Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003518 21533244 na godz. na dobę w sumie
Nowy obowiązkowy dokument Program wychowawczo-profilaktyczny Poradnik dyrektora szkoły - ebook/pdf
Nowy obowiązkowy dokument Program wychowawczo-profilaktyczny Poradnik dyrektora szkoły - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965838 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To dla dyrektorów kompendium wiedzy z zakresu nowych przepisów dotyczących opracowania programu. Publikacja zawiera szczegółowy opis jak krok po kroku przygotować i wdrożyć nowy dokument. Ponadto prezentujemy w niej przykładowy program wychowawczo-profilaktyczny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MARZENNA CZARNOCKA dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Członek Zespołu ekspertów ds. specjalnych potrzeb uczniów konsultującego projekt MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach Polecamy nasze pozostałe publikacje: dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 3 1 1 o o u Cena brutto 39,90 zł Marzenna Czarnocka NOWY OBOWIĄZKOWY DOKUMENT: Program wychowawczo-profilaktyczny Poradnik dyrektora •   nowe regulacje prawne w zakresie  wychowania i profilaktyki •   etapy konstruowania nowego programu •   organizacja prac rady pedagogicznej Przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego P r o fEs j oNa lN E Pu b l i k a CjE d l a sZk ó ł i Pl a Có wEk o ś w i a t o w y Ch UOO113 Nowy obowiązkowy dokument v2.indd 1 27.06.2017 05:32 Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo- -profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły • nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki • etapy konstruowania nowego programu • organizacja prac rady pedagogicznej • przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego UOO113.indd 1 28.06.2017 13:11 Autor: Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, członek Zespołu ekspertów ds. specjalnych potrzeb uczniów konsultującego projekt MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Redaktor publikacji Katarzyna Giruć Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6583-8 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł Publikacja „Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwali- fikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko orga- nów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowy obowiązkowy dokument: pro- gram wychowawczo-profilaktyczny. Poradnik dyrektora szkoły” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO113.indd 2 28.06.2017 13:11 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Uwarunkowania prawne zmian w zakresie wychowania i profilaktyki ....................................................................................................... 7 1.1. Reforma oświaty a zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki ....... 8 1.2. Treści wychowawcze w podstawie programowej – wychowanie do wartości .................................................................................................. 13 1.2.1. Cele kształcenia w podstawie programowej ...................................... 15 Rozdział 2. Zasady tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego ............ 16 2.1. Spójność ze szkolnym zestawem programów nauczania .............................. 17 2.2. Etapy konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego ................ 18 2.3. Wspomaganie nauczycieli w realizacji programu ......................................... 18 2.4. 10 etapów prac nad tworzeniem programu ................................................. 19 Rozdział 3. Struktura programu wychowawczo-profilaktycznego ........................ 33 Rozdział 4. Analiza zasobów i możliwości szkoły pod kątem realizacji przyjętych w programie celów i zadań .............................................................. 36 4.1. Współpraca szkoły z instytucjami ................................................................. 37 Rozdział 5. Organizacja pracy rady pedagogicznej w związku z opracowaniem i realizacją programu ........................................................................................ 39 5.1. Analiza roli i zadań nauczycieli ...................................................................... 39 5.2. Rozpoznanie potrzeb kadry pedagogicznej .................................................. 40 5.3. Powołanie zespołu/zespołów zadaniowych ................................................. 41 Rozdział 6. Przykładowy program wychowawczo-profilaktyczny ...................... 44 Podstawa prawna ............................................................................................. 70 UOO113.indd 3 3 28.06.2017 13:11 UOO113.indd 4 28.06.2017 13:11 WSTĘP Od 1 września 2017 r. szkoły będą zobowiązane do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, który ma zastąpić opracowywane dotychczas odrębnie programy – wychowawczy i profilaktyki. W założeniach nowo opra- cowywany w szkołach dokument ma zintegrować działania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki, określając sposób realizacji celów kształcenia i zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w której zawarto zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół. Opraco- wanie programu nie powinno być jednak tylko spełnieniem wymagań prawa. Warto wykorzystać obligację w tym zakresie do kompleksowego spojrzenia na realizację zadań szkoły w kontekście wprowadzanych zmian i uznania szczególnej roli wychowania jako fundamentalnego obszaru jej działalności. Dokumentem wprowadzającym obowiązek opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego jest ustawa Prawo oświatowe. Jednym z zasadniczych uwarunkowań wprowadzających to zadanie jest założe- nie ustawodawcy o potrzebie nadania odpowiedniej rangi zadaniom wy- chowawczym szkoły i wzmocnienia jej autorytetu. Zakłada się, że nowe regulacje prawne przyczynią się do lepszego funkcjonowania szkoły wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości, a tym samym do odbudowy prestiżu społecznego i rangi szkoły jako instytucji systemu oświaty. Znowelizowane przepisy wprowadzają definicje i zadania systemowe, które w konsekwencji determinują nowe zadania szkoły, w tym zmiany wymagające opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego. UOO113.indd 5 5 28.06.2017 13:11 UOO113.indd 6 28.06.2017 13:11 Rozdział 1. UWaRUNkoWaNia PRaWNe zmiaN W zakReSie WychoWaNia i PRofilakTyki Od 1 września 2017 r. zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły będą wynikały z ustawy Prawo oświatowe. U podstaw zmian leży założenie ustawodawcy, że działalność wychowawcza szkoły jest jednym z podstawo- wych celów polityki edukacyjnej państwa, a proces wychowania jest zada- niem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. UOO113.indd 7 7 28.06.2017 13:11 1.1. Reforma oświaty a zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki Tab. 1. Przepisy regulujące obowiązki szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki w świetle reformy oświaty Przepisy regulujące zadania szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki w związku z reformą systemu oświaty – ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) Podstawa prawna zakres regulacji zadanie Preambuła Wychowanie do wartości jako zadanie systemu oświaty – kontynuacja dotychczasowych kierun­ ków określonych w usta­ wie o systemie oświaty. Zachowanie dotychczaso­ wych rozwiązań określo­ nych w ustawie o syste­ mie oświaty w zakresie wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Nowy zapis w prawie oświatowym definiujący pojęcie wychowania. art. 1 pkt 2 art. 1 pkt 3 8 Nauczanie i wychowanie – respektu­ jąc chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwer­ salne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzial­ ności, miłości Ojczyzny oraz posza­ nowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygo­ tować go do wypełniania obowiąz­ ków rodzinnych i obywatelskich na podstawie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawied­ liwości i wolności. System oświaty zapewnia w szcze­ gólności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Wychowanie – rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, UOO113.indd 8 28.06.2017 13:11 Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny Rozdział 1. Uwarunkowania prawne zmian w zakresie wychowania i profilaktyki Podstawa prawna zakres regulacji zadanie Podkreślenie wychowaw­ czej funkcji szkoły. W uza­ sadnieniu ustawodawca nawiązuje do preambuły ustawy, zgodnie z którą celem kształcenia i wycho­ wania jest poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jedno­ czesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata – w związku z tym system oświaty powinien zapewniać upowszechnia­ nie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności nie­ zbędnych dla aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i świa­ towej. Realizacja tego zadania właściwie przy­ gotuje społeczeństwo do aktywnego i świadomego odbioru kultury i sztuki, a tym samym zapewni pełniejszą partycypację w osiągnięciach cywiliza­ cyjnych społeczeństwa. Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeń­ stwa art. 1 pkt 12, 13, 20 art. 1 pkt 14 i 21, art. 3 ust. 1, 3 i 4 UOO113.indd 9 emocjonalnej, intelektualnej, ducho­ wej i społecznej, wzmacniane i uzupeł­ niane przez działania z zakresu profi­ laktyki problemów dzieci i młodzieży. System oświaty zapewnia w szczególności: z kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyja­ jących aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, z upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętno­ ści niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, z warunki do rozwoju zaintereso­ wań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyj­ nych i pozaszkolnych oraz kształ­ towanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. System oświaty: z zapewnia utrzymywanie bez­ piecznych i higienicznych warun­ ków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; 9 28.06.2017 13:11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowy obowiązkowy dokument Program wychowawczo-profilaktyczny Poradnik dyrektora szkoły
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: