Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 004170 24092034 na godz. na dobę w sumie
O śmierci, seksie i metodzie in vitro - ebook/pdf
O śmierci, seksie i metodzie in vitro - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-1561-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorka podnosi w swej książce trudne i złożone zagadnienia płci i rozmnażania, w tym in vitro, szczególnie widoczne w dyskursie społecznym po roku 1989 w Polsce. Pojawiają się nowe prądy naukowe, idee, nowe technologie reprodukcyjne i reprogenetyka, generujące pluralizm aksjonormatywny, pozwalający na prezentowanie i ścieranie się ze sobą różnorakich stanowisk.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

: a c e o p l s a t i s r e v n u i l . p m o c s a t i . i s r e v n u w w w . Profesor Zdzisława Piątek podnosi w swej książce trudne i złożone zagadnienia płci i rozmnażania, w tym in vitro, szczególnie widoczne w dyskursie społecznym po roku 1989 w Polsce. Pojawiają się nowe prądy naukowe, idee, nowe technologie reprodukcyjne i reprogenetyka, generu- jące pluralizm aksjonormatywny, pozwalający na prezento- wanie i ścieranie się ze sobą różnorakich stanowisk. Autorka daje czytelnikowi możliwość zapoznania się z per- fekcyjnie stworzonym continuum analizy zagadnień, osa- dzonej na najnowszej wiedzy biologicznej. Wychodzi od ewolucyjnych poglądów na powstanie życia, popędu do reprodukcji, roli płci i rozmnażania płciowego, doboru płcio- wego a także roli kultury, powstania ludzkiego umysłu w na- znaczaniu tych zjawisk, by skoncentrować się zasadniczo na zapłodnieniu in vitro; [...] podkreśla, iż przeniesienie człowieka w świat kultury sprawiło, iż ma on niewiele wspól- nego z biologiczną naturą. W kulturze biologiczne procesy śmierci i rozmnażania ulegają głębokiej transformacji. (z recenzji prof. dr hab. Krystyny Slany) o r t i v n i e i z d o t e m i e i s k e s , i c r e i m ś o i k e t ą P a w ła s i z d Z 38,00 zł z VAT ISBN 97883-242-1319-1 www.universitas.com.pl 9 788324 213191 Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Zdzisława Piątek, emerytowany profesor w Insty- tucie Filozofii UJ. W latach 1956-1962 ukończyła studia na dwóch wydziałach Uniwersytetu War- szawskiego, studiując równolegle na Wydziale Biologii i na Wydziale Filozofii. Prowadziła badania w dziedzinie szeroko rozumianej filozofii przyrody, oraz w dziedzinie naturalistycznie zorientowanej filozofii człowieka. Jej najważniejsze publikacje to: Filozoficzne podstawy języka A.N. Chomsky’ego: koncepcja gramatyki; Aspekty antropocentryzmu; Etyka środowiskowa; Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie; Ekofilozofia; Pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury, a także popularnonaukowe opracowanie Biologia wobec płci i seksu. Jest autorką ponad stu arty- kułów naukowych opublikowanych w czasopis- mach i wydawnictwach zbiorowych w kraju i za- granicą. Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań, dziś jest bliżej pełnego zrozumienia świata, niż filozofia, która zawsze miała takie aspiracje. Martin Moskovits, Czy nauka jest dobra Przedmowa Krótka rozprawa O śmierci, seksie i metodzie zapłodnienia in vitro może być potraktowana jako kontynuacja rozważań za- wartych we wcześniejszym opracowaniu Pawi ogon, czyli o bio- logicznych uwarunkowaniach kultury. Tym, co je łączy, jest wy- korzystanie wiedzy zgromadzonej w dziedzinie nauk przyrod- niczych do wyjaśniania ważnych kwestii filozoficznych. Sądzę, że potencjalnym czytelnikom winna jestem wyja- śnienie, a może nawet usprawiedliwienie, dlaczego w opraco- waniu popularnonaukowym podjęłam tak szeroko zakrojony przedmiot rozważań. Czyniąc tak, sprzeniewierzyłam się zasa- dzie, której dotychczas przestrzegałam, że temat rozważań po- winien być możliwie dokładnie określony, gdyż na bardzo ogól- ny temat nie da się napisać nic ciekawego i niebanalnego. Mam nadzieję, że odstępując od tej zasady i podejmując nie- zwykle ogólne rozważania o śmierci, seksie i metodzie zapłod- nienia in vitro, udało mi się naszkicować dalekosiężną perspek- tywę filogenetyczną i przedstawić nowy kierunek poszukiwań prowadzących do głębszego rozumienia istoty człowieczeń- stwa. Do rozumienia głębszego i dopełniającego w stosunku do spekulacji, które podejmowali filozofowie od zarania dziejów. Odwołanie się do wiedzy zgromadzonej w naukach przyrodni- czych umożliwia bowiem zrozumienie, dlaczego się starzejemy, a potem umieramy, dlaczego miłość i potrzeba posiadania po- tomstwa odgrywają tak istotną rolę w ludzkim życiu, a także i tego, jakie funkcje spełnia i jakim wyzwaniom musi sprostać ludzki zmysł moralny.  PrZeDMOWA Do przedstawienia tych trzech fundamentalnych zjawisk ludzkiego życia w perspektywie diachronicznej skłoniło mnie duże zainteresowanie wcześniej opublikowanym Pawim ogo- nem. Najcenniejszą nagrodą, jaką otrzymałam za trud napi- sania wspomnianej książeczki, były liczne pozytywne recen- zje, a szczególnie recenzja Małgorzaty Chrzanowskiej zamiesz- czona w czasopiśmie „Parerga”, w której napisała, że Jedynym mankamentem omawianej pozycji jest jej objętość, bowiem po przeczytaniu Pawiego ogona czuje się żal i lekką frustrację z po- wodu, że to już koniec tej uczty duchowej”. Sądzę, że nie może być większego komplementu skierowa- nego pod adresem autora książki niż sugestia czytelnika, któ- ry przeczytał tekst do końca i deklaruje, że byłby gotów jesz- cze czytać. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego krótkiego opracowania popularnonaukowego poświęconego analizie zjawiska śmierci w kontekście rozmna- żania płciowego oraz rehabilitacji płci i roli doboru płciowego w określaniu istotnych cech natury ludzkiej. Dziękuję Profesor Krystynie Slany, która zachęciła mnie do podjęcia tego tematu w związku z konwersatorium Biologiczne zjawisko płci w kontekście kulturowym, które od paru lat pro- wadzę dla studentów socjologii. Dziękuję Alinie i Wiktorowi Mólom, którzy byli pierwszymi czytelnikami tej książeczki i udzielili mi cennych rad w kwe- stii sformułowania niektórych problemów. Wiele myśli, które zostały przedstawione w tej książeczce, jest wynikiem swobodnych dyskusji prowadzonych z dr. Stefa- nem Florkiem i dr. Kajetanem Młynarskim. Szczególne podziękowanie należy się dr. Kajetanowi Mły- narskiemu, który wykonał ilustracje zamieszczone w tekście i oddał mi nieocenione zasługi w przygotowaniu go do publi- kacji. Kraków, marzec 2009 r.  „Parerga”, nr 3, 2008. Zdzisława Piątek rozdział I BIOLOGICZNe ZNACZeNIe rOZMNAŻANIA PŁCIOWeGO, PŁeĆ A ŚMIerĆ Uwagi wstępne Po obaleniu muru berlińskiego dotarły do Polski nowe idee wypracowane już nieco wcześniej w światowej nauce i filozo- fii. Także o wiele łatwiejsze stały się wtedy bezpośrednie, mię- dzynarodowe kontakty ludzi nauki z różnych ośrodków ba- dawczych. W ślad za przemianami społeczno-kulturowymi po- jawiły się dotacje na badania w zakresie emancypacji kobiet oraz na studia dotyczące natury stosunków pomiędzy płciami. Zostały wówczas zainicjowane – trwające do dzisiaj – głębokie przemiany w obu dziedzinach życia społecznego. Dostrzeżono bowiem doniosłość wielu problemów, które wcześniej były nie- doceniane. Należały do nich między innymi sprawy płci i sek- su, które przez stulecia były zepchnięte na margines jako nale- żące do sfery tabu i niegodne badania naukowego. Przedmiotem niniejszych rozważań będzie analiza zarówno biologicznej natury rozmnażania płciowego, jak i jego społecz- nej recepcji, ze szczególnym uwzględnieniem niektórych pro- blemów, które ułatwiają ich rozumienie. Są to: – ewolucyjne poglądy na rolę płci i rozmnażania płciowego, które jednocześnie umożliwiają nowe spojrzenie na biolo- giczne zjawisko śmierci.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O śmierci, seksie i metodzie in vitro
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: