Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00565 012573 21058997 na godz. na dobę w sumie
OBRAZ SIEBIE. To jak siebie POSTRZEGAMY, wpływa na to co OSIĄGAMY - ebook/pdf
OBRAZ SIEBIE. To jak siebie POSTRZEGAMY, wpływa na to co OSIĄGAMY - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-957769-0-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czym w ogóle jest ten obraz siebie?

Każdy z nas ma określonego rodzaju wyobrażenie na swój temat i dla nas de facto nie ma za bardzo znaczenia jacy jesteśmy rzeczywiście, ale liczy się to w jaki sposób siebie postrzegamy. Jednak pomiędzy tymi dwoma elementami występują rozbieżność, spowodowana skrótami poznawczymi, którymi kieruje się nasz mózg, różną interpretacją czy pewnego rodzaju historią, którą na nasz temat stworzyli inni, a my będąc w bardzo młodym wieku i nie posiadając jeszcze świadomości, przyjęliśmy ją za prawdę.

Zatem to w jaki sposób siebie postrzegamy jest w dużej mierze wynikiem albo zewnętrznego środowiska, które narzuca nam określoną moralność (podział na dobro i zło), albo głęboko zakorzenionej w nas pierwotnej natury, która określa naszą wartość na podstawie wielu zniekształceń.

A temat ten jest niezwykle ważny, gdyż okazuje się, że to jak siebie postrzegamy stanowi pewnego rodzaju nasz pułap „zasługiwania”, który następnie jest jednym z najbardziej kluczowych elementów determinujących nasze zachowania. Innymi słowy: zewnętrzne działania podążają za wewnętrznymi wymaganiami. Więc im większe poczucie własnej wartości, tym większa presja by osiągać więcej.

 

Oto co dokładnie znajdziesz w tym ebooku:

Dodatkowo będzie o tym jak: przestać się porównywać do innych; zmieniać swoje nawyki; radzić sobie z porażką; zdystansować się od opinii innych ludzi.

 

A wszystko to jest wynikiem jednej wielkiej gry mentalnej, w której my wszyscy tutaj uczestniczymy.

To jak, gotowy/a na podróż do wnętrza umysłu?

 

 

O Autorze

Adrian Żernik - od 5 lat uczy się tego w jaki sposób funkcjonuje ludzka psychika. Prowadzi bloga o tematyce psychologicznej oraz regularnie publikuje nowe wpisy w mediach społecznościowych. Ma na swoim koncie także przeprowadzone wykłady na ten temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A D R I A N Ż E R N I K WSTĘP W J A K I S P O S Ó B O B R A Z S I E B I E D E T E R M I N U J E N A S Z E D Z I A Ł A N I A W S T Ę P P a m i ę t a s z t a k i e s y t u a c j e z e s w o j e g o ż y c i a , k i e d y t o o s o b y , k t ó r e b y ł y o d C i e b i e d u ż o g o r s z e , r o b i ł y l e p s z e w y n i k i , a T y z a s t a n a w i a ł e ś s i ę w t e d y n a d t y m j a k i t e n ś w i a t j e s t n i e s p r a w i e d l i w y ? A m o ż e p o p r o s t u t o k t o ś n a m k i e d y ś w m ó w i ł , ż e w y s t a r c z y b y ć w c z y m ś d o b r y m i z o s t a n i e s i ę a d e k w a t n i e d o t e g o w y n a g r o d z o n y m ? O t ó ż n i e t y l e l i c z y s i ę t u t a j t o , c z y d u ż o p o t r a f i m y , o w i e l e w i ę k s z e z n a c z e n i e m a t o , c z y s a m i u w a ż a m y , ż e d u ż o p o t r a f i m y . B o m o ż n a b y ć k o m p e t e n c y j n y m d n e m , j e d n o c z e ś n i e p o s i a d a j ą c s i l n e z a u f a n i e d o s a m e g o s i e b i e i p r ó b o w a ć , p r ó b o w a ć , p r ó b o w a ć , o d b i j a j ą c s i ę o d r ó ż n y c h ś c i a n , u c z ą c s i ę p o d r o d z e , a c o n a j w a ż n i e j s z e c a ł y c z a s r o b i ą c r o b o t ę , p o d c z a s g d y i n n i w t y m s a m y m c z a s i e z a s t a n a w i a j ą s i ę c z y „ s o b i e p o r a d z ą ” i c a ł y c z a s t k w i ą w m a r t w y m p u n k c i e . D l a c z e g o t o w j a k i s p o s ó b s i e b i e p o s t r z e g a m y j e s t t a k w a ż n e ? B o n a s z o b r a z s i e b i e j e s t j e d n y m z n a j w a ż n i e j s z y c h c z y n n i k ó w d e t e r m i n u j ą c y c h t o j a k s i ę z a c h o w u j e m y . 0 4 / 4 0 W S T Ę P O B R A Z S I E B I E J e ż e l i k t o ś u w a ż a s i e b i e z a o s o b ę n i e a t r a k c y j n ą t o n p . n i e b ę d z i e k u p o w a ł d r o g i c h u b r a ń , b o d o t o ż s a m o ś c i z a w s z e p r z y p i s a n e s ą p r z e k o n a n i a . I j e ż e l i t a m p o d s p o d e m j e s t p r z e k o n a n i e p t . : „ n i e a t r a k c y j n e o s o b y n i e n o s z ą d r o g i c h u b r a ń ” – t o t a o s o b a z a w s z e l k ą c e n ę b ę d z i e d ą ż y ł a d o t e g o , b y z o s t a ł a z a c h o w a n a s p ó j n o ś ć p o m i ę d z y t o ż s a m o ś c i ą a p r z e k o n a n i e m , i n a c z e j m i a ł a b y w e w n ę t r z n y s a b o t a ż . Z g a d n i j c o b ę d z i e d a l e j … t e n k t o ś t y c h d r o g i c h u b r a ń n i e k u p i , w i ę c t o j e s z c z e b a r d z i e j u t w i e r d z i g o w p r z e k o n a n i u , ż e j e s t n i e a t r a k c y j n y . T o j e s t s a m o n a p ę d z a j ą c e s i ę k o ł o . T a k s a m o j a k w p r z y p a d k u , g d y k t o ś p o s t r z e g a s i e b i e j a k o i n t e l i g e n t n e g o – w ó w c z a s p o d ś w i a d o m o ś ć b ę d z i e w y m a g a ł a o d n i e g o , b y w o k r e ś l o n y s p o s ó b o p e r a c j o n a l i z o w a ł t o w ś w i e c i e z e w n ę t r z n y m , w y c h o d z ą c z z a ł o ż e n i a n p . :   „ j e ż e l i j e s t i n t e l i g e n t n y t o m u s i s i ę u c z y ć ” . W i ę c t e n k t o ś s i ę t e r a z u c z y , a u c z ą c s i ę z a k a ż d y m r a z e m j e s z c z e b a r d z i e j u t w i e r d z a s i ę w p r z e k o n a n i u , ż e j e s t i n t e l i g e n t n y . J e d n a k p r o b l e m z n a s z y m o b r a z e m s i e b i e j e s t t a k i , ż e w d u ż e j m i e r z e z o s t a ł o n u k s z t a ł t o w a n y p r z e z c z y n n i k i z e w n ę t r z n e : r o d z i c ó w , k u l t u r ę , z n a j o m y c h , m e d i a – a c o z a t y m i d z i e z o s t a l i ś m y o c e n i e n i n a p o d s t a w i e c z y i c h ś s t a n d a r d ó w i w p r o c e s i e s o c j a l i z a c j i ( c z y l i s t a w a n i a s i ę c z ł o n k i e m s p o ł e c z e ń s t w a ) u z n a l i ś m y t o z a p r a w d z i w e . 0 5 / 4 0 W S T Ę P O B R A Z S I E B I E N a t o m i a s t z a r ó w n o z e w z g l ę d u n a t r u d n ą h i s t o r y c z n i e p r z e s z ł o ś ć , j a k i ł a t w i e j s z e k o n t r o l o w a n i e s p o ł e c z e ń s t w a – t e n n a s z o b r a z s i e b i e z o s t a ł w b a r d z o s u b t e l n y s p o s ó b z a n i ż o n y . I p o t o w ł a ś n i e p o w s t a ł t e n e - b o o k . C h c i a ł b y m C i ę p r z e p r o w a d z i ć p r z e z p r o c e s p o z n a n i a t e g o w j a k i s p o s ó b n a s z m ó z g k o n s t r u u j e n a s z e m e n t a l n e p o s t r z e g a n i e s i e b i e , o r a z p r z e d s t a w i ć k o n k r e t n e i g o t o w e d o n a t y c h m i a s t o w e j i m p l e m e n t a c j i s t r a t e g i e , k t ó r e d a d z ą C i k o n t r o l ę n a d b u d o w a n i e m T w o j e g o p o c z u c i a w ł a s n e j w a r t o ś c i . N i e j e s t t o p o z y c j a o p i s u j ą c a j a k w y g l ą d a ć n a h i p e r p e w n ą s i e b i e o s o b ę , k t ó r a e p a t u j e t y m b l a s k i e m n a z e w ą t r z , b o p e w n o ś ć s i e b i e j e s t b a r d z o k o n t e k s t o w a – w n i e k t ó r y c h s y t u a c j a c h o n a j e s t , w n i e k t ó r y c h n i e , z a z w y c z a j w z a l e ż n o ś c i o d n a s z y c h k o m p e t e n c j i . K w e s t i a o b r a z u s i e b i e j e s t d u ż o b a r d z i e j k l u c z o w y m z a g a d n i e n i e m , b o o d n o s i s i ę o n a d o t e g o w j a k i s p o s ó b s i e b i e p o s t r z e g a m y i n a c o w s w o i m m n i e m a n i u z a s ł u g u j e m y . N a p o d s t a w i e t y c h w y t y c z n y c h T w o j a p o d ś w i a d o m o ś ć j u ż p ó ź n i e j w o d p o w i e d n i s p o s ó b T o b ą k i e r u j e , b y ś r o b i ł p e w n e r z e c z y , a p e w n y c h u n i k a ł ( a o n a m a s w o j e s p o s o b y , b y b a r d z o s k u t e c z n i e z m o t y w o w a ć d o d z i a ł a n i a ) . P o n a d t o i m k t o ś b a r d z i e j e k s p o n u j e j a k ą ś c e c h ę n a z e w n ą t r z , t o z a z w y c z a j w t e n s p o s ó b p r ó b u j e u k r y ć , ż e j e s t o d w r o t n i e , c z y l i n i e p o s i a d a j e j w e w n ą t r z . 0 6 / 4 0 W S T Ę P O B R A Z S I E B I E A n a s n i e p o w i n n o i n t e r e s o w a ć ś c i e m n i a n i e i n n y m a t y m b a r d z i e j s o b i e . W ó w c z a s m o ż e m y c z u ć s i ę n i e p e w n i e ( a l e w i e r z y ć w s i e b i e ) i p a k o w a ć s i ę w s y t u a c j e , p r z e d k t ó r y m i i n n i u c i e k a j ą ( b o i c h n a d r z ę d n y m c e l e m j e s t n p . u n i k a n i e n i e p e w n o ś c i a n i e r o b i e n i e w y n i k ó w ) . T u t a j w s z y s t k o s p r o w a d z a s i ę d o o d c z u ć ! N i e l i c z y s i ę t o j a k p r e z e n t u j e s z s i ę w ś r ó d z n a j o m y c h , n i e l i c z y s i ę c o n a s w ó j t e m a t i m o p o w i a d a s z , b o t o w s z y s t k o s ł o w a . A s ł o w a b a r d z o s z y b k o z o s t a j ą z w e r y f i k o w a n e p r z e z r z e c z y w i s t o ś ć , w m o m e n c i e g d y r o b i s i ę n a p r a w ę g o r ą c o . W t e d y m ó z g w y ł ą c z a n a s z ą ś w i a d o m o ś ć ( c z y l i t o w s z y s t k o c o d o s i e b i e m ó w i m y ) i p r z e ł ą c z a s i ę n a t r y b p o d ś w i a d o m y , g d z i e p o d e j m u j e d e c y z j e n a p o d s t a w i e s w o i c h o d c z u ć . I t e r a z . . . j e ś l i f a k t y c z n i e , w g ł ę b i d u s z y c z u j e s z , ż e j e s t e ś w s t a n i e p o r a d z i ć s o b i e z s y t u a c j ą , t o n i e m u s i s z s i ę o n i c m a r t w i ć . I w ł a ś n i e d o t e g o s t a n u p r z e d e w s z y s t k i m b ę d z i e m y n a k a r t a c h t e g o e - b o o k a d ą ż y l i – d o z b u d o w a n i a p r a w d z i w e j r e l a c j i z s a m y m s o b ą , k t ó r a z a p e w n i C i w i a r ę w s i e b i e , n a w e t g d y n a z e w n ą t r z b ę d z i e s i ę w a l i ł o i p a l i ł o . T o j a k , g o t o w y / a n a p o d r ó ż d o w n ę t r z a u m y s ł u ? 0 7 / 4 0 W S T Ę P O B R A Z S I E B I E
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OBRAZ SIEBIE. To jak siebie POSTRZEGAMY, wpływa na to co OSIĄGAMY
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: