Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002533 22607363 na godz. na dobę w sumie
O marzeniu sennym - ebook/pdf
O marzeniu sennym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-58-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: >> >>
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
„O marzeniu sennym” to jedno z pierwszych dzieł Freuda, które można nazwać rewolucyjnymi. W przeciwieństwie do poprzedników zajmujących się zjawiskiem snu Freud nadał mu kontekst psychologiczny, zagłębiając się w obszary podświadomości, o jakich nie śniło się wcześniejszym badaczom. Na podstawie doświadczeń podczas pracy z pacjentami, wyznającymi swoje niepokoje na słynnej kozetce w wiedeńskim gabinecie, a także na przykładzie treści własnych snów, Freud ukazał zależność między marzeniami sennymi a naszym ukrytym życiem psychicznym. I właśnie ujawnienie dna pełnego niechcianych, wypartych treści przyniosło szeroki rozgłos jego teorii, tworząc podwaliny jednego z głównych filarów współczesnej wiedzy psychologicznej. Zygmunt Freud, właściwie Siegmund Freud, (1856-1939) otrzymał imię prawdopodobnie na cześć trzech polskich królów: Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Zygmunta III Wazy, bo za czasów ich panowania rodzina Freudów w wyniku prześladowań Żydów w Kolonii przeniosła się do Polski i Litwy. Z kolei rodzice czteroletniego Zygmunta zdecydowali o przeprowadzce do Wiednia, gdzie po latach poruszony rozprawą Goethego „Natura” młody Freud zaczął studiować medycynę, a później prowadzić praktykę lekarską. Krąg jego zainteresowań był bardzo szeroki, badał m.in. przyczyny histerii i działanie kokainy, sformułował teorię podświadomych popędów. On jako pierwszy poddał analizie ludzką podświadomość, która jako tajemniczy obszar stała się siłą nośną jego poglądów i przyniosła mu sławę. Uważany jest za ojca psychoanalizy.

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ฀ M Y Ś L I ฀ S P O Ł E C Z N E J O marzeniu O marzeniu SENNYM SENNYM Zygmunt Freud O marzeniu SENNYM O marzeniu SENNYM Zygmunt฀Freud Tłumaczyła฀Beata฀Rank Jirafa Roja Warszawa 2010 © Copyright by Jirafa Roja, 2010 © Copyright for translation by Beata Rank Published by agreement with The Estate of Beata Rank Tytuł oryginału: „Uber den Traum” Adaptacja na podstawie przekładu Beaty Rank, w oparciu o wydanie Polskiej Biblioteki Psychoanalitycznej, Lipsk 1923. Redakcja: Piotr Kitrasiewicz Korekta: Sylwia Mroczek-Zawadzka Opracowanie graficzne serii: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Zdjęcia na okładce: Fabrizio Argonauta | Dreamstime.com Iryna Moroz | Dreamstime.com Zdjęcie Zygmunta Freuda: Max Halberstadt Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Druk i oprawa: Drukarnia Narodowa S.A. ISBN 978-83-61154-58-7 Wydanie I Warszawa 2010 Spis฀treści Wstęp.฀Piotr฀Kitrasiewicz ฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ 5 O฀marzeniu฀sennym.฀Zygmunt฀Freud฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .21 Wstęp Rewolucjonista฀ze฀świata฀snu Praca,฀którą฀Czytelnik฀otrzymuje,฀jest฀jedną฀z฀wcze- śniejszych฀rozpraw฀Zygmunta฀Freuda,฀zawierającą฀jego฀ podstawowe฀poglądy฀dotyczące฀interpretacji฀snu.฀Po- wstała฀na฀przełomie฀XIX฀i฀XX฀wieku,฀w฀płodnym฀dla฀ autora฀okresie฀intelektualnym,฀gdy฀jego฀wynikające฀ z฀pracy฀z฀pacjentami฀doświadczenie฀przynosiło฀pierw- sze฀owoce฀w฀postaci฀rozpraw฀i฀publikacji฀wprowadzają- cych฀nowe฀spojrzenie฀na฀ludzką฀psychikę.฀Najbardziej฀ odkrywczym฀dziełem฀tego฀pierwszego฀okresu฀działal- ności฀Freuda฀jest฀właśnie฀„O฀marzeniu฀sennym”.฀Póź- niejszy฀twórca฀„Wstępu฀do฀psychoanalizy”฀sformuło- wał฀w฀nim฀swoje฀poglądy฀dotyczące฀marzenia฀sennego,฀ także฀jego฀powiązań฀z฀dniem฀poprzedzającym฀sen฀oraz฀ z฀zalegającymi฀w฀ludzkiej฀podświadomości฀treściami฀ wypartymi.฀Nie฀było฀to฀jednak฀dzieło฀pionierskie.฀Bada- nia฀nad฀zjawiskiem฀snu฀podjęto฀w฀Niemczech฀i฀Austrii฀ 8 Zygmunt฀Freud w฀latach฀70.฀XIX฀w.,฀ale฀nie฀doprowadziły฀one฀do฀głę- bokich฀wniosków฀o฀charakterze฀psychologicznym,฀ich฀ autorzy฀koncentrowali฀się฀na฀stawianiu฀tez฀ogranicza- jących฀się฀do฀mechanizmów฀niemal฀wyłącznie฀fizjolo- gicznych.฀Rozprawa฀Freuda฀powstała฀w฀okresie,฀kie- dy฀dokonał฀on฀syntezy฀swoich฀ówczesnych฀wniosków฀ dotyczących฀badań฀nad฀nerwicą฀histeryczną฀i฀nerwi- cą฀natręctw฀oraz฀wypracował฀klucz฀do฀interpretacji฀ marzeń฀sennych฀jako฀źródła฀wiedzy฀o฀ludzkim฀wnę- trzu฀pozwalających฀na฀zrozumienie฀chorego,฀a฀przez฀ to฀i฀przyniesienie฀mu฀ulgi.฀Zdaniem฀badacza฀sen฀był฀ odbiciem฀wewnętrznych฀konfliktów฀ludzkiej฀duszy,฀ także฀tej฀zamkniętej฀w฀okrutnym฀świecie฀dręczących฀ objawów฀nerwicowych฀(nie฀mówiąc฀o฀zespołach฀uro- jeniowych฀i฀halucynacyjnych,฀którymi฀jednak฀nie฀zaj- mował฀się฀w฀swojej฀prywatnej฀praktyce฀terapeutycznej)฀ i฀jako฀taki฀stanowił฀punkt฀wyjścia฀do฀zrozumienia฀ca- łego฀ludzkiego฀wnętrza.฀I฀chociaż฀rozprawa฀Freuda฀nie฀ była฀pionierska,฀to฀na฀pewno฀okazała฀się฀rewolucyjna,฀ bo฀autor฀wytyczył฀w฀niej฀—฀nota฀bene฀w฀mało฀skrom- ny฀sposób฀—฀nowe฀drogi฀w฀rozumieniu฀snu฀wraz฀z฀je- go฀nieograniczonymi฀możliwościami฀poznawczymi.฀ Rozprawa฀„O฀marzeniu฀sennym”฀stanowiła฀już฀więc฀ zasadniczy,฀aczkolwiek฀nie฀do฀końca฀jeszcze฀sprecyzo- wany฀przełom.฀Autor฀wyczuwał฀w฀niej฀raczej,฀aniżeli฀ Wstęp 9 formułował,฀swoje฀podstawowe฀odkrycia,฀które฀skon- kretyzuje฀kilka฀lat฀później.฀Nie฀posługiwał฀się฀jeszcze฀ pojęciami,฀które฀po฀latach฀na฀trwałe฀wejdą฀do฀kano- nu฀współczesnej฀psychologii,฀takimi฀jak฀„id”,฀„ego”฀czy฀ „superego”.฀Nie฀posługiwał฀się฀nimi฀jeszcze,฀ale฀już฀je฀ rozumiał.฀Wyczuwał฀i฀potrafi฀opisać฀konflikt฀między฀ trzema฀dominującymi฀w฀ludzkiej฀psychice฀pierwiast- kami:฀podświadomością,฀świadomością฀i฀cenzorem.฀ Odkrywał฀je฀stopniowo,฀zagłębiając฀się฀w฀marzenia฀ senne฀swoich฀pacjentów฀i฀wyciągając฀z฀nich฀wnioski฀ interpretacyjne. A฀wnioski฀te,฀w฀pierwszej฀połowie฀prezentowanej฀ rozprawy,฀nie฀są฀bynajmniej฀tak฀bardzo฀kontrowersyj- ne.฀Dotyczą฀spraw฀poza฀seksualnych฀—฀przeniesień,฀ zagęszczeń฀i฀symbolicznych฀przedstawień฀sennych฀ związanych฀z฀oczekiwaniami,฀niespełnionymi฀pra- gnieniami,฀miłością฀własną. Oto฀kilka฀przykładów฀snów฀zebranych฀u฀dzieci.฀ Dziewczynka฀19-miesięczna,฀która฀przez฀przeciąg฀dnia฀ nie฀dostaje฀nic฀do฀jedzenia,฀ponieważ฀rano฀wymioto- wała฀—฀jak฀utrzymuje฀niania฀—฀z฀powodu฀przejedze- nia฀się฀poziomkami.฀W฀noc฀następującą฀po฀tym฀post- nym฀dniu฀wykrzykuje฀ze฀snu฀swe฀imię฀i฀następujące฀ słowa:฀„poziomki,฀borówki,฀jajecznica…”.฀Śni฀więc,฀że฀ je,฀a฀z฀menu฀podkreśla฀właśnie฀te฀potrawy,฀których,฀
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O marzeniu sennym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: