Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 002608 20673265 na godz. na dobę w sumie
Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim - ebook/pdf
Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 278
Wydawca: Universitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-832-421-479-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Zapożyczenia językowe, zwane inaczej pożyczkami lub wyrazami obcymi, to zjawisko przechodzenia pewnych cech jednego języka do innego. To wszystkie obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy tworzenia struktur pochodnych, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. Zwykliśmy przyglądać się bliżej zapożyczeniom, które trafiły do języka polskiego, rzadziej myśląc o tych, które wywędrowały z języka polskiego do innych języków.
W drugiej połowie ostatniego stulecia nastąpił bardzo intensywny rozwój badań nad kształtowaniem się słownictwa języka rosyjskiego. Niezwykle wzbogacił on naszą odziedziczoną z poprzedniego okresu wiedzę w tej dziedzinie. Wzbogacił na tyle, iż możemy obecnie, u progu trzeciego tysiąclecia, podejmować poważne próby daleko idących podsumowań i uogólnień. „Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim” stanowi taką właśnie wyrywkową próbę podsumowania, dotyczącą polskich zapożyczeń leksykalno-semantycznych w języku rosyjskim (zarówno ogólnonarodowym, jak i regionalno-gwarowym).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiesław Witkowski NOWY SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ POLSKICH W JĘZYKU ROSYJSKIM universitas NOWY SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ POLSKICH W JĘZYKU ROSYJSKIM Wiesław Witkowski NOWY SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ POLSKICH W JĘZYKU ROSYJSKIM Kraków Publikacja dofinansowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach © Copyright by Wiesław Witkowski and Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2006, wyd. II rozszerzone ISBN 97883-2421479-2 Projekt okładki i stron tytułowych Ewa Gray Wstęp do wydania pierwszego Bardzo intensywny w drugiej połowie bieżącego stulecia roz- wój badań nad kształtowaniem się słownictwa języka rosyjskiego wzbogacił niezwykle naszą odziedziczoną z poprzedniego okresu wiedzę w tej dziedzinie. Wzbogacił na tyle, iż możemy obecnie, na progu trzeciego tysiąclecia, podejmować poważne już próby daleko idących podsumowań i uogólnień. Taką właśnie wyrywkową próbą, dotyczy ona bowiem jedynie polskich zapożyczeń leksykalno-seman- tycznych w języku rosyjskim (zarówno ogólnonarodowym, jak i re- gionalno-gwarowym), jest niniejszy słownik. Jak wynika wyraźnie z bibliografii (wykazu skrótów), źródła materiałowe słownika są bardzo zróżnicowane. Oczywiście sporą ich część (blisko 20 całości) stanowią publikacje traktujące właś- nie o polonizmach w języku rosyjskim. Są to, poczynając od dzie- więtnastowiecznej jeszcze rozprawy J. Grota (G), m.in. prace S. Jaszuńskiego (SJ), W. Tamań (T1–2), H. Leeminga (LE i L), St. Kochmana (K1–2, K10–24), M.E. Sobik (S), G. Rytter (R1–2), M. Przytuleckiej (PR) czy H. Milejkowskiej (MZ, MP). Dostarczyły one dobrze udokumentowanych informacji o dziesiątkach a nawet setkach (L, K1, S) pożyczek z polskiego, które łącznie stanowią znacznie ponad 20 haseł prezentowanego zbioru. Niestety nie wszystkie przedstawione w nich leksemy (a przynajmniej nie wszyst- kie poświadczenia owych leksemów) mogły zostać tutaj uwzględnio- ne. Niektórzy bowiem autorzy prac wspomnianego typu ekscerpowali również (nawet jeśli w niewielkim zakresie) słownictwo z zabytków piśmiennictwa zachodnioruskiego (starobiałoruskiego bądź staro- ukraińskiego), jakie ze zrozumiałych względów należało pominąć. Kolejny, dwakroć liczniejszy od poprzedniego (i co do ilości tytułów, i bodaj również co do ilości poświadczonych w nim polo- nizmów) zespół tworzą publikacje traktujące o rozwoju leksyki rosyjskiej od średniowiecza do czasów najnowszych. Spośród nich Wstęp VI wymienić tu wypadnie – obok inicjujących tę problematykę artyku- łów W. Christianiego (CH) i M. Smirnowa (SM) – przynajmniej mo- nografie G. Hüttl-Folter (HW, H), M. Fogarasiego (FG1–2), L. Ku- tiny (LK1–2), F. Sergejewa (S1–3), E. Birżakowej – L. Wojnowej – L. Kutiny (OC), I. Auerbach (AU), R. Berga (B), I. Malcewej – A. Mołotkowa – Z. Petrowej (MMP), H. Jelitte (NA1–5) czy I. Mal- cewej (MA, MAZ). Na podkreślenie zasługuje fakt, że nawet w książ- kach, które zgodnie z intencją autorów traktować miały wyłącznie o wpływach germańskich (niemieckich) na język rosyjski – A. Reit- sak (RE), S. Gardiner (X), G. Thomas (Y) – znalazła się spora przy- garść ewidentnych polonizmów. Bardzo bogatą w materiał grupę źródeł stanowią oczywiście słowniki języka rosyjskiego. Zarówno dawnego: trzytomowe „Ma- teriały...” I. Sreznewskiego (M), wydawane aktualnie wielotomowe zbiory leksyki 11–17 w. (C) i 18 w. (A), jak i szeroko rozumianego współczesnego: 17-tomowy słownik akademicki (P), słownik orto- graficzny (OSR), wydawany aktualnie wielotomowy słownik gwa- rowy (SRG). A nadto zbiorki słownictwa środowiskowego: ES, FLS, SK, SMZ czy VB. Prócz tysięcy wyrazów, zaczerpniętych ze źródeł zawierających opisany już i sklasyfikowany materiał leksykalny, do słownika na- szego weszły setki wyrazów wydobytych bezpośrednio z zabytków piśmiennictwa wielkoruskiego. Przede wszystkim oczywiście z teks- tów niedawno opublikowanych, a więc uprzednio mniej dostępnych lub zgoła niefunkcjonujących dotychczas w obiegu naukowym. Zob. np.: ERB, FR, MAK, RD, RID, RZ, TF, VIR czy VK. Nie pominię- to jednak i wydań wcześniejszych, między innymi również dostęp- nych w Krakowie tomów dziewiętnastowiecznej jeszcze serii ОЛДРП. Ich drobiazgowa lustracja potwierdziła bezsprzeczną prawdziwość porzekadła głoszącego, iż w starym lesie starczy grzybów dla wielu zbieraczy. Maksyma owa znalazła zresztą swoje potwierdzenie nie tylko w starych, dziewiętnastowiecznych publikacjach tekstów, lecz niejednokrotnie nawet w najnowszych pracach poświęconych wpły- wom obcym na język rosyjski. W tym także wpływom polskim. Mia- nowicie tu i ówdzie, w przytaczanych tam cytatach ilustrujących użycie jakiegoś opisywanego wyrazu, występował inny wyraz – ge- netyczny polonizm, którego autor danej pracy jakoś nie dopatrzył. Każdy taki „grzybek” wydobyty z kontekstowego „mchu” jest w ni- niejszym słowniku lokalizowany pośrednio przez odwołanie się przy VII Wstęp pomocy skrótu s.v. do wyrazu hasłowego, w jakiego ilustracji kon- tekstowej został odnaleziony. Na koniec wreszcie wymienić należy jedno jeszcze, szczegól- nie cenne i bogate źródło leksyki rosyjskiej, którego materiały wzbo- gaciły niezwykle końcową (poczynając od wyrazów na literę П) partię słownika. Źródłem tym stała się rękopiśmienna Kartoteka Słowni- ka Starorosyjskiego (Древнерусского словаря) Rosyjskiej Akade- mii Nauk w Moskwie. Polonizmy z owej Kartoteki znaczone są samą tylko (bez indeksu cyfrowego) literą K. Jest rzeczą aż nadto oczywistą, że w tej ogromnej masie wyrazów „priwislinskich”, jakie w ci ągu setek lat pojawiały się w piśmien- nictwie wielkoruskim (boć chyba nie zawsze w żywym mówionym języku Moskwicinów), znajdą się leksemy o bardzo różnej prowe- niencji, o bardzo różnym zakresie użycia i o bardzo różnym nace- chowaniu stylistycznym. Niemała ich część przejawia oczywiście – czy to osobliwościami fonetycznymi, czy morfologicznymi, czy choć- by w semantyce1 – swoje „rdzennie” polskie pochodzenie. U licz- nych, kto wie czy nie liczniejszych od tych „rdzennych”, pod grub- szym lub cieńszym pokostem polskości da się (na ogół dość łatwo) rozpoznać ich romańskie (głównie łacińskie), germańskie, czeskie bądź nawet (szeroko rozumiane) orientalne korzenie. Inne jeszcze, zaliczane przez niektórych j ęzykoznawców do tzw. europeizmów, mogą swoją pośrednią, przejściową polskość uzasadniać właściwie tylko racjami kulturowymi i chronologicznymi. Te właśnie racje tłu- maczą także obecność w słowniku rzeczowników весь (por. веска), жид (por. жидовка) i мних (por. мнишка), które już w średnioro- syjskim zajęły (choć tylko częściowo, bo obok znacznie częstszych село || деревня, еврей i монах) miejsce wcześniejszych homoni- micznych morawizmów. Nie sposób wykluczyć, iż dalsze szczegóło- we badania oparte na danych z niedostępnych nam dziś źródeł wyka- żą dowodnie, że ten czy ów z zamieszczonych w słowniku wyrazów trafił do rosyjskiego bez jakiegokolwiek udziału polszczyzny. Z ta- ką ewentualnością należy się bezsprzecznie liczyć. Zarazem jednak trzeba tutaj wyra źnie podkreślić, iż zbiór nasz nie pretenduje do 1 Zob.: W. Witkowski, Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z j ęzyka polskiego [w:] Z polskich studiów slawistycznych 8, Warszawa 1993. Wstęp VIII przejściowej chociażby kompletności. Nie pretenduje już z tego cho- ciażby powodu, że pominięto w nim świadomie kilkaset leksemów wymagających odrębnego opracowania. Są to po pierwsze nazwy roślin, po drugie za ś nazwy geograficzne: choronimy, urbonimy, oronimy i hydronimy2. Każde samodzielne hasło słownikowe3 składa się z trzech za- sadniczych części: 1. rosyjskiego wyrazu hasłowego, 2. jego odpo- wiednika polskiego i 3. lokalizatora. Wszystkie wyrazy hasłowe (również te, których nie notują współ- czesne źródła leksykograficzne) podawane są w postaci uwzględnia- jącej normy obecnej ortografii. Ponieważ większość pożyczek z pol- skiego wcześniej czy później utraci ła na gruncie rosyjskim swoj ą niegdysiejszą paroksytonezę, na żadnym z wyrazów hasłowych nie znaczymy miejsca przycisku. Z tej też racji przymiotniki podajemy zawsze z końcowym -ый. Objaśnienie wyrazu hasłowego zawiera dość często prócz obo- wiązkowego odpowiednika (prototypu) polskiego jego synonimy (proste lub opisowe) jak te ż, gdy zachodzi tego potrzeba, pomie- szczone w nawiasach opisy uściślające. Przy prototypach staropol- skich, obcych dzisiejszej polszczyźnie literackiej, podaje się w na- wiasie wiek, w jakim (lub do jakiego) funkcjonowały one w języku. Lokalizatory są czworakie: 1. zawieraj ące wyłącznie symbol źródła (literę bądź litery uzupełnione niekiedy cyfrą), 2. zawierające symbol źródła z dodanym w nawiasie numerem strony, 3. zawierają- ce symbol źródła z datą roczną lub oznaczeniem stulecia i 4. zawie- rające symbol źródła, numer strony (rzadziej dokumentu) i datę. Te pierwsze odnoszą się do słowników lub opracowań słownikopodob- nych prezentujących leksykę z jednego tylko okresu (dziesi ęciole- cia, kilku dziesi ęcioleci, najdalej jednego stulecia), te drugie – do źródeł, jakich leksyka, pochodząca w całości z jednego okresu, nie 2 Zob.: W. Witkowski, Toponimy polskie w źródłach starorosyjskich [w:] Język – literatura – kultura Słowian dawniej a dziś, Prace Komisji Filologicznej PTPN, Poznań 1991. 3 Istnieją tu bowiem i niesamodzielne, podporządkowane. Tworzą je przysłówki jakościowe, umieszczane (już bez odpowiedników polskich) bezpośrednio pod jedno- imiennymi przymiotnikami lub derywowanymi od tych ostatnich rzeczownikami na -ость. IX Wstęp jest uporządkowana alfabetycznie, te trzecie – do s łowników lub opracowań słownikopodobnych o leksyce z różnych okresów i wre- szcie ostatnie, czwarte – do publikacji, w jakich interesuj ąca nas leksyka nie została uporządkowana ani alfabetycznie, ani chronolo- gicznie. Wśród wszystkich lokalizatorów (których ilo ść przy poszcze- gólnych wyrazach ograniczona zosta ła zasadniczo do pi ęciu) na osobliwą uwagę zasługują trzy: OSR, P i SRG. Dwa pierwsze z nich informują, że oznaczony nimi leksem należy do zasobów (czynnych bądź biernych) współczesnego (tj. z pierwszej połowy 20 w.) rosyj- skiego języka literackiego, trzeci – że oznaczony nim leksem znany był (a niekiedy znany jest do dzi ś) gwarom wielkoruskim. Najczę- ściej, rzecz jasna, zachodnim. Występująca po P data roczna (lub inne okre ślenie czasowe) odnosi się do najstarszego (przeważnie leksykograficznego) znane- go autorom słownika akademickiego źródła, jakie poświadcza wy- stępowanie danego wyrazu hasłowego. Zamieszczona po tym loka- lizatorze odmianka akcentowa b ądź fonetyczno-graficzna wyrazu hasłowego (względnie jej fragment w nawiasach kwadratowych) dotyczy oczywiście owego „praźródła”. Z zasady wszędzie tam, gdzie wyraz has łowy SRG ma swoją dokumentację wyłącznie w słowniku W. Dahla, cytuje się tylko D. Przy wyrazach hasłowych posiadających dokumentację zarów- no w P czy OSR, jak te ż w SRG to ostatnie źródło cytuje si ę na końcu już bez daty. Wstęp do wydania drugiego Poprawione wydanie drugie powi ększone zostało o blisko ty- siąc nowych wyrazów has łowych, jakich dostarczy ła ekscerpcja polonizmów z trzydziestu kolejnych tekstów i prac materia łowych a w szczególno ści z opublikowanych po 1998 r. tomów Словаря русского языка XI–XVII вв. (C), Словаря русского языка XVII века (A) i Словаря русских народных говоров (SRG). . Wykaz skrótów 1. Literatura i źródła drukowane Словарь русского языка XVIII века, Ленинград 1984 – ... A AA Акты исторические, собранные Археографическою ком- мисиею, том второй (1598–1613), С.-Петербург 1841 Словарь древнерусского языка XI–XIV вв., Москва 1988–... AM Акты Московского государства, том первый, С.-Петер- бург 1890 Н.С. Авилова, Слова интернационального происхож- дения в русском литературном языке нового времени, Москва 1967 AU Inge Auerbach, Nomina abstracta im Russischen des 16. Jahr- АК AS AZ B BC BE BG BK BT hunderts, München 1973 Л.С. Ковтун, Азбуковники XVI–XVII вв. Старшая разно- видность, Ленинград 1989 Reiner Berg, Die Abstrakta auf -nie|-tie, -ka|-ok, -ost’, -stvo| -stvie, -ie|-ьe in den „Pis’ma i bumagi”, Peters des Grossen, München 1973 Н.Б. Бахилина, История цветообозначений в русском языке, Москва 1975 Janina Bielecka, Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego do rosyjskiego, Kielce 1993 Улла Биргегорд, Глоссарий русского разговорного языка конца 17-го века [w:] Russian Linguistics, vol. 2 (3/4), 1975 Л.А. Булаховский, Курс русского литературного языка (Исторический комментарий), Киев 1953 Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков, Москва–Ленинград 1952 BUR A.A. Бурячок, Формування спiльного фонду соцiально- полiтичної лексики схiднословьянських мов, Київ 1983 Wykaz skrótów XII BZ Janina Bielecka, Z najnowszych badań nad polskimi wp ły- wami leksykalnymi na język rosyjski [w:] Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie, Rzeszów 1995 Словарь русского языка XI–XVII вв., Москва 1975 – ... C Anna C. Croiset van der Kop, De morte prologus, Berlin 1907 CC CEG Charles E. Gribble, A short dictionary of 18-century Russian, Columbus 1976 CH W.A. Christiani, Über das Eindringen von Fremdwörtern in die russische Schriftsprache des 17. und des 18. Jahrhun- derts, Berlin 1906 CHR Хрестоматия по истории русского языка, Москва 1990 CM Сборник Муханова, Москва 1836 CR Словарь церковнославянского и русского языка, состав- ленный Вторым отделением Академии Наук (I–IV), Санкт- Петербург 1847 Церковный словарь или истолкование... речей, положен- ных без перевода в Священном Писании..., сочиненный Петром Алексеевичем..., I–V, Санкт-Петербург 1817–1819 (wyd. 4) CZE П.Я. Черных, Историко-этимологический словарь совре- CS менного русского языка (I–II), Москва 1993 CZO П.Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии (древнерусский период), Москва 1956 Владимир Даль, Толковый словарь живого великорусско- го языка (I–IV), Москва 1955 DAMNorbert Damerau, Russisches und Westrussisches bei Kurb- skij, Berlin 1963 Владимир Даль, Толковый словарь живого великорусско- го языка (под редакцией проф. А.И. Бодуэна-де-Куртенэ) (I–IV), С.-Петербург 1904–1909 DOM Домострой (по списку Н.М. Коншина) [w:] Чтения в Мо- сковском обществе истории и древностей российских, Москва 1908 DS Maria Doroszkiewicz, Studia nad wpływami polskimi na ro- syjską leksykę gwarową, Wrocław 1991 Н.М. Шанский – В.В. Иванов – П.В. Шанская, Краткий этимологический словарь русского языка, Москва 1971 Этимологический словарь русского языка (под редакцией Н.М. Шанского), Москва 1963 – ... D DB E1 E2 XIII Wykaz skrótów ES ERB „Einn Russisch Buch” Thomasa Schrouego. S łownik i roz- mówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku (pod redakcją Adama Fałowskiego), Kraków [1997] Б.С. Елистратов, Словарь московского арго (материалы 1980–1994 гг.), Москва 1994 Teutscher und Russischer deutsch-russische Wörterbuch..., Berlin 1984 Dictionarium... Das Wiener FG1 Miklos Fogarasi, Europäische Lehnwörter im Spiegel einer F russischen diplomatischen Urkundensammlung (1488– 1699) [w:] Studia Slavica 4, Budapest 1958 FG2 Miklos Fogarasi, Beiträge zur Geschichte der internationa- ском языке [w:] Respectus Philologicus 6 (11), Kaunas–Kielce 2004 GB5 Л.П. Гарбуль, К вопросу о приисхождении лексем жад- ность, заочно, заочный, заслуга, злость в русском языке [w:] Slavistica Vilnensis, Kalbotyra 53 (2), Vilnius 2004 FK len Bildungssuffixe des Russischen, Budapest 1965 Friedhelm Kaiser, Der europäische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der Petrinischen Zeit [w:] Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 10, Berlin 1965 FS FLS А. Флегон, За пределами русских словарей, London 1973 Псалтырь 1683 года в переводе Аврамия Фирсова [w:] FR Slavistische Beitrage 243, München 1989 Фразеологический словарь русского литературного язы- ка конца XVIII–XX вв., Новосибирск 1991 Я.К. Грот, Слова взятые с польского или через посредство польского [w:] Я.К. Грот, Филологические разыскания 3, С.-Петербург 1885 GB1 Л.П. Гарбуль, К проблеме семантических полонизмов в русском приказном языке первой половины XVII в. [w:] Slavistica Vilnensis, Kalbotyra 51 (2), Vilnius 2002 G GB2 Л.П. Гарбуль, Семантические полонизмы в документах Посольского приказа первой полвины XVII в. [w:] Slavistica Vilnensis, Kalbotyra 52 (2), Vilnius 2003 GB3 Л.П. Гарбуль, К вопросу о межславянских лексических заимствованиях в русском приказном языке XVII века [w:] Studia Slavica 49, Budapest 2004 GB4 Л.П. Гарбуль, К истории некоторых полонизмов в рус- Wykaz skrótów XIV GB6 Л.П. Гарбуль, Из истории лексем свято, склад, склонить, склониться в русском языке [w:] Slavistica Vilnensis, Kal- botyra 52 (2), Vilnius 2004 GB7 Л.П. Гарбуль, Межславянские заимствования – поло- низмы в русском приказном языке XVII в. [w:] Respectus Philologicus 8 (13), Kaunas–Kielce 2005 Г.Ф. Одинцов, Из истории гиппологической лексики в рус- ском языке, Москва 1980 Грамотки XVII–начала XVIII века, Москва 1969 Gerta Hüttl-Worth, Foreign Words in Russian (A Historical Sketch, 1550–1800), Berkeley and Los Angeles 1963 Herbert Jelitte, Der abstrakte Wortschatz in den Schriften M.V.Lomonosovs [w:] Studia slavica in honorem viri doctissi- mi Olexa Horbatsch III, München 1983 GR H HW Gerta Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wort- GL HJ IL IS K1 K2 K3 K10 K11 K12 K13 schatzes im XVIII Jahrhundert, Wien 1956 История лексики русского литературного языка конца XVII–начала XIX в., Москва 1981 Alexander Issatschenko, Geschichte der russischen Sprache (I–II), Heidelberg 1980–1983 JUT Urszula Juszkiewicz, Rosyjska terminologia techniczna epoki Piotra I a terminologia współczesna, Lublin 1978 Stanisław Kochman, Polsko-rosyjskie kontakty j ęzykowe w zakresie słownictwa w XVII wieku, Wrocław 1967 Stanisław Kochman, Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w., Opole 1975 Stanisław Kochman, Polonica w leksykografii rosyjskiej XVII w., Warszawa–Wrocław 1975 Stanisław Kochman, Z historii polsko rosyjskich kontaktów językowych w XVII w. [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska 3 (1964) Stanisław Kochman, Polonizmy w rosyjskiej korespondencji dyplomatycznej (1487–1571), cz. I [w:] Sprawozdania Opol- skiego TPN, wydz. II, seria B, tom 7 (1971) Stanisław Kochman, Polonizmy w rosyjskiej korespondencji dyplomatycznej (1487–1571), cz. II [w:] Sprawozdania Opol- skiego TPN, wydz. II, seria B, tom 8 (1972) Stanisław Kochman, W. Trediakowski w kręgu polskich wpły- wów językowych [w:] Slavica Wratislaviensia III (1972) XV K14 K15 K16 K17 K18 K19 K20 K21 K22 K23 K24 K25 Wykaz skrótów Stanisław Kochman, Polonizmy w języku rosyjskiej korespon- dencji dyplomatycznej (1487–1571), cz. IV [w:] Sprawozdania Opolskiego TPN, wydz. II, seria B, tom 10 (1974) Stanisław Kochman, Из истории литературоведческой терминологии в русском языке [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska 14 (1975) Stanisław Kochman, К истории литературоведческой терминологии в русском языке [w:] Slavica Wratislaviensia VI (1976) Stanisław Kochman, Podły i jego innosłowiańskie nawiązania [w:] Poradnik Językowy 1977, 10 Stanisław Kochman, Из истории слов. Русск. разница «dif- ferentia» и родственные образования [w:] Zeszyty Nauko- we WSP w Opolu. Filologia rosyjska 15 (1977) Stanisław Kochman, Zarys dziejów terminologii sądowniczej w językach wschodniosłowiańskich [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska 15 (1977) Stanisław Kochman, Z badań nad słownictwem wschodnio- słowiańskim [w:] Sprawozdania Opolskiego TPN, wydz. II, seria B, tom 13 (1978) Stanisław Kochman, Przyczynek do historii derywatów na -enije w języku rosyjskim: пров(cid:138)дение [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska 16 (1978) Stanisław Kochman, К истории культурной лексики в во- сточнославянских языках: наука «scientia» [w:] Slavia Orientalis XXIX, 3 (1980) Stanisław Kochman i Czesław Sznigier, Czy ros. присяга «przy- sięga» jest polonizmem? [w:] Zeszyty Naukowe Wydzia łu Humanistycznego UG. Filologia rosyjska 12 (1984) Stanisław Kochman, Niezauważone polonizmy w rosyjskiej terminologii dyplomatycznej (XVI–XVII w.) [w:] Sprawozdania Opolskiego TPN, wydz. II, seria B, tom 23 (1992) Stanisław Kochman, Polskie zapożyczenia w moskiewskiej redakcji Statutu Litewskiego XVII wieku [w:] Sprawozdania Opolskiego TPN, wydz II, seria B, nr 1 (1965) KAI Р.К. Кавецкая – К.П. Ленченко, Иноязычные слова на стра- ницах современной прессы. Словарь, Воронеж 1996 KAMAleksandra Kami ńska, О языке перевода „Пентатеугма” Андрея Белобоцкого [w:] Slavica Wratislaviensia 12 (1977) Wykaz skrótów XVI KANCzes ław Lachur, Polonizmy w języku A.D. Kantemira [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska 13 (1976) KIP Valentin Kiparsky, Russische historische Grammatik III: Ent- wicklung des Wortschatzes, Heidelberg 1975 KLP Л.П. Крисин, Иноязычные слова в современном русском языке, Москва 1968 Г.П. Князькова, Русское просторечие второй половины XVIII в., Ленинград 1974 KN KOK Peter Kosta, Eine russische Kosmographie aus dem 17. Jahr- hundert, München 1982 KOS Космография, сиречь описание сего света земль и госу- дарств великих (ркп. 1670 г.) ОЛДРП XXI–LVII–LXVII С.-Петербург 1878–1881 KOT С.И. Котков, Очерки по лексике южновеликорусской пись- менности XVII–XVIII вв., Москва 1970 Л.П. Крысин, Толковый словарь иноязычных слов, Москва 2001 KSP Краткий словарь современных понятий и терминов, Москва 1993 Peter Kosta, Zur jüngsten Lehnwortschicht im Russischen des 17. Jahrhunderts [w:] Studia slavica in honorem viri doctis- simi Olexa Horbatsch I, München 1983 Henry Leeming, Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696 (Wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego), Kraków 1976 LAP Б.А. Ларин, Парижский словарь московитов 1586 г., Рига KR KZ L LE 1948 1964 LAR Б.А. Ларин, Русско-английский словарь Ричарда Джемса (1618–1619 г.), Ленинград 1958 Henry Leeming, Polish and Polish-Latin Medical Terms in pre-Petrine Russian [w:] The Slavonic and East European Re- view XLII (1963) LK1 Л.Л. Кутина, Формирование языка русской науки, Москва LP LK2 Л.Л. Кутина, Формирование терминологии физики в Рос- сии (Первая половина XVIII века), Москва–Ленинград 1966 Henry Leeming, Polish-Latin influences in pre-Petrine East Slavonic: some observations [w:] The Slavonic and East Euro- pean Review LI (1979) XVII LR Wykaz skrótów Лексика русского литературного языка XIX–начала XX века, Москва 1981 M LUF Людмила Ферт, Особенности развития русской лексики в новейший период (на материале газет), Uppsala 1994 И.И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка (I–III), С.-Петербург 1893–1903 MA И.М. Мальцева, Из истории развития лексического со- става русского языка XVIII века (имена существитель- ные на -ист) [w:] Развитие словарного состава русского языка XVIII века, Ленинград 1990 MAKDie Makarij-Rhetorik (1623), Köln 1980 MAL Ирина Малышева, Полонизмы в южновеликорусскицх деловых памятниках XVIII века [w:] Kieleckie Studia Rusy- cystyczne 2 (1986) MAZ И.М. Мальцева, Заимствованная лексика интернацио- нального фонда с типизированными формантами в рус- ском языке XVIII века [w:] Развитие словарного состава русского языка XVIII века, Ленинград 1990 MEL История о Мелюзине 1676 г., ОЛДРП XLII–LX, С.-Пе- тербург 1882 MIM 30000 иностранных слов, вошедших в употребление в рус- ский язык, с обозначением их корней. Составил по слова- рям Гейзе, Рейфа и других Михельсон, Москва 1872 MM1 Г. Милейковская – К. Казем-Бек – И. Домбровская – Л. Гаевская, Материалы для словаря русского языка 70 и начала 80 годов ХХ века, Warszawa 1988 MM2 Г. Милейковская – Р. Петельчиц – И. Тимошук, Материалы для словаря русского языка 70 и 80 годов ХХ века, Warszawa 1990 ММ3 Г. Милейковская – Р. Петельчиц – И. Тарновская – И. Ти- мошук, Материалы для словаря русского языка 80- х годов ХХ века, Warszawa 1996 MMP И.М. Мальцева – А.И. Молотков – З.М. Петрова, Лек- сические новообразования в русском языке XVIII века, Москва 1975 MOS Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. (под ред. О.С. Мжельской) Санкт-Петербург 2004 Wykaz skrótów XVIII MP Г. Милейковская, Польские заимствования в русском литературном языке XV–XVIII веков, Warszawa 1984 MZ MUD История семи мудрецов (ркп. XVII в.) ОЛДРП XXIX–XXXV, С.-Петербург 1878 Г. Милейковская, Заимствования из польского языка в нормативных русских источниках XVIII века [w:] Slavia Orientalis XXIX, 1–2 (1980) Назиратель, Москва 1973 N NA1 Herbert Jelitte, Die abstrakten Nominalbildungen im Rus- sischen. Ein Beitrag zur altrussischen Wortbildung und Wort- bedeutung, Frankfurt am Main 1982 NA2 Herbert Jelitte, Die russischen Nomina abstrakta des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1984 NA3 Herbert Jelitte, Die russischen Nomina abstrakta des 19. Jahr- hunderts I, Frankfurt am Main 1987 NA4 Herbert Jelitte, Die russischen Nomina abstrakta des 19. Jahr- hunderts II, Frankfurt am Main 1988 NA5 Herbert Jelitte, Die russischen Nomina abstrakta des 20. Jahr- hunderts, Frankfurt am Main 1990 NEM Инструкция дворецкому Ивану Немчинову ... (ркп. 1725 г.) ОЛДРП XV, С.-Петербург 1881 NGK Н.Г. Комлов, Словарь новых иностранных слов, Москва 1995 [Номенклятор на русском, латинском и немецком языке..., С.-Петербург? 1718? 1720?] NOM [Номенклятор на русском, латинском и немецком языке..., NL Амстердам 1700] NSZ Новые слова и значения. Словарь справочник по материа- NV O OC ON OP лам прессы и литературы 70-х годов, Москва 1984 Nils Åke Nilsson, Russian Heraldic Virši from the 17th Cen- tury, Stockholm–Göteborg–Uppsala 1964 Лексикон треязычный сиречь речений славенских, еллино- греческих и латинских сокровище..., [Москва 1704] Е.Э. Биржакова – Л.А. Войнова – Л.Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века, Ленинград 1972 С.Б. Веселовский, Ономастикон, Москва 1974 Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в. [w:] Ломоносовские чтения, Kазань 1969 XIX Wykaz skrótów ORT Изборник славянских и русских сочинений, внесенных в хронографы русской редакции, Москва 1869 P OSR Орфографический словарь русского языка, Москва 1956 Fred Otten, Untersuchungen zu den Fremd- und Lehnwör- OT tern beim Peter dem Grossen, Köln–Wien 1985 Словарь современного русского литературного языка (1–17), Москва–Ленинград 1950–1965 PDP Памятники дипломатических сношений с поляским дво- ром и с италианскими государствами X (1580–1699) , С.-Петербург 1871 PDS Памятники дипломатических сношений с Империею римскою I–IX (1488–1699), С.-Петербург 1851–1865 PEN Grigorij Kotošixin, O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajlo- viča, Oxford 1980 PJ1 PET З.М. Петрова, Прилагательные с суффиксами -лив, -чив в русском языке XVIII в. [w:] Развитие словарного состава русского языка XVIII в., Ленинград 1990 Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI– начало XVII в., Москва 1990 Памятники южновеликорусского наречия (челобития и расспросные речи), Москва 1993 PMD Памятники московской деловой письменности XVIII века, PJ2 Москва 1981 1951 POS И.П. Посошков, Книга о скудости и богатстве..., Москва PR Maria Przytulecka, Polonizmy leksykalne w dzienniku podró- ży B.P. Szeriemietiewa z lat 1697–1699 [w:] Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XI (1978) Словарь языка Пушкина (I–IV), Москва 1956–1961 PU PUT Путешествия русских послов XVI–XVII вв. (статейные R R1 R2 списки), Москва–Ленинград 1954 Редкие источники по истории России I , Москва 1977 Grażyna Rytter, O asymilacji samog łosek nosowych ę i ą w wyrazach zapożyczonych przez język rosyjski z polskiego [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki humanistyczno-społeczne I / 64 (1969) Grażyna Rytter, Przyczynki do historii leksyki rosyjskiej XVI– XVII wieku [w:] Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki humanistyczno- -społeczne I / 97 (1969) Wykaz skrótów XX RAK Русские акты Копенгагенского государственного архи- ва, С.-Петербург 1897 „Ein Rusch Boeck...” Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächbuch aus dem XVI. Jahrhundert, Köln 1994 Ранняя русская драматургия (XVII–первая половина XVIII в.) I–V, Москва 1972–1975 A. Reitsak, Entlehnungen aus germanischen Sprachen in der russischen Lexik des 15.–17. Jahrhunderts [w:] Zeitschrift fur Slavistik VIII,1 (1963) RB RD RE S S1 S2 S3 SA SIS SJ RID A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue Attributed to Mark Ridley, Köln 1996 RM Русский мат. Толковый словарь, Москва 1997 ROG В.Н. Рогова, К истории слов русского языка (по матери- алам публицистичецких произведений XVI в.) [w:] Жанро- стилевая спецификация лексики русского языка XVI–XVIII вв., Красноярск 1987 ROS Русский орфографический словарь, Москва 2000 RZ Памятники русской письменности XV–XVI вв., Рязанский край, Москва 1978 Maria-Eva Sobik, Polnisch-russische Beziehungen im Spie- gel des russischen Wortschatzes des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Meisenheim am Glan 1969 Ф. Сергеев, Русская дипломатическая терминология XI–XVII вв., Кишинев 1971 Ф. Сергеев, Русская терминология международного пра- ва XI–XVII вв., Кишинев 1972 Ф. Сергеев, Формирование русского дипломатического языка XI–XVII вв., Львов 1978 Словарь Академии Российской по азбучному порядку рас- положенный (1–6), С.-Петербург 1806–1822 SAT Словарь иностранных слов (актуальная лексика, толко- вания, этимология), Москва 1997 SAW П.И. Савваитов, Описание старинных русских утварей, одежд, оружия и пр..., С.-Петербург 1865 Т.Г. Мурзаева – И.В. Нечаева, Краткий словарь иностран- ных слов, Москва 1995 S. Jaszuński, Najnowsze zapożyczenia z polszczyzny w języku rosyjskim w świetle książki prof. Seliš čeva [w:] Prace filo- logiczne XV, 1 (1930) Wykaz skrótów А. Скачинский, Словарь блатного жаргона в СССР, Нью- Йорк 1982 SM Н.А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в Пе- тровскую эпоху [w:] Сборник ОРЯС АН 88 (1910) SMZ Словарь молодежного жаргона – слова, выражения..., Воронеж 1992 XXI SK SNS Словарь новых слов русского языка (середина 50-х–сере- дина 80-х годов), Санкт-Петербург 1995 SOB А.И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков, С.-Петербург 1903 SOK Ф.П. Сороколетов, История военной лексики в русском языке, Ленинград 1970 SOR Ю.С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка (30–90е годы XIX века), Москва– Ленинград 1965 В.И. Мокиенко – П.Г. Никитина, Большой словарь русского жаргона, Санкт-Петербург 2000 SRG Словарь русских народных говоров, Москва–Ленинград SR SS 1965 – ... G.V. Schulz, Studien zum Wortschatz der russischen Zimmer- leute und Bautischler, Berlin 1964 SW Л.Т. Свердлов, Имена существительные на -ние, образо- ванные от глаголов с суффиксом -ну- [w:] Этимологи- ческие исследования по русскому языку III, Москва 1961 SZ1 Н.М. Шанский, Имена существительные с суффиксом -изна в русском языке [w:] Сборник статей по языкозна- нию Профессору МГУ акад. В.В. Виноградову, Москва 1958 SZ2 Н.М. Шанский, О происхождении и продуктивности суф- фикса -ость в русском языке [w:] Вопросы истории русского языка, Москва 1959 SZE Виктор Шетеля, Полонизмы в русских текстах XIX в. [w:] Slavia Orientalis XXXVI, 3–4 (1987) SZO Виктор Шетеля, О проблеме адаптированных полонизмов в русской лексической системе XIX в. [w:] Przegląd Rusy- cystyczny 1992, 1–2 В.М. Тамань, Полонизмы в языке русских памятников XVI в. [w:] Ученые записки ЛГУ 267/52 (1960) T1 Wykaz skrótów XXII T2 TF TS В.М. Тамань, К вопросу о польском влиянии на литера- турный язык Московской Руси [w:] Начальный этап фор- мирования русского национального языка, Ленинград 1961 Tonnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian (Pskov 1607), Copenhagen 1985 Толковый словарь русского языка конца XX в., Санкт-Пе- тербург 1998 TSM Т.Г. Никитина, Молодежный сленг – толковый словарь, TUR Двор цесаря турецкого. Сочинение ксендза Симона Ста- ровольского... (ркп. 1678 г.), С.-Петербург 1883 UN1 B.O. Unbegaun, La langue russe au XVIe siècle (1500–1550), Москва 2004 Paris 1935 UN2 B.O. Unbegaun, Cards and Card-Playing in Muscovite Rus- sia [w:] The Slavonic and East European Review XLI (1962– 1963) USP А. Успенский, Столбцы бывшего архива Оружейной Па- V латы I, Москва 1912 М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка (I–IV), Москва 1986–1987 VAS Повесть о Василии Златовласом, королевиче чешской земли (ркп. 17/18 в.), С.-Петербург 1882 VAV А.Д. Васильев, Стилеобразующая роль военной лексики... [w:] Жанрово-стилевая специфика лексики русского языка 16–18 вв., Красноярск 1987 Владимир Быков, Русская феня, Смоленск 1994 В.В. Веселитский, Отвлечення лексика в русском литера- турном языке XVIII–начала XIX в., Москва 1972 VIR Виршевая поэзия (первая половина XVII века), Москва VB VE 1989 VK1 Вести – Куранты, 1600–1639 гг., Москва 1972 VK2 Вести – Куранты, 1642–1644 гг., Москва 1976 VK3 Вести – Куранты, 1645–1646 гг., Москва 1980 VK4 Вести – Куранты, 1648–1650 гг., Москва 1983 VN1 В.В. Виноградов, Из истории русской литературной ле- ксики [w:] Доклады и сообщения Филолгического фа- культета МГУ, 1947, вып. 3 VN2 В.В. Виноградов, Историко-этимологические заметки [w:] Этимология, Москва 1963 XXIII Wykaz skrótów VN3 В.В. Виноградов, О новых исследованиях по истории рус- ского литературного языка [w:] Вопросы языкознания 1969, 2 VN4 В.В. Виноградов, Очерки по истории русского литера- турного языка XVII–XIX веков, Москва 1982 W Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка..., С.-Петербург 1731 WN Wiesław Witkowski, Najnowsze zapożyczenia rosyjskie z ję- zyka polskiego [w:] Munera linguistica L. Kuraszkiewicz de- dicata, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993 WS Wiktor Szetela, Polskie zapożyczenia w rosyjskim języku lite- rackim drugiej połowy XIX w. w aspekcie socjolingwistycznym [w:] Zeszyty Naukowe Wydzia łu Humanistycznego UG, filologia rosyjska 14 (1985) XC Y Z ZA WT Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego, Warszawa 1981 S.C. Gardiner, German Loanwords in Russian (1550–1690), X Oxford 1965 Христофора Целлярия краткий латинский лексикон с российским и немецким переводом, Москва 1810 (wyd.2) George Thomas, Middle Low German Loanwords in Russian, München 1978 Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матве- ева), Ленинград 1972 Zoltán András, Fejzetek az orosz szóknincs történetéből, Buda- pest 1984 Zenon Lenkiewicz, Słownictwo prawno-administracyjne w rosyjskich zabytkach piśmiennictwa kancelaryjnego XVI– XVII w., Wrocław 1986 ZM Л.Ф. Змеев, Русские врачебники (Исследования в области нашей древней врачебной письменности), С.-Петербург 1896 А. Золтан, Пути проникновения западнорусской лексики в великорусский деловой язык в XV в. [w:] Studia Slavica Academiae Scietiarum Hungariae 34, 1–4 (1988) ZL ZP 2. Inne skróty b.d. gwar. przen. ros. st.ros. st.rus. s.v. śr.ros. wsp. – bez daty – gwarowe – przenośnie – rosyjskie znaczenie – starorosyjskie (wyrazy, poświadczone między 15 a 17 wiekiem włącznie) – staroruskie (wyrazy, poświadczone już przed 15 wiekiem) – sub voce – średniorosyjskie (wyrazy, poświadczone w 18 wieku) – współczesne А аббревиатура – abrewiatura, skrócony zapis wyrazu P 1803 [абре-] A 1735; OSR абдикация – abdykacja, zrzeczenie si ę władzy przez panuj ącego абдиковать – abdykować AS pocz. 18 w. абецадло – abecadło, alfabet C 1681; A 1722; CS або – abo, albo, lub ERB; RID; D; SRG 1953–1958 абрис – abrys, zarys E2 1706; CH(45) 1711; V 1720; P 1803 аброгация – abrogacja, uchylenie ustawy, przepisu prawnego KR абсолют – absolut, byt niezależny, doskonały OC 1702; P 1835 абсолютный – absolutny S 1727; P 1835 абсолютно OC 1722; P абсолюция – absolucja, uwolnienie od czegoś D; OSR абстинент – abstynent OSR абстиненция – abstynencja OSR абстракция – abstrakcja A 1722; P 1861 абшид – abszyt, zwolnienie ze służby A 1711; P 1780 || абшит CS абшитовать – abszytować AS kon. 18 w. авангардия – awangardia (17 w.), awangarda, stra ż przednia SM; D авантура – awantura S 1727 авизия – awiza (17 w.), wiadomość RD III австерия – austeria, gospoda A 1705 [ау-]; P 1835 австрияк – Austriak P 1891 австриячка – Austriaczka P автограф – autograf, własnoręczny podpis V; E1 poł.18 w.; P 1803 автономия – autonomia V; E1 18 w.; P 1803 автор – autor, sprawca C 17 w.; S 1716; P 17 w. авторизация – autoryzacja, zezwolenie, potwierdzenie autora P 1847 авторизовать – autoryzować E2 1714; P 1724 авторитет – autorytet, uznanie u innych, FK 1718; P 1835 авторовый – autorowy, należący do autora L 17 w. авторский 2 авторский – autorski MMP poł. 18 w.; P 1780 авторство – autorstwo MMP 1769; P 1847 автостоп – autostop WN; ES; OSR агат – agat (minerał, odmiana chalcedonu o koncentrycznych róż- nobarwnych plamach) K 1598; L pocz. 17 w.; C 1670; P 16 w. агатовый – agatowy P 1780 агенда – agenda (rodzaj księgi liturgicznej) MIM агент – agent, ajent: a. handlowy C 1584, b. dyplomatyczny агитация – agitacja, oddziaływanie na ludzi, społeczeństwo P 1863 агломерация – aglomeracja, łączenie cząstek w ca łość, scalanie C 1638; P 17 w. OSR аграрный – agrarny, rolny P 1861 адамант – adamant, adamantyn, diament L 17 w.; C 1670; P 1704 адамашка – adamaszek (rodzaj wzorzystej tkaniny jedwabnej) K2 1492; V 16 w.; C 1626; SA адамашковый – adamaszkowy C 1691 адаптер – adapter OSR адвокат – adwokat H 16/17 w.; FK 1711; P 1780 адвокатский – adwokacki MMP 1765; P 1780 адвокатство – adwokactwo MMP 1775; P 1780 адгерент – adherent, stronnik OC 1706; FK 1711 адекватность – adekwatność, odpowiedniość, ścisłość OSR адекватный – adekwatny, dokładnie czemuś odpowiadający P 1891 администратор – administrator, zarządca L 1577; S 1695; P 16w. администраторство – administratorstwo C 1578; P 16 w. администрация – administracja IL(66) 17/18 w.; A 1719; P 1780 администровать – administrować A 1719; FK 1726 адмирал – admirał VK2 1643; P 17 w. адмиральский – admiralski VK2 1643; P 1791 адорация – adoracja, oddawanie czci, uwielbienie OSR адрес – adres IL(68) 17/18 w.; E2 1710; P 1780 адресование – adresowanie P 1847 адресовать – adresować K14 1705; S 1711; P 1780 zob.: заадресовать адресоваться – adresować się, zwracać się PMD 1775; P 1780 адъюнкт – adiunkt, pomocnik, zastępca E2 17 w.; A 1732; P 1780 адъютант – adiutant, oficer przyboczny dowódcy L 1660; IL 17/ 18 w.; P 17 w. 3 акцептование азардовать – (h)azardować OC 1708 || газардовать SM por.: азийский – azyjski (16 w.), azjatycki L 17 w. азилянт – azylant, osoba, która uzyska ła azyl, schronienie KAI акавитая – okowita, wódka SRG 1914 por.: оковитка академик – akademik, uczeń akademii IL(69) 17/18 w.; FK 1724; академицкий – akademicki MP 18 w. академия – akademia CZE 1637; L 1670; P 1731 аккламация – aklamacja, jednomyślne uznanie propozycji, wnio- sku SM; OSR аккорд – akord, ugoda IL(67) 17/18 w.; FK 1702; P 1780 аккордовать – akordować, godzić się FK 1710; P аккредитация – akredytacja, oficjalne uprawnienie przedstawiciela ądzie dyplomatycznego do pe łnienia funkcji przy obcym rz MM2; KSP аккредитование – akredytowanie, upełnomocnienie P 1780 аккредитовать – akredytować, udzielać pełnomocnictw V 1717; P 1780 [акр-] аккурат – akurat, właśnie E2 pocz. 18 w.; P=D аккуратность – akuratność, dokładność NA2 1729; P 1780 аккуратный – akuratny, dokładny, punktualny V 1711; A 1721; газард 1993 P 18 w. P 1780 аккуратно MOS 1694; P аковец – akowiec, żołnierz AK BZ аксамит – aksamit (rodzaj tkaniny) M 1659; CS; P аксамитный – aksamitny M 1681; P акт – akt L 16 w.; IL(67) 17/18 w.; P 16 w. актуализация – aktualizacja, uwspółcześnienie P актуализовать – aktualizować, uwspółcześniać P актуальность – aktualność P 1863 актуальный – aktualny, ważny w czasie obecnym P актуариус – aktuariusz, pisarz sądowy W(237); CEG; P акупунктура – akupunktura, leczenie przez nakłuwanie igłą SNS 1979 акцентовать – akcentować P=D акцептация – akceptacja, wyrażenie zgody OC 1734; P 1780 акцептование – akceptowanie SM; P 1847
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: