Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 008421 24101495 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej - ebook/pdf
Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-471-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów publicznych. Nawet powierzenie obowiązków pracownikom jednostki w sposób sformalizowany, poprzez dokładne wskazanie (wyliczenie, nazwanie) tych obowiązków lub potwierdzenie ich przyjęcia przez pracowników dokumentem, w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym nie zwalnia go z odpowiedzialności za ich wykonywanie, w tym z tytułu nadzoru.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczególnych i trudnych przypadków dotyczących np.:

Ponadto w publikacji zamieszczone są m.in.: wzór upoważnienia imiennego do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, wzór pełnomocnictwa udzielonego zastępcy burmistrza do zawierania umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, wzór upoważnienia dla kierownika referatu do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych oraz przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego, zawierające powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Inforlex IZABELA MOTOWILCZUK Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej Spis treści Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej 1. Pojęcia: „kierownik” i „gospodarka finansowa” jednostki sektora publicznego ............................................................................................. 5 1.1. Kierownik jednostki ................................................................................. 5 1.2. Kwalifikacje kierownika jednostki sektora publicznego do prowadzenia gospodarki finansowej .................................................... 7 1.3. Gospodarka finansowa jednostki sektora publicznego ............................. 9 1.4. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości przez kierownika jednostki pracownikom jednostki ...... 9 2. Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki w sferze gospodarki finansowej ............................................................ 14 2.1. Obowiązki w zakresie ustalania planów finansowych jednostek organizacyjnych ..................................................................................... 16 2.2. Obowiązki w zakresie wykonywania planów finansowych .................... 24 2.2.1. Ustalanie i pobieranie należności ................................................. 24 2.2.2. Rozliczenia z budżetem ............................................................... 35 2.2.3. Wydawanie a wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .... 42 2.3. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości budżetowej ........................... 61 2.4. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego ........ 65 3. Obowiązki w zakresie rachunkowości .................................................. 70 Ustalenie zasad (polityki) rachunkowości i jej utrwalenie w formie pisemnej .................................................................................... 71 3.1. 3.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki, a także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w uor ................................................................................ 79 3.3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki ................................ 84 3.4. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej ............................. 87 2 sierpień 2014 r. Izabela MotowIlczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunko- wej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej d5f3784b-5491-4ec7-a372-ff0bb3b987fb Wstęp Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych są tworzone w celu realizacji przydzielonych im zadań państwa i wspólnot samorządowych. Za wykonywanie zadań statutowych tych jednostek odpowiadają ich kierownicy posiadający prawnie przyzna- ne im kompetencje do kierowania tymi jednostkami i reprezentowania ich na zewnątrz. W zakresie szeroko pojętej gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego ich kierownicy mają uprawnienia odnoszące się zarówno do ustalania i pobierania środków publicznych, jak i ich rozdysponowywania, ograniczane jedynie w takim zakresie, któ- ry jest konieczny do zapewnienia ładu i porządku finansów publicznych. Omówienie właśnie tych ograniczeń, obowiązujących w poszczególnych typach jednostek organi- zacyjnych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego kierowania jednostkami sektora publicznego, jest przedmiotem książki. Między innymi można się z niej dowie- dzieć: ●● ●● ●● co wchodzi w zakres pojęcia „gospodarka finansowa” jednostki sektora finansów publicznych, na czym polega delegowanie uprawnień z zakresu gospodarki finansowej i ra- chunkowości oraz jak skutecznie kierownik jednostki może powierzyć pracowni- kom obowiązki z tego zakresu (w książce można znaleźć m.in. wzór upoważnie- nia imiennego do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej udzielonego na czas nieokreślony, wzór pełnomocnictwa udzielonego zastępcy burmistrza do zawierania umów najmu (dzierżawy) nieruchomości, wzór upoważ- nienia dla kierownika referatu podatków i opłat lokalnych do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycz- nych oraz przykładowe zapisy regulaminu organizacyjnego jednostki budżeto- wej, zawierające powierzenie obowiązków z zakresu gospodarki finansowej), jaki zakres swobody mają kierownicy jednostek poszczególnych typów funkcjo- nujących w sektorze publicznym w tworzeniu polityki finansowej tych jednostek, sierpień 2014 r. 3 Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej ●● jakie są wyznaczniki prawne pola działania kierowników różnych typów jednostek sektora finansów publicznych w podstawowych obszarach składających się na go- spodarkę finansową tych jednostek i ich rachunkowość. Poza tym w książce można znaleźć odpowiedzi na pytania odnoszące się do szczególnych i trudnych przypadków, wynikających z praktycznych aspektów stosowa- nia prawa, dotyczących np.: ●● ●● ●● ●● przejmowania kompetencji kierowników jednostek w zakresie gospodarki finanso- wej i rachunkowości przez kierowników organów nadrzędnych tych jednostek, niewłaściwego funkcjonowania wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych, faktycznego zakresu obowiązków ciążących bezpośrednio na kierownikach jedno- stek w ramach prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, skutecznego sposobu powierzania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej przez kierowników jednostek ich pracownikom (w tym głównemu księgowemu). 4 sierpień 2014 r. Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej 1. Pojęcia: „kierownik” i „gospodarka finansowa” jednostki sektora publicznego Za całość gospodarki finansowej jednostek należących do sektora finansów pub- licznych, do których zalicza się: ●● państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w tym jednostki stanowiące aparat pomocniczy organów władzy publicznej, a w szczególności organów administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów, a także jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, ●● ●● ●● ●● państwowe fundusze celowe, ●● Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ●● Narodowy Fundusz Zdrowia, ●● samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ●● uczelnie publiczne, ●● Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, ●● państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odręb- nych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem przedsię- biorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego), ●● odpowiadają ich kierownicy. Tak stanowi podstawowy akt normujący zasady rządzą- ce gospodarką finansową wymienionych jednostek, czyli ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp). Jednak w ustawie tej nie zostały podane defini- cje pojęć: „kierownik jednostki” ani „gospodarka finansowa jednostki”. 1.1. Kierownik jednostki W powszechnym rozumieniu kierownikiem jednostki jest osoba (lub wieloosobowy organ w strukturze organizacyjnej jednostki), która kieruje (zarządza) tą jednostką. Normatywne definicje kierownika jednostki, stosowane w jednostkach sektora pub- licznego, są zawarte w przepisach różnych ustaw, które ustalają zakres znaczeniowy tego pojęcia na własne potrzeby, np. w: ●● art. 5 ust. 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, gdzie za kierownika jednostki kontrolowanej uznaje się osobę, która zgodnie z przepisa- mi określającymi ustrój jednostki jest odpowiedzialna za działalność tej jednostki i jest uprawniona do jej reprezentowania; w przypadku jednostki zarządzanej przez sierpień 2014 r. 5 Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej ●● ●● organ kolegialny za kierownika jednostki uznaje się przewodniczącego organu ko- legialnego, art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), zgod- nie z którym przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę, art. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), który stanowi, że przez kierownika zamawiającego należy rozumieć oso- bę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. Ze względu na dużą różnorodność jednostek organizacyjnych sektora publiczne- go, a także różne nazewnictwo stosowane na określenie kierownika jednostki (dy- rektor, prezes, menedżer, zarządzający), ustalenie, kto jest kierownikiem jednostki w odniesieniu do określonego typu jednostek, wymaga korzystania z przepisów ustaw szczególnych, w których normowane są zasady ich tworzenia i funkcjonowania. W przypadku konieczności ustalenia, kto jest kierownikiem konkretnej jednostki pań- stwowej lub samorządowej tworzonej na podstawie przepisów uofp (jednostki budże- towej, samorządowego zakładu budżetowego), może się także okazać konieczne sięg- nięcie do przepisów wewnętrznych (statutów, regulaminów organizacyjnych, umów cywilnoprawnych, umów o pracę). Na przykład kierownikami jednostek: 1) w samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego są odpowiednio: ●● wójt, burmistrz, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu – dla urzędu gminy, urzędu miasta, urzędu miasta na prawach powiatu (art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym), starosta – dla starostwa powiatowego (art. 35 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; dalej: ustawa o samorządzie powiatowym), ●● marszałek województwa – dla urzędu marszałkowskiego (art. 43 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; dalej: ustawa o samorządzie wo- jewództwa); ●● 2) w państwowych i samorządowych szkołach i placówkach oświatowych – dyrektor szkoły lub placówki (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; dalej: ustawa o systemie oświaty); 3) w uczelniach publicznych – rektor (art. 66 ust. 1–4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; dalej: ustawa o szkolnictwie wyższym); 4) w państwowej lub samorządowej instytucji kultury – dyrektor zatrudniony na stanowi- sku na podstawie umowy o pracę (art. 17 ustawy z 25 października 1991 r. o organizo- waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; dalej: ustawa o działalności kulturalnej) 6 sierpień 2014 r. Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej albo osoba fizyczna lub prawna, której organizator powierzył na podstawie umowy cywilnoprawnej zarządzanie instytucją kultury, przy czym w sytuacji, gdy zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie wykonywał czynności zarządu (art. 15a ww. ustawy); 5) w państwowych instytucjach gospodarki budżetowej – dyrektor (art. 27 ust. 1 i 2 uofp); 6) w regionalnych izbach obrachunkowych – prezes izby (art. 17 ust. 1–2 ustawy z 7 paź- dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych); 7) w odniesieniu do agencji wykonawczych – organ wskazany w ustawie o utworzeniu konkretnej agencji, np. w Agencji Rezerw Materiałowych jest to prezes agencji (art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych); 8) w odniesieniu do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) jako całości – prezes NFZ oraz w odniesieniu do poszczególnych oddziałów wojewódzkich – dyrektorzy od- działów wojewódzkich NFZ (odpowiednio art. 102 i 107 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych); 9) w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą – kierownik (art. 46 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; dalej: ustawa o działalności leczniczej). 1.2. Kwalifikacje kierownika jednostki sektora publicznego do prowadzenia gospodarki finansowej Wymagania odnośnie do kwalifikacji, jakie trzeba mieć, aby móc zajmować stanowi- sko kierownika jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych, nie są określone w sposób jednolity i zależą od tego, czy jest to jednostka państwowa, czy samorządo- wa oraz od jej typu i rodzaju. W większości jednostek jej kierownik powinien się legi- tymować wykształceniem wyższym (czasami także o określonej specjalizacji – jak jest to np. w przypadku jednostek pomocy społecznej), ale już np. kierownicy samorządowych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, którymi są wybierani na te stanowiska: wójt, bur- mistrz, prezydent miasta, prezydent miasta na prawach powiatu, starosta czy marsza- łek województwa – nie muszą spełniać żadnych specjalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych czy stażu pracy (art. 6 ust. 1 i 2 usta- wy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z uregulowaniami zawartymi w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Jednak niezależnie od tego, jakie wymagania są stawiane kierownikom jednostek sektora finansów publicznych dotyczących ich kwalifikacji, osoby te – aby prawidłowo zarządzać jednostką w sferze finansowej – powinny mieć wiedzę na temat podstawowych zasad prowadzenia go- spodarki finansowej oraz rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także znać przepisy szczególne obowiązujące w zarządzanej przez nich jednost- ce. Ten aspekt jest często podkreślany w orzecznictwie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO). sierpień 2014 r. 7 Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej Z orzecznictwa Na kierowniku jednostki sektora finansów publicznych – niezależnie od wykształcenia, ja- kim się legitymuje – ciąży obowiązek znajomości określonych przepisów, w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Orzeczenie GKO z 13 stycznia 2003 r., nr akt DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002 Nie stanowi, w przekonaniu GKO, okoliczności wyłączającej odpowiedzialność za narusze- nie dyscypliny finansów publicznych okoliczność, że kierownik jednostki legitymuje się wy- kształceniem pedagogicznym, a nie ekonomicznym. Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dyrektor szkoły lub placówki kieruje działalnością szkoły (pkt 1), dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły (...) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie (pkt 5), a także wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych (pkt 6). Do takich przepisów należą niewątpliwie prze- pisy ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Słusznie podkreśla się w orzecznictwie, że kierownik jednost- ki, przyjmując powierzone mu stanowisko, przyjmuje w ten sposób także pełną odpowiedzial- ność, związaną z wykonywaniem tej funkcji. Nie można następnie tłumaczyć się, że wykształ- cenie jest niewystarczające do pełnego rozumienia procesów księgowych (orzeczenie GKO z dnia 13 stycznia 2003 r., DF/GKO/Odw.-100/131-132/2002). GKO podkreśliła, iż wykształ- cenie kierownika nie może być szczególną okolicznością, która uzasadniałaby uznanie, iż nie ponosi on z tego tytułu odpowiedzialności. Orzeczenie GKO z 12 czerwca 2006 r., nr akt DF/GKO-4900-45/58/06/1250 Dyrektor [przypis redakcji: zakładu budżetowego] kierując jednostką, zobowiązany był do tego, by znać przepisy prawa [przypis redakcji: odnośnie do zasad przeprowadzania inwen- taryzacji] i ich przestrzegać. Orzeczenie GKO z 6 marca 2006 r., nr akt DF/GKO/Odw.-84/111/2005/7336 Osoba obejmująca funkcję publiczną, wiążącą się z zarządzaniem środkami publicznymi, winna znać przepisy. Orzeczenie GKO z 1 czerwca 2009 r., nr akt BDF1/4900/37/36/09/1211 Kierownik jednostki, jak również osoba, której powierzono w określonym obszarze obowią- zki kierownika jednostki, powinni znać obowiązujące przepisy prawa, dotyczące gospodarki finansowej kierowanej jednostki i je prawidłowo stosować [przypis redakcji: rozpatrywana sprawa dotyczyła przepisów ustaw i rozporządzeń regulujących zasady ustalania wysokości diet dla radnych gminy, których nieprzestrzeganie doprowadziło do wypłacenia zawyżonych należności]. Orzeczenie GKO z 3 października 2013 r., nr akt BDF1/4900/73/77-80/13 RWPD-70450 8 sierpień 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki kierownika jednostki sektora publicznego w zakresie gospodarki finansowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: