Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 005138 22958161 na godz. na dobę w sumie
Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana - ebook/pdf
Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Monumen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64789-07-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nasze dzieje zasypuje lawina objawień. We wszystkich miejscach świata pojawia się z przesłaniem z Nieba. Maryja. Dlaczego Ona? Dlaczego wokół nas jest Jej tak wiele? Znamy odpowiedź: Matka Najświętsza przychodzi, by nauczyć nas, jak przeciwstawić się mocy Szatana, który jest dziś przerażająco skuteczny w swych zabiegach o zdobywanie dusz. Maryja ogłasza: moce piekła są niczym wobec siły Bożej łaski, która mieszka w nas! Możemy – jak Maryja – stać się niedostępni dla zła. Wystarczy wprowadzić w życie niebieskie orędzie… Książka zawiera artykuły z „Miesięcznika Egzorcysta” oraz materiały w nim dotąd niepublikowane. Te ostatnie stanowią ważne dopełnienie obrazu zwycięskiej walki Maryi, która z nami, dla nas, a bywa że i za nas stawia czoła Szatanowi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Miesięcznika Egzorcysta Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana Wincenty Łaszewski W A R S Z A W A 2 0 1 5 Opracowanie redakcyjne Monumen Sp. z o.o. Projekt okładki Ewelina Zarosa Zdjęcia na okładce: Nejron Photos, Zacarias da Mata – Fotolia.com; Hemera Technologues – Thinkstockphotos.com Skład i łamanie Grzegorz Lipka Korekta Marta Rozwadowska Copyright© 2015 by Wydawnictwo Monumen All rights reserved ISBN 978-83-64789-05-2 Wydawnictwo Monumen Os. Przemysława 16A/6 61-064 Poznań www.miesiecznikegzorcysta.pl Zamówienia Księgarnia ludzi wolnych tel. 22 266 80 20 e-mail:kontakt@monumen.pl sklep@miesiecznikegzorcysta.pl www.monumen.pl Druk i oprawa Zakład Graficzny Colonel ZAMIAST WSTĘPU Mamy wybór: walczyć samemu czy związać się z kimś potęż- niejszym… To zależy od tego, co chcemy. Pieniędzy, sławy, władzy, piękna, zdrowia? Za wszelką cenę? Być może wtedy zdecydujemy się związać z księciem tego świata. Nie zapominajmy jednak, że jego władza nad doczesnością jest ograniczona – dlatego jest tylko księciem, a nie królem. Za to jest cesarzem piekła. Jeżeli ktoś powie mu: Bądź ze mną, pomóż mi, on nigdy z własnej woli go nie zostawi. I tak może zostać na wieki. Jeszcze jedno: bądźmy pewni, że jeśli ten książę będzie miał taki kaprys, złamie dane obietnice. Może wcale nie dostaniemy tego, o czym marzymy. On nie jest wierny. Jego nie zobowią- zuje żaden pakt. Liczy się cel. Jest nim ciemność piekła kar- miona tobą. U P Ę T S W T S A I M A Z 5 Królowa czy książę? A jeżeli wiemy, że skarby tego świata to fałszywe błyskot- ki i  jest w  nas tyle mądrości, by nie marzyć o  bogactwie, uznaniu, władzy? Wtedy myślimy – jak czynili to święci – o wartościach nie z tego świata. Chcemy o nie walczyć, bo wiemy, że tam radość jest prawdziwa. Wówczas szukamy olbrzyma, który pomoże nam spełnić pragnienia. I wiąże- my się przymierzem z Matką życia wiecznego – Gwarantką osiągnięcia celu. Nie z księżną. Z Królową! Dlaczego z Nią? Ona jest Niewiastą, o której mówi Pismo Święte, zapowiadając Jej zwycięstwo w walce z Szatanem. Więcej, Biblia ogłasza, że ziemia i niebo są Jej sojusznikami, a cała natura i nadprzyrodzoność są po Jej stronie! Bo jak uczy św. Paweł Apostoł: „stworzenie z upragnieniem ocze- kuje objawienia się synów Bożych” (Rz 8, 19). To znaczy, że po twojej stronie staje niewyobrażalna w  swej potędze armia. Wystarczy przeczytać dwunasty rozdział Apokalipsy św. Jana, by zrozumieć, dlaczego mistycy jednym głosem wołają: Maryja pociąga za sobą niebo i  ziemię! I  dlacze- go – jak zapewniają kolejni papieże – jest Ona początkiem lepszego świata. Na początek podstawowa uwaga: w  przypadku „paktu z Maryją” niczego nie żądamy. To nie jest zawarcie układu, jakiegoś ja Tobie to, a Ty mi tamto. Mamy tu tylko oddanie się na służbę. Jeśli pakt ma być owocny, należy oddać się bez reszty i zapłaty. Za nic. Może tylko za zaszczyt usłu- giwania Wszechwładczyni. Mówmy za Janem Pawłem II: 6 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA Totus Tuus – jestem cały Twój, cały do Ciebie należę, uczyń ze mną, co chcesz. I nie oczekujemy nic w zamian. Będzie- my, tak jak Ona, uradowani szczęściem samego Boga już na ziemi. Jeśli spotkamy kiedyś świętego, zrozumiemy, co to znaczy… Niebieskie pakty A jednak mimo wszystko mówimy o pakcie. Bowiem Ma- ryja, słysząc twoje Totus Tuus, wiąże się z tobą. Ty jesteś cały Jej, więc Ona zobowiązuje się być cała twoja. Jest Tota Tua. Wszystko, co jest Jej, do ciebie należy, choć o to nie prosisz. A bogactwo Jej Niepokalanego Serca jest nieprzebrane. Wie- dzą o tym święci. Fakty. Są i tacy, którzy potrzebowali „pieczęci” swego odda- nia. Jak św. Małgorzata Maria Alacoque, która wyryła na pier- si słowa miłości do Jezusa… Jak św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który krwią napisał Dieu seul (sam Bóg)… Jak św. Piotr z Werony, który uderzony w głowę toporem, podniósł się ostatkiem sił, by zamoczywszy palec we własnej krwi, na- pisać na ziemi Credo in unum Deum (Wierzę w jednego Boga) i skonać. Zwykle jednak jest cicho i  zwyczajnie. Bo Nazaret jest właśnie taki. I  świętość, która rosła w  kręgu Maryjnego światła, została ukryta. Zaświadczą o niej dopiero owoce. Maryja niczym nie wyróżniała się spośród innych miesz- kańców rodzinnego miasta. Tak będzie i z nami – oddany- mi Jej. Nie staniemy się wielcy. W oczach świata zostanie- U P Ę T S W T S A I M A Z 7 my niczym, jak Ona. W spojrzeniu nieba będziemy wielcy i uradowani szczęściem, do którego świat nie ma dostępu. Takie pakty zawierali ludzie znani ze świętości swego życia – Ludwik Maria Grignino de Montfort, Alexandrina Maria da Costa, siostra Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. A w Polsce? Są to Andrzej Maria Deskur, Karol Woj- tyła, Stefan Wyszyński, Barbara Kloss, Anatol Kaszczuk, Maria Okońska i inni. Tych nazwisk jest wiele, znamy nie- liczne. Są one ukryte w Bogu. Na tym polega Nazaret – ży- cie i świętość szara, nierozpoznana, niemigająca jak neon, dlatego tak prawdziwa, jak świętość Maryi – pustynnej Nie- wiasty. Przykład Josepha Kentenicha Kim oni są i dlaczego związali swe życie z Maryją? Przywo- łajmy tylko jeden przykład. Dnia 18 września 1985 roku kard. Ratzinger w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie mówił do ruchów szensztackich o Józefie Kentenichu, który w 1914 roku związał się wiecznym paktem z Maryją: „Joseph Kente- nich podjął najbardziej podstawową decyzję swojego życia. Związał się przymierzem z Matką Pana, a więc postanowił, że w przyszłości nie będzie już żyć swoim życiem w oparciu o swo- je własne siły i możliwości. Nie chciał już realizować własnych pomysłów, ale począwszy od tej godziny wybrał życie w szcze- gólnej relacji, w zjednoczeniu i przywiązaniu. Chciał żyć, po- zwalając się formować przez słuchanie i gotowość przyjęcia usłyszanego słowa. Taki związek, takie przymierze nie było 8 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA paktem między ludźmi tego świata, nie było życiem w oparciu o moce tego świata. Było to sięganie w bezmiar wieczności; to było otwarcie się na inny świat, który jednak przestał być in- nym światem, skoro dla tego przymierza oba światy są zjedno- czone, są jednym. [Kentenich] zawiązał przymierze z Maryją, Matką Pana […]. Dał swe całkowite, czyste »tak« woli Boga”. Kardynał Ratzinger mocno podkreślił ukrytą potęgę tego paktu: „Stało się to jesienią 1914 roku […]. To był czas, kie- dy sojusznicy [zawiązywali] pakty, które stały się paktami de- strukcji, a ich skutkiem było tylko zniszczenie. Minęły i zostały zastąpione przez inne […] z  zagrożeniami jeszcze bardziej strasznymi. W ciężkiej konfrontacji mocarzy tej ziemi przymierze, które zawarł Joseph Kentenich, wydawało się zupełnie nieistotne, ukryte. Zdawało się być jakimś osobistym kierunkiem działa- nia, które nie było w stanie zmienić sposobu, w jaki świat za- mierzał zniszczyć samego siebie. Ale to było przymierze, które dawało nowe życie. Potęga możnych miała przede wszystkim moc niszczenia; tymczasem zjednoczenie miłości ma moc przekazywania życia. Dlatego to przymierze miłości w stosun- ku do paktów potęg tego świata było bardziej trwałe”. Te słowa mówią nie tylko o pakcie zawartym przez Kenteni- cha. Dotyczą każdego paktu z Maryją, bo takie są jego owoce. Każde przymierze miłości z Maryją – dodaje Benedykt XVI – zapewnia nas, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie na świe- cie pełnym nieznanych mocy i sił, których nie możemy pojąć i ostatecznie nie możemy oswoić. U P Ę T S W T S A I M A Z 9 Joseph Kentenich to przykład człowieka, który zawarł przy- mierze z Matką Jezusa, przez co zmienił też serca setek tysięcy ludzi. Dał im prawdziwe szczęście w doczesności i szczęście niebieskie. Jednak pozostanie zawsze nieznany… Bo nie z po- tęgami ziemi związał on swoje życie, ale z mocami Nieba. Jego wielkość poznamy dopiero po drugiej stronie życia. Mistycznie zaślubieni Doskonała wierność zawartemu przymierzu owocuje w  sposób ukryty, ale niezwykły. Bóg zechciał dać nam kilka znaków wskazujących na rangę „paktu z Maryją”. Dokładnie pięć. Ujawnił Kościołowi najwyższy owoc oddania się na służ- bę Maryi – mistyczne z Nią zaślubiny. Kim byli ci najlepsi z najlepszych i jak wyglądało ich życie? Oni pokazują, co dla Matki Bożej jest tak cenne, że cała od- daje się tym ludziom i pragnie być ich mistyczną Oblubienicą. W  tych kilku świętych Maryja ujrzała doskonałe podobień- stwo do swego umiłowanego św. Józefa, często zapominane- go wzoru świętości. Pierwszy z  nich to św. Herman Józef. Urodził się w 1150 roku w Kolonii. Opuściwszy dom rodzinny, wstąpił do zakonu norbertynów i zamieszkał w klasztorze Steinfeld w Eifel. Do jego obowiązków zakonnych należało usługiwa- nie mnichom w  refektarzu. Potem zlecono mu powinności zakrystiana. Zachował się opis zaślubin tego świętego z Ma- ryją: „Razu pewnego [Maryja] ukazała mu się z Dzieciątkiem Jezus, a podając mu pierścień, mówiła: »Mój Hermanie! Po- 10 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA nieważ cześć twoja dla mnie i życie twoje niewinne tyle ma podobieństwa do życia Oblubieńca mego niepokalanego Jó- zefa, przeto życzę sobie, żebyś pozostał zawsze mi wiernym i przybrał drugie jeszcze imię – Józef«”. Podobne zaślubiny były udziałem bł. Alana de Rupe. Uro- dził się on w Bretanii w 1428 roku. Wstąpił do dominikanów. Był wykładowcą teologii i wizytatorem klasztorów. Gdy w la- tach 1457-1464 przeżywał głęboki kryzys wiary, umiał wytrwać we wszystkich zobowiązaniach, także w swych praktykach ma- ryjnych. To właśnie po wykazaniu się przez niego heroiczną cnotą wierności i wytrwałości ukazała mu się w 1464 roku Ma- ryja i wręczyła pierścień, znak duchowych zaślubin. Święty Jan Eudes, XVII-wieczny czciciel Maryi, to najważ- niejsza postać w historii kultu Niepokalanego Serca. Znowu osoba znana tylko z  imienia. Urodził się 14 listopada 1601 roku w Ry w Normandii. Po ukończeniu kolegium jezuickiego w Caen wstąpił do głośnego wówczas Oratorium Jezusa, za- łożonego przez Piotra kard. de Bérulle’a – wówczas największy autorytet moralny we Francji. Kiedy przyjął święcenia kapłań- skie, powierzono mu obowiązki wędrownego kaznodziei. Tę pracę prowadził przez czterdzieści cztery lata, głosząc wszę- dzie nabożeństwo do Serca Jezusa i Maryi. Jan Jakub Olier, który zmarł 1657 roku, jest również niezna- ną nam postacią. Był kierownikiem duchowym św. Wincente- go à Paulo, wychowawcą kapłanów i założycielem wspólnoty kapłańskiej z Saint-Sulpice. Dano o nim następujące świade- ctwo: Mąż pełen pobożności i zasług, uznawał na każdym kro- U P Ę T S W T S A I M A Z 11 ku zależność swą od Maryi. Do Niej zwracał się ciągle po radę, światło, pociechę. Gdy się zabierał do jakiejkolwiek pracy lub nauki, odmawiał najpierw Zdrowaś Maryjo. Wśród wybrańców Maryi jest też Wincenty Pallotti, zmarł w 1850 roku, założyciel pallotynów, który był dla Maryi „jak Józef”. Łucja de Jesus dos Santos Jest pięciu „mistycznych oblubieńców Maryi”. Mała to licz- ba. Ale najprawdopodobniej mamy tylko jedną „mistyczną córkę Maryi” – Łucję, wizjonerkę z Fatimy, która zawarła pakt z Matką Najświętszą w 1917 roku. Łucja zdaje się być zupeł- nym wyjątkiem, szczególną wybranką Maryi. Ma to kapitalne znaczenie dla zrozumienia jej duchowości, misji i jej niezwy- kłych darów. Nie znamy żadnych szczegółów przybrania Łucji za dziecko Matki Najświętszej. Kiedy jednak spojrzymy na następne lata jej życia, dostrzeżemy działanie niezwykłej łaski. Widzimy jej głębokie zjednoczenie z Maryją, nieustanny kontakt z Niebie- ską Matką i  otrzymywanie od Niej rad i  pouczeń. Łaska ta staje się dla nas bardziej zrozumiała, gdy cofniemy się do lata 1917 roku. W czerwcu Matka Najświętsza zapewniła wizjoner- kę: Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokala- ne Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Siostra Łucja doświadczała tej łaski. W liście z 9 stycznia 1940 roku napisała: „Niepokalane Serce Maryi jest moją 12 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA ucieczką, przede wszystkim w  bardzo trudnych chwilach. Tam czuję się bezpieczna. Ta pewność [opieki Maryi] tak mnie pociesza i raduje. W nim [w Sercu Maryi] znajduję po- ciechę i siłę”. To doświadczenie bycia córką Maryi, wtuloną w  Jej Niepokalane Serce, zdominowało całe życie siostry Łucji. Codziennie słuchała wezwań Maryi, Jej próśb i upomnień. Była przez Nią prowadzona za rękę, dzień po dniu, godzina po godzinie. Gdy istniała taka potrzeba, Matka Najświęt- sza oczyszczała przed nią drogę cudami. Jak w 1939 roku, kiedy przesyłając przez granicę list zawierający słowa Matki Bożej, Łucja ujrzała, że celnicy mają zamiar otworzyć jej korespondencję. Wizjonerka wspomina w jednym z listów: „Pewnego razu musiałam złożyć wszystko w ofierze Panu. Ujrzałam moje pisma na biurku komory celnej. Przeraziłam się, widząc je tam. Rozpoznałam je natychmiast i serce za- częło mi bić, i podeszło mi do gardła z obawy, że strażnicy mogą je zacząć czytać. Ale Matka Najświętsza mnie strze- gła. Kiedy wszystko było jak najdokładniej przeglądane, nie zwrócili na to szczególniejszej uwagi”. Ponadto Matka Najświętsza przekazywała Łucji infor- macje o dziejach świata oglądanych z perspektywy Bożej. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że wizjonerka z Fa- timy znała wszystkie szczegóły różańcowej rewolucji na Fi- lipinach z 1986 roku? Żyjąc w karmelitańskim klasztorze, nie miała dostępu do gazet, radia, telewizji, a filipińskiemu kard. Sinowi, który ją odwiedził, bardzo szczegółowo opo- U P Ę T S W T S A I M A Z 13 wiedziała o dokonanym w Manili cudzie. Skąd o nim wie- działa? Od swej mistycznej Matki, z którą obcowała na co dzień! Wielka to łaska być mistycznym dzieckiem Maryi. Każdy z nas – absolutnie każdy! – może przyjąć jeszcze cenniejszą łaskę, już nam daną, ale chyba nie do końca przez nas pod- jętą. Maryja może stać się Olbrzymem niosącym nas przez życie! Ona jest nim dla każdego – nawet dla największego grzesznika. Pozostaje tylko wejść w krąg Jej matczynego cie- pła, by doświadczyć na co dzień Jej bliskości, zatroskania i prowadzenia. Zawrzeć z  Nią przymierze. Nie ma nic piękniejszego, jak wybrać Maryję… Ten pakt owocuje życiem na wieki. 14 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA CZĘŚĆ PIERWSZA SZATAN PRZEKROCZYŁ PRÓG NATURA PRZECIW CZŁOWIEKOWI Nuklearne tornado Wiele współczesnych objawień ostrzega nas przed Og- niem Apokalipsy. Nie będzie on miał charakteru lo- kalnego, jak biblijna kara dotykająca miast – Sodomy i Gomory. Wówczas wystarczyło oddalić się od siedliska zła, by być bezpiecznym. Bóg zakazał jednak oglądania widoku karanych miast; żona Lota uczyniła to i zamie- niła się w słup soli. Być może mamy w tym miejscu odpowiedź na pytanie, dla- czego w  czasach oczyszczenia, przede wszystkim podczas trzech dni ciemności, Matka Najświętsza zakazuje oglądać to, co dzieje się za oknami domów, w których się schroni- I W O K E I W O Ł Z C W I C E Z R P A R U T A N 17 my. Okna mają być szczelnie zasłonięte, a nikt nie ma prawa uchylić zasłony, by spojrzeć na obraz kary… Nie ma też złudzeń, że apokaliptyczny Ogień będzie, jak mówią inni, „wybiórczy”. Tacy interpretatorzy znaków wierzą, że ognista kara dotknie jedynie zła i wypali je z zie- mi. Niestety, Maryja wielokrotnie ogłasza: ogień pochłonie większą część ludzkości! Niektóre współczesne objawienia podają ciekawe szczegóły tego, co niechybnie nastąpi. Na przykład Julka, jugosłowiańska mistyczka, widziała po- wietrze w  ogniu. Tak wspomina oglądane widzenie: Cała atmosfera ziemi, od gruntu do  nieba, była gigantycznym ogniem. Są też wizjonerzy, którzy mówią np. o  chemika- liach w atmosferze, mogących służyć jako katalizator, gdy w powietrzu wybuchnie ogień. Być może chodzi o ogień ra- dioaktywny. Są też tacy, którzy ostrzegają przed oglądanym w wizjach zaburzeniem rotacji naszej planety, spowodowa- nym testami nuklearnymi. Ostrzeżenie z ust papieża W pierwszej chwili wzruszamy ramionami. Może nawet stawiamy wygodną tezę, że tego typu wypowiedzi z nieba stanowią dowód na nieprawdziwość objawień. Tymcza- sem nie są to wcale objawienia będące w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i z wynikami współczesnej nauki! Zbiegają się one z  wypowiedzią Jana Pawła II błagają- cego w  1984 roku Matkę Najświętszą o  wybawienie od wojny nuklearnej i  niewyobrażalnego samozniszczenia. 18 OBJAWIENIA MARYI PRZECIW MOCY SZATANA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Objawienia Maryi przeciw mocy Szatana
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: