Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00710 005097 22439808 na godz. na dobę w sumie
Niezdolność do pracy - zasady wypłaty świadczeń, nowe przepisy - ebook/pdf
Niezdolność do pracy - zasady wypłaty świadczeń, nowe przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4583-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wypłacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu świadczeń w razie choroby. Niektóre firmy wypłacają tylko wynagrodzenie za okres choroby, inne jeszcze dodatkowo zasiłki. Przepisy ustawy chorobowej i Kodeksu pracy wyznaczają konkretne terminy i oznaczają okresy istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby i przy wypłacie tych świadczeń. Pracodawca musi je znać i bezwzględnie o nich pamiętać przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za okres choroby, zasiłków chorobowych lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakaz dyskryminacji Niezdolność w zatrudnieniu – przydatna strategia, do pracy – zasady orzecznictwo sądów pracy wypłaty świadczeń, nowe przepisy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Leszek Skupski ISBN 978-83-269-4583-0 Stan prawny: 1 grudnia 2015 r. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo- łaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków spistreŚci  Świadczenianaprzełomieroku 3 5 8 Pracownik choruje na przełomie roku – jakie świadczenia wypłacić Zmiana płatnika zasiłków po 1 stycznia Przeliczenie podstawy wymiaru w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia elektronicznezwolnienialekarskie–nowoŚćod2016roku 10 Dla kogo obowiązkowy profil 10 Nowe formy wystawiania zaświadczeń 11 11 E-zwolnienie za pośrednictwem ZUS 11 Jakie zasady w okresie przejściowym 12 Postępowanie w sprawie wypłaty zasiłku Jakie informacje w e-zwolnieniu okreszasiłkowy–zasadyustalania 13 Długość okresu zasiłkowego 13 Ciąża lub gruźlica po chorobie 15 Czy rodzaj ubezpieczenia, z którego przysługuje zasiłek, ma znaczenie 16 Okresy wliczanie do okresu zasiłkowego 17 Okresy nieuwzględniane w okresie zasiłkowym 18 Nadpłata zasiłku Składniki terminowe Późniejsza wypłata składnika podstawawymiaru–przeliczanieprzyzmianieskładnikówwynagrodzenia 21 22 Niewypłacenie składników wynagrodzenia 25 Premie zaliczkowe 26 28 Zaprzestanie wypłaty dodatku 29 Dodatek włączony do innego składnika wynagrodzenia 30 Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia 30 Wynagrodzenie z umowy zlecenia 31 Zmiana wymiaru czasu pracy Kolejne zwolnienie lekarskie po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego Choroba wykraczająca poza okres zasiłkowy w ewidencji czasu pracy pytaniaczytelników 35 35 36 Okres zasiłkowy a złożenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne 37 Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po trzech miesiącach zatrudnienia 39 Dodatek specjalny w podstawie zasiłku po zakończeniu jego wypłaty 40 Nagrody przysługujące bez względu na absencję pracownika  | 1 Świadczeniachorobowe Świadczeniachorobowe NiezdolNość do pracy – zasady wypłaty świadczeń Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wypłacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubez pieczeniu chorobowemu świadczeń w razie choroby. Niektóre firmy wypłacają tylko wynagrodzenie za okres choroby, inne jesz- cze dodatkowo zasiłki. Przepisy ustawy chorobowej i Kodeksu pracy wyznaczają kon- kretne terminy i oznaczają okresy istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby i przy wypłacie tych świadczeń. Pracodawca musi je znać i bezwzględnie o nich pamiętać przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za okres choroby, zasiłków chorobo- wych lub świadczenia rehabilitacyjnego. Prawo do zasiłków, tj. świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia spo łecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady ob- liczania i wypłaty re gulują przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpiecze nia społecznego w razie cho- roby i macie rzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.). Niezdolność do pracy może być również spo- wodowana wypadkiem przy pracy lub choro- bą zawodową. Wów czas wysokość świadczeń, zasady obliczania i wypłaty określają przepisy ustawy z 30 paź dziernika 2002 r. o ubezpiecze- niu społecz nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.). Świadczenia okre ślone tą ustawą, zwaną dalej ustawą wypad kową, przy- sługują osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu. Krąg osób ubezpieczonych, do których mają zastosowanie przepisy obu wskazanych wyżej ustaw, określa ustawa z 13 października 1998 r. o sys- temie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.). Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia cho- robowego przysługują osobom objętym ubez- pieczeniem chorobowym obowiązko wo i do- browolnie. I tak ubezpieczeni obowiązkowo są: • pracownicy, z wyłączeniem prokurato rów i sędziów, • członkowie rolniczych spółdzielni produk- cyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, • osoby odbywające służbę zastępczą. Dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu cho- robowemu: • osoby wykonujące pracę nakładczą, • osoby wykonujące pracę na podstawie umo- wy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgod- nie z Kodeksem cywilnym sto suje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współ- pracujące, • osoby prowadzące pozarolniczą dzia łalność oraz osoby z nimi współpracujące, • duchowni, • osoby wykonujące odpłatnie pracę na pod- stawie skierowania do pracy, w cza sie odby- wania kary pozbawienia wol ności lub tym- czasowego aresztowania. 2 | 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezdolność do pracy - zasady wypłaty świadczeń, nowe przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: