Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00007 003703 20994837 na godz. na dobę w sumie
Niezbędnik specjalisty ds. bhp - ebook/pdf
Niezbędnik specjalisty ds. bhp - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964015 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 'Niezbędniku specjalisty ds. bhp' znajdują się informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V Niezbędnik specjalisty ds. bhp cena: 19,90 zł ISBN 978-83-269-6401-5 UOH 36 UOH36_okladka.indd 1 24.04.2017 08:36 NiezbędNik specjalisty ds. bhp Wydanie 2 UOH36.indd 1 25.04.2017 12:11 Praca zbiorowa Konsultant: Jerzy Wroński Wydawca: Rafał Kępka Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Dariusz Ziach Drukarnia: MDruk ISBN: 978-83-269-6401-5 Nakład: 1000 sztuk Cena brutto: 19,90 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydaw- ca ani Redakcja nie świadczy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOH36.indd 2 25.04.2017 12:11 WPROWADZENIE Często zdarza się, że specjalista ds. bhp musi wykazać się wiedzą w sytua- cjach najmniej spodziewanych, bez możliwości wcześniejszego przygotowa- nia. Przedstawione w informatorze zagadnienia są opracowane rzetelnie na podstawie obowiązujących przepisów i Polskich Norm. Jest to wyciąg naj- częściej poszukiwanych i najbardziej istotnych zagadnień w pracy służby bhp. Znajdziecie tu informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynni- ków i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca pracy, ręcznego przenoszenia ciężarów, wypadków przy pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej. Format „Niezbędnika specjalisty ds. bhp” pozwoli nosić go zawsze przy so- bie, w teczce bądź torebce. Dzięki naszemu informatorowi będziecie mogli szybko i w każdej chwili odnaleźć interesujące Was informacje bez koniecz- ności przeszukiwania dzienników ustaw. Nie musicie już się martwić, że pracodawca Was zaskoczy, pytając np. o czę- stotliwość przeprowadzania badań czynników szkodliwych. Wystarczy, że skorzystacie ze spisu treści i od razu otrzymacie dostęp do konkretnych informacji. Informator ten to praktyczne narzędzie pracy każdego specjalisty ds. bhp niezależnie od branży bądź profilu działalności zakładu, w którym świad- czy swoje usługi. Zachęcam Was do wnikliwej lektury oraz częstego korzystania z „Niezbęd- nika specjalisty ds. bhp”. Redaktor UOH36.indd 3 Kinga Grodzicka-Lisek 3 25.04.2017 12:11 KOMPENDIUM BHP TOM 1+2 237,10 zł netto Książki poświęcone są m.in.: ▶ Szczególnej ochronie pracy kobiet ▶ Mobbingowi w środowisku pracy ▶ Prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami ▶ Szkoleniom bhp w formie e-learningu ISBN: 978-83-269-5097-1, 978-83-269-5098-8 Liczba stron: 444 i 496 Cena: pakiet 237,10 zł netto Kompendium bhp tom 1 porusza zagadnienia związane ze szkoleniami bhp, służby bhp, wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, pierwszej pomocy, ochrony ppoż. Zawiera także niezbędne wzory dokumentów dotyczące omawianych zagadnień. Kompendium bhp tom 2 to zagadnienia związane z prawami i obowiązkami pracowników, ochroną pracowników młodocianych i kobiet, ergonomii w miejscu pracy, hałasie, środkach ochrony indywidualnej i zbiorowej, chemii w miejscu pracy, warunkach pracy. Dodatkowo, niezbędne wzory dokumentów związane z omawianymi zagadnieniami. Zamów już dziś na www.FabrykaWiedzy.com Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta i zamów już dziś: l telefon 22 518 29 29 l faks 22 617 60 10 l e-mail cok@wip.pl Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00—16:00 UOH36.indd 4 25.04.2017 12:11 SPIS TREŚCI 3 Wprowadzenie ............................................................................................ 7 Skróty użyte w tekście ................................................................................ Służba bhp .................................................................................................. 9 9 Firma zatrudniająca do 100 pracowników ..................................... 9 Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników ........................ Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników ............................... 9 Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp ............ 10 Szkolenia bhp .............................................................................................. 11 Wypadki przy pracy .................................................................................. 13 Dokumentacja wypadkowa .............................................................. 13 Rozkład obowiązków w postępowaniu powypadkowym ............. 14 Profilaktyczna ochrona zdrowia ............................................................ 15 Istotne elementy apteczki .................................................................. 16 Kolejność podawania informacji w razie wzywania pomocy ...... 16 Sztuczne oddychanie ......................................................................... 17 Bezpieczeństwo pożarowe ....................................................................... 19 Typy gaśnic i ich oznaczenie ............................................................. 20 Liczba i rozmieszczenie gaśnic ......................................................... 21 Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia ..................................................................................... 22 Badania czynników szkodliwych ..................................................... 22 UOH36.indd 5 5 25.04.2017 12:11 SPIS TREŚCI Definicje najwyższych dopuszczalnych stężeń ............................... 23 Czynniki fizyczne ............................................................................... 24 Omówienie niektórych czynników fizycznych .............................. 25 Czynniki chemiczne .......................................................................... 27 Czynniki biologiczne ......................................................................... 28 Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy ............................... 28 Organizacja miejsca pracy ...................................................................... 29 Prawidłowe wysokości stołu (biurka) i siedziska ........................... 31 Oświetlenie na stanowiskach pracy ................................................. 32 Wymagania dla dróg transportowych w zakładzie pracy ............. 33 Ręczne przenoszenie ciężarów ............................................................... 34 Wymagania przy przenoszeniu ........................................................ 35 Maszyny i inne urządzenia techniczne ................................................. 36 6 UOH36.indd 6 25.04.2017 12:11 Skróty użyte w tekście kp ....................... – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666); ustawa wypadkowa ...... – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1242); rsbhp ................. – rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.); rozporządzenie szkoleniowe ..... – rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.); rozporządzenie o badaniach ..... – rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2067); rozporządzenie o wypadkach .... – rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. nr 105, poz. 870); rbipcs ................ – rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166); rsnds .................. – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817) rozporządzenie o klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych .... – rozporządzenie ministra zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kry- teriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r., poz. 208); UOH36.indd 7 7 25.04.2017 12:11 SkRóTy użyTE w TEkŚCIE rozporządzenie o monitorach ... – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażo- nych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973); rozporządzenie o kwalifikacjach przy obsłudze i konserwacji urządzeń ........... – rozporządzenie ministra gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie try- bu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.); rozporządzenie o bhp przy ręcznych pracach transportowych – rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach trans- portowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym ((dawniej: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach) (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.)); rozporządzenie o ochronie ppoż. ................. – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerw- ca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 8 UOH36.indd 8 25.04.2017 12:11 SŁUŻBA BHP Liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Firma zatrudniająca do 100 pracowników W firmie zatrudniającej do 100 pracowników pracodawca nie ma obowiąz- ku tworzenia służby bhp. Musi jednak powierzyć wykonywanie zadań tej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 23711 § l kp). Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników W zakładzie pracy zatrudniającym od 100 do 600 pracowników praco- dawca musi utworzyć 1-osobową lub wieloosobową komórkę stanowiącą służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (§ l ust. 3 rsbhp). Pracownicy służby bhp w zakładzie pracy, w którym pracuje od 100 do 600 osób, mogą być za- trudniani na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Firma zatrudniająca ponad 600 pracowników W zakładzie pracy zatrudniającym ponad 600 pracowników pracodawca musi zatrudnić na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 pracownika służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600 pracowników (§ l ust. 4 rsbhp). UOH36.indd 9 9 25.04.2017 12:11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezbędnik specjalisty ds. bhp
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: