Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 006377 22992903 na godz. na dobę w sumie
Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji. Komentarz - ebook/pdf
Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 158
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0644-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera omówienie przepisów art. 128-144¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poświęconych obowiązkowi alimentacyjnemu.

Zmiany wprowadzone ustawąz 6.11.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, które zaczną obowiązywać13.6.2009 r., zrywają z jednolitym traktowaniem obowiązku alimentacyjnegowzględem dzieci, dotyczą także kapitalizacji renty alimentacyjnej, przewidującmożliwość rozłożenia jej na raty oraz zagadnienia wpływu świadczeń socjalnychna istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego.


Stan prawny: Czerwiec 2009 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Obowi(cid:261)zek alimentacyjny po nowelizacji Polecamy nasze publikacje: Pod red. Tadeusza Smyczy(cid:276)skiego PRAWO RODZINNE I OPIEKU(cid:275)CZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Henryk Haak PRAWO RODZINNE. Tom 3. Wzory z obja(cid:286)nieniami oraz CD, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Magdalena Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKU(cid:275)CZY KodeksSystem Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko (cid:285)WIADCZENIA RODZINNE. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Krystyna Gromek WŁADZA RODZICIELSKA. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski MAŁ(cid:297)E(cid:275)SKIE USTROJE MAJ(cid:260)TKOWE. ART. 31–54 KRO. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Obowi(cid:261)zek alimentacyjny po nowelizacji Art. 128–1441 KRO Komentarz Jacek Ignaczewski s(cid:266)dzia S(cid:261)du Rejonowego w Olsztynie WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 Obowi(cid:261)zek alimentacyjny po nowelizacji Stan prawny: 13 czerwca 2009 r. Redakcja: Anna Łubi(cid:276)ska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil Siedlce ISBN 978-83-255-0644-5 Spis tre(cid:286)ci Spis tre(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 3 Nr 9, poz. 59) – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy – wyci(cid:261)g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tytuł II. Pokrewie(cid:276)stwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dział III. Obowi(cid:261)zek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 Art. 128. Poj(cid:266)cie; alimentacja krewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Art. 129. Kolejno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Art. 130. Były mał(cid:298)onek; separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 131. Przysposobienie niepełne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Art. 132. Alimentacja w dalszej kolejno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Art. 133. Rodzice wzgl(cid:266)dem dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Art. 134. Rodze(cid:276)stwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 135. Zakres i przedmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 136. Dobrowolne uszczuplenie maj(cid:261)tku . . . . . . . . . . . . . . . Art. 137. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Art. 138. Zmiana obowi(cid:261)zku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 139. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Art. 140. Regres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Art. 141. Roszczenia matki dziecka pozamał(cid:298)e(cid:276)skiego . . . . . . . 119 Art. 142. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 143. Dochodzenie z ustaleniem ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . 125 Art. 144. Powinowaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 1441. Uchylenie si(cid:266) od wykonania obowi(cid:261)zku alimentacyj- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 V Przedmowa Ka(cid:298)da du(cid:298)a nowelizacja, a niew(cid:261)tpliwie tak(cid:261) jest nowela z 6.11.2008 r., wywołuje swoisty l(cid:266)k przed nowym i nieznanym. Celem niniejszego komentarza jest wi(cid:266)c przedstawienie obowi(cid:261)zku alimentacyjnego w zmodyikowanej postaci, z wyszczególnieniem tego, co stanowi usankcjonowanie dotychczasowego dorobku inter- pretacyjnego oraz z podkre(cid:286)leniem tego, co jest rzeczywi(cid:286)cie nowe w porz(cid:261)dku prawnym. Zmiany, które zaczn(cid:261) obowi(cid:261)zywać 13.6.2009 r., zrywaj(cid:261) z jed- nolitym traktowaniem obowi(cid:261)zku alimentacyjnego wzgl(cid:266)dem dzie- ci, bez wzgl(cid:266)du na to, czy uprawniony jest małoletni, czy pełnolet- ni. Takie podej(cid:286)cie nie uwzgl(cid:266)dniało tego, (cid:298)e w stosunku do dziecka pełnoletniego wygasa władza rodzicielska rodziców, a w konse- kwencji rodzice przestaj(cid:261) mieć wpływ na postaw(cid:266) dorosłego czło- wieka. Wprawdzie z osi(cid:261)gni(cid:266)ciem pełnoletno(cid:286)ci przez dziecko ustawa w dalszym ci(cid:261)gu nie ł(cid:261)czy automatycznego wyga(cid:286)ni(cid:266)cia obowi(cid:261)zku alimentacyjnego, ale od tego momentu rodzice s(cid:261) wypo- sa(cid:298)eni w mo(cid:298)liwo(cid:286)ć uchylenia si(cid:266) od (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych, je(cid:298)eli (cid:286)wiadczenia te s(cid:261) poł(cid:261)czone dla nich z nadmiernym uszczerb- kiem albo dziecko nie dokłada stara(cid:276) w celu uzyskania mo(cid:298)liwo(cid:286)ci samodzielnego utrzymania (art. 133 § 3 KRO). Dopełnieniem cało- (cid:286)ci jest dodany art. 144¹ KRO, na podstawie którego zobowi(cid:261)zany mo(cid:298)e uchylić si(cid:266) od wykonania obowi(cid:261)zku alimentacyjnego wzgl(cid:266)- dem uprawnionego, je(cid:298)eli (cid:298)(cid:261)danie alimentów jest sprzeczne z za- sadami współ(cid:298)ycia społecznego. Nie dotyczy to jednak obowi(cid:261)zku rodziców wzgl(cid:266)dem ich małoletniego dziecka. Kolejn(cid:261) istotn(cid:261) zmian(cid:261) jest rozstrzygni(cid:266)cie dwóch kwestii, które w dotychczasowej praktyce nie były jednolicie pojmowane, a mia- nowicie problemu zasadno(cid:286)ci (cid:298)(cid:261)dania alimentów za czas miniony z uwzgl(cid:266)dnieniem tzw. kapitalizacji renty alimentacyjnej, przewi- duj(cid:261)c mo(cid:298)liwo(cid:286)ć rozło(cid:298)enia jej na raty (por. art. 137 § 2 KRO) oraz zagadnienia wpływu (cid:286)wiadcze(cid:276) socjalnych na istnienie i zakres obowi(cid:261)zku alimentacyjnego (por. art. 135 § 3 KRO). VII Przedmowa Bez w(cid:261)tpienia, przyj(cid:266)te zmiany obowi(cid:261)zku alimentacyjnego maj(cid:261) charakter ewolucyjny. Wychodz(cid:261) naprzeciw oczekiwaniom praktyki wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci i zasługuj(cid:261) na aprobat(cid:266). Szko- da jedynie, (cid:298)e nie zdecydowano si(cid:266) na tzw. indeksacj(cid:266) (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych, która niew(cid:261)tpliwie le(cid:298)y najbardziej w intere- sie samych uprawnionych do alimentacji, polegaj(cid:261)c(cid:261) na szybkim uwzgl(cid:266)dnianiu zwi(cid:266)kszonych usprawiedliwionych potrzeb, na sku- tek łatwych do uchwycenia i typowych zdarze(cid:276), jak np. zwi(cid:261)zanych z rozpocz(cid:266)ciem przez dziecko wieku przedszkolnego albo szkol- nego. Olsztyn, luty 2009 r. Autor VIII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa FundAlimU . . . . . . . . ustawa z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyjnym KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s(cid:261)dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) PomAlimU . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom upraw- nionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) RegS(cid:261)dR . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.2.2007 r. – Regulamin urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) SzkolWy(cid:298)U . . . . . . . . ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy(cid:298)- szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) (cid:285)wiadRodzU . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o (cid:286)wiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) ZalAlimU . . . . . . . . . ustawa z 22.4.2005 r. o post(cid:266)powaniu wobec dłu(cid:298)- ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyj- nej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) ZmKPCU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) IX Wykaz skrótów 2. Organy orzekaj(cid:261)ce SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (7) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie 7 s(cid:266)dziów SA . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny 3. Czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Ge- neralna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi nast. . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pne Nb . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany np. . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwane t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p X Wykaz skrótów wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku ze zm. . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf XI A. Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. 1975, Nr 45, poz. 234; 1986, Nr 36, poz. 180; 1995, Nr 83, poz. 417; 1998, Nr 117, poz. 757; 1999, Nr 52, poz. 532; 2000, Nr 122, poz. 1322; 2001, Nr 128, poz. 1403; 2003, Nr 83, poz. 772, Nr 130, poz. 1188; 2004, Nr 162, poz. 1691; 2007, Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947, Nr 192, poz. 1378; 2008, Nr 220, poz. 1431) Wyci(cid:261)g (...) Tytuł II.1 Pokrewie(cid:276)stwo i powinowactwo (...) Dział III. Obowi(cid:261)zek alimentacyjny Art. 128. [Poj(cid:266)cie; alimentacja krewnych] Obowi(cid:261)zek dostarczania (cid:286)rodków utrzymania, a w miar(cid:266) potrzeby tak(cid:298)e (cid:286)rodków wychowania (obo- wi(cid:261)zek alimentacyjny) obci(cid:261)(cid:298)a krewnych w linii prostej oraz rodze(cid:276)stwo. Art. 129. [Kolejno(cid:286)ć] § 1. Obowi(cid:261)zek alimentacyjny obci(cid:261)(cid:298)a zst(cid:266)pnych przed wst(cid:266)pnymi, a wst(cid:266)pnych przed rodze(cid:276)stwem; je(cid:298)eli jest kilku zst(cid:266)p- nych lub wst(cid:266)pnych – obci(cid:261)(cid:298)a bli(cid:298)szych stopniem przed dalszymi. § 2. Krewnych w tym samym stopniu obci(cid:261)(cid:298)a obowi(cid:261)zek alimentacyjny w cz(cid:266)(cid:286)ciach odpowiadaj(cid:261)cych ich mo(cid:298)liwo(cid:286)ciom zarobkowym i maj(cid:261)tko- wym. Art. 130.2 [Były mał(cid:298)onek; separacja] Obowi(cid:261)zek jednego mał(cid:298)onka do dostarczania (cid:286)rodków utrzymania drugiemu mał(cid:298)onkowi po rozwi(cid:261)za- niu lub uniewa(cid:298)nieniu mał(cid:298)e(cid:276)stwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowi(cid:261)zek alimentacyjny krewnych tego mał(cid:298)onka. 1 Tytuł tytułu II w brzmieniu ustawy z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która 2 Art. 130 zmieniony ustaw(cid:261) z dnia 21.05.1999 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 532), która wchodzi wchodzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. w (cid:298)ycie 16.12.1999 r. 3 Art. 131–135 A. Tekst ustawy Art. 131. [Przysposobienie niepełne] § 1. Je(cid:298)eli skutki przysposobie- nia polegaj(cid:261) wył(cid:261)cznie na powstaniu stosunku mi(cid:266)dzy przysposabiaj(cid:261)cym a przysposobionym, obowi(cid:261)zek alimentacyjny wzgl(cid:266)dem przysposobione- go obci(cid:261)(cid:298)a przysposabiaj(cid:261)cego przed wst(cid:266)pnymi i rodze(cid:276)stwem przyspo- sobionego, a obowi(cid:261)zek alimentacyjny wzgl(cid:266)dem wst(cid:266)pnych i rodze(cid:276)stwa obci(cid:261)(cid:298)a przysposobionego dopiero w ostatniej kolejno(cid:286)ci. § 2. Je(cid:298)eli jeden z mał(cid:298)onków przysposobił dziecko drugiego mał(cid:298)onka, przysposobienie nie ma wpływu na obowi(cid:261)zek alimentacyjny mi(cid:266)dzy przy- sposobionym a tym drugim mał(cid:298)onkiem i jego krewnymi. Art. 132. [Alimentacja w dalszej kolejno(cid:286)ci] Obowi(cid:261)zek alimentacyjny zobowi(cid:261)zanego w dalszej kolejno(cid:286)ci powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowi(cid:261)zanej w bli(cid:298)szej kolejno(cid:286)ci albo gdy osoba ta nie jest w sta- nie uczynić zado(cid:286)ć swemu obowi(cid:261)zkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu (cid:286)rodków utrzymania jest niemo(cid:298)liwe lub poł(cid:261)- czone z nadmiernymi trudno(cid:286)ciami. Art. 133. [Rodzice wzgl(cid:266)dem dziecka] § 1. Rodzice obowi(cid:261)zani s(cid:261) do (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych wzgl(cid:266)dem dziecka, które nie jest jeszcze w sta- nie utrzymać si(cid:266) samodzielnie, chyba (cid:298)e dochody z maj(cid:261)tku dziecka wy- starczaj(cid:261) na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 2. Poza powy(cid:298)szym wypadkiem uprawniony do (cid:286)wiadcze(cid:276) alimenta- cyjnych jest tylko ten, kto znajduje si(cid:266) w niedostatku. § 3.3 Rodzice mog(cid:261) uchylić si(cid:266) od (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych wzgl(cid:266)- dem dziecka pełnoletniego, je(cid:298)eli s(cid:261) one poł(cid:261)czone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub je(cid:298)eli dziecko nie dokłada stara(cid:276) w celu uzyskania mo(cid:298)- no(cid:286)ci samodzielnego utrzymania si(cid:266). Art. 134. [Rodze(cid:276)stwo] W stosunku do rodze(cid:276)stwa zobowi(cid:261)zany mo(cid:298)e uchylić si(cid:266) od (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych, je(cid:298)eli s(cid:261) one poł(cid:261)czone z nad- miernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbli(cid:298)szej rodziny. Art. 135. [Zakres i przedmiot] § 1. Zakres (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych zale(cid:298)y od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobko- wych i maj(cid:261)tkowych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zobowi(cid:261)zanego. § 2.4 Wykonanie obowi(cid:261)zku alimentacyjnego wzgl(cid:266)dem dziecka, któ- re nie jest jeszcze w stanie utrzymać si(cid:266) samodzielnie albo wobec osoby 3 Art. 133 § 3 dodany ustaw(cid:261) z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi 4 Art. 135 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wcho- w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. dzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 4 Art. 136–140 A. Tekst ustawy niepełnosprawnej mo(cid:298)e polegać w cało(cid:286)ci lub w cz(cid:266)(cid:286)ci na osobistych sta- raniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku (cid:286)wiadczenie alimentacyjne pozostałych zobowi(cid:261)zanych polega na pokry- waniu w cało(cid:286)ci lub w cz(cid:266)(cid:286)ci kosztów utrzymania lub wychowania upraw- nionego. § 3.5 (cid:285)wiadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjne- go, o którym mowa w ustawie z dnia 7 wrze(cid:286)nia 2007 r. o pomocy oso- bom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegaj(cid:261)ce zwrotowi przez zobowi(cid:261)zanego do alimen- tacji oraz (cid:286)wiadczenia dla rodziny zast(cid:266)pczej nie wpływaj(cid:261) na zakres obo- wi(cid:261)zku alimentacyjnego. Art. 136. [Dobrowolne uszczuplenie maj(cid:261)tku] Je(cid:298)eli w ci(cid:261)gu ostatnich trzech lat przed s(cid:261)dowym dochodzeniem (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych oso- ba, która była ju(cid:298) do tych (cid:286)wiadcze(cid:276) zobowi(cid:261)zana, bez wa(cid:298)nego powodu zrzekła si(cid:266) prawa maj(cid:261)tkowego lub w inny sposób dopu(cid:286)ciła do jego utra- ty albo je(cid:298)eli zrzekła si(cid:266) zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzgl(cid:266)dnia si(cid:266) wynikłej st(cid:261)d zmiany przy ustalaniu zakresu (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych. Art. 137.6 [Przedawnienie] § 1. Roszczenia o (cid:286)wiadczenia alimentacyjne przedawniaj(cid:261) si(cid:266) z upływem lat trzech. § 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty s(cid:261)d uwzgl(cid:266)dnia zas(cid:261)dzaj(cid:261)c odpowiedni(cid:261) sum(cid:266) pie- ni(cid:266)(cid:298)n(cid:261). W uzasadnionych wypadkach s(cid:261)d mo(cid:298)e rozło(cid:298)yć zas(cid:261)dzone (cid:286)wiad- czenie na raty. Art. 138. [Zmiana obowi(cid:261)zku] W razie zmiany stosunków mo(cid:298)na (cid:298)(cid:261)dać zmiany orzeczenia lub umowy dotycz(cid:261)cej obowi(cid:261)zku alimentacyjnego. Art. 139. [Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie] Obowi(cid:261)zek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowi(cid:261)zanego. Art. 140. [Regres] § 1. Osoba, która dostarcza drugiemu (cid:286)rodków utrzy- mania lub wychowania nie b(cid:266)d(cid:261)c do tego zobowi(cid:261)zana albo b(cid:266)d(cid:261)c zo- bowi(cid:261)zana z tego powodu, (cid:298)e uzyskanie na czas (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyj- nych od osoby zobowi(cid:261)zanej w bli(cid:298)szej lub tej samej kolejno(cid:286)ci byłoby 5 Art. 135 § 3 dodany ustaw(cid:261) z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 6 Art. 137 oznaczenie ust. 1 i ust. 2 dodane ustaw(cid:261) z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi w (cid:298)ycie 13.06.2009 r. 5 Art. 141–144 A. Tekst ustawy dla uprawnionego niemo(cid:298)liwe lub poł(cid:261)czone z nadmiernymi trudno(cid:286)ciami, mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać zwrotu od osoby, która powinna była te (cid:286)wiadczenia spełnić. § 2. Roszczenie przewidziane w paragraie poprzedzaj(cid:261)cym przedawnia si(cid:266) z upływem lat trzech. Art. 141. [Roszczenia matki dziecka pozamał(cid:298)e(cid:276)skiego] § 1. Ojciec nie b(cid:266)d(cid:261)cy m(cid:266)(cid:298)em matki obowi(cid:261)zany jest przyczynić si(cid:266) w rozmiarze od- powiadaj(cid:261)cym okoliczno(cid:286)ciom do pokrycia wydatków zwi(cid:261)zanych z ci(cid:261)- (cid:298)(cid:261) i porodem oraz kosztów trzymiesi(cid:266)cznego utrzymania matki w okresie porodu. Z wa(cid:298)nych powodów matka mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłu(cid:298)szy ni(cid:298) trzy miesi(cid:261)ce. Je(cid:298)eli wskutek ci(cid:261)- (cid:298)y lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne stra- ty maj(cid:261)tkowe, mo(cid:298)e ona (cid:298)(cid:261)dać, a(cid:298)eby ojciec pokrył odpowiedni(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ć tych wydatków lub strat. Roszczenia powy(cid:298)sze przysługuj(cid:261) matce tak(cid:298)e w wypadku, gdy dziecko urodziło si(cid:266) nie(cid:298)ywe. § 2. Roszczenia matki przewidziane w paragraie poprzedzaj(cid:261)cym przedawniaj(cid:261) si(cid:266) z upływem lat trzech od dnia porodu. Art. 142. [Rozwini(cid:266)cie] Je(cid:298)eli ojcostwo m(cid:266)(cid:298)czyzny nie b(cid:266)d(cid:261)cego m(cid:266)(cid:298)em matki zostało uwiarygodnione, matka mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać, a(cid:298)eby m(cid:266)(cid:298)czyzna ten jeszcze przed urodzeniem si(cid:266) dziecka wyło(cid:298)ył odpowiedni(cid:261) sum(cid:266) pieni(cid:266)(cid:298)- n(cid:261) na koszty utrzymania matki przez trzy miesi(cid:261)ce w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesi(cid:261)ce po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy okre(cid:286)la s(cid:261)d. Art. 143. [Dochodzenie z ustaleniem ojcostwa] Je(cid:298)eli ojcostwo m(cid:266)(cid:298)- czyzny, który nie jest m(cid:266)(cid:298)em matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mog(cid:261) dochodzić roszcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych zwi(cid:261)zanych z ojco- stwem tylko jednocze(cid:286)nie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszcze(cid:276) matki, gdy dziecko urodziło si(cid:266) nie(cid:298)ywe. Art. 144. [Powinowaci] § 1. Dziecko mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać (cid:286)wiadcze(cid:276) alimenta- cyjnych od m(cid:266)(cid:298)a swojej matki, nie b(cid:266)d(cid:261)cego jego ojcem, je(cid:298)eli odpowiada to zasadom współ(cid:298)ycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do (cid:298)ony swego ojca, nie b(cid:266)d(cid:261)cej jego matk(cid:261). § 2. M(cid:261)(cid:298) matki dziecka, nie b(cid:266)d(cid:261)cy jego ojcem, mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać od dziecka (cid:286)wiadcze(cid:276) alimentacyjnych, je(cid:298)eli przyczyniał si(cid:266) do wychowania i utrzy- mania dziecka, a (cid:298)(cid:261)danie jego odpowiada zasadom współ(cid:298)ycia społeczne- go. Takie samo uprawnienie przysługuje (cid:298)onie ojca dziecka, nie b(cid:266)d(cid:261)cej matk(cid:261) dziecka. 6 A. Tekst ustawy Art. 1441 § 3. Do obowi(cid:261)zku (cid:286)wiadcze(cid:276) przewidzianego w poprzedzaj(cid:261)cych pa- ragrafach stosuje si(cid:266) odpowiednio przepisy o obowi(cid:261)zku alimentacyjnym mi(cid:266)dzy krewnymi. Art. 1441.7 [Uchylenie si(cid:266) od wykonania obowi(cid:261)zku alimentacyjnego] Zobowi(cid:261)zany mo(cid:298)e uchylić si(cid:266) od wykonania obowi(cid:261)zku alimentacyjnego wzgl(cid:266)dem uprawnionego, je(cid:298)eli (cid:298)(cid:261)danie alimentów jest sprzeczne z zasa- dami współ(cid:298)ycia społecznego. Nie dotyczy to obowi(cid:261)zku rodziców wzgl(cid:266)- dem ich małoletniego dziecka. (...) 7 Art. 1441 dodany ustaw(cid:261) z dnia 6.11.2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która wchodzi w (cid:298)y- cie 13.06.2009 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: