Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 003044 21539961 na godz. na dobę w sumie
Niezwykłe miejsca świata - ebook/pdf
Niezwykłe miejsca świata - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 385
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-742-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Nasza planeta jest nieprzenikniona, zadziwia niemal na każdym kroku. Każdy zakątek Ziemi jest inny i niepowtarzalny – to zasługa zarówno Matki Natury, jak i cywilizacji ludzkiej. Nie da się przecież porównać piękna dzikiej dżungli do czaru paryskich uliczek. Każde z tych miejsc jest wyjątkowe i piękne.
Książka Najpiękniejsze miejsca świata prezentuje najbardziej zadziwiające i zniewalające zakątki Ziemi: od melancholijnych krajobrazów Skandynawii przez nowoczesne metropolie po nieujarzmione oceany.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niezwykłe miejsca swiata ‚ NaTura archiTekTura romaNTyczNe miasTa Europa aix-eN-ProveNce akroPoL aTeński aLberobeLLo amsTerdam barceLoNa berLiN białe kLify brugia brukseLa budaPeszT Český krumLov doLiNa ThiNgveLLir doLomiTy dubLiN dubrowNik fiordy firá fLoreNcja gdańsk greNada groTa w Lascaux kazimierz doLNy koPeNhaga koTor kraków kremL i PLac czerwoNy kuTNá hora LiNdos LizboNa LoNdyN Lwów madryT maTTerhorN mazury meTeora moNTePuLciaNo muzeum guggeNheima mykoNos Nesebyr osLo Paryż PeTersburg Piza PorTo PorTofiNo Praga Puszcza białowieska reykjavík rocamadour roTTerdam roussiLLoN roviNj rzeka krka rzym saiNT-PauL-de-veNce saLzburg saNkTuarium w LicheNiu sewiLLa sighişoara siNTra sozoPoL sTambuł sToNeheNge szTokhoLm TaTry Todi Toruń weNecja weroNa whiTby wiedeń wiLNo zakoPaNe zamek NeuschwaNsTeiN zamek w maLborku zamość Letni krajobraz polskich Tatr 5 7 9 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 31 32 34 37 38 41 42 45 49 50 53 54 57 58 61 62 65 67 68 71 72 75 76 79 80 83 84 87 88 91 92 95 98 101 102 106 109 110 113 114 117 119 120 123 127 130 133 134 137 138 141 142 145 148 151 152 155 156 159 162 165 166 169 170 173 174 178 azja aNgkor bajkał burj aL arab czekoLadowe wzgórza fudżi góry huaNgshaN groTy w LoNgmeN himaLaje kamieNNy Las koLej TraNssyberyjska morze marTwe PaLm isLaNd PamukkaLe, góra cökeLez PersePoLis PeTra PTasie gNiazdo samarkaNda skaLNe kościoły kaP adocji sTare miasTo jerozoLima Tadż mahaL wieLki mur chiński afryka abu simbeL ajT biN haddu aksum góra sTołowa jezioro TaNgaNika kiLimaNdżaro kraTer NgoroNgoro meczeT w dżeNNe NiL Piramidy w gizie PusTyNia Namib rezerwaT TsiNgy świąTyNia w karNaku wodosPady wikTorii wybrzeże szkieLeTowe 181 182 185 186 188 191 195 196 199 203 204 207 208 211 214 217 221 222 225 228 231 232 235 237 238 241 243 244 247 248 251 252 257 260 265 266 270 275 aMEryka pÓŁNoCNa 277 279 chichéN iTzá 280 emPire sTaTe buiLdiNg 283 jaskiNie carLsbad 284 jezioro kraTerowe 287 moNumeNT vaLLey 291 mosT goLdeN gaTe 292 mosT Tęczowy Niagara 297 Park Narodowy yeLLowsToNe 298 302 PuebLo de Taos 305 sTaTua woLNości TikáL 306 311 wieLki kaNioN wieża diabła 314 aMEryka poŁuDNIoWa 317 319 amazoNka 320 cerro Torre 325 kościół La comPaNia 326 machu Picchu 329 muzeum szTuki wsPółczesNej PomNik chrysTusa zbawicieLa 330 Posągi Na wysPie wieLkaNocNej 333 334 PusTyNia aTakama 338 rysuNki z Nazca saLar de uyuNi 341 345 wodosPady iguazú 348 wodosPad saLTo deL aNgeL 351 wysPy gaLáPagos ziemia ogNisTa 354 australIa I oCE aNIa 357 bora bora 358 budyNek wysTawy króLewskiej 361 362 Park Narodowy ToNgariro 366 oPera w sydNey 369 sydNey harbour bridge 370 uLuru (ayers rock) 374 wave rock wieLka rafa koraLowa 377 380 zaToka miLforda kolorowy kanion, półwysep synaj, egipt wodospad Niagara Natura fENoMENal Ny W ygląD WIElu ob IEk­ tÓW truDNo przypIsać tylko luDzkIEj WyobraźNI I jEj zDolNośCIoM. MIstrzo­ stWo W tEj DzIEDzINIE NIE jEDNokrot­ NIE NalEży sIę pIErWszEMu arChItEk­ toWI, jakIM jEst Natura. to oNa potrafI rzEźbIć bEz DŁuta I buDoWać bEz uży­ CIa CEgIEŁ. hIMalajE, MorzE k aspIjskIE, kaNIoN koloraDo, WoDospaDy Iguazú, puszCza bIaŁoWIEska oraz WIElka rafa koraloWa to NIEzWykŁE skarby Natu­ ralNE I śWIaDECtWa hIstorII ksztaŁto­ WaNIa sIę NaszEj plaNEty. NIEzapr zEC zalNE pI ękNo pr zyroDy ujaWNIa sIę W strzElIstyCh gÓrskICh szCzytaCh, NIE przEbraNyCh W oDaCh jEzIor, MÓrz I oCEaNÓW, a takżE faNta­ zyjNyCh forMaCh skalNyCh WyrzEźbIo­ NyCh ręką MatkI Natury. poDzIW Wzbu­ Dzają zjaWIska krasoWE, WulkaNICz­ NE oraz poloDoWCoWE. DopEŁNIENIEM pIękNa tyCh obIEktÓW jEst uNIkatoWa fauNa I flora, ktÓrEj żyCIE WaruNku­ jE NIEtypoWE śroDoWIsko. bogaCtWo przyroDNIC zE zIEMI to NIE oCENIoN a Wartość, ktÓrEj oChroNa poWINNa być Dla jEj MIEszkańCÓW prIorytEtEM. meczet sheikh zayed, zjednoczone emiraty arabskie arChItEktura Na przEstrzENI przEszŁo 25 tysIęCy lat IstNIENIa luDzkośCI poWstaŁa ogroM­ Na lICzba IMpoNująCyCh buDoWlI bęDą­ CyCh WyrazEM INżyNIEryjNEgo I arChI­ tEktoNIC zNEgo gENIuszu IC h tWÓr ­ CÓW. NIEktÓrE z  NICh, jak pE rsEpolIs Czy k rEMl byŁy DEM oNstraCją potęgI WŁaDCy I WyWoŁyWaŁy lęk WśrÓD poD­ DaNyCh. INNE, jak pIękNy taDż Mahal, zaMIast lęku buDzIŁy poDzIW I byŁy prÓbą stWorzENIa IDEalNEgo MIEjsCa Na zIEMI. WśrÓD zabytkÓW arChItEktury śWIata zNajDują sIę obIEkty tak zaskakująCE, żE za CzęŁy poWstaWać tEorIE o  ICh pozazIEMskIEj proWENIENCjI, MożNa tu WyMIENIć posągI z Wyspy WIElkaNoCNEj Czy rysuNkI z NazCa. buDoWa NIEktÓ­ ryCh obIEktÓW WzbuDzaŁa koNtroWEr­ sjE zyskująC WIększą lub MNIEjszą apro­ batę spoŁECzEństWa. WszystkIE tE zabyt­ kI ŁąCzy WspÓlNa CECha – są NIEzWykŁE. WszystkIE tWorzą tEż WIElkIE, śWIatoWE DzIEDzICtWo kultury, a każDy zabytEk zasŁugujE N a MIaNo CuDu. są to DzIE­ Ła MająCE NIE kWEstIoNoWaNy uDzIaŁ W tWorzENIu hIstorII CyWIlIzaCjI. fasada budynku z fontanną di Trevi, rzym roMaNtyCzNE MIasta aNtoINE DE saINt­Exupéry NapIsaŁ, żE „MIŁość NIE pol Ega N a W zajEMNyM W patryWaNIu sIę W sIEbIE, alE WspÓlNyM patrzENIu W tyM saMyM kIEruNku”. to pIękNa I gŁęboka Myśl, MożNa jEDNak potraktoWać ją DosŁoWNIE, a WtEDy jEDNo okażE sIę pEWNE: NIE brakujE MIEjsC, ktÓrE – poDzIWIaNE W toWarzystWIE blIskIEj osoby – WyDają sIę jEszCzE pIękNIEjszE. NazyWaNy MIastEM MIŁoś CI paryż, roMaN­ tyCzNa W ENECja, WEro Na przy WoDząCa WspoMNIENIE o koChaNkaCh WszECh Cza­ sÓW, MagICzNa praga, gWarNy loNDyN, sŁo­ NECzNa barCEloNa, ElEgaNCkI WIEDEń Czy orIENtalNy staMbuŁ... lIsta MIEjsC, ktÓrE Naj­ przyjEMNIEj zWIEDzać WE DWojE, WyDajE sIę NIE MIEć końCa. IMpoNująCE zabytkI, sŁyNNE galErIE, oszaŁaMIająCE paŁaCE, zaMkI I śWIą­ tyNIE, zaCIszNE parkI – bogaCtWo atrakCjI jEst W ręCz NIE przEbraNE . al E zakoChaNI potrafIą zobaCzyć zNaCzNIE WIęCEj – W śroD­ ku gWarNEgo MIasta oDNajDą NastrojoWy zauŁEk, tajEMNICzE przEjśCIE, roMaNtyCzNy ogrÓD Czy MalEńką kafEjkę, jakby stWorzo­ Ną Do rozMÓW WE DWojE. oDWIEDzą zakątkI opIEWaNE przEz poEtÓW I p Isarzy, uWIECz­ NIaNE Na pŁÓtNaCh Malarzy, zNaNE z NajpIęk­ NIEjszyCh fIlMÓW o MIŁośCI. kaplica św. jerzego w windsorze, anglia Europa aIx­EN­provENCE fraNCja a ix-en-Provence, stolica Prowansji – krainy słońca, światła, ków malowniczych widoków oraz talentu Paula cézanne’a, kolorów i lawendowych pól – przyciąga niezmiennie miłośni- który spędził tu niemal całe życie. by wczuć się w romantyczną atmosferę miasta, najlepiej wybrać się na długi spacer drogą mirabeau – prowadzącą przez zabytkowe cen- trum szeroką aleją, ocienioną imponującymi platanami, tworzącymi nad głowami przechodniów zielony baldachim. środkiem tego malowniczego traktu biegnie rząd zabytkowych fontann, a po obu stronach wznoszą się efektowne kamienice i rezydencje reprezentujące architekturę xvii i xviii wieku. Przechadzkę można urozmaicić wizytą na targu staroci, a na koniec zasiąść w jednym z licznych kawiarnianych ogródków. aix-en-Provence ma długą i barwną historię, się- gającą czasów starożytnych. w średniowieczu było stolicą hrabstwa Prowansji, a czasy największego roz- kwitu przeżywało za panowania władców z dynastii andegaweńskiej. w 1409 roku Ludwik ii andegaweński założył tu uniwer- sytet, który działa do dziś, a studenckie życie ożywia atmosferę miasta. architektoniczną perłą miejscowości jest wspaniała gotycka katedra st. saureur, której historia sięga v wieku. znakomitym pomysłem na spacer we dwoje jest wędrówka trasą cézanne’a, obejmującą m.in. pracownię artysty. Niewielkie atelier, w któ- rym panuje artystyczny nieład, wygląda tak, jakby malarz tylko na chwilę przerwał pracę przy sztalugach. uzupełnieniem wizyty w aix-en-Provence może być wycieczka w malownicze okolice, których piękno uwieczniał na swych płótnach cézanne. poŁożENIE: francja, Prowansja, w dolinie rzeki arc, 30 km od marsylii. 13 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa akropol atEńskI grECja a kropol to wapienne wzgórze wzniesione wysoko nad atenami. szym stał się miejscem kultu. Nazwa Akropolis (akropol) oznacza w czasach kultury mykeńskiej był twierdzą, w okresie później- dosłownie wywyższony gród. Najstarsze budowle, zbudowane w okresie archaicznym, zostały zniszczone przez Persów w 480 roku p.n.e. odbudo- wy akropolu podjął się Perykles, jednak wojna peloponeska położyła kres dalszej zabudowie wzgórza. Na wzgórze prowadzi szeroki trakt schodów. Przy wejściu wznoszą się Propyleje – imponujący por- tyk złożony z kolumn doryckich, wybudowany przez menesiklesa w 437 roku p.n.e. Nieopodal stała niegdyś Pinakoteka – pierwsze na świecie muzeum. Przy wej- ściu po prawej stronie znajduje się niewielka świątynia bogini Nike, dzieło kallikratesa, a w głębi wznosi się Partenon – wspaniały przykład klasycznej architektury, arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej. budowla ta poświęcona została bogini mądrości atenie, wznieśli ją architekci iktinos i kallikrates w latach 447–432 p.n.e. Partenon był świątynią zbudowaną w stylu doryckim, na planie megaronu otoczonego kolumnadą: podwójną na froncie i w tyle. zdobiły go liczne rzeźby, m.in. dłuta fidiasza, który wykonał także brązowy, złocony posąg ateny Promachos stojący obok świątyni. Na lewo od Propylejów stoi erechtejon, zbudowany w 421 roku p.n.e. w porządku jońskim. świątynia poświęcona była atenie i Posejdonowi. wolne miejsca między budynkami wypełniały pomniki i rzeźby. kompleks tych budowli tworzy jeden z najwspanialszych zespołów architek- tonicznych starożytności i pozostał prawie niezmieniony do dzisiaj. poŁożENIE: południowo-zachodnia część półwyspu attyka, grecja, ateny, wzgórze akropol. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 16 albErobEllo WŁoChy T o trzeba zobaczyć! „Niezwykłe”, „magiczne”, „baśniowe” – naj- miniaturowego alberobello. miasteczko wygląda jak żywcem częściej takie właśnie określenia, przychodzą do głowy na widok przeniesione z bajkowej scenerii. Przy głównej ulicy stoją okrągłe białe domki, zwane trulli (w całej miejscowości jest ich około 1400), nakryte kamiennymi stożkami dachów, na których widnieją tajemnicze symbole. warto je rozszyfrować, korzystając z minifolderów dostępnych w punkcie informacji turystycznej. zakochani zwykle próbu- ją odnaleźć wśród zabudowań dom miłości (casa d’amore), który w odróżnieniu od innych ma balkon. w pobliżu uwagę przyciąga jedyny dwupiętrowy budynek, zwany Trullo sovrano. ciekawość wzbu- dzają też połączone wspólnym dachem „trulle syjam- skie”, pozbawione okien. jak głosi miejscowa legenda, mieszkali w nich bracia, których poróżniła miłość do tej samej dziewczyny. główna ulica przecinająca alberobello dzieli je na dwie części. Ta bardziej malownicza podporząd- kowana jest turystom – w domkach urządzono restauracje, kawiarnie, sklepy oraz muzeum, które warto odwiedzić, by poznać dzieje i tradycje tego niezwykłego zakątka. Niektóre trulli oferują noclegi – noc w tak nie- banalnym miejscu to bardzo kusząca perspektywa. Trulli wznoszono tu już w xii wieku. Na przestrzeni dziejów ciągi dom- ków wzbogacały się o kolejne, tworząc z czasem całe osady. kamienne dachy konstruowano z kamienia, nie używając zaprawy murarskiej. w okolicach alberobello jest więcej przykładów takiego budownictwa, które – ze względu na unikatowy charakter – wpisano na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i Przyrodniczego uNesco. poŁożENIE: region apulia nad morzem adriatyckim, w prowincji bari. 17 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa aMstErDaM holaNDIa a msterdam, poprzecinany licznymi kanałami, to miasto kwia- tów i diamentów. choć jest ogromny i ludny (zamieszkuje go ponad 700 tys. osób), fascynuje przyjazną atmosferą typową dla małych prowincjonalnych miasteczek. w porównaniu do licznych zachodnioeuropejskich miast o starożytnych korzeniach to właściwie mło- dzieniec, powstał bowiem dopiero pod koniec xiii wieku. wtedy właśnie mała rybacka osada u ujścia rzeki amstel zaczęła się rozrastać i zyskiwać niezależność pod bokiem wielkich i dominujących francuskich, hiszpań- skich i niemieckich sąsiadów. dziś na miejscu dawnej osady jest starówka, w której zachwycają zwłaszcza kamienne xvii-wieczne domy. w amsterdamie nie trzeba długo szukać miejsca na miły, romantyczny spacer – wystarczy wyjść na ulicę. Tu wszędzie jest pięknie – za sprawą grachtengordel, czyli sieci kanałów, jakimi poprzecinane jest śródmieście. ciekawostką jest pływający targ kwiatowy – bloemen- markt, zlokalizowany w pobliżu muntplein, wzdłuż brzegu singel. można tu kupić najpiękniejsze kwiaty w europie, a także różne typowe holenderskie pamiątki. miłośnikom sztuki przypadnie do gustu całodniowa wycieczka do dzielnicy muzeów, gdzie godzinami można podziwiać dzieła flamandzkich malarzy wystawione w rijksmuseum, a o popularności muzeum van gogha świadczą tłumy, które chcą na własne oczy zobaczyć najwspanialsze dzieła mistrza. ale nie samą sztuką w amsterdamie się żyje, o czym świadczą inne ciekawe muzea, m.in.: seksu i erotyki, tatuażu, haszyszu, torebek, wiatra- ków, łodzi mieszkalnych... spragnionym kontaktu z naturą spodoba się pobliski vondelpark, naj- większy i najładniejszy amsterdamski park ze słynnym ogrodem różanym. poŁożENIE: zachodnia część kraju, nad rzekami amstel, nad zbiornikiem markermeer. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 20 barCEloNa hIszpaNIa P odobno barcelona nigdy nie zasypia. To dobra wiadomość, bo atrak- kusi wspaniałymi zabytkami, muzeami, świetną kuchnią i ekscytu- cji jest tak wiele, że szkoda każdej minuty. miasto gaudiego i Picassa jącym życiem nocnym. w 2008 roku zagrało w filmie woody’ego allena Vicky Cristina Barcelona. miejscem, w którym zakocha się każda osoba o romantycznym usposo- bieniu, jest dzielnica gotycka – labirynt uliczek, placyków, bram, podwórek i zaułków z zabytkowymi domami z xiv i xv wieku, aby jednak poczuć ducha barcelony, trzeba pospace- rować słynną ramblą. skwery, ławki, fontanny, targi ptaków, kwiatów i żywności, kawiarnie, uliczni artyści i barwny tłum – tu wszystko jest równie fascynujące. Najsłynniejszym zabytkiem barcelony jest sięga- jący nieba czterema wieżami kościół sagrada família – nieprawdopodobny, zupełnie jak nie z tego świata, zaprojektowany przez genialnego wizjonera anto- nio gaudíego. budowa świątyni trwa od 1882 roku. Na jedną z jej wież można wejść lub wjechać windą – warto, bo widok na barcelonę jest niezwykły. inne oblicze gaudiego poznać można w Parc güell, spacerując wśród posągów i baśniowych figur lub odpoczywając na najdłuższej ławce świata (152 m) na dachu casa– museu gaudí. Na nastrojową kolację można się wybrać do els Quatre gats, pamię- tającą czasy młodego Picassa, który był tu stałym bywalcem. Na koniec ważna wiadomość dla par: katalończycy obchodzą święto zakochanych 23 kwietnia. w tym dniu kobiety dostają róże, a mężczyźni książki. poŁożENIE: hiszpania, północno-wschodnia część Półwyspu iberyjskiego, nad morzem śródziemnym. 21 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa bErlIN NIEMCy berlin to świat w miniaturze. znaleźć tu można wszystko, spotkać rakter diametralnie zmieniono po zjednoczeniu Niemiec, uwodzi wszystkich. ogromne miasto, którego zimne oblicze i groźny cha- dziś tym, co gdzie indziej przytłacza – monumentalną architekturą, rozma- chem, kosmopolityzmem i wielokulturowością. Początek najbardziej niemieckiego z niemieckich miast był słowiański. w ix wieku nad sprewą istniał gród kopanica. okolicznymi terenami wła- dał z niego słowiański książę jaksa. jego hegemonia nie trwała jednak długo, a tereny aż po odrę opano- wały plemiona germańskie. symbolem berlina jest wzniesiona w 1791 roku brama brandenburska – ucieleśnienie imperialnych marzeń króla fryderyka wilhelma ii. warto pospacerować po unter den Linden, repre- zentacyjnej alei, przy której pysznią się okazałe gma- chy publiczne wznoszone przez kolejnych władców. Na unter den Linden, m.in. w okolicy opery, kręcono część zdjęć do filmu Biegnij, Lola, biegnij Toma Tykwera. Po zachodniej stronie bramy rozpościera się Tiergarten – 200-hekta- rowy park, idealny na relaksujący, romantyczny spacer zielonymi alejkami, wśród jeziorek, kanałów i przerzuconych nad nimi mostków. zupełnie inny nastrój panuje w tętniącym życiem kreuzbergu – barwnej dzielnicy z mnóstwem targowisk, interesujących sklepów i modnych klubów. Panuje tu ekscytująca atmosfera wielokulturowego tygla: tureckie kawiarenki, etniczne knajpki, sklepiki ze starociami i najrozmaitszymi drobiazgami, wśród których na pewno znajdzie się odpowiednią pamiątkę z romantycz- nego wypadu do berlina. poŁożENIE: stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, nad rzekami sprewą i hawelą. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 24 bIaŁE klIfy WIElka brytaNIa j est wiele rejonów świata, w których można podziwiać klify. jednak dover to jedyny tak magiczny i niezapomniany zakątek. Najbardziej wysunięty w stronę kontynentu europejskiego odcinek wysp brytyjskich wita pasażerów statków jednym z najsłynniejszych krajobrazów. kredowe urwi- sko rozpościera się na odcinku ponad 8 km na wschód i zachód od porto- wego miasta dover, przekraczając miejscami 105 m wysokości. zbudowane w większości z kredy, a miejscami z krzemienia i kwar- cu urwiska można podziwiać z trzech perspektyw: z góry – przechadzając się wzdłuż trawiastej drogi, z dołu – spacerując wzdłuż kamienistej plaży, lub ze statku. bez względu na to, z której strony się je ogląda, zawsze wprawiają w zachwyt. Poetycka nazwa anglii – albion − pochodzi właśnie od kre- dowobiałych klifów w dover. Przez stulecia wybrzeże dover chroniło dostę- pu do wyspy, dlatego było ważnym punktem strate- gicznym. w średniowieczu w ścianie klifu wykuto korytarze prowadzące wprost do zamku w dover. urwiska mają jednak nie tylko znaczenie historyczne, ale również naukowe – zaliczane są do grupy obiektów szczególnie interesujących dla geologów, a także botaników i biologów. ze względu na sprzyjające warunki przyrod- nicze, są obszarem niezwykle bogatym w faunę i florę, gniazdują tu m.in. mewy trójpalczaste. poŁożENIE: Południowa część wielkiej brytanii; nad kanałem La manche, w hrabstwie kent, w mieście dover, około 120 km od Londynu. 25 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa brugIa bElgIa b rugia jest stolicą flandrii zachodniej – nizinnej prowincji słynącej z pięknego wybrzeża i wspaniałych zabytków. To jedno z najstar- szych belgijskich miast istniało już ii wieku n.e., a w xiv stule- ciu bogaciło się na produkcji i sprzedaży sukna, dzięki czemu zaliczało się do najprężniejszych ośrodków handlowych europy. brugia przyciągała ludzi niezwykłych, a wśród nich wybitnych artystów, którzy pozostawili jej w spadku swe dzieła. dziś prace słynnych flamandz- kich malarzy, takich jak jan van eyck i hans memling, świetnie wyeksponowane w galeriach i muzeach – przyciągają nieprzerwanie tłumy turystów. brugia to miasto intrygujące – tętniące życiem, a jednocześnie melancholijne za sprawą urokliwych kanałów ciągnących się kilometrami wśród średnio- wiecznych budowli. Nieprzypadkowo nazywa się je drugą wenecją. miasto, a zwłaszcza jego historyczne centrum, szczyci się zabytkową zabudową wpisaną w 2000 roku na Listę uNesco. brugia to miejsce dla romantyków i zakochanych – można tu zapomnieć o zgiełku i szarości codziennego życia, spaceru- jąc urokliwymi zaułkami, zachwycając się obrazami malującymi się na tafli wody, delektując się smakowitą czekoladką kupioną tuż za rogiem. garbate mosty łączące brzegi kanałów, a szczególnie najmniejszy z nich – st bonifaciusbrug – tworzą niezwykły nastrój, któremu trudno się oprzeć. Niezapomnianych wrażeń dostarczają również przejażdżki dorożką po śre- dniowiecznym centrum i rejsy po kanałach. Trudno się więc dziwić, że brugia została doceniona w świecie filmu – jako miejsce akcji w Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj w reżyserii martina mcdonagha z colinem farrellem w jednej z głównych ról. poŁożENIE: północno-zachodnia część belgii. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 28 bruksEla bElgIa f antastyczne cukiernie, najpyszniejsze czekoladki, najzabwniejszy pomnik siusiającego chłopca (słynny manneken Pis) i powaga stolicy unii europejskiej – to wszystko (i jeszcze znacznie więcej) można znaleźć w brukseli – mieście, którego legendarne dzieje sięgają vi wieku, a pierwsze wzmianki historyczne – 966 roku. rozwój brukseli zapewniało położenie na szlaku handlowym z  brugii i  gandawy do kolonii nad renem. Najpiękniejszym zabyt- kiem miasta i jego duszą jest stary rynek – grand Place, otoczony pięknymi, bogato zdobionymi xvii-wiecznymi kamienicami. malowniczy plac wytyczono w xiii wieku. w 1998 roku został wpi- sany na Listę uNesco. zachwyt budzi zwłaszcza gotycki ratusz, jedyny budynek ocalały z  po żaru w  1695 roku. inne ciekawe obiekty to: katedra św. św. michała i guduli, patronów brukseli, zawdzię- czająca wygląd przebudowie z  xiii–xv wieku, oraz atomium – ponadstumetrowej wielkości model atomu żelaza, zbudowany w 1958 roku. miasto słynie także z pięknych secesyjnych kamienic, a spacer szlakiem magicznego art nouveau wprowadza w błogi, romantyczny nastrój. słodką wizytówką brukseli są znakomite pralinki – nadziewane cze- koladki, do których smaku tęskni się po powrocie do domu. Najpopular- niejsze sklepy, gdzie można kupić te łakocie, znajdują się na starym rynku i przylegających do niego uliczkach. wędrówka po cukierniach może być doskonałym sposobem na spędzenie romantycznego popołudnia w poszu- kiwaniu najsłodszych czekoladowych serc. a jeśli to nie wystarczy, można się wybrać do kameralnego museum of cocoa and chocolate. poŁożENIE: w środkowej części wysoczyzny brabancji, w regionie zwanym belgią średnią, w regionie stołecznym bruxelles-capitale. 29 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa buDapEszt Węgry P erła dunaju i Paryż wschodu, miasto pełne elegancji i uroku, jest znakomitym celem romantycznej wyprawy. olśniewa zabytkami i zapierającymi dech w piersiach panoramami, w tym tą najsłynniej- szą – widokiem na imponujący neogotycki Parlament. koniecznie trzeba pospacerować po váci utka i najsłynniejszym deptaku budapesztu, usianym ekskluzywnymi sklepami, restauracjami i kafejkami. Panuje tu wielkomiejski gwar i zawsze dzieje się coś ciekawego. Najbardziej nastrojowe zakątki kryje várnegyed – budapeszteńska starówka w północnej części góry zamkowej. Pełno tu cichych zaułków i bajkowych za- kamarków, po których spacerują zakochane pary. uliczki słyną z nastrojowych piwniczek, gdzie można posiedzieć przy lampce wina, zapominając na chwilę o świecie. budapeszt jest znany także z fantastycznych źró- deł termalnych, ale to nie jedyna atrakcja, jaką przy- gotowała tu natura, znajdują się tu bowiem malow- nicze, połączone korytarzami jaskinie – m.in. pod wzgórzem zamkowym. w oświetlonych lampami naftowymi labiryntach najprzyjemniej błądzić we dwoje. wróciwszy na powierzchnię, warto wspiąć się na jedną z wież z zachwyca- jącą bajkową architekturą baszt rybackich, skąd roztacza się wspaniały widok. romantyczny wypad do budapesztu nie byłby ważny bez bliskiego spo- tkania z pięknym dunajem – najlepiej wybrać się na wieczorny rejs połączony z kolacją i tańcami. fantastycznie oświetlone zabytki przesuwające się przed oczami, nastrojowa kolacja przy muzyce, węgierskie wino – czy można sobie wyobrazić bardziej romantyczne zakończenie pełnego wrażeń dnia? poŁożENIE: w północnej części węgier, nad dunajem. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 32 ČEský kruMlov CzEChy Č eský krumlov na liście turystycznych hitów naszych południo- dziwnego – wystarczy wpaść tu choć na kilka godzin, by przeko- wych sąsiadów zajmuje miejsce drugie, tuż po Pradze. Nic w tym nać się, że to prawdziwy majstersztyk uroku, tchnący sielankową atmosferą – wprost idealne połączenie czeskiego ducha z europejskim charakterem. a wszystko dzięki niezwykłej starówce, z trzech stron oblanej wodami wełtawy. starówka w 1992 roku wpisana została na Listę uNesco. Na skale wyrastającej nad starówką pyszni się dum- nie drugi co do wielkości czeski zamek. dzieje mias- ta sięgają xiii wieku, kiedy u stóp warowni zaczęły pojawiać się pierwsze domy. w ciągu siedmiu wieków zamek miał sześciu właścicieli, a osada u jego stóp rozwijała się niespiesznie, nie mając wielkomiejskich ambicji. szczęśliwie los oszczędzał Český krumlov, który z licznych dziejowych zawieruch wychodził obronną ręką. dzięki temu dziś można wybrać się na spacer średniowiecznymi uliczkami i zaułkami albo podziwiać zabytki: bajkowe kamienice z podcieniami wokół rynku, xvi-wieczny ratusz, xiv-wieczny kościół św. wita czy dom kaplanka obok katedry, zbudowany na początku xvi wieku. Przez kilka miesięcy w mieście mieszkał egon schiele – najwybitniejszy obok klimta przedstawiciel secesji (stąd pochodziła jego matka). Powstałe tu dzieła można oglądać w poświęconym artyście muzeum. Na zamku koniecz- nie trzeba obejrzeć piękną salę balową, a także ogrody. Český krumlov nie żyje wyłącznie historią – słynie również z licznych imprez kulturalnych, m.in. koncertów odbywających się w ramach siedmiu festiwali muzycznych. poŁożENIE: miasteczko w południowo-zachodnich czechach, w kraju (czyli województwie) południowoczeskim. 33 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa DolINa thINgvEllIr IslaNDIa N azywana krainą ognia i lodu islandia zaliczana jest do wysp i odmienność środowiska nie jest to jednoznaczne. islandia europy. jednak ze względu na odległość od kontynentu leży na styku dwóch płyt kontynentalnych: europejskiej i amerykańskiej. ich granice szczególnie widoczne są na terenie Thingvellir, gdzie utworzyły dolinę o szerokości około 5 km, pełną zadziwiających kształtów zastygłych w lawie zapadlisk i spękanych skał. Taka lokalizacja wiąże się z trzęsieniami ziemi i obecnością wulkanów, m.in. wulkanu tar- czowego skaldbreidur, który nigdy nie wybucha, ale wypływa z niego zasadowa lawa. Na terenie doliny usytuowane jest Thingval- lavatn – największe jezioro islandii. zajmuje ono powierzchnię 84 km², a jego maksymalna głębo- kość wynosi 114 m. w 1928 roku dolina Thin- gvellir znalazła się w granicach parku narodowego, który w 2004 roku został wpisany na Listę świato- wego dziedzictwa kulturalnego i Przyrodniczego uNesco. dolina Thingvellir ma ogromne znaczenie przyrodnicze i historyczne. w 930 roku powstał na tym terenie najstarszy parlament europejski – althing, 70 lat później, w 1000 roku, w ciepłych wodach jeziora Lauga- rvatn przyjęli chrzest islandczycy, a w 1944 roku powołano tu Niepodle- głą republikę islandii. poŁożENIE: wschodnia część islandii, nad jeziorem Thingvellavatn, około 50 km od rejkiawiku. 35 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa DoloMIty WŁoChy z ajmujące północno-wschodnią część włoch dolomity wchodzą w skład łańcucha alp. usytuowane są pomiędzy dolinami val ren- dena na zachodzie, Piawa na wschodzie oraz Pustertal na północy. jest to szczególna kraina, nieprzekraczjąca granic terytorialnych włoch, jednak warto zauważyć, że pod względem historycznym był to teren ciągłe- go ścierania się wpływów włoskich od południa i germańskich od północy. Przełęcze, doliny i granie na przestrzeni dziejów były świadkami wielu decydujących starć wojennych. wzniesienia dolomitów zbudowane są z wapieni, dolomitów i  riolitów. góry rozpościerają się na odcinku 80 km ze wschodu na zachód i 70 km z pół- nocy na południe, a ich najwyższym szczytem jest marmolada, osiągająca wysokość 3343 m n.p.m., która w całości pokryta jest lodowcem. dolomity nie tworzą wyraźnego łańcucha gór- skiego. składają się z grup skalnych oddzielonych głę- bokimi dolinami i wysokimi przełęczami. są znacznie niższe od najwyższych grzbietów alp, jednak piono- we skalne turnie, postrzępione granie oraz trawiaste stoki rekompensują te braki. Tak różnorodny charakter podłoża w połączeniu z głębokimi dolina- mi i formacjami krasowymi czyni z dolomitów tereny niezwykle atrakcyjne turystycznie. upodobali je sobie zarówno narciarze, jak i wielbiciele wspi- naczki. masyw Tre cime di Lavaredo, jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w dolomitach, składa się z trzech szczytów: cima ovest (2973 m n.p.m.), cima grande (3003 m n.p.m.), cima Piccola (2857 m n.p.m.). malowniczy pejzaż z trzema charakterystycznymi wierzchołkami stanowi symbol regio- nu, jest także celem wypraw wielu turystów. poŁożENIE: Północno-wschodnie włochy, południowy Tyrol, pomiędzy dolinami val rendena, Piawa i Pustertal. Niezwykłe miejsca świaTa | Europa 38 DublIN IrlaNDIa N ajsłynniejszy dublińczyk, james joyce, pisał: „dublin poma- ga zrozumieć inne miasta świata”. aby się przekonać, czy miał rację, najlepiej przyjechać tu 16 czerwca, w bloomsday, by wraz z innymi miłośnikami Ulissesa przywdziać stroje z epoki i ruszyć śladami Leopolda i molly bloom. ale dublin przyciąga nie tylko wielbicieli literatury – to idealny cel wypadu we dwoje. Pochmurna stolica irlandii jak żadne inne miasto nadaje się na romantyczne włóczęgi. jej atrakcje – dostoj- ne zabytki, tętniące radością życia puby, galerie i zwariowane kabarety, skupiają się na niewielkim obszarze. Pochmurna pogoda, mżawka lub nawet deszcz nie przeszkadzają tu nikomu – wręcz prze- ciwnie – przytulonym parom chroniącym się pod wspólnym parasolem najwyraźniej sprzyjają. miejscem, które trzeba odwiedzić, jest Trinity college, najstarszy i najbardziej prestiżowy uniwer- sytet irlandzki, założony przez elżbietę i w1592 roku. słynna uczelniana old Library kryje bezcenne zbiory manuskryptów irlandzkich, w tym słynną Księgę z Kells. zwiedziwszy zabytki, można się udać na moore street market – targo- wisko z atmosferą dawnego dublina. idealnym celem wypadu we dwoje jest także Temple bar – gwarna kosmopolityczna dzielnica z mnóstwem knajpek, galerii, barów i urokliwych sklepików. wieczorem warto pospacerować po o’connell street, jednej z najważniejszych ulic dublina, a później przy kominku i dźwiękach irlandzkiej muzyki wychylić kufel guinnesa w jednym z pubów, z których słynie irlandia. za najstarszy z nich uważany jest brazen head przy usher’s Quay – jak głosi tradycja, powstał w 1198 roku! poŁożENIE: wschodnie wybrzeże irlandii, prowincja Leinster, u ujścia rzeki Liffey do zatoki dublińskiej. 39 Niezwykłe miejsca świaTa | Europa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezwykłe miejsca świata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: