Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 002736 22446433 na godz. na dobę w sumie
O kwantach i smokach - ebook/pdf
O kwantach i smokach - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1760-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> fizyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zebrane w jednym tomie teksty pochodzące z czasopisma Delta stanowią znakomity przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki. Zarówno zagadnienia klasyczne, jak i najnowsze osiągnięcia i teorie opisywane są w formie przystępnej, a jednocześnie unikającej zbyt daleko idących uproszczeń.

Jest to już druga publikacja WUW (po O twierdzeniach i hipotezach. Matematyka według Delty) czerpiąca z niezwykle bogatego źródła, jakim jest wychodzący od z górą 40 lat miesięcznik przybliżający osiągnięcia matematyki, fizyki, astronomii i informatyki. Chociaż fizyka rozwija się w ostatnich dziesięcioleciach bardzo szybko, jej fundamenty nie zmieniły się znacząco. Dlatego w książce można znaleźć obok artykułów z ostatnich lat nawet te sprzed lat kilkunastu czy kilkudziesięciu. Książka adresowana jest do miłośników nauk przyrodniczych w każdym wieku.

Obserwując postęp technologiczny, można by przypuszczać, że w przeciwieństwie do ''niezmiennej'' matematyki artykuły z fizyki sprzed 40 lat całkowicie straciły swoją aktualność i książka może mieć wymiar jedynie historyczny. Przypuszczenie to jest błędne – fizyka do dzisiaj wspiera się na dwóch największych, fundamentalnych teoriach: ogólnej teorii względności Einsteina i mechanice kwantowej. Obydwie powstały przed pierwszym numerem Delty. Teoria względności, sformułowana w 1915 roku, opisująca wszystkie znane nam zjawiska związane z grawitacją, zyskała niedawno kolejne potwierdzenie w postaci odkrycia fal grawitacyjnych. Mechanika kwantowa, której emanacją opisującą wszystkie oddziaływania oprócz grawitacji jest powstały 50 lat temu Model Standardowy, dopiero kilka lat temu zyskała doświadczalne potwierdzenie ostatniego ''brakującego ogniwa'' tej teorii, czyli cząstki Higgsa.
Ze Wstępu

******

On Quanta and Dragons. Physics According to Delta

A collection of accessible, but at the same time avoiding oversimplifications, articles from the Delta journal, providing an excellent overview on the most important issues in contemporary physics, concerning both classical and the latest achievements and theories.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Co to znaczy „zrozumieć” w fizyce? Kwiecień 1981 Grzegorz BIAŁKOWSKI W fizyce spotykamy dwa główne rodzaje pytań, podobnie zresztą jak we wszystkich chyba naukach przyrodniczych, a może i społeczno– humanistycznych. Po pierwsze, chodzi o to, aby, mówiąc skrótowo, zrozumieć „jak”. Odpowiadając na pytanie „jak?”, staramy się jak najlepiej, najdokładniej, najściślej ustalić fakty. Chcemy przeanalizo- wać w najdrobniejszych szczegółach przebieg zjawiska, znaleźć jego opis ilościowy, sformułować zależności między wielkościami, które je charakteryzują. Odpowiadając na pytanie „dlaczego?”, staramy się odgadnąć przyczyny, które sprawiają, że zjawisko w ogóle występu- je i że ma taki a nie inny przebieg. Zasadniczo formułowaniem od- powiedzi na pytanie „jak?” zajmuje się fizyka doświadczalna (choć niekoniecznie fizycy doświadczalni!), a na pytanie „dlaczego?” – fizy- ka teoretyczna (z podobnym zastrzeżeniem). Błędem byłoby jednak sądzić, że pytania te są rozdzielne i że można je stawiać niezależnie, nawet – pytanie pierwsze w stosunku do drugiego. W rzeczywistości bowiem, obserwując przebieg zjawiska, nie je- steśmy w stanie śledzić wszystkich cech obiektów biorących udział w procesie. Musimy więc zwrócić uwagę tylko na niektóre z tych cech. Na które? Na to pytanie wstępnej odpowiedzi możemy ocze- kiwać właśnie od teorii fizycznej, która zawiera jakieś oczekiwania w stosunku do badanego zjawiska. Ta ścisła symbioza elementu teo- retycznego i doświadczalnego sprawia, że w ogóle trudno jest mówić w fizyce o „czystym” fakcie eksperymentalnym, gdyż każdy wynik pomiaru widzimy zawsze przez pryzmat teorii – dobrej lub złej. Tym silniej zaznacza się współżycie teorii z doświadczeniem przy pytaniach „dlaczego?”. Nie możemy spekulować, jaka jest „natura rzeczywistości”, nie dysponując danymi eksperymentalnymi, najle- piej – liczbowymi. I dopiero mając te dane, możemy szukać odpowie- dzi na pytanie „dlaczego?” Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest jednoznacznie określona przez dane eksperymentalne. Zawsze mamy możliwość podania nie jednej, lecz wielu teoretycznych interpretacji faktów eksperymentalnych. Wyboru dokonujemy, kierując się kryte- riami pozornie luźnymi i mało precyzyjnymi – jak kryterium prosto- ty, oszczędności, ogólności czy piękna. W rzeczywistości, stosując te kryteria w praktyce, docieramy do wyjaśnień poprawnych, potwier- dzanych potem przez inne, nowe doświadczenia. 10 Grzegorz Białkowski Rozumieć „dlaczego” znaczy więc znać wyjaśnienie faktów zgodne z naszymi potrzebami umysłowymi, a nawet estetycznymi. Nigdy nie jest to jednak wyjaśnienie ostateczne. Wyjaśnienie ostateczne chyba nie istnieje. Każde wyjaśnienie stwierdza bowiem, że w Przyrodzie istnieje taka czy inna prawidło- wość. Ale dlaczego? Dlaczego ta prawidłowość się pojawia? Czy nie ma ona jakichś jeszcze głębszych przyczyn i motywacji? Na pewno ma, warto ich szukać. I tak dochodzimy do nowego etapu badań, na którym nasze wczorajsze wyjaśnienie staje się samo faktem wymaga- jącym wyjaśnienia. Rola fizyki w poszukiwaniu wyjaśnień jest szczególnie duża. Za- uważmy, że jeśli zadamy jakiekolwiek pytanie „dlaczego?” w obrębie którejś z nauk przyrodniczych, znajdziemy na nie odpowiedź, zapyta- my o „dlaczego” dla tego wyjaśnienia, i tak dalej, to w pewnej chwili nasze pytanie „dlaczego?” stanie się pytaniem z zakresu fizyki. Na tym właśnie polega fundamentalna rola fizyki w świecie nauk przy- rodniczych. Ona i tylko ona sama może dostarczyć sobie odpowiedzi na wszystkie swoje pytania; inne nauki muszą natomiast zawsze z niej korzystać, nie rezygnując ze swoistości metod i pojęć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: