Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 005500 20223777 na godz. na dobę w sumie
O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości - ebook/pdf
O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2440-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Publikacja wielopłaszczyznowo charakteryzuje problematykę podmiotowości, prezentując ją jednocześnie z wielu punktów widzenia. Dzięki temu książka może okazać się pomocna w rozważaniach nie tylko teoretyków prawa, ale też przedstawicieli poszczególnych nauk prawnych, jak też praktyków i studentów prawa. Ze względu na rozbudowane ujęcie tytułowej tematyki, przy uwzględnieniu jej aspektów filozoficznych, dogmatycznych,  socjologicznych, filologicznych, międzynarodowych etc., nie ma przeszkód, by odbiorcami książki byli również studenci i przedstawiciele nauk innych niż prawne.

Publikacja wpisuje się w ciągle rozważany ogólny problem przełożenia natury ludzkiej na sferę prawa. Niespotykany dotychczas rozwój nauk przyrodniczych sprawia, że kategoria podmiotowości osoby fizycznej z nową siłą zostaje poddana wyzwaniom tak w obszarze początku życia, jak i w obszarze identyfikacji płciowej. To także wyzwania, jakie przed prawem stawia eksperymentalna możliwość tworzenia hybryd, chimer ludzko-zwierzęcych, zmuszająca do rewizji myślenia. Stąd już tylko mały krok do innego zagadnienia, które wraz z rozwojem współczesnych technologii staje się sprawdzianem dla dyskursu prawnego – problematyki podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji. Zauważalne jest też, że z coraz większym trudem udaje się utrzymać całkowicie niejasny status prawny zwierząt.

Rozwój cywilizacyjny stawia również nowe wyzwania przed drugą formą podmiotowości – osobami prawnymi. Ich złożoność, dynamika rozwoju oraz wymuszone globalizacją i informatyzacją świata przeobrażenia, wymagają od prawników dostarczania efektywnych propozycji normatywnych, opartych na szerokim, dynamicznym widzeniu świata.

Książka jest wyrazem integracji teorii prawa z dogmatykami prawniczymi, jak również uzewnętrznieniem wymykających się schematom sposobów myślenia o podmiotowości. Tak szerokie, niestandardowe spojrzenie na tę tematykę stało się możliwe dzięki temu, że tytuł jest zbiorem tekstów przedstawiających różne perspektywy naukowe, a zaprezentowane punkty widzenia – choć odnoszą się do tego samego terminu – pochodzą z odległych sobie dyscyplin prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O c z y m m ó w i ą p r a w n m ó w i ą c o p o d m i o t o w o ś c i i c y , O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości C M Y CM MY CY CMY K 5 8012-440-0 55 O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości Pamięci Ani Musiał NR 3354 O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości pod redakcją Agnieszki Bielskiej-Brodziak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2015 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Bartosz Wojciechowski Spis treści O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości? Wprowadzenie (A. Bielska- -Brodziak) 7 Część pierwsza Podmiotowość z perspektywy teorii prawa — proces tworzenia i stosowania prawa Tomasz Pietrzykowski Podmiotowość prawna — ujęcie teoretyczne Agnieszka Bielska-Brodziak Podmioty w dyskursie interpretacyjnym — motywacja, interes a wybór rezul- tatu Lidia Rodak Racjonalny czyli męski? Kategoria podmiotowości w dyskursie prawnym z punktu widzenia feministycznej jurysprudencji Sławomir Tkacz O tym, czy nauka jest podmiotem tworzącym prawo Mateusz Zeifert Podmiotowość zaklęta w języku — analiza podmiotu w strukturze składniowej zdań języka prawnego Konrad Kobyliński Podmiotowość w dyskursie z perspektywy pragmatycznej. Na przykładzie impli- katur konwersacyjnych 15 31 60 74 97 116 6 Spis treści Podmiotowość z perspektywy dogmatyk prawniczych Część druga Mariusz Jagielski Podmioty w prawach człowieka Katarzyna Grotkowska (Nie)paternalistyczna ochrona podmiotowości konsumenta? Marlena Jankowska Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji? Grzegorz Gorczyński Z problematyki uznania zagranicznej osoby prawnej Karolina Paluszek Przedsiębiorstwo jako podmiot prawa konkurencji — analiza pojęcia na gruncie przepisów traktatowych UE Anna Lichosik, Rafał Blicharz „Podwójna osobowość” funduszy inwestycyjnych 139 154 171 197 224 249 Katarzyna Pokryszka Podmiotowość prawna spółki europejskiej (wybrane zagadnienia proceduralne) . 272 Piotr Pinior Status spółki akcyjnej przed rejestracją Andrzej Matan Podmiotowość prawna w sferze prawa administracyjnego (w poszukiwaniu kry- teriów jej ustalania) Joanna Jagoda Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego Michał Kania Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację pub- liczną norm zadaniowych Aleksandra Wentkowska Jaka podmiotowość instytucji kontrolnych policji? Rys prawnoporównawczy Tomasz Szczygieł Pozycja procesowa oskarżyciela publicznego jako podmiotu praw i obowiązków procesowych w wojskowym postępowaniu karnym w Polsce okresu międzywo- jennego Noty o autorach 296 318 339 355 382 400 417 O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości? Wprowadzenie Prawo wypracowało szereg własnych pojęć — rozumieją je ci, którzy na- leżą do prawniczej wspólnoty. Ale czy rzeczywiście jest tak, że prawnicy rozumieją prawników? I co to właściwie znaczy? Postawione pytanie jest w istocie jedynie węższą formułą ogólnego pytania o istotę komunikacji: jaki obraz danego pojęcia, na ile pełne jego konotacje i treść konstruujemy, kiedy to pojęcie słyszymy? Młodzi prawnicy uczą się terminów prawnych, wypełniając je na studiach treścią, za każdym razem jednak w jakimś określonym, wąskim kontekście, wyznaczonym przez ramy przedmiotu. Po egzaminie przecho- dzą do nowych dogmatyk, w różnym stopniu łącząc z nową wiedzą wiedzę pozyskaną wcześniej. Z całą pewnością w toku studiów brakuje czasu, aby porównywać wiedzę z rozmaitych dziedzin. Po ukończeniu uniwersytetu prawnicy kontynuują specjalizację, wybierając któryś z prawniczych za- wodów. Na tym etapie rozwój oznacza również raczej przemierzanie sieci wąskich korytarzy niż pływanie w oceanie, w którym swobodnie mieszają się, wymieniają i mogą być porównywane różne znaczenia tego samego słowa. Ograniczenie czasowe — jedna z ważniejszych determinant praw- niczego planu działania — stoi na straży szybkiego i skoncentrowanego na określonym celu postępowania. Prawnicze zawody, choć wykonywane przez ludzi wysoko wykształconych, z całą pewnością nie stwarzają dogodnych warunków dla szerokiej, nieograniczonej refleksji. Również środowiska aka- demickie to świat podzielony na dogmatyki, z których każda jest zazdrosną i wymagającą całkowitego oddania. W rezultacie uprawianie nauki to także wybór wąskiej specjalizacji i skupienie na niej uwagi. Wszyscy marzymy 8 O czym mówią prawnicy… o interdyscyplinarnym dyskursie, jednak w praktyce marzenie to staje się trudne do realizacji. Rzadko więc nadarza się okazja, aby na jakąś prawną kategorię pojęciową spojrzeć szerzej niż w odniesieniu do wąskiej dziedziny, w obszarze której dokonujemy analizy (zdając egzamin, pracując w określonej przestrzeni zawodowej czy prowadząc badania naukowe). Niniejsza publikacja ma być inspiracją dla takiego właśnie, szerokiego spojrzenia. Staje się ono możliwe dzięki temu, że książka jest zbiorem tekstów przedstawiających różne per- spektywy naukowe, a zaprezentowane punkty widzenia — choć odnoszą się do tego samego terminu — pochodzą z odległych od siebie dyscyplin prawnych. „Podmiotowość”, „podmiot” to jedne z bardziej fascynujących terminów języka. W języku potocznym „podmiot” ma wiele znaczeń1. Co ciekawe, znaczenia te nie pochodzą pierwotnie z wiedzy potocznej (nie są objaśniane przez język potoczny), lecz są konstruowane przez wiedzę specjalistyczną: gramatykę, filozofię, prawo, psychologię. Już ta obserwacja ukazuje boga- ctwo zamknięte w tym terminie. Okazuje się jednak dalej, że także prawne znaczenie tego terminu jest wewnętrznie różnorodne, pojemne i wielo- znaczne, albowiem terminy „podmiot”, „podmiotowość” to zaskakująca licz- ba różnorodnych desygnatów. Co mówią prawnicy, kiedy mówią o podmiotowości? Odpowiedź na to pytanie zmienia się wyraźnie w zależności od przyjętej perspektywy. Pierwsza narzucająca się intuicja podpowiada, by traktować podmioto- wość jako instytucję prawa cywilnego. Dla większości prawników termin „podmiotowość” kojarzy się zapewne z częścią ogólną Kodeksu cywilnego. Ale czy to wszystko? Jan Kowalski w realnym świecie jest jedną osobą, lecz przecież w świecie prawa będzie występował w niezliczonej liczbie wcieleń. Świat prawa to jeden z naszych „światów możliwych” — zaludniony znacz- nie gęściej niż ten, którego doświadczamy potocznie. Profesor T. Gizbert- -Studnicki opisuje ten fenomen następującymi słowy: „Mieszkańcami świata prawnego nie są ludzie, lecz podmioty prawa […]. Różne gałęzie prawa przyznają podmiotowość, a więc bytowanie w tym świecie, rozmai- tym tworom. Są wśród nich: dla prawa cywilnego — osoby prawne i osoby fizyczne, dla procedury administracyjnej — organy administracji i strony, dla prawa finansowego — podatnicy, płatnicy itp. Podmiotowość prawa nie może być przy tym uznana za specyficznie prawną kwalifikację pojedyn- czych osób lub zespołów ludzkich, gdyż, przynajmniej w niektórych gałę- ziach prawa, podmiotowość może także przysługiwać tworom niemającym 1 Podmiot: 1. »nadrzędna część zdania nazywająca osobę, rzecz lub zjawisko, o którym się w zdaniu orzeka«; 2. »osoba aktywna, uczestnicząca w czymś«; 3. filoz. »umysł poznawczy w przeciwieństwie do przedmiotu, który jest poznawany«; 4. »osoba fizyczna lub prawna mogąca mieć prawa i obowiązki«. Tak w: http://sjp.pwn.pl O czym mówią prawnicy… 9 substratu ludzkiego […] Świat prawny jest przy tym zaludniony gęściej niż świat doświadczenia potocznego, gdyż ten sam człowiek z punktu widzenia różnych tekstów prawnych może być odmiennego rodzaju pod- miotem. Dana osoba jest w świecie prawnym kimś innym (innego rodzaju podmiotem) wtedy, gdy występuje jako kontrahent umowy sprzedaży, jako pracownik zakładu pracy, jako prezes stowarzyszenia, jako wyborca, jako świadek w sądzie”2. Ten niemal literacki opis ukazuje ważną, lecz umykającą na co dzień kwestię — być podmiotem to w istocie rzeczy posiadać każdorazowo inny zakres cech, uprawnień, obowiązków. Podmiotowość wiąże się za każdym razem z innym obrazem i inną wiedzą — wielowiekową, potężną dyscy- pliną dogmatyki karnej, cywilnej, administratywistycznej, prawa pracy, prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego itp. To także, w zależno- ści od przypadku, odmienne spojrzenie na podmiot, często wymykające się prawniczej intuicji, czego dobrym przykładem wydaje się podmiotowość w prawach człowieka. Już samo to stawia kwestie komparatystycznego oglądu podmiotowości w atrakcyjnym świetle. Do tego dodajmy obserwację, że żyjemy w czasach, w których na nie- spotykaną skalę rozwijają się nauki przyrodnicze. To zaś sprawia, że np. kategoria podmiotowości osoby fizycznej musi się zmierzyć z problemami z obszaru początku życia, jak i z obszaru identyfikacji płciowej. Postęp tech- nologiczny umożliwia myślenie w kategoriach, które jeszcze 100 lat temu przychodziły do głów jedynie pisarzom opowiadań fantastycznych. Stąd kategoria podmiot — osoba fizyczna staje się w świetle wciąż nowych fak- tów naukowych obiektem dyskusji i zwątpienia „w wyjątkowość człowieka odgradzającą go od wszelkich innych istot nieprzekraczalną granicą”3. To zaś powoduje, że z coraz większym trudem daje się wyjaśnić, a w konsekwencji utrzymać, całkowicie niejasny status prawny zwierząt, w szczególności tych, o których „ponad wszelką rozsądną wątpliwość wiadomo już, że są zdolne nie tylko do odczuwania bólu i emocji, świadomego przeżywania świata, samoświadomości, umiejętności planowania złożonych wieloetapowych przedsięwzięć, posługiwania się narzędziami i wytwarzania ich, rozmaitych form komunikacji, a także tworzenia rudymentarnych przejawów kultury, moralności i relacji normatywnych”4. Kategoria podmiotu — osoby fizycznej, wiąże się także z wyzwaniami, jakie przed prawem stawia problem możliwości tworzenia hybryd, chimer ludzko -zwierzęcych, zmuszający do rewizji myślenia o „czystej przynależ- 2 T. Gizbert -Stadnicki: Język prawny a obraz świata. W: Prawo w zmieniającym się społeczeń- stwie. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Boruckiej ‑Arctowej. Red. G. Skąpska, J. Czapska, K. Da- niel, J. Górski, K. Pałecki. Kraków 1992, s. 154—155. 3 T. Pietrzykowski: Podmiotowość prawna — uwagi teoretyczne [w tym tomie, s. 27]. 4 Ibidem, s. 27—28. 10 O czym mówią prawnicy… ności gatunkowej”, a także technologiczne osiągnięcia w zakresie cyborgi- zacji ciała ludzkiego. Stąd już tylko mały krok do innego zagadnienia, które wynika z rozwoju współczesnych technologii i wymaga dyskursu prawnego — problematyki podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji. Osoby prawne to inna kategoria, ukazująca szerokie spektrum niezwyk- le ciekawych zagadnień. Dogmatyki, które badają podmiotowość osób prawnych muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami — przykładowo warto wspomnieć o problemach związanych z coraz bardziej złożonym rynkiem, nowymi formułami aktywności gospodarczej, obrotem instrumentami finansowymi, powstawaniem nowych form wymiany i alokacji dóbr czy globalizacją tych możliwości. Wreszcie podmiotowość to także specyficzny i ważny świat mieszkań- ców tworzenia prawa i jego stosowania. Wśród podmiotów — interpretato- rów, znajdujemy różniących się interesami obywateli, ich pełnomocników, organy podejmujące decyzje w sprawie, w tym sądy, oraz przedstawicieli nauki. Podmioty te korzystają ze specyficznych narzędzi i komunikują się wedle specyficznych reguł „gry”. Konkludując, zawody prawnicze cechuje wysoka, wąska specjalizacja, zaś prawnicy zazwyczaj nie wychodzą poza swoją dziedzinę i komunikując się „na zewnątrz” tożsamą aparaturą pojęciową, mówią w istocie rzeczy o różnych bytach. Zatem rozmawiając z przedstawicielami innej prawniczej dyscypliny, używając tego samego terminu, możemy mieć na myśli całkiem różne znaczenia. Ideą publikacji, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest ukazanie tej właśnie charakterystyki prawniczego dyskursu i pokazanie, że kiedy ja mówię: „podmiot”, „podmiotowość”, wyobraźnia mojego rozmówcy może przywołać odmienny od mojego konstrukt. Publikacja jest kontynuacją pracy badawczej zapoczątkowanej udziałem pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa w XXVI Światowym Kongresie IVR, który odbył się w lipcu 2013 roku w Belo Horizonte w Brazylii i poświę- cony był tematyce Human Rights, Democracy, Rule of Law and Contemporary Challenges in Complex Societies. Jednym z głównych nurtów dyskusji była właśnie podmiotowość. Uczestnictwo w kongresie umożliwiło zbudowanie perspektywy zewnętrznej, powstałej na bazie wypowiedzi teoretyków prawa z różnych stron świata. W konsekwencji, po powrocie pojawiła się idea zbudowania perspektywy wewnętrznej — połączenia impresji na temat podmiotowości, zarysowanych przez akademików z jednego uniwersytetu. W ten oto sposób, niniejsza publikacja — będąca owocem wspólnego nauko- wego wysiłku pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego — stanowi zwieńczenie kolejnego etapu prac nad podmiotowoś- cią. Zbiór podzielony jest na dwie części: podmiotowość z perspektywy teorii prawa (tworzenia i stosowania prawa) i podmiotowość z perspektywy dogmatyk prawniczych. O czym mówią prawnicy… 11 Kończąc, pragnę złożyć podziękowanie Panu Profesorowi Zygmuntowi Toborowi za troskę i wsparcie, jakiego — jak w każdym zresztą przedsię- wzięciu — mi udzielił, a także za to, że nieprzerwanie jest dla mnie inspira- cją do podejmowania fascynujących dociekań nad tym, co naprawdę mówią ludzie, kiedy wypowiadają słowa. Agnieszka Bielska ‑Brodziak Noty o autorach Agnieszka Bielska -Brodziak, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Fi- lozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny. Ekspert prawny Sejmu RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekono- micznej w Katowicach. Autorka licznych publikacji naukowych poświęconych zagad- nieniom interpretacji prawa, która stanowi główny nurt zainteresowań badawczych. Wśród innych zainteresowań naukowych Autorki należy wymienić problematykę praw zwierząt — kontrowersje związane z ich etycznym i prawnym statusem, a także etyczne i prawne aspekty płci jako atrybutu kształtującego pozycję podmiotu prawa. Aktualnie, w ramach prac nad habilitacją, Autorka eksploruje zagadnienie leżące na styku tworze- nia i stosowania prawa (wykorzystanie materiałów z procesu legislacyjnego w wykładni prawa). Rafał Blicharz, dr hab. prof. UŚ, kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Najważniejsze publikacje: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (współautorstwo; red. M. Wierzbowski, P. Wajda, L. Sobolewski, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014), Upublicznienie spółki akcyjnej (w: 25 lat fundamentów działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. Red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda -Wydrzyńska. Katowice 2013), Instytucje prawa rynku kapitałowego (Toruń 2013), Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce (Bydgoszcz 2009), Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce (Sosnowiec 2006). Katarzyna Grotkowska, asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: prob- lematyka związana z teorią wykładni prawa oraz paternalizmem prawa. Publikacje: Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich, jako szansa na poprawę skuteczności dochodzenia roszczeń konsumenta (w: Quo vadis, arbitrażu?/Quo vadis, arbitration? Red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł. Warszawa 2013), Apteczka prawna. Lex bez łez (współ- autorstwo; red. K. Markiewicz, M. Szczocarz -Krysiak, Katowice 2014). 418 Noty o autorach Grzegorz Gorczyński, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny. Członek Zespołu ds. prawa spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Autor i współau- tor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodo- wego. Wśród licznych pól badawczych autora poczesne miejsce zajmuje problematyka podmiotów prawa (głównie spółek), zarówno w prawie merytorycznym (materialnym), procesowym, jak i w prawie prywatnym międzynarodowym. Z tego zakresu wymienić można wybrane publikacje: Spółka jawna jako podmiot prawa (Wolters-Kluwer, Warszawa 2009); Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych (red. W. Popiołek, LexisNexis, Warszawa 2014, rozdziały: 4.1., 5.1., 5.2.); Kilka uwag o tzw. zbyciu członkostwa w handlowych spółkach osobowych (na tle art. 10 k.s.h.). („Prawo Spółek” 2001, nr 7–8); Umowa spółki jawnej (w: Eu- ropeizacja prawa prywatnego. Red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar. Wolters Kluwer, Warszawa 2008, T. 1); Wspólnota mieszkaniowa – zdolność nabywania praw i obowiązków do własnego majątku (glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07) („Monitor Prawniczy” 2008, nr 16); Tortious liability of commercial partnerships and their partners in Polish law (w: Tort Law in Poland, Germany and Europe (red. B. Heiderhoff, G. Żmij. Sellier, München 2009); Wspólnota mieszkaniowa jako „jednostka organizacyjna” w rozumieniu art. 331 § 1 k.c., („Rejent” 2009, nr 2); Prawo spółek i osób praw- nych a konwencja rzymska (komentarz do konwencyjnego wyłączenia). („Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 7); Kolizyjna ocena spółek i osób prawnych w świetle prawa wspólnotowego („Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 11); W poszukiwaniu kryterium rozgraniczającego zakres zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego („Problemy Prawa Prywat- nego Międzynarodowego”, T. IV (2009); Status spółki jawnej i jej wspólników w postępowaniu cywilnym („Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 1). Mariusz Jagielski, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 roku prodziekan WPiA UŚ. Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, ochrona danych osobowych. Najważniejsze publikacje: Prezydent USA jako szef administracji (Zakamycze— Kraków 2000), Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie. (Wolters Kluwer, Warszawa 2010), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym (red. R.M. Małajny. C.H. Beck, Warszawa 2013; współautorstwo, autorstwo rozdziałów V—VII). Joanna Jagoda, dr hab., adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, prawo samo- rządu terytorialnego. Najważniejsze publikacje: Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa 2011), Gospodarka mieniem komunalnym (współautor- stwo; Warszawa 2008). Współautorka komentarzy do ustaw samorządowych, autorka artykułów zamieszczanych w czasopismach (m.in. takich jak „Samorząd Terytorialny”, „Przegląd Prawa Publicznego”, „Finanse Komunalne”) oraz w opracowaniach zbioro- wych. Marlena Jankowska, dr, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Ka- towicach. Adwokat. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii i prawie gospodarczym. Jest autorką Noty o autorach 419 wielu publikacji, z których najważniejsze to: Autor i prawo do autorstwa (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), Ghostwriting in Polish Copyright Law – a new perspective needed? (Journal of Intellectual Property Rights, New Delhi, no 2/2014). Z jej inicjatywy zapoczątkowana została seria opracowań poświęconych zagadnieniom prywatnoprawnym związanym z informacją przestrzenną: Geoinformation. Law and Practice (współred. M. Pawełczyk, Warszawa 2014), Geoinformacja. Prawo i praktyka (współred. M. Pawełczyk, Warszawa 2014) oraz AI: Law, Philosophy and Geoinformatics (współred. M. Pawełczyk, M. Kulawiak, w opracowaniu). Jej zainteresowania naukowe obecnie koncentrują się wokół geoinfor- macji. Autorka jest członkiem Rady Fundacji Ius Publicum, zarządu SILGIS, członkiem Licence Working Group przy OpenStreetMap foundation oraz ICA Commission on Location Based Services. Przygotowanie tejże publikacji było możliwe dzięki pobytowi w Instytucie Maxa Plancka w Monachium w maju 2014 roku, realizowanemu ze środ- ków dla młodych naukowców. Michał Kania, dr hab., adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, Pre- zes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (WNPPP). Autor prac z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz umów koncesji. Wybrane publikacje: Partnerstwo publiczno‑prywatne w sektorze szkolnictwa wyższego (Katowice 2015), Zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno‑prywatne, koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych (Warszawa 2014), Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji (w: Nowe typy usług w działalności gospodarczej. Red. A. Walaszek-Pyzioł, T. Długosz. War- szawa 2014), Umowa o partnerstwie publiczno‑prywatnym. Studium administracyjnoprawne (Katowice 2013). Konrad Kobyliński, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe doty- czą postaw sędziowskich, pragmatyki językowej i filozofii języka, teorii wykładni prawa oraz współczesnej filozofii politycznej. Anna Lichosik, dr, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ponadto ukończyła aplikację rad- cowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, a w szczególności w prawie rynku kapitałowego. Andrzej Matan, dr hab., adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądo- woadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka- towicach. Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa procesowego. Autor monografii: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym (Katowice 2001), Rażące naruszenie praw jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego (Warszawa 2014). Współautor monografii (wraz z G. Łaszczycą): Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym 420 Noty o autorach i podatkowym (Kraków 1999) oraz Umorzenie ogólnego postępowania administracyjnego (Kra- ków 2002). Współautor opracowania Postępowanie administracyjne ogólne (Warszawa 2003), komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego (Warszawa 2005 , 2007 i 2010), ko- mentarza Ustawy o samorządzie gminnym (red. B. Dolnicki, Warszawa 2010), komentarza do Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (red. A. Bielska -Brodziak, Warszawa 2011). Piotr Pinior, dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zaintereso- wania naukowe: prawo cywilne, prawo spółek, prawo europejskie. Najważniejsze publikacje: Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Warszawa 2013); J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior: Kodeks spółek handlowych. Komentarz (Red. J.A. Strzępka, wyd. 6, Warszawa 2013); G. Gorczyński, P. Pinior, W. Popiołek, W. Wyrzykowski, P. Zawiejski, E. Zielińska: Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych (red. W. Popiołek, Warszawa 2014); Prawo spółek (red. A. Kidyba, Warszawa 2014); P. Pinior, E. Zielińska: Europejskie tendencje w zakresie wynagradzania członków zarządów spółek akcyjnych (w: Ewolucja prawa prywatnego. Red. P. Pinior, E. Zielińska, Katowice 2014); Duty of Loyalty in Companies’ Corporate Relationships (“Law Society, Internationa Journal” 2015/1, Ivano -Frankivsk). Karolina Paluszek, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowcach. Zainteresowania naukowe: wielojęzyczność w prawie, inter- pretacja prawa. Wybrane publikacje: Die besonderheiten der österreichischen Rechtssprache (w: Comparative Legilinguistics. “International Journal for Legal Communication” 2014, vol 19, p. 27—48), Tak samo czy inaczej? — terminologia języka prawnego w Niemczech i Austrii („Monitor Prawniczy” 2014, nr 7. Dodatek specjalny), The Equal Authenticity of Official Language Versions of European Legislation in Light of their Consideration by the Court of Justice of the European Union (w: Comparative Legilinguistics. “International Journal for Legal Communication” 2014, vol. 18, p. 49—62), Wybrane problemy tłumaczenia prawniczego z perspektywy prawnika (w: Wkład w przekład. Red. A. Filipek, M. Osiecka. Kraków 2013), Tłumacz — anonimowy prawodawca? Wokół wykładni aktów prawa europejskiego (w: Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością. Red. A. Samonek. Kraków 2013). Tomasz Pietrzykowski, dr hab., prof. UŚ w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor wielu książek i artykułów poświęconych współczesnym problemom filozofii i teorii prawa, etyki, metodologii, a także prawnej ochrony zwierząt, m.in. Etyczne problemy prawa (Warszawa 2011), Etyka w administracji publicznej (wspólnie z I. Bogucką, Warszawa 2010), Podstawy prawa intertemporalnego (Warszawa 2011), Intuicja prawnicza (Warszawa 2012), Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa (Katowice 2014). Katarzyna Pokryszka, dr, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: prawo gospodarcze, zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, alterna- tywne metody rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych. Wybrane publikacje: European Economic Interest Grouping as an Opportunity for Exercising Freedom of Establishment Noty o autorach 421 for Polish Entrepreneurs in the Internal Market (in: Comparative Law in Eastern and Central Eu- rope. Eds. B, Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht. Cambridge 2013, s. 299—315), Legal Aspects of Undertaking and Conducting Business Activity by Foreign Entrepreneurs in Poland after the Implementation of the “Services Directive” (w: Free Movement of Goods and Persons across the Polish — Czech — Slovak Borders. Legal Differences and Similarities. Katowice 2012, s. 180—190), Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (w: Publiczne prawo gospo- darcze. Zarys wykładu. Red. R. Blicharz. Warszawa 2015, s. 19—111), Administracyjnoprawne przywileje fundacji użyteczności publicznej. Wybrane problemy prawne („Monitor Prawniczy” 2014, nr 9, s. 464—472); New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration — Selected Issues (“Silesian Journal of Legal Studies” Katowice 2009, vol. 1, s. 68—75). Lidia Rodak, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu w Gan- dawie, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka filozofii oraz prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz LLM w European Academy of Legal Theory w Brukseli. Zainteresowania naukowe: zagadnienia obiektywnosci i subiektywnosci w prawie, w szczególności feministyczna jurysprudencja oraz estetyka prawa. Wybrane publikacje z ostatnich lat: Diverse Narrative of Legal Objectivity (eds. V. Breda, L. Rodak, Peter Lang Publisher), Objective interpretation as conforming interpretation (Oñati Socio-Legal Series, v. 1, n. 9 – Autonomy and Heteronomy of the Judiciary in Europe, ISSN: 2079–5971 , p. 1–11. Oñati, 2011), Conforming intepretation: a case study of Polish Jurisprudence (współpr. A. Bielska-Brodziak, w: Free movement of goods and persons across the Polish – Czech – Slovak borders: legal differences and similarities. Katowice 2012, s. 40–48), Objectivity of Legal Facts from Semantic Point of View (“Studies in Logic, Grammar and Rheoric” 2012, No (28) 41, p. 127–147), Pamięciowa nauka prawa. W po- szukiwaniu straconego czasu (wspólpr. M. Kiełb, „Prawo i Więź” 2013, nr 2, s. 72–86), Are we all feminist now? Wyzwania ze strony Feministycznej Jurysprudencji wobec Tradycyjnej teorii prawa („Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR)” 2014, nr 1 (8), czerwiec, Wolters Kluwer, s. 67–77), Dekonstrukcja podmiotu według feministycznej jurysprudencji („Przegląd Prawa i Administracji”. Tom: Postanalityczna filozofia prawa. Wrocław 2015). Tomasz Szczygieł, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W latach 2011–2014 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim. Wpisany na listę adwoka- tów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Zainteresowania naukowe: historia wojskowego prawa karnego procesowego. Wybrane publikacje Wojskowe postępowanie karne 1815‑1920 (w: System prawa karnego procesowego. T. 1. Cz. 1: Zagadnienia ogólne. Red. P. Hofmański. Lexis Nexis 2013), Zakaz reformationis in peius w wojskowym postępowaniu karnym II RP („Z Dziejów Prawa”. T. 6 (14). Katowice 2013), Obrońcy w sądownictwie wojskowym II Rzeczypospolitej („Z Dziejów Prawa”. T. 7 (15). Katowice 2014), Wojskowy wy- miar sprawiedliwości II RP wobec działalności komunistycznej w armii — tzw. smutne procesy („Z Dziejów Prawa”. T. 7 (15). Katowice 2014). Sławomir Tkacz, dr hab., adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską Klauzula sprawiedliwość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, która otrzymała pierwszą nagrodę w XXXVII 422 Noty o autorach Konkursie organizowanym przez „Państwo i Prawo”. 24 marca 2015 r. uzyskał sto- pień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii). Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów, w większości z zakresu filozofii analitycznej oraz dotyczących teoretycznych zagadnień dogmatyki prawa i praktyki prawniczej. Współautor komentarzy do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa oraz do ustawy nowelizującej przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W latach 2003—2006 odbył aplikację prokurator- ską. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007 roku pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Aleksandra Wentkowska, dr, adiunkt w Katedrze Filozofii Europejskiej Instytutu Eu- ropeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Oby- watelskich w Katowicach, stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, Instytutu Europejskiego we Florencji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w Hadze, Uniwersy- tetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych, krajowych i międzynarodowych (m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International Law Moot Court Competition w Hadze). W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, w Niemczech, w Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie. Autorka ponad 80 publikacji naukowych, redaktor lokalnych i międzynarodowych zeszytów europejskich. Mateusz Zeifert, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: prawo jako zjawisko językowe oraz problemy wykładni prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii językowych, w tym gramatycznych. Publikacje: Reguły gramatyki jako argument w sądowej interpretacji prawa (w: Sądowe stosowanie prawa. Red. B. Dolnicki. Katowice 2014), Argument ze zdrowego rozsądku w orzecznictwie sądowym (w: Refleksyjność w prawie. Inspiracje. Red. J. Karczewski, M. Żuralska. Warszawa 2015). Redakcja i projekt okładki Aleksandra Gaździcka Redakcja techniczny Małgorzata Pleśniar Korekta Sabina Stencel Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑8012‑439‑4 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑440‑0 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 26,5. Ark. wyd. 35,0. Papier Alto 80 g Cena 50 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek O c z y m m ó w i ą p r a w n m ó w i ą c o p o d m i o t o w o ś c i i c y , O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości C M Y CM MY CY CMY K 5 8012-440-0 55
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: