Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 003823 24127630 na godz. na dobę w sumie
Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta - ebook/pdf
Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 174
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2778-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Już od 24 grudnia 2013 r. podwykonawcy mają dodatkową ochronę, która została im zagwarantowana nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 8 listopada 2013 r. W e-booku 'Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawy Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta' znajdziesz dokładne omówienie wszystkich zmian, poznasz nowe prawa i obowiązki wykonawców i zamawiających. Komentarz eksperta rynku zamówien publicznych zostal też uzupełniony o o ujednolicony tekst ustawy, w którycm podgrubioną czcionką wyróżniono zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 1473). Ponadto pod nowo dodanymi przepisami zostały umieszczone praktyczne komentarze redakcji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami BIBLIOTEKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH Strona | 1 Dariusz Ziembioski Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komentarzem eksperta Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami Spis treści Strona | 2 Komentarz eksperta……………………………………………..str. 3 Definicja umowy o podwykonawstwo……………………………. 3 Powierzenie części zamówienia podwykonawcy……………….....4 Powołanie się na zasoby innego podmiotu…………………….......5 Rezygnacja z podwykonawcy lub jego zmiana………….………...7 Ingerencja w zasadę swobody umów……………………………....7 Warunki wypłaty wynagrodzenia i zaliczek wykonawcy……….... 8 Zapłata wynagrodzenia podwykonawcom…………………….….. 9 Przedkładanie umów zamawiającemu………………………….... 10 Zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo……………………. 14 Terminy płatności wynagrodzenia……………………………….. 15 Częściowa wypłata wynagrodzenia i zaliczek…………………… 16 Kontrola obiegu dokumentów………………………………….... 16 Ustawa Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony (stan prawny na 24 grudnia 2013 r). ………………………………………………str. 18 Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami Komentarz eksperta Strona | 3 Zmiana ustawy prawo zamówień publicznych w obszarze podwykonawstwa, jaka dokonała się ustawą z dnia 8 listopada 2013r. (Dz.U z 2013 r. poz. 1473) przynosi rewolucję w zakresie wykonania zamówień publicznych. Oddziaływuje na prawa i obowiązki tak wykonawców ubiegających się o zamówienie jak i zamawiających. Zmiana dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii podwy- konawców i podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Nowe przepisy obowiązują od 24 grudnia 2013 r. Przy czym nie mają one zastosowania do pro- cedur, a także podpisanych na ich podstawie umów, które zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Definicja umowy o podwykonawstwo Podstawową nowością w zakresie podwykonawstwa jest wprowadzenie do ustawy definicji umowy o podwykonawstwo. Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp, będzie rozumiana jako „umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publiczne- Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami go, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym pod- miotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty bu- dowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dal- Strona | 4 szymi podwykonawcami”. Na uwagę zasługuje rozróżnienie pomiędzy zamówieniami na dostawy i usługi a zamówieniami na roboty budowlane, gdzie umową o podwykonawstwo będzie nie tylko umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, lecz również pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi pod- wykonawcami. Inaczej jest w przypadku zamówień na dostawy i usługi, tu umową o podwyko- nawstwo będzie tylko i wyłącznie umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy wy- konawcą a podwykonawcą. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców w zależ- ności od tego, co stanowi przedmiot zamówienia publicznego, jest zresztą cechą charakterystyczną nowych przepisów. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy Zasadnicza część regulacji dotycząca podwykonawstwa w ogólności zawarta została w art. 36a i 36b, które mają zastąpić uchylony ust. 4 i 5 art. 36 ustawy Pzp. Mimo że art. 36a ust. 1 stanowi tylko o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia, to jak pokazuje praktyka podwykonawstwo może obejmować na- wet całość zamówienia. Na uwagę zasługuje rozwiązanie przewidujące dopuszczalność ograniczenia w korzystaniu z podwykonawców, gdyż w art. 36a ust. 2 stanowi, że: „Zamawia- jący może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy”. Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami Wydawca: Katarzyna Czech Przygotowanie: Klaudyna Saja-Żwirkowska, Urszula Wróblewska Autor: Dariusz Ziembioski Korekta: zespół Zdjęcia w numerze pochodzą z: fotolia.pl ISBN: 978-83-269-2778-2 Strona | 176 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokośd kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2013 „Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komentarzem eksper- ta” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komentarzem eksperta” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo- łaniem się na źródło. Publikacja „Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komenta- rzem eksperta” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwali- fikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Nowe zasady rozli- czania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komentarzem eksperta” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagad dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą byd traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów paostwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosid odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówieo publicznych z komentarzem eksper- ta” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treśd zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówid zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treśd lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl 1BX0018
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe zasady rozliczania się z podwykonawcami. Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: