Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 006293 22576239 na godz. na dobę w sumie
O obrotach ciał niebieskich - ebook/pdf
O obrotach ciał niebieskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-13-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dzieło wybitnego polskiego astronoma do 1835 roku figurowało w indeksie ksiąg zakazanych przez Watykan. Heliocentryczna koncepcja budowy Układu Słonecznego wstrząsnęła ówczesnym światem. Wydanie, które obecnie przekazujemy Czytelnikowi zostało uwspółcześnione i opatrzone przypisami, jednocześnie jednak zachowaliśmy piękno i prostotę wywodu opartego przede na logicznym rozumowaniu. Zamieszczamy też krótki szkic 'Zarys nowego mechanizmu świata i ruchów ciał niebieskich'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O฀obrotach฀ciał NIEBIESKICH O฀obrotach฀ciał NIEBIESKICH Mikołaj฀Kopernik Tłumaczył฀Jan฀Baranowski Jirafa Roja Warszawa 2009 © Copyright by Jirafa Roja, 2009 Tytuł oryginału: „De revolutionibus orbium coelestium” Adaptacja na podstawie tłumaczenia z łaciny Jana Baranowskiego Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Adrian Sinkowski Opracowanie graficzne serii: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Zdjęcie na okładce: Barun Patro | Dreamstime.com Arogant | Dreamstime.com Łamanie: Tatsu tatsu@tatsu.pl Druk i oprawa: Fabryka Druku Sp. z o.o. | www.fabrykadruku.pl ISBN 978-83-61154-40-2 Wydanie III Warszawa 2009 Spis฀treści Wstęp฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. 7 Zarys฀nowego฀mechanizmu฀świata฀ i฀ruchów฀ciał฀niebieskich฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. 23 O฀obrotach฀ciał฀niebieskich฀฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 39 Przedmowa฀do฀ksiąg฀o฀obrotach฀ciał฀niebieskich฀฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 41 Przedmowa฀autora฀฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 51 Rozdział฀I฀ Świat฀jest฀kulisty฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. 55 Rozdział฀II฀ Ziemia฀jest฀także฀kulista ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. 56 Rozdział฀III฀ Jakim฀sposobem฀ziemia฀sucha฀ wraz฀z฀wodą฀jedną฀kulę฀tworzy?฀฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 59 Rozdział฀IV฀ Ruch฀ciał฀niebieskich฀jest฀jednostajny,฀ kołowy,฀nieustający฀albo฀z฀kołowych฀ruchów฀złożony.฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 63 Rozdział฀V฀ Czy฀Ziemi฀przysługuje฀ruch฀kołowy,฀ a฀także฀o฀jej฀miejscu฀w฀przestrzeni฀฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 66 Rozdział฀VI฀ Niezmierna฀rozległość฀nieba฀ w฀porównaniu฀z฀rozmiarami฀Ziemi ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀70 Rozdział฀VII฀ Przyczyny฀mniemania฀starożytnych,฀ że฀Ziemia฀jestnieruchoma฀w฀środku฀świata.฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 75 Rozdział฀VIII฀ Rozbiór฀powyższych฀dowodów฀ oraz฀ich฀niedostateczność฀ ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀78 Rozdział฀IX฀ Czy฀można฀by฀Ziemi฀przyznać฀ więcej฀ruchów฀oraz฀o฀środku฀świata.฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 85 Rozdział฀X฀ Kolejność฀ciał฀niebieskich.฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ .฀ 87 Rozdział฀XI฀ Rozważanie฀trojakiego฀ruchu฀Ziemi ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. ฀. 98 Wstęp Astronom฀i฀jego฀czasy Ludzie฀słuchają฀improwizowanego฀astrologa,฀który฀za฀ wszelką฀cenę฀chce฀udowodnić,฀że฀to฀nie฀niebo฀się฀kręci,฀ lecz฀ziemia.฀Aby฀wystawić฀na฀pokaz฀inteligencję,฀wy- starczy฀coś฀wymyślić฀i฀podać฀to฀jako฀pewnik.฀Ów฀Ko- pernik,฀w฀swojej฀głupocie,฀chce฀zburzyć฀wszystkie฀za- sady฀astronomii.฀W฀Piśmie฀Świętym฀czytamy฀bowiem,฀ że฀Jozue฀nakazał฀zatrzymać฀się฀Słońcu,฀a฀nie฀Ziemi1. Takie฀słowa฀wypowiedział฀o฀teorii฀heliocentrycznej฀ Mikołaja฀Kopernika฀przywódca฀niemieckich฀protestan- tów,฀Martin฀Luter.฀Niepotwierdzona฀wiadomość฀głosiła฀ jakoby฀kazał฀on฀sporządzić฀kukłę฀wyobrażającą฀Koper- nika,฀a฀potem฀publicznie฀ją฀spalić฀z฀napisem฀—฀„Głupi฀ Sarmata”.฀Było฀to฀jeszcze฀za฀życia฀fromborskiego฀astro- 1.฀ Za:฀Vittorio฀Messori฀„Czarne฀karty฀Kościoła”,฀Księgarnia฀Św.฀ Jacka,฀Katowice฀2002. 8 O฀ObrOtach฀ciał฀niebieskich noma฀i฀przed฀opublikowaniem฀jego฀życiowego฀dzieła฀ „O฀obrotach฀ciał฀niebieskich”.฀Poglądy฀Kopernika฀na฀ system฀słoneczny฀stopniowo฀stawały฀się฀znane฀już฀od฀ 1514฀roku.฀Wtedy฀to฀przystąpił฀on฀do฀pracy฀nad฀swoim฀ dziełem,฀a฀jego฀założenia฀zredagował฀w฀rękopisie฀—฀od- powiedniku฀dzisiejszego฀konspektu.฀Zawartość฀treścio- wa฀tego฀rękopisu฀zdobywała฀sobie฀powolną,฀lecz฀coraz฀ większą฀sławę.฀Wiadomość฀o฀tym฀dziele฀i฀jego฀autorze฀ przekazywali฀zazwyczaj฀goście฀astronoma฀oraz฀adresaci฀ jego฀korespondencji.฀Gwałtowna฀reakcja฀Lutra฀nie฀była฀ odosobniona฀w฀tamtych฀czasach฀i฀co฀ciekawe฀pochodziła฀ od฀czołowego฀reformatora฀religijnego,฀przeciwnika฀pa- pieża,฀a฀nie฀z฀kręgów฀watykańskich.฀Kościół฀katolicki฀ przez฀stosunkowo฀długi฀czas฀zachowywał฀powściągli- wość฀wobec฀ksiąg฀kopernikańskich฀i฀dopiero฀zajął฀sta- nowisko฀w฀73฀lata฀po฀ich฀opublikowaniu.฀Zanim฀to฀jed- nak฀nastąpiło,฀ataki฀na฀autora฀pochodziły฀z฀innych฀sfer.฀ Wyśmiewały฀go฀osoby฀jak฀najbardziej฀świeckie฀i฀głównie฀ z฀kręgów฀niemieckojęzycznych,฀na฀przykład฀komedianci฀ jarmarcznego฀teatru฀w฀pruskim฀Elblągu฀i฀anonimowi฀ autorzy฀rozmaitych฀prześmiewczych฀broszur.฀Podobną฀ opinię,฀co฀Luter฀wyartykułował฀jego฀bliski฀współpracow- nik฀Filip฀Melanchton2,฀a฀brzmiała฀ona฀tak:฀Niektórzy฀ 2.฀ Filip฀Melanchton฀(1497-1560),฀reformator฀religijny,฀współ- pracownik฀Martina฀Lutra,฀profesor฀uniwersytetu฀w฀Wittenberdze.฀ Autor฀m.in.฀traktatu฀„O฀władzy฀i฀prymacie฀papieża”. Wstęp 9 sądzą,฀że฀to฀znakomite฀wypracować฀rzecz฀tak฀absurdal- ną,฀jak฀ów฀sarmacki฀astronom,฀który฀porusza฀Ziemię฀ i฀zatrzymuje฀Słońce.฀Zaiste,฀mądrzy฀władcy฀powinni฀po- wściągnąć฀utalentowaną฀lekkomyślność3.฀Negatywnie฀ o฀teorii฀Kopernika฀wypowiedział฀się฀astronom฀duński฀ Tycho฀de฀Brache4,฀chociaż฀zamanifestował฀—฀w฀rozpra- wach฀i฀wierszach฀—฀podziw฀dla฀umysłu฀i฀wszechstron- ności฀warmińskiego฀uczonego. Spór฀o฀pochodzenie Mikołaj฀Kopernik฀urodził฀się฀w฀Toruniu฀w฀1473฀roku฀ja- ko฀syn฀Mikołaja,฀nieźle฀prosperującego฀kupca,฀i฀matki฀ Barbary฀z฀domu฀von฀Watzenrode.฀Matka฀była฀prawdo- podobnie฀Niemką฀pochodzącą฀chyba฀z฀Westfalii,฀ojciec฀ natomiast฀pochodził฀ze฀śląskiej฀wsi฀Koperniki,฀której฀ nazwę฀niektórzy฀upatrują฀w฀rzeczowniku฀„koper”.฀Są฀ tacy,฀którzy฀twierdzą,฀że฀oboje฀rodzice฀przyszłego฀astro- noma฀byli฀niemieckimi฀kolonistami.฀Istnieją฀również฀ 3.฀ Cytat฀za:฀www.frombork.art.pl. 4.฀ Tycho฀Brahe฀(1546-1601),฀duński฀astronom,฀konstruktor฀ pierwszego฀nowożytnego฀instrumentarium฀astronomicznego฀epo- ki฀przedteleskopowej.฀Wykonał฀wiele฀jak฀na฀tamte฀czasy฀precyzyj- nych฀obserwacji,฀które฀umożliwiły฀Janowi฀Keplerowi฀potwierdzenie฀ teorii฀heliocentrycznej฀Kopernika.฀Sam฀odkrył฀m.in.฀pięć฀komet,฀ sformułował฀także฀koncepcję฀budowy฀Układu฀Słonecznego,฀ale฀ o฀charakterze฀geocentrycznym. 10 O฀ObrOtach฀ciał฀niebieskich poglądy,฀że฀ojciec฀był฀Polakiem.฀Oczywiście฀wielu฀jest฀ takich,฀którzy฀obsesyjnie฀trzymają฀się฀wersji฀o฀polskiej฀ krwi฀Kopernika฀ze฀strony฀obojga฀rodziców,฀co฀wydaje฀ się฀z฀punktu฀widzenia฀dzisiejszej฀wiedzy฀absolutnie฀nie฀ do฀przyjęcia.฀Gdyby฀udało฀się฀udowodnić,฀że฀astronom฀ był฀pochodzenia฀polsko-niemieckiego฀położyłoby฀to฀za- pewne฀kres฀trwającemu฀od฀dawna฀sporowi฀między฀Po- lakami฀a฀Niemcami,฀dotyczącemu฀przynależności฀na- rodowej฀Kopernika.฀ Rodzinne฀miasto฀Kopernika,฀Toruń,฀założyli฀Krzyża- cy฀w฀1230฀roku,฀a฀w฀skład฀Królestwa฀Polskiego฀wszedł฀on฀ w฀1466฀roku฀razem฀z฀Prusami฀Książęcymi.฀Przeważała฀ w฀nim฀ludność฀niemieckojęzyczna:฀Prusacy฀i฀przybysze฀ z฀Niemiec.฀Byli฀także฀i฀polscy฀osadnicy฀z฀Królestwa.฀Za- nim฀miasto฀weszło฀do฀państwa฀polskiego,฀ludność฀mia- sta฀zbrojnie฀zamanifestowała฀niechęć฀do฀krzyżackich฀ władców฀w฀1454฀roku,฀kiedy฀doszło฀do฀wystąpień฀prze- ciwko฀Zakonowi,฀a฀nawet฀do฀zniszczenia฀zamku฀krzy- żackiego.฀Nie฀ma฀wątpliwości฀—฀Torunianie฀woleli฀przy- należność฀do฀państwa฀polskiego฀niż฀krzyżackiego.฀Nie฀ wiadomo฀kim฀czuł฀się฀Kopernik:฀Polakiem฀czy฀Niem- cem,฀ale฀jedno฀jest฀pewne฀—฀miał฀świadomość฀swojej฀ przynależności฀do฀Królestwa฀Polskiego฀i฀dawał฀temu฀ wyraz฀w฀publicznej฀działalności,฀organizując฀chociażby฀ obronę฀Olsztyna฀przed฀wojskami฀krzyżackimi.฀Zresztą฀ już฀jego฀wuj฀i฀protektor,฀choleryczny฀biskup฀warmiński฀
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O obrotach ciał niebieskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: