Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00092 002791 21511061 na godz. na dobę w sumie
Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu - książka
Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5084-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Żyj tak, by każdy dzień rozkwitał w Twoich rękach!


Zapraszamy do przeczytania artykułu Dagmary Gmitrzak pt. 'Jak odnaleźć swoje predyspozycje?' na zwierciadlo.pl


Zapraszamy do przeczytania artykułu Dagmary Gmitrzak o budzeniu kreatywności na polki.pl


Chcesz być bardziej kreatywny? Pragniesz tworzyć, ale nie wierzysz w swoje możliwości? Czujesz się wypalony i marzysz o pracy, która przyniesie Ci satysfakcję? A może jesteś człowiekiem renesansu, który ma wiele pasji i nie wie, jak je połączyć? Z pomocą tej książki odbędziesz podróż w głąb siebie, której celem jest aktywacja Twojego potężnego twórczego potencjału. Dowiesz się, jak myśleć kreatywnie, docenisz atuty swojego typu osobowości, odkryjesz różnorodne inteligencje. Poznasz sposoby radzenia sobie z negatywnym myśleniem, lękiem i samokrytyką. Odkryjesz dwie życiowe postawy, lifeventure i artventure, które pomogą Ci spełniać największe marzenia. Zrozumiesz, na czym polega sekret fascynacji innymi osobami. Poznasz każdy etap procesu kreacji oraz trzydzieści skutecznych sposobów aktywowania twórczego potencjału. Obudzisz w sobie pasję, zachwyt i ciekawość świata.

Twoje życie może być fascynującą przygodą. Skorzystaj z naturalnego daru, jakim jest kreatywność, i doświadczaj spełnienia w każdej sferze życia.

Ta książka zainspiruje Cię do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu.

BONUS - Złote Prawa Twórczości w formacie MP3!

Dagmara Gmitrzak - trenerka rozwoju osobistego, socjolog, terapeutka technik holistycznych, dziennikarka. Ukończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, z trzyletnią specjalizacją z pomocy społeczno-terapeutycznej. Ukończyła trzyletnie szkolenie z muzykoterapii i psychodramy oraz dwuletnie podyplomowe dziennikarstwo na UW. Od 2001 prowadzi warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla firm. Pasjonuje ją zjawisko twórczości i nieograniczone możliwości ludzkiego umysłu. Jest autorką pięciu książek.

 


 

Patron medialny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?rozwin Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-5084-2 Copyright © Dagmara Gmitrzak 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp ............................................................................................................... 9 I. KreatywnoĂÊ i tworzenie 1. Kaĝdy z nas jest twórczy .......................................................................... 13 Twórczy potencjaï ............................................................................................13 MyĂleÊ kreatywnie, czyli jak? ..........................................................................14 Ocean moĝliwoĂci .............................................................................................15 MyĂli sÈ falami energii .....................................................................................15 ZwiÚkszyÊ ĂwiadomoĂÊ ....................................................................................16 Twoje emocje ...................................................................................................17 Wolna wola .......................................................................................................18 Transformacje wewnÚtrzne .............................................................................19 Potencjaï zmiany ..............................................................................................20 Sfery Twojego ĝycia .........................................................................................21 2. Twórcza osobowoĂÊ .................................................................................. 23 ByÊ nieprzeciÚtnym .........................................................................................23 Cechy twórczych osób .....................................................................................24 Wybrane cechy twórczych osób ......................................................................25 OdpowiedzialnoĂÊ twórcy ................................................................................30 Twórca i owoce jego pracy ..............................................................................30 4 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m 3. ¿ycie i tworzenie jako przygoda ............................................................. 31 Twórcze poïÈczenie ..........................................................................................31 1. Lifeventure — ĝycie jako wyprawa w nieznane .........................................32 2. Artventure — twórczoĂÊ jako przygoda ......................................................35 Stan uskrzydlenia, czyli flow ...........................................................................37 Koncentracja i radoĂÊ .......................................................................................39 Jak wywoïaÊ stan flow? ....................................................................................40 RadoĂÊ z robienia tego, co siÚ kocha ...............................................................40 Daj siÚ zainspirowaÊ ........................................................................................41 Rodzaje twórczoĂci ...........................................................................................41 Romantycy i rzemieĂlnicy ................................................................................42 4. Ewolucja ĂwiadomoĂci czïowieka ........................................................... 45 Piramida potrzeb ..............................................................................................45 Holistyczne spojrzenie na czïowieka ..............................................................47 WewnÚtrzne dary .............................................................................................49 Stadia ewolucji ĂwiadomoĂci ...........................................................................50 Czakry — siedem piÚter ĂwiadomoĂci czïowieka ...........................................51 Czïowiek i energia ............................................................................................52 Od materii do duchowoĂci ...............................................................................52 Charakterystyka siedmiu oĂrodków energetycznych .....................................53 Czakry i przyporzÈdkowane im zawody ..........................................................56 5. TwórczoĂÊ i duchowoĂÊ ............................................................................ 59 Wyĝsze ja czïowieka .........................................................................................60 Kontakt z wyĝszym ja .......................................................................................60 Tworzenie i rozwój ĂwiadomoĂci .....................................................................61 RadoĂÊ z tworzenia ...........................................................................................63 Kreatywny wpïyw twórczoĂci innych ..............................................................64 Medytacja i kreatywnoĂÊ .................................................................................64 Efekty praktyki medytacji ................................................................................65 Jak „zïapaÊ” twórcze pomysïy? ........................................................................66 Bez ograniczeñ krytyka ....................................................................................67 mwiczenie: Sïuchanie gïosu serca ...................................................................68 Ego i tworzenie ................................................................................................70 Sïabe i silne ego ................................................................................................71 Ego i persona ....................................................................................................73 OdpowiedzialnoĂÊ ............................................................................................74 Spis treĂci 5 6. Jakie jest Twoje powoïanie? .................................................................... 77 Skrzynia ze skarbami ........................................................................................77 Podróĝ w gïÈb siebie ........................................................................................78 Przekonania na temat pracy .............................................................................79 Praca i pieniÈdze ..............................................................................................80 SzukajÈc powoïania ..........................................................................................81 Inspirowanie innych .........................................................................................84 Praca z serca .....................................................................................................85 II. Poznaj lepiej samego siebie 7. Twoje inteligencje .................................................................................... 91 Inteligencje wielorakie ....................................................................................91 Inne inteligencje ..............................................................................................96 Inteligencje i róĝne zawody .............................................................................98 8. Jung i typy osobowoĂci ........................................................................... 101 1. Kim jest introwertyk? .................................................................................101 2. Kim jest ekstrawertyk? ...............................................................................102 Kierunek energii w pracy twórczej ...............................................................104 Cztery funkcje psychiczne .............................................................................105 Percepcja ........................................................................................................105 Intuicja ............................................................................................................106 MyĂlenie .........................................................................................................107 Uczucia ............................................................................................................107 9. WewnÚtrzne dziecko — ěródïo kreatywnoĂci w nas ............................. 109 KreatywnoĂÊ i Ăwiat zakazów .........................................................................109 Niewinny aspekt Ciebie .................................................................................111 ¥wiat pasji, radoĂci i kreatywnoĂci ................................................................112 10. WewnÚtrzny krytyk — ktoĂ, kto podcina nam skrzydïa ..................... 115 Rozmowa z krytykiem ....................................................................................115 Pasje zamkniÚte w skrzyni .............................................................................120 Definicja twórcy wedïug krytyka ..................................................................121 6 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m 11. Kto CiÚ inspiruje, a kto denerwuje? ................................................... 123 Inni twórcy mogÈ CiÚ inspirowaÊ .................................................................123 Kto CiÚ denerwuje? .......................................................................................125 ¥wiatïo i cieñ ..................................................................................................126 Gniew moĝe byÊ paliwem do dziaïania .........................................................127 LÚk i tïumienie potrzeb .................................................................................129 Twój cieñ ........................................................................................................130 12. Twórcza róĝnorodnoĂÊ — czy jesteĂ czïowiekiem renesansu? ......... 133 RóĝnorodnoĂÊ pasji ........................................................................................133 ByÊ jak Leonardo ............................................................................................134 Problemy czïowieka renesansu .....................................................................137 Osobista historia — moja droga do powoïania .............................................138 PodÈĝanie za gïosem serca .............................................................................139 TwórczoĂÊ jako pasja czy jako zawód? ..........................................................141 TwórczoĂÊ i finanse ........................................................................................141 BÈdě otwarty ...................................................................................................142 13. Co w twórczoĂci jest najwaĝniejsze dla Ciebie? ............................... 143 Czakry i twórczoĂÊ .........................................................................................143 Postawy twórcze i czakry ...............................................................................144 III. Etapy twórczoĂci i sposoby rozbudzenia energii twórczej 14. Etapy procesu twórczego i trudnoĂci na drodze ............................... 157 Twórcza inspiracja ..........................................................................................157 Fazy procesu twórczego ................................................................................158 Porównanie faz twórczych do pór roku .........................................................160 15. Co moĝe blokowaÊ twórczy potencjaï? ............................................... 165 1. Odczuwanie lÚku i niepewnoĂci ................................................................165 2. Negatywne przekonania ............................................................................166 3. Czekanie na natchnienie ............................................................................167 4. Rozproszona uwaga ....................................................................................168 5. LÚk przed krytykÈ ......................................................................................169 Spis treĂci 7 6. ZazdroĂÊ ......................................................................................................170 7. Perfekcjonizm .............................................................................................170 8. Brak wyksztaïcenia .....................................................................................172 9. Strach przed sukcesem ..............................................................................172 10. Depresja ....................................................................................................173 11. OdciÚcie od poczucia obfitoĂci ................................................................174 16. TrzydzieĂci sposobów aktywowania twórczego potencjaïu ............. 175 1. Naucz siÚ, jak osiÈgaÊ stan alfa ..................................................................175 2. Korzystaj ze swojej intuicji ........................................................................177 3. BÈdě w kontakcie z wewnÚtrznym dzieckiem ..........................................178 4. Sïuchaj swojego serca ................................................................................179 5. Nie czekaj, aĝ ktoĂ CiÚ odkryje .................................................................179 6. Sïuchaj muzyki ...........................................................................................180 7. Daj sobie prawo do impasu .......................................................................180 8. Poznaj swój gniew ......................................................................................181 9. Pozwól, by pomysï w Tobie zakieïkowaï ..................................................182 10. BÈdě otwarty na odkrywanie nowych terenów .......................................182 11. ZwróÊ uwagÚ na swoje sny ......................................................................182 12. Korzystaj z map myĂli ..............................................................................183 13. Nie przeciÈgaj faz twórczych zbyt dïugo ...................................................184 14. Rozwijaj prawÈ póïkulÚ mózgu ................................................................185 15. Pracuj z afirmacjami .................................................................................185 16. Przypominaj sobie swoje sukcesy ............................................................186 17. Zaïóĝ twórczy zeszyt ................................................................................186 18. Zauwaĝaj synchronicznoĂci ......................................................................186 19. ProĂ o pomoc ............................................................................................187 20. Czytaj na temat ciekawych ludzi .............................................................187 21. Przywoïaj marzenia z dzieciñstwa ...........................................................187 22. PosprzÈtaj ..................................................................................................188 23. ZarzÈdzaj swoim czasem ..........................................................................188 24. Korzystaj ze swojej wyobraěni .................................................................188 25. Otaczaj siÚ kolorami .................................................................................189 26. Praktykuj twórcze pisanie ........................................................................189 27. Poznaj wewnÚtrznego twórcÚ ..................................................................190 28. Nie krytykuj siebie ...................................................................................190 29. Zrób twórczy kolaĝ ...................................................................................190 30. Stosuj twórcze rytuaïy ..............................................................................191 8 O B U D Ź S W O JĄ K R E A T Y W N O Ś Ć 17. Dlaczego tworzysz i dla kogo chcesz tworzyć? .................................. 193 18. Złote prawa twórczości ......................................................................... 197 O autorce ..................................................................................................... 199 Muzyka towarzysząca pisaniu.................................................................... 200 WstÚp K aĝdy z nas jest wyjÈtkowy. Kaĝdy ma dostÚp do potÚĝnej twór- czej mocy swojego umysïu. Problem w tym, ĝe wykorzystujemy nasze moĝliwoĂci w niewielkim stopniu. Z powodu ograniczajÈcych przekonañ nasz twórczy potencjaï nie jest w peïni aktywowany, nie moĝemy wiÚc korzystaÊ ze wszystkich darów, w jakie zostaliĂmy wy- posaĝeni na drogÚ naszego ĝycia. Kaĝdy z nas ma jedynÈ w swoim rodzaju ĂcieĝkÚ swojego powoïa- nia, zwanÈ inaczej ĂcieĝkÈ serca. SkïadajÈ siÚ na niÈ wewnÚtrzne uzdolnienia, dary i pasje. Kiedy kroczymy tÈ ĂcieĝkÈ, mamy poczucie, ĝe Ăwiat nam sprzyja, poniewaĝ robimy to, co jest zgodne z pragnie- niami serca, centrum wewnÚtrznej mÈdroĂci. DoĂwiadczamy radoĂci i speïnienia. Mimo fizycznego czy psychicznego wysiïku, jaki wkïa- damy w naszÈ pracÚ, jej owoce nas cieszÈ, a kaĝde wyzwanie staje siÚ okazjÈ do wewnÚtrznego rozwoju. W tej ksiÈĝce znajdziesz róĝnorodne narzÚdzia, które pomogÈ Ci w aktywacji twórczego potencjaïu oraz w odkryciu, co jest Twoim powoïaniem. KsiÈĝka moĝe byÊ dla Ciebie szczególnie pomocna, jeĂli: x Chcesz obudziÊ swojÈ kreatywnoĂÊ. x Marzysz o tworzeniu, ale Twój wewnÚtrzny krytyk nie pozwala Ci rozwinÈÊ skrzydeï. 10 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m x JesteĂ twórcÈ i przeĝywasz czas impasu. x WypaliïeĂ siÚ w obecnej pracy. x Chcesz odkryÊ swoje powoïanie i wymarzonÈ dla siebie pracÚ. x Pragniesz poznaÊ swoje dary i potencjaïy. x JesteĂ czïowiekiem renesansu, czyli trudno Ci zdecydowaÊ siÚ na jeden zawód. x Potrzebujesz inspiracji, poniewaĝ chciaïbyĂ coĂ zmieniÊ w swoim ĝyciu. Nie ma na co czekaÊ. To najlepszy moment, aby aktywowaÊ swój potÚĝny twórczy potencjaï. Zapraszam CiÚ zatem w podróĝ. BÈdě cierpliwy, najwaĝniejszy jest pierwszy krok. Mam nadziejÚ, ĝe ta ksiÈĝka pomoĝe Ci odkryÊ, jak wyjÈtkowÈ, piÚknÈ i twórczÈ istotÈ jesteĂ. Dagmara Gmitrzak 14 Etapy procesu twórczego i trudnoĂci na drodze Kaĝdy organizm ma jednÈ naczelnÈ potrzebÚ, realizacjÚ wïasnego potencjaïu. — Rollo May P ROCES TWÓRCZY ZACZYNA siÚ od inspiracji, która przychodzi pod postaciÈ twórczej wizji. Dzieje siÚ to zwykle niespodziewanie, w chwili kiedy jesteĂmy zajÚci jakimĂ dziaïaniem albo odpoczywamy. SwojÈ twórczÈ wizjÚ poznajemy krok po kroku, nastÚpnie decydujemy, czy i kiedy chcemy jÈ urzeczywistniÊ. ZastanawiajÈce jest, czy to ona wybiera nas, czy my jÈ. Wielu twórców jest zdania, ĝe to wizja wy- biera sobie „wïaĂciciela”. Twórcza inspiracja Inspiracja przypomina nasionko, które powoli w nas kieïkuje i pew- nego dnia wydaje owoc w postaci twórczego dzieïa. Wydaje siÚ, ĝe twórcze wizje, a wiÚc zbiory informacji, dosïownie krÈĝÈ we wszech- Ăwiecie. JeĂli nasz umysï pracuje na falach o czÚstotliwoĂci zbliĝonej 158 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m do tych informacji, mamy szansÚ je odebraÊ i poprzez proces twór- czy doprowadziÊ do ich materializacji w postaci ksiÈĝki, filmu, pro- jektu, nowej firmy etc. Jest prawdopodobne, ĝe kreatywny i otwarty umysï Leonarda da Vinci potrafiï dostroiÊ siÚ do niezliczonych infor- macji wyprzedzajÈcych o setki lat epokÚ, w której ĝyï. INSPIRUJkCY CYTAT: Pomysï, który jest realizowany, jest waĝniejszy od pomysïu, który istnieje tylko jako idea. — Edward de Bono Fazy procesu twórczego Abraham Maslow wyróĝniï dwa podstawowe etapy w procesie twórczym: x proces pierwotny, a wiÚc inspiracja, natchnienie, kieïkowanie pomysïu w nas; x proces wtórny, czyli tworzenie struktury pomysïu i wysiïek, jaki wkïadamy w jego realizacjÚ. Poniĝej przedstawiam rozszerzony opis procesu twórczego, który jest kompilacjÈ wielu koncepcji. Etap 1. Inspiracja — wizja Nowy poczÈtek, wschód sïoñca, czas natchnienia. Poziom kreatywnoĂci jest bardzo wysoki, pomysïy pojawiajÈ siÚ niczym bïyskawice. Czujesz przypïyw siï witalnych, radoĂÊ i lekkoĂÊ. Inspiracja jest jak nowa mi- ïoĂÊ, która dodaje skrzydeï. Twoja wola ĝycia wzrasta, wiesz, ĝe masz coĂ waĝnego do zrobienia. Wizja powoli zaczyna siÚ ukïadaÊ w coĂ konkretnego. Etapy procesu twórczego i trudnoĂci na drodze 159 Etap 2. Ekspansja — jesteĂ tu i teraz Na tym etapie zaczynasz nadawaÊ formÚ swojej inspiracji (pisanie, malowanie, projektowanie, fotografowanie, komponowanie etc.). Czu- jesz siÚ Ăwietnie, fala twórcza przepïywa przez Twoje ciaïo i system energetyczny. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe doĂwiadczysz wewnÚtrznego oczyszczenia, mogÈ siÚ pojawiaÊ wyparte ze ĂwiadomoĂci uczucia. Warto dopuĂciÊ je do gïosu poprzez pïacz, ruch, taniec, napisanie tek- stu. ByÊ moĝe poczujesz, ĝe przyszedï czas, aby komuĂ wybaczyÊ, wyjaĂniÊ coĂ. Na tym etapie procesu twórczego, przy okazji swojej twórczej pracy, moĝesz pozbyÊ siÚ bagaĝu z przeszïoĂci, tego, co utrudniaïo Ci rozwiniÚcie skrzydeï. W fazie ekspansji wszystko, co CiÚ blokowaïo, moĝe byÊ teraz uwolnione (to wewnÚtrzne oczyszczanie nie musi siÚ pojawiÊ u kaĝdego). Kiedy kreatywna energia niczym rzeka przepïywa przez ciaïo i umysï, czujesz entuzjazm, jesteĂ wypeïniony radoĂciÈ tworzenia. Jak podkreĂla w Nowej Ziemi Eckhart Tolle, entuzjazm i ego nie mogÈ wspóïistnieÊ. WykluczajÈ siÚ wzajemnie. Entuzjazm nie chce „ni- czego”, gdyĝ niczego mu nie brakuje. Kiedy tworzysz, jesteĂ peïniÈ, czujesz radoĂÊ z samego aktu tworzenia. DoĂwiadczasz tego, ĝe jesteĂ kreatorem, ĝe stwarzasz i jesteĂ poïÈczony z twórczÈ siïÈ wszech- Ăwiata. W stanie entuzjazmu wszystko Ci sprzyja. Twoje wibracje sÈ tak silne, ĝe przyciÈgasz pozytywnymi myĂlami i uczuciami wspierajÈ- cych ludzi i sprzyjajÈce okolicznoĂci. Po prostu zawsze znajdujesz siÚ w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. DoĂwiadczasz nie- zwykïych synchronicznoĂci. CZYM JEST SYNCHRONICZNO¥m? Zdaniem Carla Gustava Junga, synchronicznoĂÊ zachodzi wówczas, kiedy myĂlisz o czymĂ i to siÚ dzieje, np. myĂlisz o danej osobie i na- stÚpnego dnia jÈ spotykasz. Albo potrzebujesz czegoĂ i spotykasz kogoĂ, kto pomaga Ci to zdobyÊ. PatrzÈc z perspektywy odkryÊ fizy- ków kwantowych, Twoja wibracja energetyczna przyciÈga podobnÈ 160 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m wibracjÚ. W fazie ekspansji twórczej myĂli przepïywajÈ przez Twój umysï z ogromnÈ szybkoĂciÈ, moĝesz zatem czÚsto doĂwiadczaÊ synchronicznoĂci. Etap 3. Stworzone dzieïo Na tym etapie dzieïo jest zakoñczone. Puszczamy je w Ăwiat, choÊ nierzadko jest nam trudno rozstaÊ siÚ z nim. Moĝemy odczuwaÊ smu- tek i przygnÚbienie, poniewaĝ przez dïuĝszy czas byliĂmy z nim poïÈ- czeni, niczym matka ze swoim dzieckiem. Jednak „odciÚcie pÚpowiny” to naturalny etap tworzenia, który naleĝy uszanowaÊ. Uwolnienie energii moĝe byÊ bardzo przyjemne i odprÚĝajÈce. Po okresie rege- neracji (krótszym lub dïuĝszym) przychodzi czas na kolejnÈ inspiracjÚ i caïy proces zaczyna siÚ od nowa. Porównanie faz twórczych do pór roku 1. Zima — niepokój Pojawienie siÚ inspiracji czÚsto jest poprzedzone odczuwaniem we- wnÚtrznego niepokoju lub niezadowolenia ze swojego obecnego ĝycia. Odczuwanie stagnacji, frustracji, a nawet gniewu wynika z naszej potrzeby zmiany. Im bardziej chcemy zmiany, a ona siÚ nie pojawia, tym bardziej czujemy siÚ sfrustrowani. 2. Wiosna — inspiracja, pomysï Inspiracja pojawia siÚ nagle, niespodziewanie, jest efektem Twojej tÚsknoty za zmianÈ. Masz pomysï na ksiÈĝkÚ, nowy projekt, firmÚ, na seriÚ zdjÚÊ albo obrazów etc. Nagle jesteĂ poza czasem, jakby wszystko byïo ukierunkowane na to, co wïaĂnie Ci siÚ przydarzyïo. Etapy procesu twórczego i trudnoĂci na drodze 161 INSPIRUJkCE HISTORIE — ELIZABETH GILBERT Elizabeth Gilbert, dziennikarka i pisarka, twierdzi, ĝe inspiracja przychodzi ze ěródïa, którego ona nie moĝe zidentyfikowaÊ. Pod- kreĂla, ĝe proces twórczy jest tajemnicÈ. W jednym z wykïadów opowiadaïa o swoim spotkaniu z Ruth Stone, amerykañskÈ poetkÈ, która opowiedziaïa jej, ĝe pewnego dnia dosïownie sïyszaïa, jak zbliĝa siÚ do niej wiersz. Zupeïnie jakby przychodziï z przyrody, z krajobrazu, który jÈ otaczaï. OkreĂliïa ten děwiÚk jako „grzmiÈcy pociÈg powietrza”. Kiedy inspiracja siÚ pojawiïa, poetka wiedziaïa, ĝe musi jak najszybciej pobiec do domu i zapisaÊ ten wiersz. INSPIRUJkCE HISTORIE — TOM WAITS Pewnego dnia podczas jazdy samochodem muzyk doĂwiadczyï in- spiracji twórczej. Nagle dosïownie usïyszaï w gïowie fragment melodii. Nie miaï jednak jak jej zapisaÊ, wiÚc poczuï lÚk, ĝe moĝe za chwilÚ utraciÊ tÚ melodiÚ i bÚdzie musiaï szukaÊ jej póěniej, polowaÊ na niÈ. Nagle zatrzymaï siÚ, popatrzyï w niebo i powie- dziaï: „Przepraszam, czy nie widzicie, ĝe ja prowadzÚ? Czy wyglÈ- dam na osobÚ, która moĝe teraz pisaÊ? WiÚc jeĂli chcesz do mnie przyjĂÊ, melodio, to przyjdě wtedy, kiedy bÚdÚ mógï ciÚ zapisaÊ, a jeĂli nie, to znajdě dziĂ kogoĂ innego, np. Leonarda Cohena”. PU’APKI INSPIRACJI Czasami twórca tak bardzo cieszy siÚ pomysïem, który do niego przyszedï, ĝe nie udaje mu siÚ przejĂÊ do kolejnego etapu, czyli bu- dowania struktury. Cechuje go zatem sïomiany zapaï, szybko siÚ do czegoĂ zapala i szybko ulega wypaleniu. Nie starcza mu energii na kolejny etap. Moĝe byÊ to spowodowane brakiem wiary w sie- bie, w swojÈ zdolnoĂÊ realizowania pomysïów. Wizja jest koniecz- nym elementem powstania czegoĂ nowego, ale niewystarczajÈcym 162 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m do tego, by pomysï zostaï zrealizowany. Aby zrealizowaÊ twórczÈ wizjÚ, waĝne sÈ m.in. pozytywne nastawienie, wytrwaïoĂÊ, wiara w siebie oraz wysiïek, jaki wkïadamy w swojÈ pracÚ. 3. Lato — konkretne dziaïania To czas przygotowywania planu dziaïania, struktury twórczego pomy- sïu oraz konkretna praca twórcza. Sukces tego etapu zaleĝy od energii, jakÈ wkïadamy w swojÈ pracÚ, od naszej determinacji, mocy, odpowie- dzialnoĂci, ale równieĝ elastycznoĂci w chwili zetkniÚcia siÚ z jakimĂ wyzwaniem. CzÚsto pomysï wymaga wspóïpracy z luděmi. Czasem tworzymy tylko z jednÈ osobÈ, co moĝe byÊ doĂwiadczeniem wzbogacajÈcym obie strony, ěródïem wzajemnej inspiracji, wymiany energetycznej i nauki. W duecie twórczym waĝne jest partnerstwo — powinno siÚ zatem mówiÊ o wszystkim, co jest trudne, rozwiÈzywaÊ na bieĝÈco konflikty oraz przyjÈÊ, ĝe kaĝdy ma takie same prawa. 4. Jesieñ — zakoñczenie dzieïa Na tym etapie moĝesz doĂwiadczaÊ ambiwalencji: chcesz skoñczyÊ pracÚ jak najszybciej, jednak obawiasz siÚ powrotu do „szarej” co- dziennoĂci (stanu, w którym nie odczuwasz flow). Moĝe byÊ teĝ tak, ĝe z wielkÈ ulgÈ zakoñczysz swoje dzieïo, czujÈc, jak duĝy wysiïek w nie wïoĝyïeĂ. Od tej chwili Twoje dzieïo zaczyna ĝyÊ swoim ĝyciem, inni przej- mujÈ nad nim wiÚkszÈ kontrolÚ. Wyzwaniem tego etapu jest dobry powrót do rzeczywistoĂci, za- jÚcie siÚ sprawami, które czekaïy od dïuĝszego czasu na zaïatwienie, spÚdzenie czasu z bliskimi osobami, odpoczynek. JeĂli zakoñczyïeĂ swoje dzieïo twórcze, podziÚkuj sobie oraz kaĝ- demu, kto braï udziaï i pomagaï Ci w Twoim twórczym przedsiÚ- wziÚciu. JeĂli w trakcie pracy pojawiïy siÚ jakieĂ interpersonalne Etapy procesu twórczego i trudnoĂci na drodze 163 konflikty, staraj siÚ dÈĝyÊ do porozumienia i harmonii. WyĂlij maila albo spotkaj siÚ z danÈ osobÈ i zaproponuj porozumienie. PrzeproĂ, jeĂli byïeĂ dla kogoĂ nieuprzejmy w trakcie wspóïpracy. Moĝesz rów- nieĝ mentalnie wysïaÊ pozytywne myĂli do tej osoby lub kilku osób. INSPIRUJkCY CYTAT: Bóg jest wielkim artystÈ. WymyĂliï ĝyrafÚ, sïonia i kota. Bóg nie ma swojego stylu. Po prostu wypróbowaï nowe pomysïy. — Pablo Picasso 164 O B U D ½ S W O J k K R E A T Y W N O ¥ m
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obudź swoją kreatywność. Jak aktywować twórczy potencjał umysłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: