Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 003485 21725544 na godz. na dobę w sumie
Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem - ebook/pdf
Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3216-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Komentarz omawia m.in. liczne zmiany w dotychczasowym systemie rękojmi i gwarancji jakości w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami oraz w terminach odstąpienia od umów sprzedaży. Uwzględnia zmiany w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Wskazuje, na obowiązki sprzedawcy względem konsumentów. 
Nowe regulacje zakładają konieczność przekazywania konsumentom szeregu danych o produkcie, osobie sprzedawcy, a nawet stosowanych procedurach reklamacyjnych czy możliwościach polubownego załatwienia sporu. Naruszenie tych obowiązków obwarowane zostało bowiem dotkliwymi sankcjami. Brak stosownej informacji nie tylko kilkukrotnie wydłuży termin odstąpienia od umowy, ale także stanowić będzie przestępstwo.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Koralewski, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Rad- ców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, publicysta prawniczy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postę- powań sądowych. Zasiada także w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor kilkuna- stu książek oraz kilkuset artykułów o tematyce prawniczej, redaktor naczelny czasopisma internetowego poświęconego prawu handlowemu i cywilnemu. N o w a u s t a w a o p r a w a c h k o n s u m e n t ó w z k o m e n t a r z e m Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego m e c . M i c h a ł a K o r a l e w s k i e g o ISBN 978-83-269-3216-8 UOQ 20 Cena: 99 zł Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Stan prawny: 25 czerwca 2014 r. Redaktor prowadząca Barbara Brózda Korekta Zespół Teksty ujednolicone opracował Michał Koralewski Wydawca Weronika Wota ISBN: 978-83-269-3216-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Raster Studio, Norbert Bogajczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Prakty- ka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkol- wiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej pu- blikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednak- że informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że ani Wydawca, ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko or- ganów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, re- daktorzy oraz autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................................................................................... 5 Część I. Ustawa o prawach konsumenta z komentarzem Rozdział I. Przepisy ogólne .............................................................................................................................................................. Rozdział II. Obowiązki przedsiębiorców w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość .................................................................................................................................................. 14 Rozdział III. Obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ................................................................................................................................................................................... 17 Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy ................................................................................................................................. 30 Rozdział V. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość ........................................................................ 40 7 Część II. Rękojmia i gwarancja w Kodeksie cywilnym – przepisy ujednolicone Rozdział II. Rękojmia za wady ........................................................................................................................................................ 47 Rozdział III. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej ............................................................ 52 Rozdział III. Gwarancja przy sprzedaży ........................................................................................................................................ 53 Załączniki do ustawy z 30 maja 2014 r. Załącznik nr 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy .................................................................................................................................. 57 Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy ........................................................................................................ 60 Część III. Prawo konsumenckie – wybór orzeczeń Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2 stycznia 2006 r. XVII Ama 100/2004 ..................................... 61 Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 września 2013 r. II Ca 521/2013 ............................................................. 68 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. VI ACa 526/2010 .................................................... 73 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1 grudnia 2011 r. I CNP 9/2011 .................................................................... 83 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. VI ACa 857/2011 .............................................................. 89 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2010 r. VI ACa 231/2010 ..................................................... 92 3 WSTĘP 30 maja 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która jest realizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 paździer- nika 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64). Nowe przepisy konsumenckie, oprócz nowelizacji dotychczasowych regulacji w zakresie ochrony konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcami, dokonują ujed- nolicenia zasad rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji jakości. Obecnie obowiązują- ce ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz nabywaniu towarów i usług poza lokalem przedsiębiorstwa, jak też na odległość zostaną uchylone, a w ich miejsce obowiązy- wać będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz właśnie ustawy o prawach konsumenta. W obrocie gospodarczym pojawią się całkiem nowe definicje rękojmi za wady fizyczne i prawne, które obowiązywać będą zarówno w umowach z udziałem kon- sumentów, jak i pomiędzy przedsiębiorcami. Nowe znaczenie nadane zostanie tak- że pojęciom sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy. Zmiany te, skupiające się głównie na doprecyzowaniu ówczesnych definicji, zapobie- gać mają trudnościom interpretacyjnym oraz przyczynić się do zmniejszenia sporów na tle odpowiedzialności za wady towaru lub usługi. Znacznemu rozszerzeniu ulega także obowiązek informacyjny ciążący na sprzedawcy. Stosowne pouczenia będą musiały zostać przekazywane klientom nie tylko w przypadku transakcji na odległość, ale także umów zawieranych w innych placówkach. Ustawa wpro- wadza także nowe wzory oświadczeń przedsiębiorcy oraz konsumenta. Mała rewolucja czeka w szczególności osoby prowadzące handel elektroniczny oraz sklepy internetowe. Nowe przepisy wprowadzają bowiem wiele obostrzeń, nie tylko w zakresie obowiązku informacyjnego, ale także danych zamieszczanych obowiązkowo na stronach www. W komentarzu omawiamy nowe zasady dot. praw konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania przepisów. Wielość zmian oraz wprowadze- nie nieznanych dotychczas rozwiązań, a także fakt, iż znajdują one zastosowanie niemal do wszystkich przedsiębiorców, czyni niniejszy komentarz pozycją obowiązkową zarówno dla handlujących, jak i dla konsumentów. W celu kompleksowego omówienia tematu, nowe regulacje w Kodeksie cywilnym zostały szczegółowo omówione w części następujcej po komentarzu do ustawy o prawach konsumenta. Dodatkowo w części III prezentu- jemy wybór ważnych orzeczeń sądowych związanych z prawem konsumenckim. Usta- wa o prawach konsumenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 24 czerwca 2014 r. poz. 827. Wchodzi w życie w 25 grudnia 2014 roku. Michał Koralewski radca prawny 5 Ustawa o prawach konsumenta CZĘŚĆ I USTAWA z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. poz. 827 z 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne [Zakres przedmiotowy] Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przed- 3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; 4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług siębiorstwa; finansowych. Ustawa o prawach konsumenta stanowić ma kompleksową regulację poświęconą trans- akcjom w obrocie półprofesjonalnym, czyli takim, w którym po jednej stronie wystę- puje przedsiębiorca (profesjonalista), po drugiej zaś konsument. Przy czym ten ostatni podmiot definiowany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem na gruncie przedmiotowej ustawy będzie zatem nie tylko osoba, która nie jest przedsiębiorcą, ale także podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód, jeżeli dokonywana przez niego czynność (np. zakup towarów lub zlecenie wykonania usługi) odbywa się poza jego sferą zarobkową. Wła- ściciel przedsiębiorstwa kupujący buty sportowe do uprawiania wieczornego joggingu czy też adwokat zlecający remont prywatnego mieszkania będzie traktowany w zakre- sie tego typu umów jak konsument, a nie jako profesjonalista. Przedmiotowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązujące akty prawne z zakresu prawa konsumenckiego, którymi są ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun- kach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno- ści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Z tych też względów zakres przedmiotowy komentowanego aktu prawnego zawiera w sobie podstawowe zasady sprzedaży konsumenckiej, w tym obowiązki przedsiębiorcy przed zawarciem umowy z konsumentem, a także warunki, sposób zawierania i odstąpienia od umów zawie- ranych na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa. 7 Ustawa o prawach konsumenta Nie są to wszakże jedyne zagadnienia, które zostały uregulowane w tejże ustawie. Oprócz nich zawiera ona jednolity słowniczek definicji legalnych z zakresu umów kon- sumenckich, którego brakowało w dotychczasowej regulacji. Ponadto ustawa posiada niezwykle rozbudowane przepisy zmieniające, na mocy których nowelizacji zostały poddane regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, a także gwarancja jakości. [Słowniczek pojęć] Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zor- ganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w  miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o któ- rych mowa w lit. a, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków poro- zumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębior- stwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; 3) lokal przedsiębiorstwa: a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieru- chomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsię- biorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe; 4) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsię- biorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umoż- liwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informa- cji w niezmienionej postaci; 5) treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 6) aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatoro- wi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumen- tów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Dotychczasowe ustawy z dziedziny prawa konsumenckiego nie zawierały wyodrębnionej jednostki redakcyjnej, w której znalazłyby się definicje legalne podstawowych pojęć używa- nych w ich treści. Niektóre terminy były definiowane wprost w tekście tychże ustaw, inne zaś nie posiadały oficjalnej wykładni. Sytuacja taka utrudniała nie tylko poruszanie się po ustawach, ale także ich interpretację. Dlatego też dokonana przez ustawodawcę systematyka najważniejszych pojęć oraz ujęcie ich w odrębnym artykule zasługuje w pełni na aprobatę. 8 Ustawa o prawach konsumenta Pierwsze trzy definiowane terminy odnoszą się do szczególnych rodzajów umów zawieranych z konsumentami, które uregulowane zostały w komentowanej ustawie, a niegdyś w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial- ności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Co ważne, o ile poprzedni akt prawny również określał sposób rozumienia tychże pojęć, o tyle brakowało w nim definicji lokalu przedsiębiorstwa. Umową zawartą na odległość jest na gruncie nowej ustawy każda umowa, przy któ- rej zarówno proces ustalania jej treści, jak i sam akt jej zawarcia dokonane zostały bez jednoczesnej obecności obu stron. W szczególności będą to umowy zawierane przy użyciu drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowane- go lub zaadresowanego odsyłanego do nadawcy, listu seryjnego w postaci drukowa- nej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, auto- matycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicz- nej lub innych środków komunikacji elektronicznej. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa zawarta w jednej z czte- rech opisanych w ustawie sytuacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozszerzenia tego pojęcia o umowy, które co prawda zostały zawarte już w lokalu przedsiębior- stwa, ale w wyniku uprzedniego nawiązania kontaktu przez strony poza tym lokalem. Lokalem przedsiębiorstwa jest natomiast nie tylko biuro lub inny lokal usługowy, ale także każde inne pomieszczenie, również różnego typu obwoźne lub obnośne ele- menty wyposażenia lub środki transportu pozwalające na przyjmowanie interesan- tów lub świadczenie usług i sprzedaż towarów. Pozostałe trzy terminy, tj. trwały nośnik, treść cyfrowa oraz aukcja publiczna, są związane ze sposobem oraz zakresem obowiązkowych informacji przekazywanych przez przedsiębiorcę konsumentowi. [Wyłączenia stosowania ustawy] Art. 3. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki dłu- goterminowej; 2) dotyczących gier hazardowych; 3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, pod- czas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artyku- ły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta; 4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17; 5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punk- tów sprzedaży; 6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jed- norazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; 7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z prze- 9 Ustawa o prawach konsumenta pisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; 8) o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu- gach turystycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 196); 9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370); 10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egze- kucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. Podobnie jak w przypadku przepisów dotychczasowych, ustawodawca postanowił o wyłączeniu niektórych rodzajów transakcji spod reżimu ustawy o prawach konsu- menta. Do tego typu umów stosuje się przede wszystkim przepisy szczególne regulu- jące dane stosunki prawne, a także w pozostałym zakresie normy Kodeksu cywilnego. Wśród ustaw szczególnych, które stosowane będą do poszczególnych umów wskaza- nych w komentowanym artykule, zaliczyć należy przede wszystkim: ustawę z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, usta- wę z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świad- czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejnym powodem, dla którego ustawodawca zdecydował się na wyłączenie stoso- wania w całości albo w części przepisów komentowanej ustawy, są względy praktyczne. Przy korzystaniu przez konsumenta z budek telefonicznych, różnego typu automatów, a także przy handlu obwoźnym wypełnienie obowiązków ustawowych nastręczałoby wielu problemów niewspółmiernych do wartości sprzedawanego towaru lub świad- czonej usługi. Tożsame względy uzasadniają wyłączenie stosowania ustawy do drob- nych umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa o timeshare reguluje kilka szczególnych typów umów, którymi są: umo- wa timeshare, umowa o długoterminowy produkt wakacyjny, umowa pośrednictwa w odsprzedaży timeshare lub długoterminowego produktu wakacyjnego oraz umowa o uczestnictwo w systemie wymiany. Zawiera ona także szczegółowe zasady dotyczą- ce ochrony konsumentów, prawa i obowiązki przedsiębiorcy i konsumenta będących stronami takich umów oraz skutki odstąpienia przez konsumenta od takich umów. Ze względu na istnienie odrębnego systemu ochrony konsumentów zdecydowano się na wyłączenie ww. umów spod reżimu komentowanej ustawy. Natomiast do przypadków opisanych w ust. 2 stosowane będą: Kodeks postępo- wania cywilnego oraz ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Ten rodzaj wyłączenia wynika z faktu, iż celem postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego jest przede wszystkich ochrona wierzycieli oraz skuteczne i szybkie spieniężenie majątku dłużnika na zaspokojenie jego zobowiązań. Wymogi szybkości postępowania, prowadzenie go przez organy władzy publicznej (komornika sądowego, syndyka, sąd lub sędziego-komisarza), a nie właściciela mienia, jak również koniecz- ność zapewnienia równości nabywców sprawiają, że niezbędne było wyłączenie sto- sowania w tego typu wypadkach omawianej regulacji. 10 Ustawa o prawach konsumenta [Wyłączenia – rozwinięcie] Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów doty- czących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów miesz- kalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w szcze- gólności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, specja- listycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym mie- szanym, usługi płatnicze – z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych zawie- ranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5. Zbliżone motywy stoją za wyłączeniami opisanymi w komentowanym przepisie, któ- ry stanowi naturalną kontynuację art. 3 ustawy. Powodu, dla którego ustawodawca zdecydował się na rozbicie wyjątków od stosowania ustawy o prawach konsumen- ta na dwa odrębne przepisy, poszukiwać należy w pochodzeniu poszczególnych z nich. I tak wyłączenia opisane w art. 3 niegdyś znajdowały się w ustawie o ochro- nie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, natomiast wyjątki przewidziane w art. 4 uregulowane były w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmia- nie Kodeksu cywilnego. Wyjątki opisane w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy wiążą się z dużą rolą notariusza przy tego typu transakcjach. Kodeks cywilny zastrzega bowiem, że umowa zobowią- zująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione (art. 158 kc). Ponadto własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeże- niem terminu (art. 157 § 1 kc). Tymczasem ustawowe prawo odstąpienia od umowy przysługujące konsumentom mogłoby zaburzać zasadę definitywnej przenoszalności praw związanych z nieruchomością. Należy również pamiętać o szczególnych prze- pisach odnoszących się do umowy deweloperskiej, które nakładają na przedsiębior- ców budowlanych m.in. szeroki obowiązek informacyjny. Kodeks cywilny oraz ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadzają nato- miast szczególne rozwiązania w zakresie najmu lokali na cele mieszkalne. Przepisy te w odmienny sposób chronią strony takich transakcji, stąd też stosowanie dodatkowo przepisów komentowanej ustawy byłoby zbędne. We wszystkich ze wskazanych wypadków ustawodawca pozostawił wszakże obo- wiązek przedsiębiorcy do stosowania przepisów rozdziału 2 komentowanej ustawy, jeżeli przepisy innych ustaw nie stanowią odmiennie. Zrozumiałe jest również wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 2 z uwagi na specyfikę trans- akcji bankowych oraz wielość aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki stron tego typu umów. Podstawowe prawa i obowiązki stron w tym zakresie reguluje ustawa 11 Ustawa o prawach konsumenta z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Wyjątek stanowią umowy o usługi finansowe zawierane na odległość, które zostały uregulowane w rozdziale 5 komentowanej ustawy. [Świadczenia niezamówione] Art. 5. 1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciw- działaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. 2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi odpowiednik ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na gruncie umów zawieranych pomię- dzy przedsiębiorcami a konsumentami. Druga ze wskazanych ustaw dotyczy bowiem wyłącznie stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami. Ustawa ta statuuje nieuczciwe praktyki rynkowe oraz odpowiedzialność cywilną i karną przedsiębiorców za ich popełnienie. Jednym z nich jest żądanie natychmiasto- wej lub odroczonej zapłaty za produkty bądź zwrotu lub przechowania produktów, które zostały dostarczone przez przedsiębiorcę, ale nie zostały zamówione przez konsumenta. W tym miejscu należy wskazać, że dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzała w tym zakresie wyjątek w odniesieniu do dostarczenia przez przedsiębiorcę produktów zastępczych, w wypadku gdy nie mógł on wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Ustawa o prawach konsumenta usunęła jednakże ten wyjątek. Co prawda Kodeks cywilny przewiduje milczące potwierdzenie faktu zawarcia umowy tylko w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami i to pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych, niemniej aby uniknąć wszelkich niejasności interpreta- cyjnych, ustawodawca wprost wskazał w ust. 2, że milczenie konsumenta w tego typu sytuacjach nie może być poczytywane za jego zgodę na zawarcie umowy na zakup niezamówionego towaru. Fakt otrzymania niezamówionego towaru przez konsumenta nie nakłada na niego jakichkolwiek obowiązków, w tym w szczególności nie jest on zobowiązany do pokry- cia kosztów przesyłki, zapłaty za towar, a nawet powiadomienia o fakcie otrzymania przesyłki przedsiębiorcy lub zwrotu mu tegoż produktu. Jedynie w przypadkach szcze- gólnych, gdy z okoliczności sprawy wynika, że mógł wystąpić błąd w sposobie zaadre- sowania przesyłki, należałoby powiadomić o tym fakcie przedsiębiorcę, aby uniknąć zarzutu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (zob. art. 405 i n. kc). [Umowy podwójnego skutku] Art. 6. Do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy i wykonania usługi, stosuje się przepisy dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności. Przepis ten odwołuje się do ogólnych zasad prawa cywilnego w zakresie umów o cha- rakterze rzeczowym (przenoszących własność rzeczy). Są to tzw. umowy podwójne- 12 Ustawa o prawach konsumenta go skutku lub umowy zobowiązująco-rozporządzające. Oznacza to, że jedna umowa wywołuje jednocześnie dwa skutki. Pierwszy zobowiązuje do przeniesienia własności rzeczy, a na mocy drugiego własność rzeczy przechodzi na nabywcę. Nie jest zatem potrzebne zawieranie kolejnej umowy w wykonaniu umowy zobowiązującej do prze- niesienia własności. Jedynie wolą stron możliwe jest rozdzielenie podwójnego skutku takiej czynności prawnej oraz zawarcie najpierw umowy zobowiązującej do przenie- sienia własności, a dopiero później umowy przenoszącej własność. Kwestie te szcze- gółowo regulują przepisy art. 155–156 kc. Ustawodawca mocą komentowanego przepisu rozszerzył podwójny skutek umo- wy zobowiązującej do przeniesienia własności także na umowy mieszane, które za swój przedmiot mają zarówno sprzedaż rzeczy, jak i dodatkowo świadczenie usług. Na gruncie transakcji z konsumentami również tego typu transakcje wywoływać będą podwójny skutek. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązujący się do prze- niesienia własności i wykonania usługi: po pierwsze przeniesie własność rzeczy na konsumenta i to bez zawierania w tym zakresie kolejnej umowy, po drugie nie będzie mógł odmówić wykonania usług przewidzianych w umowie, a konsument będzie miał prawo do egzekwowania ewentualnych kar i odszkodowań od sprzedawcy na wypa- dek nieterminowego wykonania tychże świadczeń. [Zakaz umownego wyłączenia ustawy] Art. 7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Przepisy ustawy o prawach konsumenta mają charakter bezwzględnie obowiązują- cy, co oznacza, że wiążą strony umowy z mocy samego prawa oraz bez konieczności wprowadzania postanowień ustawy wprost do tekstu umowy. Ustawodawca, wzorem regulacji znanych z prawa pracy, zdecydował się wszakże na modyfikację skutków sprzeczności treści czynności prawnej z ustawą. Mianowicie, o ile w myśl zasad ogólnych prawa cywilnego (zob. art. 58 kc) jakiekolwiek postanowienie sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa jest nieważne, o tyle zgodnie z komentowanym przepisem nieważne są tylko te zapisy umowy, które są mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy ustawowe. Oznacza to, że strony mogą zmodyfikować treść łączącej je umowy w taki sposób, że będzie ona rozszerzała prawa konsumenta lub obowiąz- ki przedsiębiorcy względem tych, które wynikają z przedmiotowego aktu prawnego. Nor- my tego typu nazywane są semiimperatywnymi, ponieważ sankcją nieważności obarczają wyłącznie postanowienia mniej korzystne dla jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego. Jeśli natomiast w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem znalazłyby się postanowienia mniej korzystne dla tego ostatniego niż przepisy ustawy, to nie będzie to oznaczać nieważności całej umowy. W takiej sytuacji nieważne będą tylko przepisy sprzeczne z ustawą, a w ich miejsce będą obowiązywać normy ustawowe. Przykłado- wo, gdyby w tego typu umowie strony skróciły okres do odstąpienia od umowy przez konsumenta z ustawowych 14 dni do 7 dni, to zapis taki będzie nieważny, a konsu- ment będzie mógł odstąpić od umowy w terminie wynikającym z ustawy. Nie jest także możliwe złożenie przez konsumenta skutecznego oświadczenia o zrzeczeniu się przez niego wszelkich bądź tylko niektórych praw przysługujących 13 Ustawa o prawach konsumenta mu z mocy niniejszej ustawy. Tego typu klauzula będzie bezwzględnie nieważna i nie wywoła żadnych konsekwencji prawnych, a konsument będzie nadal uprawniony do powoływania się na prawa wynikające z ustawy względem przedsiębiorcy, któremu takie oświadczenie złożył. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Rozdział 2 [Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy] Art. 8. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinfor- mować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o: 1) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestro- wał działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adre- sie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa; 3) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charak- ter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opła- tach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmu- jącego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść; 4) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowa- nej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świad- czenia; 6) treści usług posprzedażnych i gwarancji; 7) czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowie- dzenia umowy; 8) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środ- 9) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem kompu- kach ich ochrony; terowym i oprogramowaniem. Komentowany artykuł nie tylko znacznie rozszerza dotychczasowy obowiązek infor- macyjny przewidziany w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ale przede wszystkim systematy- zuje w sposób przejrzysty informacje, jakie mają być przekazywane konsumentom. 14 Ustawa o prawach konsumenta Co ważne, przedmiotowy obowiązek dotyczy wszystkich umów, do których zasto- sowanie znajduje ustawa o prawach konsumenta, z wyjątkiem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość. Zakres informacji przekazywanych nabywcom w dwóch ostatnich wypadkach regulują przepisy art. 12 ustawy. Obowią- zek ten jest nałożony także na przedsiębiorców dokonujących z konsumentami trans- akcji dotyczących nieruchomości (zob. komentarz do art. 4). Przypadki wyłączenia jego stosowania określa natomiast przepis art. 9 ustawy. Obowiązek informacyjny może być spełniany w wieloraki sposób, dlatego ustawo- dawca zastrzega, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, jeśli informacje te nie wynikają już z okoliczności. Mogą one mianowicie być zamieszczo- ne na opakowaniu produktu lub wywieszone w miejscu, w którym produkty są wybie- rane przez klientów. W przypadku gdy umowa zawierana jest w formie ustnej bądź w sposób dorozumiany (np. wybór towaru w sklepie i położenie go przed kasjerką), niektóre dane mogą być przekazane na paragonie fiskalnym lub fakturze wystawianej przez przedsiębiorcę (dotyczy to zwłaszcza danych identyfikujących przedsiębiorcę). Dodatkowymi, względem dotychczasowego zakresu, są obowiązki podania łącznej kwoty uiszczanej przez konsumenta. Wynika to z faktu, że może składać się na nią nie tylko cena towaru lub usługi, ale także przeróżne opłaty dodatkowe. Przepis ma zatem zapobiegać ukrywaniu części wynagrodzenia przedsiębiorcy w opłatach dodatkowych. Konsument musi zostać poinformowany również o sposobie i terminie wykona- nia świadczenia, a także czasie trwania i okresie wypowiedzenia umowy. W tym miej- scu należy zwrócić uwagę, że co prawda automatyczny skutek przedłużenia umowy na dalszy okres lub na czas określony nie jest zabroniony przez prawo, to w niektó- rych okolicznościach postanowienia tego typu mogą zostać uznane za klauzule nie- dozwolone (abuzywne), które będą bezwzględnie nieważne. Będą to postanowienia, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, jeżeli kon- sument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświad- czenia (zob. art. 3853 pkt 18 kc). Kolejne obowiązki dotyczą wskazania zasad odpowiedzialności przedsiębior- cy za jakość towaru, stosowanej procedurze reklamacyjnej oraz świadczonych usług posprzedażowych i gwarancyjnych. Konsument powinien zatem zostać poinformo- wany o przysługującej mu rękojmi za wady rzeczy oraz warunkach gwarancji jako- ści – jeśli została ona udzielona, a także innych usługach, które przedsiębiorca może świadczyć nabywcy odpłatnie lub nieodpłatnie. Niezbędne jest także wskazanie, w jaki sposób konsument może zgłosić reklamację. Ostatnie z wymogów dotyczą świadczenia usług za pomocą komputera. Przedsię- biorca dostarczający treści cyfrowe konsumentom ma bowiem obowiązek wskaza- nia ich parametrów i właściwości, a także programów, za pomocą których mogą być odtwarzane, oraz wymagań sprzętowych i programowych w tym zakresie. [Drobne umowy] Art. 9. Do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natych- miast po ich zawarciu przepisu art. 8 nie stosuje się. Niniejszy przepis przewiduje ustawowy wyjątek od stosowania przez przedsiębior- cę rozbudowanego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 8 ustawy. Aby 15 Ustawa o prawach konsumenta możliwe było skorzystanie z tego wyłączenia, niezbędne jest łączne ziszczenie się dwóch warunków. Pierwszy z nich dotyczy przedmiotu umowy. Wyjątkiem objęte są tylko te spo- śród umów, które dotyczą drobnych spraw życia codziennego. Termin ten co praw- da nie został zdefiniowany przez ustawodawcę, niemniej jednak jego wykładnia nie rodzi większych problemów. Są to bowiem te wszystkie transakcje, które zawierane są bądź na co dzień, bądź ze znaczną częstotliwością i jednocześnie nie przedstawiają znacznej wartości. Będą to zatem w szczególności wszelkie umowy dotyczące zakupu przedmiotów codziennego zapotrzebowania, takich jak żywność, podstawowe środ- ki czynności, benzyna, drobne usługi rzemieślnicze itp. Drugim warunkiem wyłączenia stosowania przepisu art. 8 ustawy jest konieczność natychmiastowego wykonania umowy. Transakcja musi zostać więc zakończona nie- zwłocznie po zawarciu stosownego porozumienia – czy to na piśmie, czy też ustnie. Zakup ww. produktów ma to do siebie, że sprzedawca wydaje konsumentowi towar lub świadczy usługę niezwłocznie po przyjęciu zlecenia, a klient dokonuje płatności także od razu do wyborze produktu. Należy przy tym pamiętać, że natychmiastowe wykonanie umowy nie oznacza, iż świadczenie przedsiębiorcy ma zostać zrealizowane od razu, w tej samej chwili. Cho- dzi tutaj o zwykły, normalny i akceptowalny przez obie strony tok czynności. Usłu- gi ze swojej istoty wymagają niekiedy dłuższego nakładu czasu. Wystarczające będzie zatem, aby przedsiębiorca przyjął zlecenie i przystąpił do jego realizacji. [Dodatkowe płatności] Art. 10. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę kon- sumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Celem ochrony konsumentów przed dodatkowymi, najczęściej ukrytymi lub nieznany- mi w chwili zawierania umowy płatnościami, ustawa wprowadza nowe zasady postę- powania przez przedsiębiorców w tym zakresie. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy przedsiębiorca ma obowiązek, najpóźniej w chwili zawierania umowy z konsumentem do wskazania mu wszystkich płatności związanych z realizacją danego zobowiązania, w szczególności zaś dodatkowe płat- ności za poboczne usługi lub towary. Chodzi tutaj o tego typu koszty, jak: pakowanie, transport, ubezpieczenie, montaż itp. Jeżeli konsument nie wyrazi zgody na dodatko- we płatności, a przedsiębiorca nie zrezygnuje z ich pobrania, umowa nie dochodzi do skutku – strony bowiem nie uzgodniły podstawowego jej zakresu, którym jest z jed- nej strony cena, z drugiej zaś świadczone usługi i dostarczane towary. W ustępie 2 komentowanego artykułu ustawodawca przewidział sytuację szczegól- ną, która dość często występowała w praktyce. Mianowicie chodzi tutaj o te przypadki, w których przedsiębiorca nie informował wyraźnie konsumenta o dodatkowych usłu- gach lub towarach oraz związanych z nimi płatnościami, ale wynikały one domyślnie 16 Ustawa o prawach konsumenta
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: