Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00845 009018 24102426 na godz. na dobę w sumie
Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - ebook/pdf
Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-383-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zmianie uległy zarówno wzory sprawozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania odbiorcom.

Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej na formę elektroniczną.

W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.:

Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazujący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 3 lutego 2010 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce.

Ponadto w książce można znaleźć wzór zarządzenia/uchwały w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krystyna Gąsiorek Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian l zestawienie najważniejszych zmian l praktyczny komentarz autora l płyta CD z kompletem aktywnych formularzy sprawozdań budżetowych Pobierzzawartośćpłyty Przeczytajinstrukcjęuruchomienia zawartościpłytyCD» Stan prawny na 27 lutego 2014 r. Zastępca Dyrektora Pionu Wydawniczego Agata Eichler Redaktor merytoryczny Małgorzata Majewska Redaktor graficzny Anna Stefańska Korekta Jolanta Bugaj INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666 faks: 22 212 07 32 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2014 Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-383-2 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 2 2/27/2014 2:38:09 PM SPIS TREŚCI Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian 1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej – zestawienie ..... 9 1.1. Zmiana formy przekazywania sprawozdań ......................................................................... 9 1.2. Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory .................................................................. 9 1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-34S i Rb-30S w okresach kwartalnych ........... 9 1.4. Przekazywanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń i listopad do Ministerstwa Finansów ......................................................................................................................... 10 1.5. Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań ....................... 10 1.6. Zmiana terminów przekazywania sprawozdań ................................................................. 11 1.7. Zmiana zasad sporządzania korekt sprawozdań w sektorze samorządowym .................. 12 2. Rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z komentarzem do zmian ......................................................................................................... 13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ............................................................................... 14 Rozdział 1 – Przepisy ogólne ................................................................................................... 14 Rozdział 2 – Rodzaje sprawozdań ........................................................................................... 15 Rozdział 3 – Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań .............. 19 Rozdział 4 – Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań ......................................... 22 Rozdział 5 – Okresy sprawozdawcze ....................................................................................... 30 Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe ......................................................................... 33 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 3 2/27/2014 2:38:09 PM Załączniki nr 1–36 do rozporządzenia ......................................................................................... 35 Załącznik nr 37 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa ............................................................................................ 36 Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych ............................. 36 Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-23A o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin ............................................................... 39 Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-23B o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin ...... 40 Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-24 o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych ............................................. 44 Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych ......................... 44 Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa .................... 53 Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-28NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego .................................................................................. 54 Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego .................................................................................................................... 56 Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej ............................................................................. 58 Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ....................................................................................... 60 Rozdział 11 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ........................ 61 Rozdział 12 – Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ....................................... 61 Rozdział 13 – Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów części budżetowych .................................. 67 Rozdział 14 – Sprawozdanie Rb-FUS z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ...................................................................... 74 Rozdział 15 – Sprawozdanie Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego .......................................................................... 75 4 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 4 2/27/2014 2:38:10 PM Rozdział 16 – Sprawozdanie Rb-28 Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ........................................................................................ 75 Rozdział 17 – Sprawozdanie Rb-28 Programy WPR – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej .................... 77 Rozdział 18 – Rb-28NW Programy – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA ....... 78 Rozdział 19 – Korekty sprawozdań ................................................................................................ 79 Rozdział 20 – Przekazywanie sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego ...................... 80 Załącznik nr 38 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich .................................................................................... 82 Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich ................................ 82 Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-28UE z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ......................................................................................................................... 83 Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-28UE WPR z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej ................................. 86 Załącznik nr 39 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego ......................................... 89 Rozdział 1 – Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ...................................... 89 Rozdział 2 – Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ......................................................................... 97 Rozdział 3 – Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu ................................................................................................ 100 Rozdział 4 – Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego ............ 101 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 5 2/27/2014 2:38:10 PM 5 Rozdział 5 – Sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ................................................................................ 104 Rozdział 6 – Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego .......................................................................................................... 106 Rozdział 7 – Sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych ........................................................................................... 111 Rozdział 8 – Sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ......................... 114 Rozdział 9 – Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami ................................................... 115 Rozdział 10 – Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego ...................................................................................... 116 Rozdział 11 – Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań ........................................... 117 Rozdział 12 – Zasady przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej .............................. 119 Załącznik nr 40 – Instrukcja sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych ...................................................................... 120 Załącznik nr 41 – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego ............ 127 Załącznik nr 42 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa ....................................................................... 131 Załącznik nr 43 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich ............................................... 136 Załącznik nr 44 – Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego .................... 138 6 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 6 2/27/2014 2:38:10 PM WSTĘP 2c7ec776-1a75-4076-ab37-4241b04a162f Po długim oczekiwaniu (od maja 2012 r.) i kilku przedstawionych projektach 16 stycznia 2014 r. Minister Finansów podpisał ostateczną wersję nowego rozporządzenia w spra- wie sprawozdawczości budżetowej. Pierwotnie zakładano wprowadzenie zmian do roz- porządzenia z 3 lutego 2010 r., jednak na skutek licznych zmian, które zostały zgłoszo- ne na etapie uzgadniania, zdecydowano się na sporządzenie i wydanie zupełnie nowego aktu. Wprowadzone zmiany dotyczą sporządzania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Zmianie uległy zarówno wzory spra- wozdań, jak i instrukcje ich sporządzania, a także formy i częstotliwość ich przekazywania. Najistotniejszą zmianą jest rezygnacja z przekazywania zdecydowanej większości sprawo- zdań w formie pisemnej na formę elektroniczną. Wyłącznie w formie dokumentu elektro- nicznego będą przekazywane sprawozdania: ●● w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa Trezor, ●● w Informatycznym Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorial- nego Besti@, na elektroniczną skrzynkę podawczą. ●● Minister Finansów pozostawił wybór decydowania zarządowi jednostki samorządu teryto- rialnego, w jakiej formie jego jednostki podległe będą przekazywały swoje sprawozdania. W związku z tym każdy zarząd jednostki samorządu terytorialnego powinien wydać sto- sowny akt w tej sprawie. W publikacji można znaleźć wzór zarządzenia/uchwały w spra- wie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe. Wydaje się, że w nowym akcie zostały unormowane i uwzględnione w większości zgłasza- ne uwagi, niemniej jednak nie można wykluczyć, że nie pojawią się kolejne w trakcie jego wykonywania. Niestety, nadal pozostała nieuregulowana kwestia sporządzania sprawozda- nia przez państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i gromadzące dochody na wydzielonym rachunku. W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.: form przekazywania sprawozdań, nazw wzorów sprawozdań, ●● wzorów sprawozdań, ●● wprowadzenia nowego sprawozdania, ●● ●● ●● ●● ●● poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań, terminów i częstotliwości sporządzania oraz przekazywania sprawozdań odbiorcom, sporządzania korekt sprawozdań. Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 7 2/27/2014 2:38:10 PM 7 Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian Przy każdym paragrafie rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora, wskazu- jący na najważniejsze zmiany w stosunku do wcześniejszego rozporządzenia (z 3 lutego 2010 r.) oraz ich zastosowanie w praktyce. Dopełnienie książki stanowi płyta CD z kompletem aktyw- nych formularzy sprawozdań budżetowych wraz z instrukcją ich wypełniania. 8 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 8 2/27/2014 2:38:10 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian 1. Najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej – zestawienie Minister Finansów 16 stycznia 2014 r. wydał rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżeto- wej. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno wzorów sprawozdań, instrukcji ich sporządzania oraz formy i częstotliwości ich przekazywania odbiorcom. ●● 1.1. Zmiana formy przekazywania sprawozdań Główna zmiana dotyczy rezygnacji z przekazywania zdecydowanej większości sprawozdań w formie pisemnej. Wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego sprawozdania będą prze- kazywane: ●● w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa Trezor, ●● w Informatycznym Systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@, na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informaty- zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 przekazywane przez zarządy jednostek samorządu te- rytorialnego do dysponentów przekazujących dotacje, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i Rb-27 urzędów skarbowych jako organów podatkowych w zakresie wy- konania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa należy przekazywać odbiorcom sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ww. ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przekazane sprawozdania powinny być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpi- sem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ww. ustawie. Zmianie ulega procedura przekazywania sprawozdań Rb-40. Zrezygnowano ze sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-40 z wykorzystaniem systemu Trezor – po zmia- po zmia- nie sprawozdanie to należy przekazywać w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą. 1.2. Zmiana wzorów sprawozdań oraz nowe wzory Dokonano drobnych zmian w nazwach wszystkich wzorów sprawozdań. Wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku bud- żetowego. 1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-34S i Rb-30S w okresach kwartalnych Wprowadzono dodatkowy obowiązek przekazywania sprawozdań Rb-30S dla samorządowych za- kładów budżetowych i Rb-34S dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących dzia- 9 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 9 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian łalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które dysponują rachunkiem z art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz jednostek samo- rządu terytorialnego co kwartał. 1.4. Przekazywanie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń i listopad do Ministerstwa Finansów Wprowadzono dodatkowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywania spra- wozdań miesięcznych za styczeń i listopad za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej do Ministerstwa Finansów. 1.5. Zmiana w poszczególnych instrukcjach zasad sporządzania sprawozdań Wprowadzone zmiany dotyczą także poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań budże- towych poprzez uściślenie zasad sporządzania już obowiązujących sprawozdań oraz wprowadzenie zasad sporządzania do nowego wzoru sprawozdania, a usunięcie zasad sporządzania sprawozdania już nieobowiązującego: ●● dokonano zmiany przepisów w zakresie uzgadniania stanu środków na rachunkach bieżących z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego – w sprawozdaniach jednostkowych Rb-23, Rb-23A, Rb-23B i Rb-24 dane dotyczące stanów środków na rachunkach jednostek oraz dane dotyczące środków otrzymanych i przekazanych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa dostępne będą w informatycznym systemie, ●● w celu prawidłowego agregowania sprawozdań Rb-23, w związku z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy dysponentami środków, w wierszu 21 wymienionego sprawozdania środki otrzymane na realizację planu wydatków bieżącego roku dysponenci nadrzędni będą pomniejszali o środki przekazane dysponentom podległym, z wyłączeniem placówek, doprecyzowano pojęcia w zakresie sprawozdania Rb-27 i Rb-27S w zakresie kolumny „Docho- dy wykonane” oraz „Należności”, ●● ●● w sprawozdaniach Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR zmianie uległ opis danych wykazywanych w kolumnie „Zaangażowanie”, ●● według nowego rozporządzenia Prezes ZUS będzie sporządzał sprawozdanie Rb-40 z wyko- nania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zrezygnowano z obowiązku sporządzania sprawozdania na formularzu Rb-ZUS, doprecyzowano zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-35 w pozycjach dotyczą- cych stanów środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, ●● ●● w celu ujednolicenia przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-28 Programy wykreślono programy realizowane w ramach NPR 2004–2006 oraz zmieniono opis w przypisie dotyczącym „Wkład BP” w zakresie wydatków dotyczących zamknięcia pro- gramów w ramach NPR 2004–2006, jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do sporządzania i przekazywania nowe- go sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialne- go, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, ●● 10 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 10 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian ●● jednostki samorządu terytorialnego sporządzane sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP i Rb-ST będą przekazywały wyłącznie w formie elektro- nicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, ●● w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego dodano pozycje dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych do wyliczeń rela- cji, o których mowa w art. 242 i 243 tej ustawy, dokonano zmiany w sprawozdaniu Rb-30S w zakresie odpisów amortyzacyjnych oraz w spra- wozdaniu Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających, ●● ●● w rocznym sprawozdaniu Rb-27S w kolumnach „Należności”, „Dochody wykonane”, „zale- głości netto” i „nadpłaty” kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być zgodne z kwotami wykazanymi przez Ministerstwo Finansów – Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialne- go we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność Finanse publiczne Budżet państwa Informacje budżetowe w terminie do 15 lutego, dokonano zmian w sprawozdaniach Rb-28UE, Rb-28UE WPR w zakresie budżetu środków europejskich, ●● ●● wprowadzono zmiany dotyczące sprawozdań o wydatkach strukturalnych i o partnerstwie pub- liczno-prywatnym. 1.6. Zmiana terminów przekazywania sprawozdań Oprócz zmiany częstotliwości sporządzania sprawozdań zmieniły się niektóre terminy sporządza- nia i ich przekazywania. W związku z koniecznością wcześniejszego przekazania do GUS danych, które służą opraco- waniu wskaźnika wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego brutto, który służy ocenie stopnia spełnienia warunków fiskalnych określonych w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: ●● ●● ●● ●● ●● ●● skrócono termin o 15 dni przekazywania sprawozdań sporządzanych za IV kwartały: Rb-33, Rb-35 i Rb-40, skrócono termin o 3 dni przekazywania przez urzędy skarbowe sprawozdań Rb-27 z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa, zastąpiono przekazywane przez Ministra Finansów do jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z po- datku dochodowego od osób fizycznych informacją zamieszczaną na stronie internetowej Mi- nisterstwa Finansów, skrócono termin sprawozdań Rb-35 i Rb-40 przekazywanych przez kierowników agencji wyko- nawczych oraz dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej – nie później niż 25 dni po upływie okresu sprawozdawczego, a nie tak jak dotychczas po upływie 27 dni, skrócono o 3 dni termin przekazywania sprawozdań za rok dla jednostek samorządu terytorial- nego, skrócono o 6 dni termin przekazywania sprawozdań za rok dla regionalnych izb obrachun- kowych, 11 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 11 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian ●● wprowadzono dodatkowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywania sprawozdań miesięcznych za styczeń i listopad do Ministerstwa Finansów, ●● wprowadzono obowiązek przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S co kwartał, ●● ●● ●● skrócono termin przekazywania sprawozdań sporządzanych za IV kwartały: Rb-33, Rb-35 i Rb-40 oraz rocznych sprawozdań Rb-27 z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa przekazywanych przez urzędy skar- przekazywanych przez urzędy skar- bowe do zarządów jednostek samorządu terytorialnego, roczne sprawozdania Rb-27 z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finan- sów do zarządów jednostek samorządu terytorialnego zastąpiono informacją zamieszczaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, skrócono termin przekazywania sprawozdań za rok dla jednostek samorządu terytorialnego i dla regionalnych izb obrachunkowych. Odkąd zmieniły się przepisy ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 18 ust. 2) stanowiące, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, pojawił się problem dotyczący dochowania terminu przekazania sprawozdań, jeśli termin złożenia sprawozdania przypada na sobotę. Zaczęto różnie definiować pojęcie „dzień wolny od pracy”, „dzień ustawowo wolny od pracy” (mimo że w przepi- sach rozporządzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie było mowy o dniu wolnym ustawowo od pracy) oraz wyjaśniać takie pojęcia jak: „przekaza- nie”, „złożenie”. W nowym rozporządzeniu doprecyzowano zapisy związane z dniem wolnym, w przypadku gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – jest to pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Wskazano sprawozdania, które należy przekazywać do Najwyższej Izby Kontroli: ●● miesięczne – Rb-27, Rb-23, Rb-23B, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Progra- my, Rb-28 Programy WPR, kwartalne – Rb-34PL, Rb-35, Rb-40, Rb-50, Rb-70, roczne – Rb-27, Rb-23, Rb-23B, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-23PL. ●● ●● 1.7. Zmiana zasad sporządzania korekt sprawozdań w sektorze samorządowym Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach w trakcie kontroli formalno-rachunkowej i mery- torycznej powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbior- czych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach miesięcznych Rb- -27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień jednostka samorządu terytorialnego korekt tych spra- wozdań nie przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej i do Ministerstwa Finansów. Poprawne dane uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za najbliższy okres sprawo- zdawczy. 12 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 12 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach: ●● miesięcznych: Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień), ●● kwartalnych: Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały), Rb-28NWS (za I kwartał) dane koryguje się w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania za kolejny okres sprawozdaw- czy. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje korekty do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, a regionalna izba obrachunkowa – do Mini- sterstwa Finansów w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania. Korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, z zastrzeżeniem, że korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb- -PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budże- towego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje korekty do regionalnych izb obrachunkowych w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia niepra- widłowości, a regionalna izba obrachunkowa – do Ministerstwa Finansów w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania. Korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) dotyczących po- przednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporzą- dzonych za bieżący okres sprawozdawczy, a korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują do dysponentów środków budże- tu państwa przekazujących dotacje oraz do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. 2. Rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej z komentarzem do zmian Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów związa- ne z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności: ●● gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, ●● wydatkowanie środków publicznych, ●● ●● ●● ●● ●● finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Minister Finansów 16 stycznia 2014 r. podpisał nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdaw- czości budżetowej. Opublikowano je 23 stycznia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 119. Rozpo- rządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 24 stycznia 2014 r. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporzą- dzanych za okres sprawozdawczy 2014 r. z zastrzeżeniami wskazanymi w przepisach przejściowych i końcowych (§ 19 i 20). 13 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 13 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych, f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych; 2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań; 3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez pod- mioty sektora finansów publicznych. § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 2) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jed- nostkę budżetową; 14 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 14 2/27/2014 2:38:11 PM Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian 3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa lub zarząd związku; 4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmi- strza, prezydenta miasta, starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku; 5) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów, o których mowa w przepisach wyda- nych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych; 6) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych [przypis redakcji: obecnie klasyfikacja budżetowa jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho- dzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.]; 7) klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych [przypis redakcji: obecnie klasy- fikacja wydatków strukturalnych jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – Dz.U. Nr 44, poz. 255]; 8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – ostatni dzień okresu sprawozdawczego, dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji; 9) państwa członkowskie EFTA – państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu (EFTA). KOMENTARZ W słowniczku pojęć doprecyzowano pojęcie „koniec okresu sprawozdawczego lub dzień koń- czący rok sprawozdawczy”, przez które obecnie rozumie się również ostatni dzień okresu spra- wozdawczego. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc (§ 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowo- ści oraz planów kont... – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289). Rozdział 2 Rodzaje sprawozdań § 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań: 1) Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) Rb-23B – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłącze- niem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od 15 Nowa_sprawozdawczosc_budzetowa_001-144.indd 15 2/27/2014 2:38:11 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: