Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00244 003882 21525415 na godz. na dobę w sumie
Oblicza współczesnego terroryzmu - ebook/pdf
Oblicza współczesnego terroryzmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9702-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak przestępczość zorganizowana, a nade wszystko – terroryzm. Chociaż zjawisko terroryzmu nie jest niczym nowym, to jednak współcześnie przybiera ono nieznane wcześniej oblicza, kształtując jednocześnie innowacyjne, niespotykane dotąd formy. Wśród czynników postrzeganych jako emblemat dzisiejszej przestępczości zorganizowanej wymienia się determinację terrorystów, brak poszanowania dla własnego i cudzego życia, a w szczególności fakt, iż uderza on w ludność cywilną wykorzystując za każdym razem element zaskoczenia. Począwszy od 11 września 2001 roku, a więc zamachu na World Trade Center, zagadnienie terroryzmu coraz częściej gości w dyskursie publicznym i naukowym. Jest to pokłosie co najmniej dwóch czynników: za pierwszy z nich uznać można niewątpliwie ogromny udział środków masowego przekazu w dostarczaniu aktualnych informacji o akcjach i działaniach terrorystów; drugi natomiast ma charakter bardziej praktyczny; skala i rozmiar zjawiska powodują, że mamy do czynienia z problemem globalnym. To upowszechnienie terroryzmu niesie ze sobą szeroko identyfikowane implikacje. Akty terroru przekładają się nie tylko na kształt działań poszczególnych rządów i organizacji ponadnarodowych, czyniąc zeń materię o priorytetowych właściwościach; wpływają również na życie gospodarcze w postaci strat inwestycyjnych, infrastrukturalnych czy chociażby dewastacji budynków. Odbijają się także szerokim echem na kapitale społecznym (straty ludności cywilnej), a także – trudnym do oszacowania – chronicznie występującym poczuciu strachu i zagrożenia. Zarysowane powyżej skutki współczesnych odmian terroryzmu na życie codzienne obywateli oraz na kształt stosunków międzynarodowych to zaledwie zarys możliwych do podejmowania wątków wpisujących się w zarysowaną tematykę. Świadomość wielopłaszczyznowej konieczności potraktowania tego problemu przyświecała spółce akademickiej Wiseplace sp. z o.o. – inicjatorom konferencji „Oblicza współczesnego terroryzmu”. Do udziału w wydarzeniu zaproszono zarówno przedstawicieli świata nauki, reprezentantów administracji publicznej, jak i osoby reprezentujące środki masowego przekazu.
Owocem interdyscyplinarnej dyskusji jest niniejsza publikacja, zawierająca przegląd najciekawszych wątków i poglądów poruszonych w ramach konferencji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Libora © Copyright by Marcin Adamczyk, Kamil Baraniuk, Beata Belica, Constantin Buchet, Anna Cichecka, Łukasz Ciołek, Anna Horzela, Patryk Jędrowiak, Rafał Kobis, Magdalena Komsta, Magdalena Latacz, Ewa Milczarek, Janka Skrzypek, Beata Sobolewska, Adam Starzyk, Marlena Stradomska, Mateusz Targoś e-bookowo 2016 Recenzent: dr hab. Robert Borkowski Grafika na okładce: chromastock Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-702-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2016 4 Spis treści Wstęp Janka Skrzypek Czy terroryzm jest teatrem? Zalety i wady metafory teatru w odniesieniu do terroryzmu i antyterroryzmu Anna Horzela Cele i motywy działania organizacji terrorystycznych 7 11 25 Kamil Baraniuk Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje terrorystyczne 43 Ewa Milczarek Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w obliczu zagrożenia terrorystycznego 57 Magdalena Latacz Dopuszczalność wykorzystania wybranych form walki z terroryzmem z punktu widzenia praw podstawowych Mateusz Targoś Terroryzm w perspektywie historycznej Beata Sobolewska Terroryzm w drugiej połowie XIX i XX wieku 81 103 119 Rafał Kobis XIX i XX-wieczni berberyjscy banici – protoplaści współczesnych terrorystycznych grup zbrojnych? 135 Beata Belica Geneza i funkcjonowanie Państwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie: wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu 155 5 Marcin Adamczyk Współpraca wojskowa kluczowym elementem relacji między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową 173 Patryk Jędrowiak Czynniki wewnętrzne bezpieczeństwa militarnego Izraela na początku XXI wieku 193 Adam Starzyk Lankijska ofensywa 2008-2009 w kontekście wojny sprawiedliwej Michaela Walzera Anna Cichecka Boko Haram a kwestia statusu kobiet w Nigerii Constantin Buchet The Romanian Diplomacy and International Contemporary Terrorism Magdalena Komsta World full of terror - threats of XXI century 213 231 255 265 Łukasz Ciołek Ecoterrorism as a new kind of domestic threat. US Ecoterrorism Case 279 6 Wstęp Niewiele jest zjawisk stanowiących tak ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka jak przestępczość zorganizowana, a nade wszystko – terroryzm. Chociaż zjawisko terroryzmu nie jest niczym nowym, to jednak współcześnie przybiera ono nieznane wcześniej oblicza, kształ- tując jednocześnie innowacyjne, niespotykane dotąd formy. Wśród czynników postrzeganych jako emblemat dzisiejszej przestępczości zor- ganizowanej wymienia się determinację terrorystów, brak poszanowania dla własnego i cudzego życia, a w szczególności fakt, iż uderza on w lud- ność cywilną wykorzystując za każdym razem element zaskoczenia. Po- cząwszy od 11 września 2001 roku, a więc zamachu na World Trade Center, zagadnienie terroryzmu coraz częściej gości w dyskursie pu- blicznym i naukowym. Jest to pokłosie co najmniej dwóch czynników: za pierwszy z nich uznać można niewątpliwie ogromny udział środków ma- sowego przekazu w dostarczaniu aktualnych informacji o akcjach i dzia- łaniach terrorystów; drugi natomiast ma charakter bardziej praktyczny; skala i rozmiar zjawiska powodują, że mamy do czynienia z problemem globalnym. To upowszechnienie terroryzmu niesie ze sobą szeroko iden- tyfikowane implikacje. Akty terroru przekładają się nie tylko na kształt działań poszczególnych rządów i organizacji ponadnarodowych, czy- niąc zeń materię o priorytetowych właściwościach; wpływają również na życie gospodarcze w postaci strat inwestycyjnych, infrastrukturalnych czy chociażby dewastacji budynków. Odbijają się także szerokim echem na kapitale społecznym (straty ludności cywilnej), a także – trudnym do oszacowania – chronicznie występującym poczuciu strachu i zagro- żenia. Zarysowane powyżej skutki współczesnych odmian terroryzmu na życie codzienne obywateli oraz na kształt stosunków międzynaro- dowych to zaledwie zarys możliwych do podejmowania wątków wpi- 7 sujących się w zarysowaną tematykę. Świadomość wielopłaszczyznowej konieczności potraktowania tego problemu przyświecała spółce akade- mickiej Wiseplace sp. z o.o. – inicjatorom konferencji „Oblicza współ- czesnego terroryzmu”. Do udziału w wydarzeniu zaproszono zarówno przedstawicieli świata nauki, reprezentantów administracji publicznej, jak i osoby reprezentujące środki masowego przekazu. Owocem interdyscyplinarnej dyskusji jest niniejsza publikacja, za- wierająca przegląd najciekawszych wątków i poglądów poruszonych w ramach konferencji. Otwiera ją tekst Janki Skrzypek, która stawiając kontrowersyjne py- tanie o to, „Czy terroryzm jest teatrem?” snuje refleksje o zaletach i wa- dach metafory teatru w odniesieniu do terroryzmu i antyterroryzmu. Autorka w sposób analityczny bada potencjał zasygnalizowanej meta- fory w kontekście strategii komunikacyjnej. Przegląd dostępnej litera- tury oscylującej wokół definiowania, określania celów, a także przedsta- wienia motywów działania organizacji terrorystycznych oraz wskazanie struktury poszczególnych grup terrorystycznych to zadanie, które posta- wiła przed sobą Anna Horzela. W artykule znajdziemy również próbę sklasyfikowania źródeł terroryzmu, a także prezentację metod działania organizacji terrorystycznych. Inspiracją tekstu przedstawione prez. Ka- mila Baraniuka było omówienie problemu wykorzystywania współcze- snych mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Youtube) przez organizacje terrorystyczne. Autor podkreśla, iż nowe media to ciągle niezbadana przestrzeń komunikacyjna i propagandowa, stanowiące po- tencjalną bazę werbunkową dla osób o poglądach zbliżonych do profilu ugrupowań terrorystycznych. Zarys problematyki związanej z ograni- czeniem praw i wolności obywatelskich, stanowiących pokłosie wzmo- żonego zagrożenia terrorystycznego to tytuł, a zarazem cel artykułu Ewy Milczarek. Z kolei intencją Magdaleny Latacz była debata poświęcona dopuszczalności wskazanych rodzajów reakcji na działania terrory- styczne, analizowane z perspektywy fundamentalnych praw podsta- wowych jednostki. Autorka zauważa, że akty terrorystyczne winny być analizowane nie tylko w ujęciu globalnym, ale i jednostkowym, akcen- 8 tującym konieczność podejmowania polemiki na temat konsekwencji stosowania określonych metod ochrony bezpieczeństwa w kontekście podstawowych praw każdego człowieka. Ukazaniem różnych rodzajów aktów terroryzmu zajął się Matuesz Targoś, nadając swoim rozważaniom rys historyczny. Znajdziemy tutaj przykłady czynów terrorystycznych pochodzących z rozlicznych epok, wskazujących na ewolucję znaczenia pojęciowego terroryzmu zmieniającego się wraz z upływem czasu. Kon- tynuująca badania dziejotwórczego charakteru terroryzmu Beata Sobo- lewska, koncentruje naszą uwagę na bardziej współczesnych przejawach bezprawia, pochodzących z przełomy XIX i XX wieku. Do tego okresu historycznego nawiązuje także Rafał Kobis pytający w tekście o to, czy „XIX i XX-wieczni berberyjscy banici to protoplaści współczesnych ter- rorystycznych grup zbrojnych?”. W rejon Bliskiego Wschodu oraz tema- tykę związaną z destabilizacją regionu po Arabskiej Wiośnie przenosi nas z kolei Beata Belica, skupiająca się na wykazaniu skali zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa międzynarodowej stwarza funkcjonowanie ISIS. Potwierdzeniem globalnego oblicza terroryzmu jest artykuł Mar- cina Adamczyka, w którym znajdziemy zarys analizy charakteru wza- jemnych stosunków wojskowych oraz ich wpływu na egzystencję Rosji i Chin. Podmiotem kolejnego tekstu jest Izrael. Wskazanie kluczowych elementów wpływających na wewnętrzne bezpieczeństwo militarne Izraela znalazło się w centrum zainteresowań Patryka Jędrowiaka. Tym- czasem Adam Starzyk, autor artykułu: „Lankisjka ofensywa 2008-2009 w kontekście wojny sprawiedliwej Michaela Walzera”, ukazując w nim obraz ponad 25-letniej wojny domowej na Sri Lance oraz wskazując na rolę działań Tamilskich Tygrysów. Problemem zdefiniowania i scharak- teryzowania punków wspólnych pomiędzy atakami Boko Haram a sta- tusem kobiet w Nigerii zajęła się Anna Cichecka, podnosząc konieczność akcentowania społecznych kontekstów terroryzmu. Kwestię rumuńskiej dyplomacji i międzynarodowego rysu współczesnego terroryzmu podej- muje Constantin Buchet, włączający w swoje przemyślenia także wątek polski, związany z osobą Augusta Zaleskiego, przedstawiciela Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej przy Lidze Narodów. Prezentację projektu ba- 9 dawczego, którego głównym celem było zwiększenie wiedzy dotyczącej kwestii zagrożenia oraz terroryzmu oraz koncentrację na kwestią oso- bistych, zawodowych oraz środowiskowych współczesnej cywilizacji zajęły się autorki kolejnego tekstu – Magdalena Komsta oraz Marlena Stradomska. Na problem ekoterroryzmu zwraca natomiast uwagę Łu- kasz Ciołek, który ukazuje nie tylko zakres pojęciowy wskazanego za- gadnienia, ale również przedstawia opis rozwoju radykalnych ekologów przeprowadzających swoje działania na terenie Stanów Zjednoczonych. Tekst ten stanowi ostatni element prezentowanej przez nas publikacji. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oblicza współczesnego terroryzmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: