP Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Firma zatrudniająca do 100 pracowników W firmie zatrudniającej do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiąz- ku tworzenia służby bhp. Musi jednak powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 23711 § l kp). Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników W zakładzie pracy zatrudniającym od 100 do 600 pracowników praco- dawca musi utworzyć 1-osobową lub wieloosobową komórkę stanowiącą służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (§ l ust. 3 rsbhp). Pracownicy służby bhp w zakładzie pracy, w którym pracuje od 100 do 600 osób, mogą być za- trudniani na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników W zakładzie pracy zatrudniającym ponad 600 pracowników pracodawca musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 pracowników (§ l ust. 4 rsbhp). 9 NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP W sytuacjach uzasadnionych stwierdzonymi zagrożeniami zawodowy- mi właściwy terytorialnie inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać danemu pracodawcy zwiększenie liczby osób zatrudnio- nych w służbie bhp, a nawet utworzenie tej służby w firmie zatrudniają- cej 100 lub mniej pracowników (art. 23711 § 4 kp). W takim przypadku obowiązują zasady tworzenia służby bhp, takie jak dla zakładów zatrud- niających powyżej 100 pracowników. Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp Tabela 1. Wymagania dla pracowników służby bhp Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy • zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w za- kresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia po- dyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w za- kresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w za- kresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w za- kresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp inspektor ds. bhp starszy inspektor ds. bhp lub pracownik zatrudniony w jed- noosobowej komórce specjalista ds. bhp lub pra- cownik kierujący wielooso- bową komórką organizacyjną starszy specjalista ds. bhp główny specjalista ds. bhp (§ 4 ust. 2 rsbhp) 10 SZKOLENIA BHP Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania dla specjalisty ds. bhp, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat (§ 4 ust. 4 rsbhp). SZKOLENIA BHP Tabela 1. Rodzaje i częstotliwość szkoleń bhp Rodzaj szkolenia Częstotliwość Osoby podlegające szkoleniu szkolenie wstępne ogól- ne (instruktaż ogólny) przed dopuszczeniem do pracy szkolenie wstępne sta- nowiskowe (instruktaż stanowiskowy) przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku nowo zatrudnieni pracownicy, stu- denci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz ucznio- wie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu 1. pracownicy zatrudnieni na stano- wisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkod- liwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, 2. pracownicy przenoszeni na sta- nowisko, o którym mowa w pkt 1, 3. uczniowie odbywający praktycz- ną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką, 4. pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powi- nien odbyć instruktaż stanowisko- wy na każdym z tych stanowisk, 5. pracownicy zatrudnieni na stano- wisku, o którym mowa w pkt 1, w przypadku wprowadzenia na tym stanowisku zmian warun- ków techniczno–organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian orga- nizacji stanowisk pracy, wprowa- dzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdro- wia albo niebezpiecznym oraz no- wych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń 11 NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP Częstotliwość Osoby podlegające szkoleniu osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownika- mi, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści • pracownicy inżynieryjno-tech- niczni, w tym projektanci, kon- struktorzy maszyn i innych urzą- dzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, • pracownicy służby bezpieczeń- stwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby pracownicy zatrudnieni na stano- wiskach robotniczych pracownicy administracyjno-biu- rowi przed podjęciem wykony- wania zadań służby bhp szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp (§ 10 ust. 1, § 11 ust. 1 i 3, § 14 ust. 2, § 15 ust. 1, 2 i 4, § 13 ust. 1 rozporzą- dzenia szkoleniowego) pracodawcy wykonujący zadania służby bhp • nie rzadziej niż raz na 5 lat • pierwsze szkolenie prze- prowadza się w okresie do 6 miesięcy od roz- poczęcia pracy na tych stanowiskach • nie rzadziej niż raz na 5 lat • pierwsze szkolenie prze- prowadza się w okresie do 12 miesięcy od roz- poczęcia pracy • nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bez- pieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rza- dziej niż raz w roku • pierwsze szkolenie prze- prowadza się w okresie do 12 miesięcy od roz- poczęcia pracy na tych stanowiskach • nie rzadziej niż raz na 6 lat • pierwsze szkolenie prze- prowadza się w okresie do 12 miesięcy od roz- poczęcia pracy na tych stanowiskach Rodzaj szkolenia szkolenie okresowe szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnio- nych na stanowiskach robotniczych szkolenie okresowe pra- cowników administra- cyjno–biurowych 12 WYPADKI PRZY PRACY WYPADKI PRZY PRACY Tabela 1. Rodzaje wypadków przy pracy Rodzaj wypadku Definicja śmiertelny ciężki zbiorowy • wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wypadku • wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszko- dzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje or- ganizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała • wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (art. 3 ust. 5 i 6 ustawy wypadkowej; rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 w sprawie statystyk Wspólnoty) Dokumentacja wypadkowa Na całość dokumentacji wypadkowej składają się następujące dokumenty:  protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta wypadku,  wyjaśnienia poszkodowanego,  informacje uzyskane od świadków,  inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wy- padku (np. pisemna opinia lekarza, pisemna opinia specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku, zwolnienie lekarskie z określoną liczbą dni niezdolności do pracy, zaświadczenie z pogotowia ratunkowego o udzieleniu pierwszej pomocy, druk ZUS N9),  ewentualnie zdanie odrębne złożone przez członka zespołu powypad- kowego,  uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez poszkodowanego (jeżeli je zgłosił). 13 NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym Tabela 2. Podział obowiązków z uwagi na funkcje w postępowaniu powypadkowym Funkcja Pracownik, który uległ wypadkowi Każdy pracownik Przełożony pracow- nika poszkodowa- nego w wypadku Pracodawca, kie- rownik zakładu pracy Zespół powypad- kowy Obowiązki • jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego (jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym – niezwłocznie po ich ujawnieniu) • natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanemu, • zawiadomienie o wypadku przełożonego poszkodowanego pra- cownika oraz służby bezpieczeństwa i higieny pracy • zabezpieczenie miejsca wypadku, • niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcy, kierownika • powiadomienie służby bhp • podjecie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających • zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy pracownikowi, który zakładu pracy, zagrożenie, uległ wypadkowi, • zapewnienie zabezpieczenia miejsca wypadku, • zapewnienie zbadania okoliczności i przyczyn wypadku, • zapewnienie sporządzenia właściwej dokumentacji wypadku, • zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności: • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, • jeżeli to jest konieczne, sporządzenie szkicu lub wykonanie foto- • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia grafii miejsca wypadku, na to pozwala, • zebranie informacji od świadków wypadku, • zasięgnięcie opinii lekarza oraz w razie potrzeby innych specjalistów, • zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, • dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku, • określenie wniosków i środków profilaktycznych, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek Pracownik służby bhp (rozporządzenie o wypadkach) • sporządzenie statystycznej karty wypadku, • wystąpienie do ZUS 14 PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA Tabela 1. Rodzaje badań i ich częstotliwość Rodzaj badania wstępne okresowe kontrolne Kto podlega Częstotliwość • pracownicy zatrud- nieni na podstawie: – umowy o pracę, – wyboru, – mianowania, – powołania, – spółdzielczej umo- wy o pracę • wszystkie osoby przed podjęciem pracy, • w razie przenoszenia pracowników młodocianych na inne stanowiska pracy, • w przypadku przenoszenia pracowników na stanowiska pracy, na których wystę- pują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe • co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów, • co 3 lata, jeśli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata), • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera, • co 5 lat – pracownicy biura niekorzysta- jący z komputerów • każdorazowo po przebywaniu przez pra- cownika na zwolnieniu lekarskim z po- wodu choroby trwającym ponad 30 dni Istotne elementy apteczki W każdej apteczce powinny się znaleźć:  instrukcja udzielania pomocy,  przypomnienie numerów telefonów alarmowych (zakładowych, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp.) stosownie do potrzeb i możliwości,  latarka bądź jednorazowa chemiczna latarka ratunkowa,  sprawne nożyczki lub nóż,  gumowe rękawiczki ochronne,  jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania,  folia termoizolacyjna NRC,  sterylne kompresy gazowe,  bandaż elastyczny, 15 NIEZBĘDNIK SPECJALISTY DS. BHP  worek samorozprężalny do zastępczego oddychania (Ambu, Laerdal, VBM),  kieliszek do płukania oka,  kołnierz do stabilizacji kręgosłupa szyjnego (może być jednorazowy),  płachta ewakuacyjna – nosze. Kolejność podawania informacji w razie wzywania pomocy Preferowana kolejność informacji zachowana jest na wypadek niespodzie- wanego przerwania połączenia:  Gdzie wydarzył się wypadek? (nazwa miejscowości, dzielnicy, ulicy, numer domu, numer mieszkania lub nazwa instytucji). Podawane informacje powinny być dokładne, by wykluczyć ryzyko po- myłki.  Ile osób zostało poszkodowanych? (umożliwia wysłanie odpowiedniej liczby zespołów ratowniczych; jeden zespół pogotowia ratunkowego ma zwykle możliwość transportu tylko jednej osoby poszkodowanej).  Co się stało? (możliwie pełna informacja pozwala skierować do miejsca zdarzenia adekwatną pomoc specjalistyczną oraz daje możliwość kon- sultacji telefonicznej z fachowcem). Sztuczne oddychanie Jeżeli nieprzytomny nie oddycha, a ma jeszcze wyczuwalne tętno – należy podjąć oddychanie zastępcze („sztuczne”). Utrzymując drożność górnych dróg oddechowych, należy wdmuchiwać własne powietrze wydechowe do ust lub nosa poszkodowanego (rys. 1), wykonując 2 wydechy, tak aby uniosła się klatka piersiowa poszkodo- wanego. Na jeden wdech poszkodowanego potrzeba około 700 do 1000 ml powietrza (co oznacza dla ratującego konieczność wykonania głębokiego i długiego 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezbędnik specjalisty ds. bhp
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: