Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 003514 21725112 na godz. na dobę w sumie
Nowe studia kulturowe - ebook/pdf
Nowe studia kulturowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1552-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorzy książki dowodzą, że niezbędne jest zdynamizowanie w Polsce humanistyki ponowoczesnej, antypozytywistycznej, krytycznej, zaangażowanej i opowiadającej się jednoznacznie po stronie tego, co marginalne. Niezbędne jest też ożywienie posthumanistyki, odrzucającej założenie istnienia „punktu widzenia znikąd” i uwzględniającej fakt, że każda wiedza naukowa jest powiązana z partykularnymi interesami, ideologiami i eschatologiami.

Książka jest zaproszeniem do rozważań: Czy potrzebujemy w Polsce nowej humanistyki – krytycznej, zaangażowanej, niezależnej od uświęconych tradycji i metodologicznych dogmatów? Czy jest szansa wyjścia poza dyscypliny zamknięte w swoich rzekomo specyficznych metodologiach i pilnie strzegące swoich granic? W jaki sposób nurty nowej humanistyki mogą się przenikać, współtworząc wiedzę transdyscyplinarną, skupioną na ludzkich problemach?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dlaczego nowe studia kulturowe? Jacek Kochanowski, Tomasz Wrzosek Ta książka jest eksperymentem, postulatem i zaproszeniem do dyskusji. Niniejsza książka jest eksperymentem z  możliwości (lub niemożliwości) oży- wienia w polskiej nauce nurtu tzw. nowej humanistyki lub inaczej post-humanisty- ki, czyli wszystkich przedsięwzięć teoretycznych i badawczych, które, w sprzeciwie wobec pozytywistycznego paradygmatu „wzniosłej”, obiektywnej, fundacjonistycz- nej nauki realizującej funkcję wiedzy-władzy, odrzucają założenie istnienia „punktu widzenia znikąd” i zgodnie z ustaleniami współczesnej socjologii wiedzy uwzględ- niają niepodważalny fakt powiązania każdej wiedzy naukowej z partykularnymi interesami, ideologiami i eschatologiami. Uznają polityczność wiedzy, szczególnie wiedzy humanistycznej (w tym społecznej), będącą grzechem pierworodnym huma- nistyki, która powstała już jako narzędzie „czyszczenia”, porządkowania, klasyfi- kowania i – co najważniejsze – segregowania przestrzeni społecznej (przez usuwa- nie z niej tego, co uznane za odpad, śmieć, brud, abiekt). Wiedza-władza nadal dominuje w polskim dyskursie nauk humanistycznych, uznając poszczególne dyscypliny za swoją własność i starając się deprecjonować wszelkie przedsięwzięcia naukowe uderzające w jej status quo i ujawniające fał- szywy uniwersalizm, księżycowość rzekomo zdroworozsądkowych założeń epi- stemologicznych i  metodologicznych, uwikłanie w  procedury uzasadniania oraz legitymizowania systemów dominacji (ekonomicznej, seksualnej, płciowej, nacjona- listycznej i wielu innych). Ta nowoczesna humanistyka, która rzekomo powstawała w imię wyzwolenia człowieka, w istocie odpowiada za jego zniewolenie, poddanie jego słów, myśli, pragnień, działań, a wreszcie marzeń, biopolitycznej technologii wytwarzania uległych, użytecznych ciał: produkujących, reprodukujących i konsu- mujących. „Człowiek” – ten uniwersalny podmiot/przedmiot nowoczesnego „zba- wienia” nigdy nie istniał. Nie chodziło bowiem o wolność, sprawiedliwość, równość wszystkich, ale o utrwalanie dominacji konkretnych kategorii: zwłaszcza mężczyn (o jednoznacznej heteroseksualnej tożsamości płciowej), białych, bogatych – uzna- nych za zdrowych, sprawnych i rozumnych. Nowe studia kulturowe.indd 7 2014-04-03 11:42:41 8 Jacek kochanowski, Tomasz wrzosek Sądzimy, że niezbędne jest zdynamizowanie w Polsce humanistyki po-nowo- czesnej, antypozytywistycznej, krytycznej, zaangażowanej i opowiadającej się jed- noznacznie po stronie tego, co marginalne. Nowej humanistyki, która nie służy mechanizmom wzmacniania centrum (przez umieszczanie na marginesie tego, co nie-moralne, nie-normalne, nie-zdrowe, szalone), ale zbierając dotąd zdeterytoria- lizowane dyskursy wszystkich podporządkowanych Innych, ujawnia symulacyjny charakter podziału na centrum i  peryferie. Humanistyki, która jest wiedzą-opo- rem przeciw segregowaniu ciał i ich pragnień na te „normalne” i te „patologiczne”. Wiedzą odzyskującą dla humanistyki rozproszone, zapomniane i przemilczane do- świadczenia homini sacri – umieszczonych na zewnątrz usankcjonowanego świata, którzy mają swoją nie-normalnością gwarantować czytelność granic normalności. Doświadczenie to pozwala bowiem w zupełnie innym świetle ujrzeć stary „wspa- niały świat”, jaki od zarania nowoczesności wytwarzany jest po to, by mniejszość utrzymywała swoje przywileje kosztem cierpienia większości. Nowa humanistyka nie występuje przeciw nikomu, ona opowiada się za kimś: za tymi, którzy byli dotąd pozbawieni głosu. Ta książka jest również postulatem, by połączyć rozproszone wysiłki nowej humanistyki, ucząc się od siebie nawzajem i wspierając. Badania: gender, queer, postkolonialne, krytyczne w socjologii, pedagogice, psychologii, antropologii i wie- lu innych dyscyplinach nauki oraz inne obszary badawcze przenikają się wzajemnie i łączą, ich wspólnym celem jest bowiem to, co stało się podstawowym postulatem twórców studiów kulturowych – ujawnianie mechanizmów władzy działających w naszej codzienności. Ta książka jest także zaproszeniem do rozważań: czy po- trzebujemy w Polsce nowej humanistyki – krytycznej, zaangażowanej, niezależnej od uświęconych tradycji i  metodologicznych dogmatów? Czy jest szansa wyjścia poza dyscypliny zamknięte w swoich rzekomo specyficznych metodologiach i pilnie strzegące swoich granic? W jaki sposób nurty nowej humanistyki mogą się przeni- kać, współtworząc wiedzę transdyscyplinarną, skupioną na ludzkich problemach, a nie teoretycznych, uświęconych dogmatach i ich twórcach? Ta książka jest w końcu zaproszeniem do dyskusji o stanie polskich badań hu- manistycznych, ich powołaniu oraz karleniu w dobie neoliberalnego podporządko- wania nauki i edukacji gospodarce, a ściślej – zyskowi. Badania nad różnego typu przejawami dominacji spychane są na pobocze, na margines nauki jako „ideologicz- ne”, podczas gdy w centrum lokują się naukowo-dydaktyczne przedsięwzięcia mają- ce na celu wytwarzanie nowoczesnych cyborgów, ludzi-maszyn zaprogramowanych do bezrefleksyjnej pracy na rzecz gromadzących coraz większe bogactwa wielkich koncernów. Dlaczego mówienie o  niesprawiedliwości, wyzysku ekonomicznym, dyskryminacji płciowej i seksualnej, hegemonii rasowej oraz wielu innych przeja- wach dominacji uznawane jest wciąż za niegodne „obiektywnego” naukowca, na- wet jeśli bazuje na codziennym doświadczeniu mężczyzn i kobiet? Czy powołaniem Nowe studia kulturowe.indd 8 2014-07-23 22:19:27 DlaCzEgonowESTuDIakul TuRowE? 9 nowoczesnej nauki nie była służba człowiekowi i jego dobru? Jak odzyskać etos na- uki zagubiony podczas wypełniania setek formularzy sylabusów, wniosków granto- wych i wykazywania, jaką korzyść dane badanie przyniesie gospodarce? Bezpośrednią inspiracją do powstania niniejszej książki była publikacja z 2006 r. New Cultural Studies. Adventures in Theory pod redakcją Gary’ego Halla i Clare Bir- chall. Redaktorzy owej książki deklarują, że dziedzictwo studiów kulturowych, zapo- czątkowane w ramach tzw. szkoły birminghamskiej, jest nadal aktualne i powinno ożywiać nowe nurty badań humanistycznych. Zadeklarowali oni jednocześnie, że nowe studia kulturowe nie powinny być „szkołą”, ale nurtem obejmującym wielość stanowisk, metodologii, stylów retorycznych i  obszarów badawczych. Odnowienie tradycji studiów kulturowych uznają za niezbędne wobec triumfu ekonomii neolibe- ralnej i powiązaną z nią władzą wielkich koncernów, czemu towarzyszy wiele nega- tywnych zjawisk, takich jak bezradność tradycyjnej lewicy wobec „nowej ekonomii polityki światowej”, komercjalizacja („urynkowienie”) uniwersytetów, ideologia „go- spodarki opartej na wiedzy” i podporządkowanie jej badań naukowych, kult wydajno- ści, upadek autorytetu ludzi nauki, wynajmowanych do przyklaskiwania rozmaitym „postępowym”, „rozwojowym” czy „innowacyjnym” koncepcjom itp. Wszystkie te zjawiska dotyczą także Polski, zaś rodzima myśl naukowa nie jest w stanie adekwat- nie odpowiedzieć na te zagrożenia, starając się jedynie gorliwie odnaleźć w „nowym wspaniałym świecie” i deprecjonując wszelkie próby jego krytykowania. Sądzimy, że Polsce potrzebna jest nowa humanistyka, nowe studia kulturowe, które z rozmaitych perspektyw i w ramach różnych paradygmatów ujawniać będą biopolityczne mechanizmy władzy coraz łapczywiej zagarniające nasze codzien- ne życie. Z tego powodu jeden z nas, Jacek Kochanowski, przeprowadził w roku akademickim 2010/2011, dzięki uprzejmości Instytutu (obecnie Wydziału) „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz wsparciu jego dyrektora, prof. Pio- tra Wilczka, konwersatorium na temat nowej humanistyki, którego pokłosiem jest część rozdziałów zawartych w niniejszym tomie. Pozostałe zaś teksty* zostały na- desłane przez naukowców i naukowczynie, którym bliska jest idea nowej humani- styki: zaangażowanej, transdyscyplinarnej, otwartej i wsłuchanej w doświadczenie ofiar systemów dominacji. Humanistyki tak samo upolitycznionej jak humanisty- ka „stara”, ale po pierwsze jawnie deklarującej swoje polityczne zaangażowanie, a po drugie opowiadającej się nie po stronie dyskursów hegemonicznych oraz repro- dukujących je aparatów ideologicznych państwa, ale podporządkowanych Innych. Sądzimy, że wiedza powinna służyć wolności, a  nie zniewoleniu, równości, a nie systemom segregacji, sprawiedliwości, a nie wykluczeniu i marginalizacji. * Cytaty w tekstach z prac nieprzetłumaczonych na język polski są w przekładzie własnym auto- rów i autorek. Nowe studia kulturowe.indd 9 2014-04-03 11:42:41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe studia kulturowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: