Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00524 007218 21297388 na godz. na dobę w sumie
Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887269 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Aby sprostać oczekiwaniom profesjonalistów:

Dzięki temu książka nie tylko pozwala zapoznać się z nowym Prawem wodnym, lecz także znacznie ułatwia zorientowanie się w zmianach, jakie wprowadza ta ustawa.

Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do osób pełniących funkcje w organach administracji publicznej oraz ich pracowników, jak i do przedsiębiorców, których dotyczy nowe Prawo wodne. Znajomość nowej regulacji jest niezbędna pracownikom wydziałów do spraw ochrony środowiska w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich i urzędach wojewódzkich, pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, a także pracownikom administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego. Również przedsiębiorcy – w szczególności spółki i jednostki z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, przedsiębiorstwa z branży energetycznej i branży przemysłowej, firmy z sektora budowlanego, biura projektowe, inspektorzy nadzoru inwestorskiego – powinni jak najszybciej zapoznać się z nowymi przepisami, aby ocenić ich wpływ na prowadzoną działalność.

Kolejną grupą zainteresowanych są też inni posiadacze pozwoleń wodnoprawnych, właściciele urządzeń wodnych, a przede wszystkim gospodarstwa rolne, rolnicy nawadniający użytki rolne oraz gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę ryb.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UZASADNIENIE do projektu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Wprowadzenie Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź- dziernika 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn.zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), zwana dalej „Ramową Dyrektywą Wodną”, w preambule stanowi, że wspólnotowa polityka wodna wymaga przejrzystych, efektywnych i spójnych ram legislacyjnych, co należy odczytywać jako postulat wprowadzania na poziomie krajowym przepisów prawnych zapewniających pełną i racjonalną regulację prawną tego obszaru. Zakładany zakres reformy gospodarki wodnej zmierza więc do wprowa- dzenia w obszarze regulacji nowego Prawa wodnego instrumentów zapew- niających osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektyw- ności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym także z gospodar- czym korzystaniem z zasobów wodnych. Konieczne jest więc ukształtowanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych w go- spodarowaniu wodami, które zapewnią trwały i zrównoważony społeczno- -gospodarczy rozwój kraju, z uwzględnieniem potrzeb gospodarczego wykorzy- stania wód oraz zapewnieniem dostępności zasobów wodnych o odpowiedniej jakości i we właściwej ilości. Konieczne jest także zapewnienie realnej i efektywnej władzy wodnej rozu- mianej zgodnie z art. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej adekwatnego wpływu na sprawy gospodarki wodnej, w tym w szczególności planowania w gospo- darowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych oraz wprowadzenia systemu zgód wodnoprawnych. Władza wodna powinna mieć także decydujące zdanie w zakresie kierunków prowadzenia inwestycji na wodach i utrzymania urządzeń wodnych, a także zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód i minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zlewniowego zarządzania za- sobami wodnymi – lokalny (nadzór wodny), zlewni (zarząd zlewni), regionu wodnego (regionalny zarząd gospodarki wodnej) oraz dorzecza (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej). W ramach wypełnienia warunkowości ex ante uruchomienia środków po- chodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz zgodnie z art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej postuluje się wprowadzenie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na systemie usług wodnych. Polska jest krajem o stosunkowo małych zasobach wodnych, a efektywność ich użytkowania jest niska. Co więcej, w nie- 7 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne których częściach Polski występują okresowo trudności w zaopatrzeniu w wodę, w tym w szczególności wodę pitną na potrzeby ludności. Stworzenie nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz systemu bodźców fi- nansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki ma w tym obszarze znaczenie kluczowe, w tym także w ramach adaptacji do zmian klimatu. Nowy system finansowania gospodarki wodnej, oparty na elastycznych in- strumentach finansowych powinien więc znacznie przyczynić się do efektyw- nego i sprawnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz do wydatkowania środków na działania związane z zapewnieniem dostępności wód o odpowied- nich parametrach jakościowych i we właściwej ilości. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, obowiązująca od dnia 1 stycz- nia 2002 r., zwana dalej „ustawą – Prawo wodne”, jest aktem normatywnym, regulującym gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego roz- woju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Ustawa – Prawo wodne reguluje także problematykę własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Zakres przedmiotowy regulacji ustawy – Prawo wodne uprawnia więc do stwierdzenia, że jest to akt normatywny o zasadniczym znaczeniu dla gospo- darki wodnej w Polsce, określający fundamentalne regulacje zarówno w płasz- czyźnie przedmiotowej, jak i podmiotowej. Obowiązująca ustawa – Prawo wodne dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw UE: 1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ście- ków komunalnych, zwanej dalej „dyrektywą azotanową”; 2) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolni- czego; 3) Ramowej Dyrektywy Wodnej; 4) dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG; 5) dyrektywy 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substan- cje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty; 6) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grud- nia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu; 7) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paź- dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”; 8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/UE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań wspólnoty w dziedzinie polityki środo- wiska morskiego; 8 Wprowadzenie 9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wod- nej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; 10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie sub- stancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Na przełomie 14 lat obowiązywania ustawy – Prawo wodne ujawniły się oko- liczności wymagające wprowadzenia do niej licznych zmian. W szczególności zasadniczych zmian ustawy – Prawo wodne dokonano ustawami zmieniającymi z 2005 oraz 2011 r., którymi wdrożono postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej. Zmiany ustawy – Prawo wodne nie wyeliminowały wszystkich problemów prawnych, w tym wynikających z niepełnej transpozycji prawa UE, a dodatkowo istotnie naruszyły jej spójność i uczyniły nieprzejrzystą. Dlatego też za opraco- waniem nowego Prawa wodnego przemawiają zarówno względy formalne (§ 84 Zasad techniki prawodawczej), jak i względy merytoryczne, wskazujące na ko- nieczność wprowadzenia odmiennych regulacji w wielu obszarach przedmiotu regulacji tej ustawy. Zakładany zakres regulacji nowego Prawa wodnego zapewni osiągnięcie fun- damentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlew- niowej polityki gospodarowania wodami przez wprowadzenie zarządzania na każ- dym poziomie zlewni, regionu wodnego i dorzecza poprzez jeden podmiot, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, spełniającej kryteria funk- cjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektywności eko- nomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej, to jest takiego ukształ- towania rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i technicznych w gospodarowaniu wodami, które zapewnią trwały i zrównoważony społeczno- -gospodarczy rozwój kraju, z uwzględnieniem adaptacji do przewidywanych zmian klimatu. W szczególności należy mieć na względzie: 1) zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem po- 2) zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia trzeb człowieka i gospodarki; i dla celów sanitacji; wielu sektorów gospodarki; z nimi ekosystemów; 3) zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 4) osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych 5) konieczność adaptacji do zmian klimatu oraz wzrastające ryzyko wystę- powania gwałtownych zjawisk pogodowych, w tym minimalizacja ryzyka powodziowego; 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: