Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00963 012853 24106711 na godz. na dobę w sumie
Obrazy współczesności – wybrane zagadnienia z zakresu polityki społecznej - ebook/pdf
Obrazy współczesności – wybrane zagadnienia z zakresu polityki społecznej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-774-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia trójki naukowców: Elżbiety Jałowskiej, Agnieszki Żyszczyńskiej – Klimczak i Agnieszki Łagan – Pyrak to opracowanie naukowe cechujące się dojrzałością, zarówno metodologiczną jak i merytoryczną. Wielowymiarowo odnosi się do współczesnych i ważnych problemów stosunków międzynarodowych. Autorzy w trzech, komplementarnych, wzajemnie uzupełniających się rozdziałach poruszają następującą problematykę z zakresu polityki społecznej: bezrobocia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską (A.Łagan – Pyrak), kryzysu szkolnictwa wyższego w RFN w latach sześćdziesiątych XX wieku w kontekście rewolty studenckiej 1968 roku (A.Żyszczyńska – Klimczak), programów ekologicznych w kontekście polityki społecznej UNESCO (E. Jałowska).
Poruszone w monografii problemy mogłyby się wydawać dostatecznie poznane i opisane w dostępnych źródłach. Należy jednak zauważyć, że wiele do tej pory opublikowanych opracowań z zakresu polityki społecznej miało wyłącznie charakter przyczynkarski, albo nosiło tylko i wyłącznie znamiona specjalistycznych ekspertyz. Dzięki wytrwałości, pasji badawczej oraz zdolnościom intelektualnym Autorek, recenzowana monografia wypełnia lukę oraz w nowatorski sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia polityki społecznej.
Dr Gniewomir Pieńkowski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TOM II OBR AZY WSPÓŁCZESNOŚCI W YBR ANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TOM II OBR AZY WSPÓŁCZESNOŚCI WYBR ANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 2017 © Copyright by Elżbieta Jałowska, Agnieszka Żyszczyńska-Klimczak, Agnieszka Łagan-Pyrak e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo Grafika na okładce: shutterstock ISBN e-book 978-83-7859-774-2 ISBN druk 978-83-7859-775-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 SPIS TREŚCI ELŻBIETA JAŁOWSKA Programy ekologiczne – elementem międzynarodowej polityki społecznej UNESCO 7 AGNIESZKA ŻYSZCZYŃSKA-KLIMCZAK Rewolta studencka 1968 roku na zachodnioniemiec- kich uniwersytetach i jej wpływ na kryzys szkolnictwa wyższego w RFN w latach sześćdziesiątych 31 AGNIESZKA ŁAGAN-PYRAK Bezrobocie w Polsce a integracja z Unią Europejską – bilans korzyści czy strat? 53 GNIEWOMIR PIEŃKOWSKI Recenzja 91 91 DR GNIEWOMIR PIEŃKOWSKI RECENZJA Monografia trójki naukowców: Elżbiety Jałowskiej, Agnieszki Żyszczyńskiej-Klimczak i Agnieszki Łagan-Pyrak to opraco- wanie naukowe cechujące się dojrzałością, zarówno metodo- logiczną jak i merytoryczną. Wielowymiarowo odnosi się do współczesnych i ważnych problemów stosunków międzynaro- dowych. Autorzy w trzech, komplementarnych, wzajemnie uzu- pełniających się rozdziałach poruszają następującą problematykę z zakresu polityki społecznej: bezrobocia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską (A.Łagan – Pyrak), kryzysu szkol- nictwa wyższego w RFN w latach sześćdziesiątych XX wieku w kontekście rewolty studenckiej 1968 roku (A.Żyszczyńska – Klimczak), programów ekologicznych w kontekście polityki społecznej UNESCO (E. Jałowska). Poruszone w monografii problemy mogłyby się wydawać dostatecznie poznane i opisane w dostępnych źródłach. Należy jednak zauważyć, że wiele do tej pory opublikowanych opra- cowań z zakresu polityki społecznej miało wyłącznie charakter przyczynkarski, albo nosiło tylko i wyłącznie znamiona specja- listycznych ekspertyz. Dzięki wytrwałości, pasji badawczej oraz zdolnościom intelektualnym Autorek, recenzowana monografia 92 DR GNIEWOMIR PIEńKOWSKI wypełnia lukę oraz w nowatorski sposób przedstawia najważ- niejsze zagadnienia polityki społecznej. Po drugiej wojnie światowej przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu mówili jednym głosem: „Jeśli ponownie nie chcemy dopuścić do sytuacji, która niedawno miała miejsce, mu- simy zmienić świat! Zorganizować go tak, aby każdy człowiek miał prawo do życia w przyjaznym świecie, w którym ludzie będą mogli żyć w pełnej harmonii nie tylko ze sobą, ale także z naturą!!!” Niestety okazało się, że skończyło się tylko na chę- ciach i wielkich słowach. Podjęte działania tylko w niewielkim stopniu zmieniły świat a straszne realia wojen światowych stały się tylko zapiskami na kartach historii dla kolejnych pokoleń. Kryzysy nie zostały wyeliminowane, zmieniły tylko swoją formę. O ile w biednych państwach Trzeciego Świata przez lata nadal często oznaczały to samo co w I połowie XX wieku – wojny i ciągłe problemy gospodarcze, o tyle w Europie i Ameryce Pół- nocnej zmieniły swój charakter – wraz z rosnącym bogactwem, postępem technologicznym i wykształceniem tych społeczeństw, nabrały innego wymiaru - zostały zastąpione permanentnymi konfliktami społecznymi, wynikającymi z nierównomiernego podziału zasobów. Biedniejsze grupy, stawały się ofiarami rozwoju państw - miały ograniczone dostęp do m.in.: ochrony zdrowia, wykształcania, kultury i zasobów mieszkaniowych. Ze- pchnięte na margines, miały niewielkie szanse na godne życie. W pewnym momencie sytuacja zmieniła się, negatywne skutki rozwoju zaczęły odczuwać także bogatsze grupy. Rosnące zanie- czyszczenie środowiska, problem bezrobocia dotykający nawet wykształconych ludzi, brak dostępu do edukacji na poziomie adekwatnym do tempa zmian zachodzących na świecie i możli- 93 wości wspólnego wpływania na rozwiązywanie tych problemów doprowadziły do sytuacji, w której musiały zostać wypracowane mechanizmy, które miały zabezpieczyć interesy mieszkańców tych państw. Zanim to jednak nastąpiło, problemy państw wysokorozwinię- tych, w jeszcze większej skali zaczęły odczuwać państwa słabo rozwinięte, które nie poradziły sobie ze skutkami nawracających konfliktów zbrojnych i niskiego poziomu rozwoju gospodar- czego. Musiały zmierzyć się z coraz to większą liczbą zagrożeń o charakterze społecznym – przeludnieniem, analfabetyzm, bra- kiem możliwości kształcenia wysoko wyspecjalizowanych kadr, bezrobociem i niskimi pensjami, degradacją środowiska oraz do- robku kulturalnego poprzednich pokoleń. W ten sposób kryzysy społeczne stały się kryzysami global- nymi, uniemożliwiającymi ludzkości rozwój. Bezrobocie, za- nieczyszczenie środowiska, czy też niezadowolenie społeczne wynikające z braku perspektyw i możliwości samodoskonalenia oraz realnego współdecydowania o swoich losach stały się pro- blemami tak samo groźnymi jak wojny. O ile kryzysy militarne to zagrożenia, które najczęściej przychodzą z zewnątrz, o tyle kryzysy społeczne to zagrożenia wewnętrzne, które tylko cze- kają aby wybuchnąć i z niesamowitą wręcz siłą zdestabilizować sytuację polityczną i gospodarczą większości państw na świecie. To one m.in. doprowadziły do powstania zjawiska terroryzmu. Dlatego dobrze przygotowywana i implementowana poli- tyka społeczna staje się tak ważna dla rządów wielu państw na świecie, które przywiązują dużą uwagę do tworzenia specjalnych państwowych jednostek odpowiedzialnych za jej wdrażanie. Oprócz tego naukowcy z najważniejszych ośrodków naukowych 94 DR GNIEWOMIR PIEńKOWSKI podejmują trud badania coraz to bardziej skomplikowanych i wielowymiarowych procesów społecznych, umożliwiając wy- pracowanie nowych, efektywnych metod i technik rozwiązania najważniejszych problemów świata. Autorki monografii są tego przykładem - będąc pionierami w prowadzeniu badań nad polityką społeczną potrafiły przed- stawić powyższe problemy zwięźle i klarownie. Dzięki świet- nemu doborowi zakresu tematycznego ukazały ciąg przyczy- nowo – skutkowy obrazujący nawet nieobeznanemu z powyższą tematyką Czytelnikowi najważniejsze problemy polityki spo- łecznej. Dodatkowe umiejscowienie ich w odpowiednim kontek- ście politycznym, historycznym oraz społeczno – gospodarczym nie tylko ukazuje kunszt badawczy Autorek monografii, ale także pozwala na całościowe, obiektywne spojrzenie na wyzwania sto- jące przed naszą cywilizacją. Elżbieta Jałowska w rozdziale: „Programy ekologiczne – elementem międzynarodowej polityki społecznej UNESCO” podejmuje bardzo interesujący, złożony i aktualny problem ba- dawczy. Autorka analizuje w aspekcie merytorycznym i teore- tycznym programy ekologiczne w kontekście polityki społecznej UNESCO. Autorka w sposób uzasadniony i przekonywujący wykazuje potrzebę zbadania podjętej problematyki i przedsta- wienia jej wyników. Dzięki odpowiedniemu doborowi i zastoso- waniu metod i technik badawczych Autorka nie tylko realizuje postawione w rozdziale cele badawcze, ale także swoje wyniki badań i końcowe konkluzje umiejętnie osadza w ramach dyscy- pliny nauk o polityce. Jak wysokiej klasy, wytrawny badacz nie unika jednak odwołań do dorobku innych nauk. Autorka umie- jętnie łączy wiedzę z zakresu prawa i administracji, ekonomii 95 oraz ekologii. Dołączając egzemplifikacje, ilustrujące poszcze- gólne etapy procesu badawczego Autorka ułatwia Czytelnikowi zrozumienie problemu oraz daje kolejny dowód doskonałego opanowania przedstawionej w rozdziale problematyki. Praca Elżbiety Jałowskiej posiada duże walory poznawcze. Autorka nie tylko wzorowo zrealizowała postawione w rozdziale cele, ale także ukazała ponadprzeciętny zasób wiedzy merytorycznej i teoretycznej, który dodatkowo z dużą erudycją potrafiła prze- kazać w sposób zrozumiały nawet dla osób, które ze wspomnianą problematyką nie miały wcześniej do czynienia. Agnieszka Żyszczyńska-Klimczak w rozdziale pt.: „Rewolta studencka 1968 roku na zachodnioniemieckich uniwersytetach i jej wpływ na kryzys szkolnictwa wyższego w RFN w latach sześćdziesiątych.” podejmuje ważny, interdyscyplinarny, nie- eksplorowany dotychczas temat kryzysu szkolnictwa wyższego w RFN w latach sześćdziesiątych XX wieku w kontekście re- wolty studenckiej 1968 roku. Rozdział ten charakteryzuje się wnikliwym i profesjonalnym podejściem do procesu badaw- czego. Literatura przedmiotu została właściwie dobrana pod kątem problematyki omawianej w rozdziale – jest bogata, róż- norodna i obejmuje liczne trudno dostępne pozycje. Autorka, analizując skomplikowany i wielopłaszczyznowy charakter problemu właściwie dobiera metody badawcze oraz stara się bardzo rzetelnie dokumentować formułowane poglądy, oceny, sądy i wnioski – umiejętnie ocenia stanowiska i poglądy innych autorów i formułuje własne stanowisko w kwestiach meryto- rycznych. Forma rozdziału, styl oraz zaprezentowany warsztat naukowy świadczą o dużej dojrzałości Autorki do prowadzenia pracy naukowej. Bardzo wysoki poziom merytoryczny rozdziału 96 DR GNIEWOMIR PIEńKOWSKI dodatkowo podnosi także umiejętność holistycznego spojrzenia Autorki na omawianą problematykę. Agnieszka Łagan-Pyrak, w rozdziale pt.: „Bezrobocie w Polsce a integracja z Unią Europejską – bilans korzyści czy strat?” Autorka ukazuje Czytelnikowi problematykę bezrobocia w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tema- tyka ta jest w mniejszym lub większym stopniu eksplorowana na gruncie wielu dyscyplin naukowych (m.in. politologii, socjo- logii, ekonomii). Mimo licznych źródeł, podejmujących podobną problematykę rozdział ten ma oryginalny charakter. Autorka, umiejętnie korzystając z dorobku innych dyscyplin efektywnie umieszcza nowatorskie cele badawcze w kontekście politolo- gicznym. Struktura rozdziału jest logiczna i prowadzi do reali- zacji postawionych przez Autorkę celów. Cały rozdział cechuje się precyzją prowadzonych wywodów. Umiejętnie przeprowa- dzona analiza ukazuje dużą spójność metodologiczną rozdziału. Autorka wykazuje się dużą erudycją i umiejętnością prowadzenia analizy wielowątkowej. W związku z szerokim wachlarzem pod- jętych w rozdziale zagadnień oraz umiejętnym i kompetentnym posługiwaniem się metodami badawczymi oraz wykorzystaniem bogatego, interdyscyplinarnego i wartościowego zestawu lite- ratury przedmiotu, rozdział autorstwa Agnieszki Łagan - Pyrak zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Wartym zauważenie wydaje się także zauważenie zmysłu analitycznego oraz intelektualnej wszechstronności Autorki, dzięki którym tak trudna, wielowy- miarowa problematyka, często wymykająca się uogólnieniom oraz nie poddająca się łatwym syntezom mogła zostać ukazana w sposób niespotykany w podobnych opracowaniach. Reasumując, należy stwierdzić, że recenzowana monografia 97 to publikacja nowatorska, wytyczająca często nowe kierunki badań wydawałoby się wyeksplorowanych już problemów oraz doskonale wypełniająca luki problemów nieporuszanych w kra- jowym i zagranicznym piśmiennictwie naukowym. O jej poten- cjale naukowym świadczy także bardzo wysoki poziom meryto- ryczny i metodologiczny wszystkich rozdziałów, wykorzystanie dużej liczby wartościowych, trudno dostępnych publikacji (także w językach obcych), dojrzałość społeczna Autorek do pisania o tak trudnych problemach, a także umiejętność całościowego, interdyscyplinarnego łączenia dostępnej wiedzy i przedstawiania jej w interesujący sposób. Monografia ta powinna się stać nie tylko przyczynkiem dla dalszych badań, ale także wartościowym i ważnym źródłem wiedzy dla studentów: stosunków międzyna- rodowych, politologii oraz polityki społecznej oraz dla wszyst- kich zainteresowanych problemami polityki społecznej. Łódź, 08.11.2016.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obrazy współczesności – wybrane zagadnienia z zakresu polityki społecznej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: