Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003621 21725911 na godz. na dobę w sumie
Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - ebook/pdf
Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-455-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawierających wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szkoleń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodawcy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien:

  1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. Zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać poleceniausunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
  4. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  5. Uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  6. Zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.


Wskazane w tym przepisie ogólne obowiązki są uszczegółowione w dalszych przepisach Kodeksu pracy oraz innych aktach prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SEBASTIAN KRYCZKA, MAREK ROTKIEWICZ, KATARZYNA TOMASZEWSKA, JAKUB ZIARNO Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp SpiS treści Wstęp..................................................................................................................................5 . 1. tworzenie służby bhp..................................................................................................6 . 2. Ocena ryzyka zawodowego.........................................................................................10 . 3. Badania lekarskie pracowników................................................................................13 3.1..Rodzaje.badań........................................................................................................14 3.2..Obowiązki.pracodawcy.i.pracownika....................................................................16 3.3..Zawarcie.umowy.na.wykonywanie.badań.profilaktycznych.................................16 3.4..Skierowanie.na.badania.........................................................................................17 3.5..Skierowanie.jako.polecenie.służbowe...................................................................18 3.6..Koszty.badania.w.innej.placówce..........................................................................20 3.7..Ponowne.badanie.profilaktyczne...........................................................................21 3.8..Nowelizacja.Kodeksu.pracy.–.zmiany.od.1.kwietnia.2015.r.................................22 . 4. szkolenia bhp .............................................................................................................23 4.1..Szkolenie.wstępne..................................................................................................23 4.2..Szkolenie.okresowe...............................................................................................25 . 5. Wymagania bhp dla pracy przy komputerze ..........................................................26 5.1..Obowiązki.pracodawcy.wobec.pracowników.wykonujących.pracę. przy.komputerze....................................................................................................28 5.2..Warunki.na.stanowisku.wyposażonym.w.monitory.ekranowe.............................29 5.3..Okulary.dla.pracownika.pracującego.przy.komputerze.. –.obowiązki.pracodawcy.......................................................................................31 5.4..Wyłączenia.dotyczące.niektórych.urządzeń..........................................................31 5.5..Rodzaj.refundowanych.okularów...........................................................................32 5.6..Standard.szkieł.i.oprawy.......................................................................................32 5.7..Częstotliwość.zakupu.szkieł..................................................................................33 5.8..Opodatkowanie.i.oskładkowanie.kosztów.zakupu.okularów................................34 5.9..Refundacja.szkieł.kontaktowych...........................................................................34 . 6. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ...................................................................................................36 6.1..Odzież.i.obuwie.robocze.oraz.środki.ochrony.indywidualnej...............................37 6.2..Ekwiwalent.za.pranie.odzieży.roboczej................................................................40 6.3..Imienna.karta.wyposażenia.pracownika.w.odzież.roboczą..................................42 7. profilaktyczne posiłki i napoje ..................................................................................43 . 8. Wymagania bhp dla pomieszczeń ............................................................................45 8.1..Wymiary.................................................................................................................45 8.2..Podłoga..................................................................................................................46 8.3..Oświetlenie............................................................................................................46 8.4..Dostęp.do.stanowiska.pracy..................................................................................47 3 Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp 8.5..Ogrzewanie..........................................................................................................47 8.6..Wentylacja...........................................................................................................47 8.7..Wymagania.bhp.w.pomieszczeniach.higieniczno-sanitarnych...........................48 . 9. Ochrona pracy kobiet ..............................................................................................49 . . 10. przykładowe zapisy w regulaminie pracy odnoszące się do bhp..........................51 . 11. Apteczki......................................................................................................................55 . 12. Wypadki przy pracy ................................................................................................56 12.1..Pierwsza.pomoc..................................................................................................56 12.2..Przyczyny.i.definicja.wypadków.przy.pracy......................................................58 12.3..Wypadek.w.trakcie.delegacji..............................................................................60 12.4..Działania.podejmowane.w.razie.wypadku.przy.pracy.......................................60 12.5..Zespół.powypadkowy.–.powołanie,.skład,.zadania............................................62 12.6..Protokół.powypadkowy......................................................................................63 12.7..Rejestr.wypadków...............................................................................................66 . 13. Konsekwencje niewypełnienia obowiązków z zakresu bhp...................................67 13.1..Powstrzymanie.się.pracownika.od.pracy............................................................67 13.2..Odpowiedzialność.za.naruszenia.w.zakresie.bhp..............................................69 14. Wzory dokumentów z zakresu bhp ...................................................................... 71 Wzór.protokołu.powypadkowego...............................................................................71 Wzór.statystycznej.karty.wypadku.Z-KW.................................................................76 Wzór.protokołu.wysłuchania.świadka.w.postępowaniu.powypadkowym..................79 Wzór.karty.szkolenia.wstępnego.z.zakresu.bhp.........................................................80 Wzór.zaświadczenia.o.ukończeniu.szkolenia.bhp......................................................81 4 NOWe BADANiA LeKArSKie i iNNe OBOWiĄZKi prAcODAWcY W ZAKreSie BHp 8d8f2757-bc63-4bc1-9d0b-b5fe1743940f Wstęp Zapewnienie.bezpiecznych.i.higienicznych.warunków.pracy.oraz.przestrzeganie.przepisów. bhp.zawierających.wskazania.dotyczące.kierowania.pracowników.na.badania.profilaktyczne,. organizowania. szkoleń,. zapewnienia. określonych. warunków. pracy. należy. do. najbardziej. istotnych. obowiązków. pracodawcy.. Przestrzeganie. tego. obowiązku. podlega. kontroli. Pań- stwowej.Inspekcji.Pracy..Naruszenia.w.tym.zakresie.mogą.skutkować.grzywną.w.wysokości. od.1000.zł.do.30.000.zł.. Pracodawca.jest.zobowiązany.chronić.zdrowie.i.życie.pracowników.przez.zapewnienie. bezpiecznych.i.higienicznych.warunków.pracy.przy.odpowiednim.wykorzystaniu.osiągnięć. nauki.i.techniki..W.szczególności.pracodawca.powinien: ■■ organizować.pracę.w.sposób.zapewniający.bezpieczne.i.higieniczne.warunki.pracy, ■■ zapewniać.przestrzeganie.w.zakładzie.pracy.przepisów.oraz.zasad.bhp,.wydawać.polece- nia.usunięcia.uchybień.w.tym.zakresie.oraz.kontrolować.wykonanie.tych.poleceń, ■■ reagować.na.potrzeby.w.zakresie.zapewnienia.bhp.oraz.dostosowywać.środki.podejmo- wane.w.celu.doskonalenia.istniejącego.poziomu.ochrony.zdrowia.i.życia.pracowników,. biorąc.pod.uwagę.zmieniające.się.warunki.wykonywania.pracy, ■■ zapewnić.rozwój.spójnej.polityki.zapobiegającej.wypadkom.przy.pracy.i.chorobom.za- wodowym,. uwzględniającej. zagadnienia. techniczne,. organizację. pracy,. warunki. pracy,. stosunki.społeczne.oraz.wpływ.czynników.środowiska.pracy, ■■ uwzględniać.ochronę.zdrowia.młodocianych,.pracownic.w.ciąży.lub.karmiących.dziecko. piersią.oraz.pracowników.niepełnosprawnych.w.ramach.podejmowanych.działań.profi- laktycznych, ■■ zapewniać.wykonanie.nakazów,.wystąpień,.decyzji.i.zarządzeń.wydawanych.przez.orga- ny.nadzoru.nad.warunkami.pracy, ■■ zapewniać.wykonanie.zaleceń.społecznego.inspektora.pracy. Wskazane.w.tym.przepisie.ogólne.obowiązki.są.uszczegółowione.w.dalszych.przepisach. Kodeksu.pracy.oraz.innych.aktach.prawnych. W.niniejszym.opracowaniu.omawiamy.zagadnienia.związane.z.profilaktyczną.ochroną. zdrowia.pracowników..Nie.pomijamy.kwestii.ostatniej.nowelizacji.przepisów.o.wstępnych. badaniach.lekarskich,.która.wejdzie.w.życie.1.kwietnia.2015.r..Ponadto.omawiamy.problema- tykę. szkoleń. z. zakresu. bezpieczeństwa. i. higieny. pracy.. Z. pewnością. przydatne. okażą. się. także.informacje.dotyczące.wypadków.przy.pracy..To.tylko.niektóre.z.tematów.dotyczących. bhp,.które.zawiera.nasz.poradnik..Jesteśmy.przekonani,.że.będzie.on.przydatnym.narzędziem. dla.Czytelników. 5 Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp 1. Tworzenie służby bhp Przepisy.ustawy.z.26.czerwca.1974.r..–.Kodeks.pracy.(dalej:.k.p.).zobowiązują.pracodawcę. do. powoływania. komórek,. których. zadaniem. jest. egzekwowanie. wypełniania. w. placówce. wszelkich.nakazów.bhp..Taką.pomocniczą.komórką.jest.służba.bhp.pełniąca.funkcje.dorad- cze.i.kontrolne.w.zakresie.bhp..Obowiązek.jej.utworzenia.ustanawia.art..23711.k.p..oraz.wy- dane.na.jego.podstawie.rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.2.września.1997.r..w.sprawie.służ- by.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.(dalej:.rozporządzenie.w.sprawie.służby.bhp). Każdy.pracodawca.zatrudniający.więcej.niż.100.pracowników.tworzy.służbę.bhp,.pełnią- cą.funkcje.doradcze.i.kontrolne.w.zakresie.bhp,.a.pracodawca.zatrudniający.do.100.pracow- ników.powierza.wykonywanie.zadań.takiej.służby.pracownikowi.zatrudnionemu.przy.innej. pracy..Pracodawca,.który.ukończył.szkolenie.niezbędne.do.wykonywania.zadań.służby.bhp,. może.sam.wykonywać.zadania.tej.służby,.jeżeli.zatrudnia.do: ■■ 10.pracowników.albo ■■ 20. pracowników. i. jest. zakwalifikowany. do. grupy. działalności,. dla. której. ustalono. nie. wyższą.niż.trzecią.kategorię.ryzyka.w.rozumieniu.przepisów.o.ubezpieczeniu.społecz- nym.z.tytułu.wypadków.przy.pracy.i.chorób.zawodowych. W.małych.zakładach.pracy.pracodawca.może.wyznaczyć.do.pełnienia.zadań.służby.bhp. pracownika.zatrudnionego.przy.innej.pracy,.dla.którego.zadania.służby.będą.dodatkowymi. czynnościami,.wykonywanymi.obok.jego.zwykłej.pracy. Przykład Jeden z pracowników ma uprawnienia konieczne do wypełniania zadań służby bhp. Nie można jednak dodać mu w ramach wykonywanej przez niego pracy zadań bhp, gdyż mogłoby to suge- rować pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca może w tej sytuacji zawrzeć z pracowni- kiem dodatkową umowę o pracę. Pracodawca może bowiem powierzyć zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, co nie wyklucza zawarcia z już zatrudnionym pracownikiem – przy całkowicie innej rodzajowo pracy – dodatkowej umowy o pracę w części wymiaru czasu pracy. W.przypadku.braku.kompetentnych.pracowników.można.powierzyć.wykonywanie.zadań. służby.bhp.specjalistom.spoza.zakładu.pracy..Pracownik.służby.bhp.oraz.pracownik.zatrudnio- ny.przy.innej.pracy,.któremu.powierzono.wykonywanie.zadań.służby.bhp,.a.także.specjalista. spoza.zakładu.pracy.powinni.spełniać.wymagania.kwalifikacyjne.niezbędne.do.wykonywania. zadań.służby.bhp.oraz.ukończyć.szkolenie.w.dziedzinie.bhp.dla.pracowników.tej.służby. pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników. 6 Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp Pracownik.służby.bhp.oraz.pracownik.zatrudniony.przy.innej.pracy,.któremu.powierzono. wykonywanie.zadań.tej.służby,.nie.mogą.ponosić.jakichkolwiek.niekorzystnych.dla.nich.na- stępstw.z.powodu.wykonywania.zadań.i.uprawnień.służby.bhp. Główny.Inspektorat.Pracy.(GIP).w.piśmie.z.9.sierpnia.2007.r..(GNP/426/4560-402/07/ PE).wskazał,.że.rozporządzenie w sprawie służby bhp w § 1 ust. 3 stanowi, że pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października 2006 r. (I OSK 263/06) stwierdził, że pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę bhp i zatrudnić pracownika tej służby. Niedopuszczalne jest więc zastąpienie służby bhp stworzo- nej na tych zasadach podmiotem niebędącym pracownikiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 osób. Opinię.tę.potwierdził.WSA.w.Gdańsku.z.wyroku.z.22.marca.2012.r..(III.SA/Gd.8/12),. stwierdzając,.że.możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników dotyczy tylko sytuacji takiego pracodawcy, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników. Jednak.należy.pamiętać,.że.takie.powierzenie.zadań.specjalistom.spoza.danej.jednostki. jest.sytuacją.ostateczną..Jak.wskazał.NSA.w.wyroku.z.17.listopada.2011.r..(I.OSK.612/11,. patrz:.www.ekspert3.inforlex.pl),.powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy ograniczone zostało do przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zatrudnić własnych pracowników w celu powierzenia im zadań służby bhp. Tym samym art. 23711 § 2 k.p. stanowi lex specialis w stosunku do § 1 tego przepisu, a nie (…) jego rozwi- nięcie polegające na tym, że pracodawca niezależnie od stanu zatrudnienia może powierzyć zadania służby bhp specjalistom spoza zakładu..Warto.wspomnieć,.że.nie.musi.to.być.umowa. zawierana.z.podmiotem.gospodarczym,.podstawą.powierzenia.wykonywania.zadań.służby. bhp.specjaliście.spoza.zakładu.pracy.może.być.umowa.cywilnoprawna,.np..zlecenia. Właściwy.inspektor.pracy.może.nakazać.zwiększenie.liczby.pracowników.tej.służby,.je- żeli.jest.to.uzasadnione.stwierdzonymi.zagrożeniami.zawodowymi.(art..23711.§.4.k.p.). pracodawca zwiększa liczbę pracowników służby bhp, jeżeli nakazał to inspektor pracy. Zakres.działania.służby.bhp.wymienia.§.2.rozporządzenia.w.sprawie.służby.bhp..Do.za- kresu.działania.służby.bhp.należy: ■■ przeprowadzanie.kontroli.warunków.pracy.oraz.przestrzegania.przepisów.i.zasad.bhp,.ze. szczególnym.uwzględnieniem.stanowisk.pracy,.na.których.są.zatrudnione.kobiety.w.ciąży. lub.karmiące.dziecko.piersią,.młodociani,.niepełnosprawni,.pracownicy.wykonujący.pracę. zmianową,.w.tym.pracujący.w.nocy,.oraz.osoby.fizyczne.wykonujące.pracę.na.innej.podsta- wie.niż.stosunek.pracy.w.zakładzie.pracy.lub.w.miejscu.wyznaczonym.przez.pracodawcę; ■■ bieżące. informowanie. pracodawcy. o. stwierdzonych. zagrożeniach. zawodowych,. wraz. z.wnioskami.zmierzającymi.do.usuwania.tych.zagrożeń; 7 Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ■■ sporządzanie.i.przedstawianie.pracodawcy,.co.najmniej.raz.w.roku,.okresowych.analiz. stanu.bhp,.zawierających.propozycje.przedsięwzięć.technicznych.i.organizacyjnych,.ma- jących. na. celu. zapobieganie. zagrożeniom. życia. i. zdrowia. pracowników. oraz. poprawę. warunków.pracy; ■■ udział.w.opracowywaniu.planów.modernizacji.i.rozwoju.zakładu.pracy.oraz.przedstawia- nie.propozycji.dotyczących.uwzględnienia.w.tych.planach.rozwiązań.techniczno-organi- zacyjnych.zapewniających.poprawę.stanu.bhp; ■■ udział.w.ocenie.założeń.i.dokumentacji.dotyczących.modernizacji.zakładu.pracy.albo. jego.części,.a.także.nowych.inwestycji.oraz.zgłaszanie.wniosków.dotyczących.uwzględ- nienia.wymagań.bhp.w.tych.założeniach.i.dokumentacji; ■■ udział. w. przekazywaniu. do. użytkowania. nowo. budowanych. lub. przebudowywanych. obiektów.budowlanych.albo.ich.części,.w.których.przewiduje.się.pomieszczenia.pracy,. urządzeń.produkcyjnych.oraz.innych.urządzeń.mających.wpływ.na.warunki.pracy.i.bez- pieczeństwo.pracowników; ■■ zgłaszanie.wniosków.dotyczących.wymagań.bhp.w.stosowanych.oraz.nowo.wprowadza- nych.procesach.produkcyjnych; ■■ przedstawianie.pracodawcy.wniosków.dotyczących.zachowania.wymagań.ergonomii.na. stanowiskach.pracy; ■■ udział.w.opracowywaniu.zakładowych.układów.zbiorowych.pracy,.wewnętrznych.zarzą- dzeń,.regulaminów.i.instrukcji.ogólnych,.dotyczących.bhp.oraz.w.ustalaniu.zadań.osób. kierujących.pracownikami.w.tym.zakresie; ■■ opiniowanie.szczegółowych.instrukcji.dotyczących.bhp.na.poszczególnych.stanowiskach. pracy; ■■ udział.w.ustalaniu.okoliczności.i.przyczyn.wypadków.przy.pracy.oraz.w.opracowywaniu. wniosków.wynikających.z.badania.przyczyn.i.okoliczności.tych.wypadków.oraz.zachoro- wań.na.choroby.zawodowe,.a.także.kontrola.realizacji.tych.wniosków; ■■ prowadzenie.rejestrów,.kompletowanie.i.przechowywanie.dokumentów.dotyczących.wy- padków.przy.pracy,.stwierdzonych.chorób.zawodowych.i.podejrzeń.o.takie.choroby,.a.tak- że.przechowywanie.wyników.badań.i.pomiarów.czynników.szkodliwych.dla.zdrowia.w.śro- dowisku.pracy; ■■ doradztwo.w.zakresie.stosowania.przepisów.oraz.zasad.bhp; ■■ udział.w.dokonywaniu.oceny.ryzyka.zawodowego,.które.wiąże.się.z.wykonywaną.pracą; ■■ doradztwo.w.zakresie.organizacji.i.metod.pracy.na.stanowiskach.pracy,.na.których.wystę- pują.czynniki.niebezpieczne,.szkodliwe.dla.zdrowia.lub.warunki.uciążliwe,.oraz.doboru. najwłaściwszych.środków.ochrony.zbiorowej.i.indywidualnej; ■■ współpraca. z. właściwymi. komórkami. organizacyjnymi. lub. osobami,. w. szczególności. w.zakresie.organizowania.i.zapewnienia.odpowiedniego.poziomu.szkoleń.w.dziedzinie. bhp.oraz.zapewnienia.właściwej.adaptacji.zawodowej.nowo.zatrudnionych.pracowników; ■■ współpraca.z.laboratoriami.upoważnionymi,.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami,.do.doko- nywania.badań.i.pomiarów.czynników.szkodliwych.dla.zdrowia.lub.warunków.uciążli- wych,.występujących.w.środowisku.pracy,.w.zakresie.organizowania.tych.badań.i.pomia- rów.oraz.sposobów.ochrony.pracowników.przed.tymi.czynnikami.lub.warunkami; 8 Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp ■■ współpraca.z.laboratoriami.i.innymi.jednostkami.zajmującymi.się.pomiarami.stanu.śro- dowiska. naturalnego,. działającymi. w. systemie. państwowego. monitoringu. środowiska,. określonego.w.odrębnego.przepisach; ■■ współdziałanie.z.lekarzem.sprawującym.profilaktyczną.opiekę.zdrowotną.nad.pracowni- kami,.a.w.szczególności.przy.organizowaniu.okresowych.badań.lekarskich.pracowników; ■■ współdziałanie.ze.społeczną.inspekcją.pracy.oraz.z.zakładowymi.organizacjami.związko- wymi.przy: –..podejmowaniu.przez.nie.działań.mających.na.celu.przestrzeganie.przepisów.oraz.zasad. bhp,.w.trybie.i.w.zakresie.ustalonym.w.odrębnych.przepisach, –..podejmowanych.przez.pracodawcę.przedsięwzięciach.mających.na.celu.poprawę.wa- runków.pracy; ■■ uczestniczenie.w.konsultacjach.w.zakresie.bhp,.a.także.w.pracach.komisji.bhp.oraz.in- nych. zakładowych. komisji. zajmujących. się. problematyką. bhp,. w. tym. zapobieganiem. chorobom.zawodowym.i.wypadkom.przy.pracy; ■■ inicjowanie.i.rozwijanie.na.terenie.zakładu.pracy.różnych.form.popularyzacji.problema- tyki.bhp.oraz.ergonomii. Zakres działania służby bhp obejmuje przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy. Służba.bhp.(jak.również.pracownik.zatrudniony.przy.innej.pracy,.któremu.powierzono. zadania.służby,.a.także.specjalista.spoza.zakładu.pracy).jest.uprawniona.do: ■■ przeprowadzania.kontroli.stanu.bhp,.a.także.przestrzegania.przepisów.oraz.zasad.w.tym. zakresie.w.zakładzie.pracy.i.w.każdym.innym.miejscu.wykonywania.pracy, ■■ występowania.do.osób.kierujących.pracownikami.z.zaleceniami.usunięcia.stwierdzonych. zagrożeń.wypadkowych.i.szkodliwości.zawodowych.oraz.uchybień.w.zakresie.bhp, ■■ występowania.do.pracodawcy.z.wnioskami.o.nagradzanie.pracowników.wyróżniających. się.w.działalności.na.rzecz.poprawy.warunków.bhp, ■■ występowania.do.pracodawcy.o.zastosowanie.kar.porządkowych.w.stosunku.do.pracow- ników.odpowiedzialnych.za.zaniedbanie.obowiązków.w.zakresie.bhp, ■■ niezwłocznego.wstrzymania.pracy.maszyny.lub.innego.urządzenia.technicznego.w.razie. wystąpienia.bezpośredniego.zagrożenia.życia.lub.zdrowia.pracownika.albo.innych.osób, ■■ niezwłocznego.odsunięcia.od.pracy.pracownika.zatrudnionego.przy.pracy.wzbronionej, ■■ niezwłocznego.odsunięcia.od.pracy.pracownika,.który.swoim.zachowaniem.lub.sposo- bem.wykonywania.pracy.stwarza.bezpośrednie.zagrożenie.życia.lub.zdrowia.własnego. albo.innych.osób, ■■ wnioskowania. do. pracodawcy. o. niezwłoczne. wstrzymanie. pracy. w. zakładzie. pracy,. w.jego.części.lub.w.innym.miejscu.wyznaczonym.przez.pracodawcę.do.wykonywania. pracy,.w.razie.stwierdzenia.bezpośredniego.zagrożenia.życia.lub.zdrowia.pracowników. albo.innych.osób. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe badania lekarskie i inne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: