Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00382 007071 20520386 na godz. na dobę w sumie
Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu - ebook/pdf
Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2718-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> fizyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy polski przekład książki, w której Kepler usiłuje wysnuć z kształtu płatka śniegu podstawowe prawa przyrody. Do rozwiązania zagadek struktury plastra miodu, najbardziej ekonomicznego ułożenia kul w przestrzeni i kształtu śnieżynek próbuje tu wykorzystać swoją rozległą wiedzę o wielościanach i wielokątach.

Autor wstępu Zdzisław Pogoda wprowadza czytelnika w świat rozważań geometrycznych Keplera i ukazuje ich powiązania z odkryciami w następnych stuleciach, aż po wiek XX. Natomiast posłowie Jarosława Włodarczyka wyjaśnia podstawy wiary Keplera w istnienie duszy Ziemi, która ─ jak utrzymywał genialny odkrywca praw ruchu planet ─ także miała swój udział w formowaniu płatków śniegu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

# # 7 # 5 2 # a S U Z P U k 1 B V C 1 W a X J 0 d W F s b w = = www.wuw.pl/ksiegarnia 9 7 8 8 3 2 3 5 1 0 6 4 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Redakcja naukowa serii: Jarosław Włodarczyk Insytut Historii Nauki PAN IBiIN UMCS w Lublinie Tytuły wydane: Einstein: 5 prac, które zmieniły oblicze zyki. Wstęp i komentarz: John Stachel Galileusz: Fragmenty kopernikańskie. Przekładi komentarz: TadeuszSierotowicz Eddington: Czy wszechświat się rozszerza? Wstęp: Marek Demiański Wallace: W cieniu Darwina. Przekład i komentarz: Marcin Ryszkiewicz Darwin: O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Przedmowa i komentarz: January Weiner Retyk: Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika. Przekład: Ignacy Lewandowski; wstęp i komentarz: Jarosław Włodarczyk ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ISBN 978-83-235-2718-3 (PDF) Wydanie 2 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kepler sklad 2/11/13 6:25 PM Page 5 Spis rzeczy Wst´p – Zdzis∏aw Pogoda Johannes Kepler Noworoczny podarek albo o szeÊciokàtnych p∏atkach Êniegu Dusza Ziemi, fizyka niebieska, fizyka ziemska – Jaros∏aw W∏odarczyk Indeks nazwisk 7 41 79 87 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kepler sklad 2/11/13 6:25 PM Page 6 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kepler sklad 2/11/13 6:25 PM Page 7 Wst´p Nazwisko Johannesa Keplera kojarzy si´ przede wszystkim z astronomià i prawami ruchu planet. Rzadko kiedy wspomina si´ o innych jego doko- naniach. A przecie˝ w swoich licznych dzie∏ach zajmowa∏ si´ nie tylko astronomià. Pisa∏ o matematyce i rozmaitych jej zastosowaniach, intereso- wa∏ si´ optykà, przez niektórych uwa˝any jest za prekursora krystalografii. Jego prace nie sà typowymi rozprawami naukowymi, gdy˝ oprócz rozwa- ˝aƒ czysto naukowych zawierajà przemyÊlenia o charakterze filozoficz- nym, estetycznym i teologicznym. Swoje pomys∏y, cz´sto niezwyk∏e, Kepler przedstawia∏ jakby przy okazji. Jedne by∏y rzeczywiÊcie rewolucyjne, inne – pe∏ne mistycyzmu i wysoce spekulatywne. Czasy, w których przysz∏o dzia∏aç Keplerowi, nie nale˝a∏y do spokoj- nych. Prze∏om XVI i XVII wieku to okres, gdy reformacja umacnia∏a si´ i zdobywa∏a coraz wi´cej zwolenników, prowokujàc tym samym swoich przeciwników do ostrych kontrataków. W Europie, w jej paƒstwach i ksi´- stwach, dokonywa∏y si´ podzia∏y na protestantów i katolików. Jedne po- t´gi, takie jak Hiszpania, zaczyna∏y traciç swoje wp∏ywy, inne zaÊ, jak Anglia, ros∏y w si∏´. K∏adziono podwaliny pod nowe dyscypliny nauko- we. Istotnà rol´ zacz´∏y odgrywaç nauki Êcis∏e. Swoje oblicze zmienia∏a astronomia, rodzi∏a si´ fizyka. Za sprawà dzie∏a Miko∏aja Kopernika O obrotach (De revolutionibus) dokona∏ si´ wstrzàs w podstawach my- Êlowych nauki o wszechÊwiecie. Powstawa∏y nowe oÊrodki astronomicz- ne, doskonali∏a si´ równie˝ technika obserwacyjna. Du˝e osiàgni´cia 7 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Kepler sklad 2/11/13 6:25 PM Page 8 Noworoczny podarek w zwi´kszeniu precyzji obserwacji astronomicznych mia∏ Duƒczyk Tycho Brahe. W matematyce pojawi∏y si´ zapowiedzi majàcej nastàpiç w XVII wieku rewolucji. W∏oski lekarz i matematyk Girolamo Cardano opublikowa∏ w swojej Ars magna (Wielka sztuka) wzory Tartaglii na pierwiastki równania trzeciego stopnia, a przy okazji wprowadzi∏ do matematyki liczby zespolo- ne. Uczeni studiowali Êwie˝o prze∏o˝one na ∏acin´ dzie∏a staro˝ytnych, zw∏aszcza Elementy Euklidesa. Na nowo odkrywali takie dzie∏a, jak Arytme- tyka Diofantosa[1], Conica (Sto˝kowe) Apolloniosa z Perge[2], a tak˝e Syna- goge (Zbiór) Pappusa z Aleksandrii[3] i komentarze Proklosa[4]. Rozwija∏a si´ algebra. W 1572 roku in˝ynier Rafael Bombelli (1526–1573) wyda∏ pierw- szy podr´cznik algebry, w którym m.in. bada∏ w∏asnoÊci liczb zespolonych. Fran˜ois Vi¯te (1540–1603) zaproponowa∏ nowà symbolik´ algebraicznà. Na potrzeby astronomii rodzi∏y si´ nowe metody rachunkowe, jak chocia˝- by wprowadzone na poczàtku XVII wieku przez Brytyjczyków Johna Napie- ra i Henry’ego Briggsa logarytmy. Miejsce nauki odwo∏ujàcej si´ do autory- tetów staro˝ytnych zacz´∏a zajmowaç nauka zwiàzana z doÊwiadczeniem i obserwacjami, poszukujàca obiektywnych praw rzàdzàcych Êwiatem. Johannes Kepler urodzi∏ si´ 27 grudnia 1571 roku w niewielkim mia- steczku Weil der Stadt, niedaleko Stuttgartu, w rodzinie luteraƒskiej. Bio- grafowie twierdzà, ˝e ma∏y Johannes nie mia∏ ∏atwego dzieciƒstwa. By∏ dzieckiem s∏abowitym, a rodzice specjalnie si´ nim nie zajmowali, pozo- stawiajàc wychowanie dziadkom. Dziewi´cioletni Kepler zosta∏ oddany do szko∏y w Leonbergu, potem rozpoczà∏ nauk´ w szkole klasztornej w Adel- bergu, a po dwóch latach dosta∏ si´ do seminarium wy˝szego w Maul- bronn, gdzie sposobi∏ si´ do stanu duchownego. W 1589 roku wstàpi∏ na Uniwersytet w Tybindze, zapisujàc si´ na Wydzia∏ Sztuk Wyzwolonych – mia∏o to byç jednak tylko przygotowanie do dalszych studiów teologicz- nych. Tak wyglàda∏a typowa droga studentów na wi´kszoÊci uniwersyte- tów. Najpierw studiowano nauki wyzwolone, czyli mi´dzy innymi astrono- mi´ i matematyk´ (tj. arytmetyk´ i geometri´), by potem, najcz´Êciej po 8 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: