Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00856 006197 22574276 na godz. na dobę w sumie
Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem - ebook/pdf
Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3216-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz omawia m.in. liczne zmiany w dotychczasowym systemie rękojmi i gwarancji jakości w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami oraz w terminach odstąpienia od umów sprzedaży. Uwzględnia zmiany w zakresie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Wskazuje, na obowiązki sprzedawcy względem konsumentów.
Nowe regulacje zakładają konieczność przekazywania konsumentom szeregu danych o produkcie, osobie sprzedawcy, a nawet stosowanych procedurach reklamacyjnych czy możliwościach polubownego załatwienia sporu. Naruszenie tych obowiązków obwarowane zostało bowiem dotkliwymi sankcjami. Brak stosownej informacji nie tylko kilkukrotnie wydłuży termin odstąpienia od umowy, ale także stanowić będzie przestępstwo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Koralewski, radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Rad- ców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, publicysta prawniczy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz prowadzeniu postę- powań sądowych. Zasiada także w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor kilkuna- stu książek oraz kilkuset artykułów o tematyce prawniczej, redaktor naczelny czasopisma internetowego poświęconego prawu handlowemu i cywilnemu. N o w a u s t a w a o p r a w a c h k o n s u m e n t ó w z k o m e n t a r z e m Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego m e c . M i c h a ł a K o r a l e w s k i e g o ISBN 978-83-269-3216-8 UOQ 20 Cena: 99 zł Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Stan prawny: 25 czerwca 2014 r. Redaktor prowadząca Barbara Brózda Korekta Zespół Teksty ujednolicone opracował Michał Koralewski Wydawca Weronika Wota ISBN: 978-83-269-3216-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Raster Studio, Norbert Bogajczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Prakty- ka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkol- wiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej pu- blikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednak- że informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że ani Wydawca, ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko or- ganów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, re- daktorzy oraz autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Wstęp ......................................................................................................................................................................................................... 5 Część I. Ustawa o prawach konsumenta z komentarzem Rozdział I. Przepisy ogólne .............................................................................................................................................................. Rozdział II. Obowiązki przedsiębiorców w umowach innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość .................................................................................................................................................. 14 Rozdział III. Obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość ................................................................................................................................................................................... 17 Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy ................................................................................................................................. 30 Rozdział V. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość ........................................................................ 40 7 Część II. Rękojmia i gwarancja w Kodeksie cywilnym – przepisy ujednolicone Rozdział II. Rękojmia za wady ........................................................................................................................................................ 47 Rozdział III. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej ............................................................ 52 Rozdział III. Gwarancja przy sprzedaży ........................................................................................................................................ 53 Załączniki do ustawy z 30 maja 2014 r. Załącznik nr 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy .................................................................................................................................. 57 Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy ........................................................................................................ 60 Część III. Prawo konsumenckie – wybór orzeczeń Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2 stycznia 2006 r. XVII Ama 100/2004 ..................................... 61 Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 września 2013 r. II Ca 521/2013 ............................................................. 68 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2010 r. VI ACa 526/2010 .................................................... 73 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1 grudnia 2011 r. I CNP 9/2011 .................................................................... 83 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. VI ACa 857/2011 .............................................................. 89 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2010 r. VI ACa 231/2010 ..................................................... 92 3 WSTĘP 30 maja 2014 roku Sejm RP uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która jest realizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 paździer- nika 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64). Nowe przepisy konsumenckie, oprócz nowelizacji dotychczasowych regulacji w zakresie ochrony konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcami, dokonują ujed- nolicenia zasad rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji jakości. Obecnie obowiązują- ce ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz nabywaniu towarów i usług poza lokalem przedsiębiorstwa, jak też na odległość zostaną uchylone, a w ich miejsce obowiązy- wać będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz właśnie ustawy o prawach konsumenta. W obrocie gospodarczym pojawią się całkiem nowe definicje rękojmi za wady fizyczne i prawne, które obowiązywać będą zarówno w umowach z udziałem kon- sumentów, jak i pomiędzy przedsiębiorcami. Nowe znaczenie nadane zostanie tak- że pojęciom sprzedaży na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy. Zmiany te, skupiające się głównie na doprecyzowaniu ówczesnych definicji, zapobie- gać mają trudnościom interpretacyjnym oraz przyczynić się do zmniejszenia sporów na tle odpowiedzialności za wady towaru lub usługi. Znacznemu rozszerzeniu ulega także obowiązek informacyjny ciążący na sprzedawcy. Stosowne pouczenia będą musiały zostać przekazywane klientom nie tylko w przypadku transakcji na odległość, ale także umów zawieranych w innych placówkach. Ustawa wpro- wadza także nowe wzory oświadczeń przedsiębiorcy oraz konsumenta. Mała rewolucja czeka w szczególności osoby prowadzące handel elektroniczny oraz sklepy internetowe. Nowe przepisy wprowadzają bowiem wiele obostrzeń, nie tylko w zakresie obowiązku informacyjnego, ale także danych zamieszczanych obowiązkowo na stronach www. W komentarzu omawiamy nowe zasady dot. praw konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania przepisów. Wielość zmian oraz wprowadze- nie nieznanych dotychczas rozwiązań, a także fakt, iż znajdują one zastosowanie niemal do wszystkich przedsiębiorców, czyni niniejszy komentarz pozycją obowiązkową zarówno dla handlujących, jak i dla konsumentów. W celu kompleksowego omówienia tematu, nowe regulacje w Kodeksie cywilnym zostały szczegółowo omówione w części następujcej po komentarzu do ustawy o prawach konsumenta. Dodatkowo w części III prezentu- jemy wybór ważnych orzeczeń sądowych związanych z prawem konsumenckim. Usta- wa o prawach konsumenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 24 czerwca 2014 r. poz. 827. Wchodzi w życie w 25 grudnia 2014 roku. Michał Koralewski radca prawny 5 Ustawa o prawach konsumenta CZĘŚĆ I USTAWA z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. poz. 827 z 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne [Zakres przedmiotowy] Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przed- 3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; 4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług siębiorstwa; finansowych. Ustawa o prawach konsumenta stanowić ma kompleksową regulację poświęconą trans- akcjom w obrocie półprofesjonalnym, czyli takim, w którym po jednej stronie wystę- puje przedsiębiorca (profesjonalista), po drugiej zaś konsument. Przy czym ten ostatni podmiot definiowany jest jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem na gruncie przedmiotowej ustawy będzie zatem nie tylko osoba, która nie jest przedsiębiorcą, ale także podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód, jeżeli dokonywana przez niego czynność (np. zakup towarów lub zlecenie wykonania usługi) odbywa się poza jego sferą zarobkową. Wła- ściciel przedsiębiorstwa kupujący buty sportowe do uprawiania wieczornego joggingu czy też adwokat zlecający remont prywatnego mieszkania będzie traktowany w zakre- sie tego typu umów jak konsument, a nie jako profesjonalista. Przedmiotowa ustawa zastępuje dotychczas obowiązujące akty prawne z zakresu prawa konsumenckiego, którymi są ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warun- kach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno- ści za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Z tych też względów zakres przedmiotowy komentowanego aktu prawnego zawiera w sobie podstawowe zasady sprzedaży konsumenckiej, w tym obowiązki przedsiębiorcy przed zawarciem umowy z konsumentem, a także warunki, sposób zawierania i odstąpienia od umów zawie- ranych na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa. 7 Ustawa o prawach konsumenta Nie są to wszakże jedyne zagadnienia, które zostały uregulowane w tejże ustawie. Oprócz nich zawiera ona jednolity słowniczek definicji legalnych z zakresu umów kon- sumenckich, którego brakowało w dotychczasowej regulacji. Ponadto ustawa posiada niezwykle rozbudowane przepisy zmieniające, na mocy których nowelizacji zostały poddane regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, a także gwarancja jakości. [Słowniczek pojęć] Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zor- ganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w  miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o któ- rych mowa w lit. a, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków poro- zumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębior- stwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; 3) lokal przedsiębiorstwa: a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieru- chomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsię- biorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe; 4) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsię- biorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umoż- liwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informa- cji w niezmienionej postaci; 5) treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 6) aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatoro- wi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumen- tów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Dotychczasowe ustawy z dziedziny prawa konsumenckiego nie zawierały wyodrębnionej jednostki redakcyjnej, w której znalazłyby się definicje legalne podstawowych pojęć używa- nych w ich treści. Niektóre terminy były definiowane wprost w tekście tychże ustaw, inne zaś nie posiadały oficjalnej wykładni. Sytuacja taka utrudniała nie tylko poruszanie się po ustawach, ale także ich interpretację. Dlatego też dokonana przez ustawodawcę systematyka najważniejszych pojęć oraz ujęcie ich w odrębnym artykule zasługuje w pełni na aprobatę. 8 Ustawa o prawach konsumenta
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: