Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00960 005455 22745228 na godz. na dobę w sumie
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-319-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych jest ma służyć realizacji interesów nie tylko osób fizycznych, lecz także przedsiębiorców. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawiera najnowsze regulacje związane z koniecznością wdrożenia w polskim prawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – zwanego RODO. Wprowadza obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, powołuje nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W nowej ustawie pojawiły się przepisy karne dotyczące przetwarzania zarówno danych zwykłych, jak i danych wrażliwych. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ponad 50 ważnych ustawach, m.in. w Kodeksie pracy i Ordynacji podatkowej.

Każdy artykuł ustawy jest poprzedzony hasłem w klamrach opisującym jego treść. Po każdym rozdziale ustawy zamieszczono uzasadnienie rządowe omawiające merytoryczne przesłanki wprowadzenia poszczególnych regulacji.

Na końcu publikacji zamieszczono indeks rzeczowy ułatwiający odnalezienie konkretnych przepisów w nowej ustawie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych Stan prawny na 25 maja 2018 r. Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych ma służyć realizacji interesów nie tylko osób fizycznych, lecz także przedsiębiorców. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawiera najnowsze regulacje związane z koniecznością wdrożenia w polskim prawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – zwanego RODO. Wprowadza obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, powołuje nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W nowej ustawie pojawiły się przepisy karne dotyczące przetwarzania zarówno danych zwykłych, jak i danych wrażliwych. Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ponad 50 ważnych ustawach, m.in. w Kodeksie pracy i Ordynacji podatkowej. Każdy artykuł ustawy jest poprzedzony hasłem w klamrach opisującym jego treść. Po każdym rozdziale ustawy zamieszczono uzasadnienie rządowe omawiające merytoryczne przesłanki wprowadzenia poszczególnych regulacji. Na końcu publikacji zamieszczono indeks rzeczowy ułatwiający odnalezienie konkretnych przepisów w nowej ustawie. prawo Praca zbiorowa Nowa ustawa o ochroNie daNych osobowych INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-8137-318-0 Cena 59 zł (w tym 5 VAT) R E KO M E N D U J E z uzasadnieniem rządowym Nowa_ustawa_odo.indd 1-3 2018-05-28 10:51:56 Nowa ustawa o ochroNie daNych osobowych z uzasadnieniem rządowym Praca zbiorowa Nowa ustawa o ochroNie daNych osobowych z uzasadnieniem rządowym R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Anita Jackiewicz – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Publikację polecają eksperci Katarzyna Furman, Mirosława Jasińska-Nowacka (UKKLW) – korekta © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Osługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-8137-319-7 Spis treści USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ......................7 Rozdział 1 Przepisy ogólne [art. 1–7] ...........................................................9 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 1 ustawy .......................12 Rozdział 2 Wyznaczanie inspektora ochrony danych [art. 8–11] ...............................21 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 2 ustawy .......................22 Rozdział 3 Warunki i tryb udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu [art. 12–14] ....25 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 3 ustawy .......................26 Rozdział 4 Warunki i tryb dokonywania certyfikacji [art. 15–26] ..............................27 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 4 ustawy .......................31 Rozdział 5 Opracowywanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania oraz warunki i tryb akredytacji podmiotu monitorującego jego przestrzeganie [art. 27–33] .......33 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 5 ustawy .......................35 Rozdział 6 Prezes Urzędu [art. 34–59] ........................................................37 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 6 ustawy .......................47 Rozdział 7 Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych [art. 60–74] ...........................................................53 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 7 ustawy .......................57 Rozdział 8 Europejska współpraca administracyjna [art. 75–77] ..............................69 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 8 ustawy .......................70 5 Spis treści Rozdział 9 Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych [art. 78–91] .....71 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 9 ustawy .......................77 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna i postępowanie przed sądem [art. 92–100] .............78 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 10 ustawy .....................80 Rozdział 11 Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne [art. 101–108] ...82 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 11 ustawy .....................85 Rozdział 12 Zmiany w przepisach [art. 109–157] ...............................................90 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 12 ustawy ....................106 Rozdział 13 Przepisy przejściowe i dostosowujące [art. 158–174] .............................107 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 13 ustawy ....................111 Rozdział 14 Przepisy końcowe [art. 175–176] .................................................113 Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 14 ustawy ....................113 Indeks rzeczowy ..................................................................115 6 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych1), 2), 3) (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)   1) 2) 3) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa- rzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadze- nia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/ WSiSW. Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań- stwowych, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty- tucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 8 czerw- ca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 7 rodzinnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywny- mi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za narusze- nie dyscypliny finansów publicznych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto- wych, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płat- niczych, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 25 września 2015 r. o za- wodzie fizjoterapeuty, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wy- chowywaniu dzieci, ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mie- niem państwowym, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i ustawę z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej oraz uchyla się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]* 1. Ustawę stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da- nych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo- bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane- go dalej „rozporządzeniem 2016/679”. 2. Ustawa określa: 1) podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu; 2) warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, zwanego dalej „podmiotem certyfikującym”, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji; 3) tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania; 4) organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych; 5) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; 6) tryb europejskiej współpracy administracyjnej; 7) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; 8) odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobo- wych i postępowanie przed sądem; 9) odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepi- sów o ochronie danych osobowych. * Hasła w klamrach pochodzą od redakcji 9 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2. [Stosowanie Prawa prasowego] 4) 10 Art. 3. [Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia RODO] 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ra- mach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 2. Do wypowiedzi akademickiej nie stosuje się przepisów art. 13, art. 15 ust. 3 i 4, art. 18, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli zmiana celu przetwarzania służy realizacji zadania publicznego i niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji celów, o któ- rych mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz przekazanie tych informacji: 1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania pu- blicznego lub 2) naruszy ochronę informacji niejawnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 3. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679 admini- strator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r. poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551, z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136, z 2013 r. poz. 771 oraz z 2017 r. poz. 2173. Art. 4. [Informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia RODO] Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 5. [Informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO] w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia 2016/679, jeżeli służy to realizacji zadania pu- blicznego i niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozpo- rządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz przekazanie tych informacji: 1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania pu- blicznego lub 2) naruszy ochronę informacji niejawnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 3. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia 2016/679. 1. Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o któ- rych mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli służy to realiza- cji zadania publicznego i niewykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz wykonanie tych obowiązków: 1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania pu- blicznego lub 2) naruszy ochronę informacji niejawnych. 2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wy- szukanie tych danych. Przepis art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) stosuje się odpowiednio. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator zapewnia odpowied- nie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, któ- rej dane dotyczą. 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 6. [Wyłączenie stosowania ustawy oraz rozporządzenia RODO] 4. Administrator jest obowiązany poinformować osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o podstawie niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do: 1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicz- nych, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mają- cych na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szcze- gólne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą; 2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730). 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej „Prezesem Urzędu”, o których mowa w rozdziałach 4–7 i 11, stosuje się ustawę z dnia 14 czerw- ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Postępowanie przed Prezesem Urzędu jest postępowaniem jednoinstancyjnym. 3. Do postanowień wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, na które zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyj- nego służy zażalenie, przepisów o zażaleniu nie stosuje się. 4. Na postanowienia, o których mowa w ust. 3, służy skarga do sądu administra- cyjnego. Opracowanie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych wynika z koniecz- ności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Treść uzasadnienia rządowego dotycząca rozdziału 1 ustawy Art. 7. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: