Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002485 22775133 na godz. na dobę w sumie
Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - ebook/pdf
Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887528 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089; dalej „ustawa”). Kończy to ponad półtoraroczne prace nad tym aktem w Polsce (pierwsze założenia do ustawy upubliczniono w sierpniu 2015 r. po nich kolejne, a następnie – już w 2016 r. – wydano 5 wersji projektu ustawy). Tym samym 20 czerwca 2017 r przestałą obowiązywać dotychczasowa ustawa, tj. z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Jakie są najważniejsze zmian, co te zmiany oznaczają dla zawodu biegłych rewidentów oraz dla podmiotów podlegających badaniu – znajdziecie Państwo w niniejszej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nowa ustawa o biegłych rewideNtach, firmach audytorskich oraz Nadzorze publiczNym 3 Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewiden- tach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089; dalej „ustawa”). Kończy to ponad półtoraroczne prace nad tym aktem w Polsce (pierwsze założe- nia do ustawy upubliczniono w sierpniu 2015 r., po nich kolejne, a następnie – już w 2016 r. – wydano 5 wersji projektu ustawy). Tym samym 20 czerwca 2017 r. przestała obowiązywać dotychczasowa ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewi- dentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej „stara ustawa”). Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocz- nych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG (z późn. zm.) (dalej „dyrektywa”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawo- zdań finansowych jednostek interesu publicznego (dalej „rozporządzenie”). Ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie rozporządzenia, a także stanowią wykonanie opcji – dla krajów członkowskich – które są w nim zawarte. Na pierwszy rzut oka nowy akt prawny odróżnia od poprzedniego znacząco zwiększona objętość (302 artykuły), a także większy stopień skomplikowania (m.in. poprzez fakt, że czy- telnik musi mieć świadomość również tych kwestii, które częściowo lub całkowicie pominięto w ustawie, ale jednocześnie wskazano w rozporządzeniu, czyli również obowiązują w polskim porządku prawnym). Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że w okresie od 17 czerwca 2016 r. (data wejście w życie rozporządzenia) do 21 czerwca 2017 r. (wejście w życie usta- wy) rozporządzenie już obowiązywało, a więc pojawiły się określone obowiązki wynikające z niego np. dla podmiotów oferujących usługi audytorskie. Autor przedstawia w nim najbardziej istotne kwestie, jakie porusza ustawa, grupując je tematycznie, a następnie starając się odzwierciedlić kolejność odpowiadającą kolejności kwestii regulowanych przez ten akt prawny, z pominięciem jednak regulacji kształtujących szczegółowe funkcjonowanie Komisji Nadzoru Audytowego (dalej „KNA”). Ustawa określa zasady: „„ uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu; „„ organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów; „„ działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za narusze- nie przepisów prawa; „„ przeprowadzania badań oraz świadczenia usług na rzecz badanej jednostki; sierpień 2018 sierpień IFK 4 Nowa ustawa o biegłych rewideNtach, firmach audytorskich oraz Nadzorze publiczNym „„ sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania pub- licznego (dalej „JZP”); „„ wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w JZP; „„ tworzenia i działania komitetów audytu w JZP; „„ odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów, „„ współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej1 (dalej również „UE”) i państw trzecich. 1.1. Nowe definicje Wśród znaczących zmian w zakresie słownictwa warto wskazać, że ustawa zmienia nazwę samorządu z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR). Zmiana stanowi uwzględnienie postulatów samorządu w tym wzglę- dzie, który argumentował, że KIBR był jedynym instytutem biegłych rewidentów na świe- cie, który nie wskazywał w swojej nazwie kraju pochodzenia, co znacząco utrudniało promowanie dobrego imienia Polski i profesjonalizmu biegłych rewidentów przez przed- stawicieli samorządu uczestniczących w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i kongresach. Wśród ważnych zmian w kwestii nazewnictwa należy również zauważyć, że dotychczaso- we podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych stały się firmami audytorskimi (art. 3 ust. 3 ustawy). Wśród definicji wprowadzanych przez ustawę na uwagę zasługują również następujące kwestie: „„ ustawodawca odszedł od sformułowania usług poświadczających (wchodziły w zakres czynności rewizji finansowej w definicji zawartej w starej ustawie) na rzecz usług atesta- cyjnych, przez które należy rozumieć usługi mające na celu uwiarygodnienie w wysokim lub umiarkowanym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finanso- we i niefinansowe, systemy, procesy, a także aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów, w oparciu o dowody uzyskane w trakcie przeprowadzenia odpowiednich pro- cedur, stanowiące podstawę wydawanej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oceny zagad- nień będących przedmiotem tych usług, zamieszczonej w sprawozdaniu z wykonanej usługi; „„ wprowadzono definicję usług pokrewnych, przez które rozumie się usługi polegające na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, wykonywanych w oparciu o uzgodniony cel, zakres prac i sposób ich wykonania, których opis i wynik są przedstawione w raporcie z wykonania usługi, lub usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wyko- rzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych; 1 Warto wiedzieć, że do krajów UE dla celów ustawy zalicza się również Islandię, Norwegię i Liechtenstein, które formalnie nie należą do UE (art. 2 pkt 25 ustawy). sierpień 2018 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: