Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 004064 21774972 na godz. na dobę w sumie
Ocena ryzyka zawodowego 2014 - ebook/pdf
Ocena ryzyka zawodowego 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3297-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego 2014 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oceny ryzyka zawodowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a k t y c z n y i n f o r m a t o r O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O 2 0 1 4 N A J N W Y O S Z E Praktyczny informator W D N A IE OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 2014 Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Prowadź zgodną z prawem dokumentację oceny ryzyka zawodowego. listy kontrolne (cid:122) wzory (cid:122) dokumenty UOH 15 (cid:272)(cid:282)(cid:265)(cid:277)(cid:231)(cid:256)(cid:254)(cid:255)(cid:244)(cid:255)(cid:250)(cid:244)(cid:249)(cid:253)(cid:256)(cid:244)(cid:250)(cid:249)(cid:256)(cid:254)(cid:244)(cid:254) cena 99 zł Pro ble m y p ra ktycz n e w 3 0 p yta nia c h w ie d zia c h i o d p o Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 2014 listy kontrolne (cid:122) wzory (cid:122) dokumenty Spis treści Rozdział I Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie .......................................................7 Podstawa prawna ........................................................7 Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego................................................................7 2. Defi nicje..................................................................7 Bezpieczeństwo i higiena pracy ..................................8 Działanie korygujące ...................................................8 Działanie zapobiegawcze ............................................8 Identyfi kacja zagrożenia ..............................................8 Niezgodność ................................................................8 Ocena ryzyka zawodowego.........................................8 Ryzyko zawodowe .......................................................8 Stanowisko pracy ........................................................8 Wymaganie..................................................................8 Zagrożenie...................................................................8 Zagrożenie znaczące ..................................................9 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe.............................9 3. Cel oceny ryzyka zawodowego ............................9 4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp..........10 A. Obowiązki pracodawcy .........................................10 Kodeks pracy .............................................................10 Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego ....10 Okresowa ocena ryzyka zawodowego ......................11 B. Rola służby bhp.....................................................12 Obowiązki osób wykonujących zadania służby bhp.............................................................................12 5. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w fi rmie .....................................................................12 Polecenie (zarządzenie) pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w fi rmie ......................................................................12 Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe ...................13 A. Wykaz stanowisk pracy i ich analiza .....................13 Rozszerzenie oceny ryzyka zawodowego na pozostałe stanowiska pracy..................................13 B. Charakterystyka stanowiska pracy........................14 Elementy charakterystyki stanowiska pracy ..............14 Wykonywane zadania................................................16 Ocena ryzyka zawodowego Miejsce wykonywania zadań .....................................16 Wykaz wykonywanych czynności ..............................16 Niedogodności ...........................................................16 Poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz wymagane uprawnienia i predyspozycje ...........16 Inne osoby, które mogą być narażone na ryzyko związane z charakteryzowanym stanowiskiem pracy ...................................................17 C. Dodatkowe informacje ..........................................17 D. Zespół do oceny ryzyka zawodowego w fi rmie .....17 Pracownicy nadzoru – kierownicy i majstrowie .........17 Kwalifi kacje powołanych osób ...................................17 Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przez podmiot zewnętrzny .........................................18 6. Informowanie o ryzyku zawodowym .................18 Sposób przekazywania informacji .............................18 7. Metody oceny ryzyka zawodowego ..................18 A. Wybór metody .......................................................18 Akceptowalny poziom ryzyka zawodowego ..............20 B. Metoda PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis) – wstępna analiza zagrożeń.................20 Parametry ryzyka.......................................................20 Wzór – metoda PHA ..................................................20 Szacowanie parametrów ryzyka ................................20 Wartościowanie ryzyka ..............................................21 C. METODA MATRYCY RYZYKA DLA NIEMIERZALNYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY WG POLSKIEJ NORMY PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ............................................................21 Parametry ryzyka.......................................................21 Szacowanie parametrów ryzyka ................................21 Wartościowanie ryzyka ..............................................22 D. METODA OCENY RYZYKA DLA MIERZALNYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY WG POLSKIEJ NORMY PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ..............23 Charakterystyka metody ............................................23 Czynniki mierzalne ....................................................23 Wartościowanie ryzyka ..............................................23 Zmniejszenie poziomu ryzyka ...................................24 2 Wiedza i Praktyka Ocena ryzyka zawodowego Zwiększenie poziomu ryzyka .....................................24 E. Metoda Risk Score (metoda wskaźnika ryzyka) ....24 Wzór – metoda Risk Score.......................................24 Ocena parametrów ryzyka.........................................24 Rozdział II Identyfi kacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 1. Wprowadzenie .....................................................29 2. Identyfi kacja zagrożeń ........................................29 Lista stanowisk pracy ................................................31 Źródła informacji o zagrożeniach...............................31 Analiza stanowiska pracy ..........................................32 Lista kontrolna ...........................................................33 Przykłady list kontrolnych ..........................................33 Sytuacje i czynniki a zagrożenia................................39 Ergonomia i pracownicy ............................................40 3. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego .........40 Parametry oceny ryzyka zawodowego ......................40 Stopień możliwej straty ..............................................41 Wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego ..................41 Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ............41 Częstość i czas narażenia na zagrożenie .................42 Możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat ..............42 Wartościowanie (ocena) ryzyka zawodowego...........43 Przykłady kart oceny ryzyka zawodowego ................43 Rozdział III Profi laktyka ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie .....................................................49 Charakter oceny ryzyka zawodowego .......................49 Efekty oceny ryzyka zawodowego.............................49 Bardzo małe ryzyko zawodowe .................................49 2. Ocena istniejących środków bezpieczeństwa .......................................................49 Zminimalizowanie ryzyka zawodowego.....................50 Działania korygujące i działania zapobiegawcze.......50 3. Rodzaje działań profi laktycznych ......................50 A. Eliminacja zagrożenia ...........................................50 Spis treści Możliwość wyeliminowania ryzyka zawodowego ......50 B. Ograniczanie ryzyka zawodowego........................51 Możliwość obniżenia poziomu ryzyka zawodowego..51 Zmniejszanie zagrożenia – zastępowanie .................51 Środki ochrony zbiorowej ..........................................51 Organizacja pracy......................................................52 Środki ochrony indywidualnej ....................................52 Pierwsza pomoc ........................................................52 Przygotowanie pracowników .....................................52 C. Wybór sposobu zmniejszenia ryzyka zawodowego..............................................................53 4. Planowanie profi laktyki.......................................54 Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ............................54 5. Skuteczność profi laktyki ....................................54 Błędy w ocenie ryzyka zawodowego .........................54 Skutki błędów w ocenie ryzyka zawodowego ............55 Nieskuteczność działań profi laktycznych ..................55 Rozdział IV Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 1. Proces oceny ryzyka zawodowego w fi rmie .....59 Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe ...................59 Wstępna faza oceny ryzyka zawodowego.................59 2. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego ................................................60 Dokumentacja dla pracodawcy..................................60 Dokumentacja dla pracownika...................................61 3. Wzory dokumentów z praktycznym komentarzem ...........................................................61 A. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy ..................62 B. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym .............................................64 C. Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 ......................................66 D. Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzonej w dniach ... r. ...........68 © Praktyczny informator „Ocena ryzyka zawodowego” 3 Spis treści Rozdział V Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie .....................................................73 2. 21 pytań, na które musicie odpowiedzieć – lista kontrolna .......................................................73 Rozdział VI Problemy praktyczne w 30 pytaniach i odpowiedziach 1. Pracownik wykonujący ręczne prace transportowe – identyfi kacja i weryfi kacja zagrożeń ....................................................................79 2. Uprawnieni do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego..............................................................80 3. Pracownik fi zyczny – konserwator oczyszczalni ścieków – identyfi kacja i weryfi kacja zagrożeń..........81 4. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego zatrudnionego w dziale kadr ......................................82 5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego ...............84 6. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości (stanowisku pracy dekarza).....................................................................86 7. Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ...................................................87 8. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownikaniepełnosprawnego na stanowisku pracy z komputerem ..................................................90 9. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym ......................................................93 10. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy.................94 11. Ocena ryzyka zawodowego w fi rmie produkującej substancje rakotwórcze........................96 12. Montażowe stanowisko pracy – identyfi kacja i weryfi kacja zagrożeń ...............................................97 Ocena ryzyka zawodowego 13. Co robić, gdy w fi rmie nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego........................................98 14. Przechowywanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego..............................................................99 15. Centrum dokumentacyjne – identyfi kacja zagrożeń ..................................................................100 16. Zarządzanie ryzykiem zawodowym spawaczy .................................................................101 17. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt RTV ................... 102 18. Ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią ....................................103 19. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy płetwonurka............................103 20. Charakterystyka stanowiska pracy stolarza obsługującego stołową pilarkę tarczową z posuwem ręcznym i frezarkę dolnowrzecionową.....................106 21. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzątaczki biurowej ..............108 22. Zadaniowa ocena ryzyka zawodowego .............110 23. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fi zycznego................................................................111 24. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym .............................................................113 25. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki w domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych ...........114 26. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego.........116 27. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy z tomografemkomputerowym ..................................117 28. Górnik strzałowy w chodniku węglowym kopalni węgla kamiennego – identyfi kacja i weryfi kacja zagrożeń .............................................119 29. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole ...................................................................120 30. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy projektanta przy projektowaniu wspomaganym komputerem ...................................121 4 Wiedza i Praktyka Rozdział I Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być jednym z ważniejszych celów każdej fi rmy – niezależnie od jej wielkości – z 3 powodów, mianowicie: 1) narastania sprzeciwu społecznego przeciwko hekatombie ludzkiej w pracy (wg Międzynarodowej Organizacji Pracy corocznie na świecie ginie około 180 tys. ludzi, a ponad 100 mln odnosi obrażenia w wypadkach przy pracy), 2) wymagania przez społeczeństwo zagwarantowania ze strony państwa i pracodawców bezpieczeństwa w środowisku pracy i środowisku naturalnym, 3) przekonania, że bezpieczeństwo to czysty zysk (likwidacja i ograniczenie zbędnych strat). Niezbędne jest więc monitorowanie i kontrolowanie środowiska pracy polegające na obserwowaniu warunków pracy, zachowań pracowników, a także śledzeniu wyników działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje ono przede wszystkim: ● analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ● identyfi kację zagrożeń, ● ocenę ryzyka zawodowego. UWAGA! Kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, poprzedzona rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją zagrożeń. Pozwala ona na opracowanie (np. w postaci instrukcji, zarządzeń) wytycznych dotyczących monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka, w której pracodawca (najwyższe kierownictwo) określa swoją strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jest tworzona i formułowana głównie na podstawie wniosków wynikających z oceny ryzyka. Podstawa prawna Polskie prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w fi rmie. Przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy znajdują się w: ✔ ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz 94 ze zm.), dalej: kp (art. 226 pkt 1 i 2 kp) (cid:96) Kodeks pracy (str. 10), ✔ rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), dalej: ropbhp (§ 39 ust. 2 pkt 2 oraz 39a ust. 1, 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1 lit. a–e, a także pkt 2 oraz 3). Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego Podstawowe zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego znajdują się w Polskiej Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nie jest to norma do obowiązkowego stosowania, ale stanowi przykład właściwego podejścia do oceny ryzyka zawodowego. Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodo- wego w równym stopniu dotyczą wszystkich pra- codawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. Jednak w praktyce, w warunkach rzeczywistych, mogą wy- stąpić duże różnice między poszczególnymi firmami, z powodu różnicy w specyfice zagrożeń, a także braku specjalistów potrafiących zidentyfikować i oce- nić zagrożenia. 2. Definicje Znajomość i zrozumienie poniższych pojęć jest podstawą oceny ryzyka zawodowego w firmie. Każdy specjalista ds. bhp powinien je znać, ponieważ bezpośrednio – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą jego codziennej, ciężkiej pracy. © Praktyczny informator „Ocena ryzyka zawodowego” 7 Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Opracowane definicje (zgodnie z Polską Normą PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania) ułożone są w porządku alfabetycznym. Niektóre z nich składają się z różnych pojęć, które również zostały wyjaśnione. Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków oraz organizacji pracy i zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony ich zdrowia oraz życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Działanie korygujące Działanie korygujące to działanie w celu wyeliminowania przyczyny lub przyczyn wykrytej niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego to proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczenie jego dopuszczalności. Ryzyko zawodowe Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności chodzi tu o wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania. Ryzyko zawodowe defi niowane jest również jako „kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego tym zdarzeniem” (wg wytycznych MOP zawartych w dokumencie Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001). Działanie zapobiegawcze Stanowisko pracy Działanie zapobiegawcze to działanie w celu wyeliminowania przyczyny lub przyczyn potencjalnej niezgodności albo innej potencjalnej niepożądanej sytuacji. Stanowisko pracy to przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. UWAGA! Działanie zapobiegawcze podejmowane jest w celu zapobieżenia wystąpieniu potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Natomiast działanie korygujące podejmowane jest w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu wykrytej niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji. Identyfikacja zagrożenia Identyfi kacja zagrożenia to proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje, i określenia jego charakterystyki. Wymaganie Wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Przyjęte zwyczajowo oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych zainteresowanych stron, iż dana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte. Można zastosować kwalifi kator do wskazania specyfi cznego rodzaju wymagania (np. wymaganie dotyczące wyrobu, zarządzania jakością, klienta). Wymaganie wyspecyfi kowane jest jednym z wymagań ustalonych (np. w określonym dokumencie). Wymagania mogą być stawiane przez różne zainteresowane strony. Niezgodność Zagrożenie Niezgodność to po prostu niespełnienie określonego wymagania. Zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. 8 Wiedza i Praktyka Ocena ryzyka zawodowego Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego PRZYKŁAD Zagrożenie to na przykład praca: ● na wysokości, ● w wykopach, ● przy maszynach w ruchu, ● przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem. ● w kontakcie z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi. Zagrożenie znaczące Zagrożenie znaczące to takie, ktore może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. PRZYKŁAD 1. Podczas szlifowania przedmiotu nastąpiło pęknięcie tarczy szlifi erskiej, jednak jej odłamki nikogo nie zraniły dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności – pracownik nie znajdował się na linii lotu odłamków. 2. Spadły deski pomostu rusztowania, ale nikt nie doznał urazu dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności – w pobliżu rusztowania nie było żadnej osoby. Każde z powyższych zdarzeń potencjalnie wypadkowych powinno być przeanalizowane w taki sposób, jak wypadek przy pracy, aby wykryć przyczyny jego zaistnienia i w przyszłości wyeliminować, czyli ograniczyć ryzyko wypadku. 3. Cel oceny ryzyka zawodowego Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom. Zawsze należy dążyć do ograniczenia ryzyka do poziomu najniższego, jaki można osiągnąć w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Ocena ryzyka zawodowego polega na przewidywaniu, jakie szkody (np. urazy, schorzenia) i jak często mogą spotkać pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy oraz zaplanowaniu, co trzeba zrobić, aby ich uniknąć. Poniżej przedstawione zostały kluczowe zasady oceny ryzyka zawodowego. Oto one: 1) pracodawca powinien zapewnić udział wszyst- kich zatrudnionych w danym miejscu pracy pracowników (lub ich przedstawicieli) kierowni- ków w ocenie ryzyka zawodowego oraz prze- prowadzić z nimi konsultacji wszystkich działań mających związek z oceną ryzka w zakresie bhp (art. 23711a § 1 pkt 1–5 kp); 2) oceniając ryzyko zawodowe, należy zachować następujący porządek postępowania: ● opisać stanowisko pracy, ● zidentyfikować zagrożenia, ● ustalić, kto może być narażony na dane za- grożenie, ● określić możliwe skutki zdrowotne od po- szczególnych zagrożeń, ● oszacować poziom ryzyka zawodowego (wg przyjętej metody), ● ocenić dopuszczalność ryzyka zawodowego, ● rozważyć, czy ryzyko zawodowe można wyeliminować, a jeżeli jest to niemożliwe, to jakie środki jego ograniczenia i kontroli należy zastosować, ● ustalić priorytety zaproponowanych działań; 3) należy uprzednio zdecydować, jaką metodą bę- dzie oceniane ryzyko i jakiego obszaru działal- ności firmy ocena będzie dotyczyć, upewniając się, że obejmie: ● całe stanowiska pracy, ● wszystkie wykonywane rodzaje robót i czyn- ności, łącznie z wykonywanymi poza norma- tywnym czasem pracy i poza stanowiskiem pracy, ● wszystkie zagrożenia. 4) jeżeli pracodawca jest jednym z wielu działa- jących w tym samym miejscu, ocenę ryzyka zawodowego należy prowadzić w porozumieniu z koordynatorem ds. bhp i uwzględnić wzajemny wpływ prac wykonywanych przez uczestników procesu pracy na ich bezpieczeństwo i higienę pracy. © Praktyczny informator „Ocena ryzyka zawodowego” 9 Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego 4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp A. OBOWIĄZKI PRACODAWCY Kodeks pracy Każdy pracodawca ma obowiązek: ● oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, ● stosowania niezbędnych środków profi laktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, ● informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 1 i 2 kp). Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Pracodawca: ● realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie, jak również szkolenie pracowników, na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, przede wszystkim przez m.in. przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone, ● ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji oraz preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych, a także zmianie organizacji pracy, UWAGA! Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzy- ka zawodowego powinien uwzględniać w  szcze- gólności: ● opis ocenianego stanowiska pracy, w  tym wy- szczególnienie: – – – – stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku pracy niebez- piecznych, szkodliwych i uciążliwych czynni- ków środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, – osób pracujących na tym stanowisku pracy; ● wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodo- wego dla każdego z czynników środowiska pra- cy i niezbędne środki profi laktyczne zmniejsza- jące ryzyko; ● datę przeprowadzonej oceny ryzyka zawodo- wego i osoby jej dokonujące. Natomiast stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profi laktyczne, metody i orga- nizacja pracy powinny: ● zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeń- stwa i ochrony zdrowia pracowników, ● być zintegrowane z  działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej fi rmy. Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego Zapis § 42 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepi- sów bhp wymaga, aby zmiany w procesie technolo- gicznym, konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz w sposobie użytkowania pomieszczeń były poprzedzo- ne oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pra- cy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Co należy rozumieć jako każdorazowe dokonywanie oceny ryzy- ka zawodowego albo weryfi kowanie, uaktualnianie oceny już dokonanej. ● podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach i sposoby ich wykonywania, ● prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego i zastosowanych niezbędnych środków profi laktycznych. Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać zawsze, gdy: 1) utworzono nowe stanowisko pracy, PRZYKŁAD Firma zajmująca się produkcją urządzeń mechanicznych dotychczas zlecała na zewnątrz 10 Wiedza i Praktyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena ryzyka zawodowego 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: