Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 003019 21325631 na godz. na dobę w sumie
Ocena stanu technicznego obiektów mostowych - ebook/pdf
Ocena stanu technicznego obiektów mostowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 42
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-198-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych, ich harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki. Przedstawione zostały rodzaje badań kontrolnych z użyciem specjalnych przyrządów lub aparatury w przeglądach szczegółowych.

Dzięki publikacji:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy dr in¿. Beata Stankiewicz dr in¿. Aleksander Frydrych Ocena stanu technicznego obiektów mostowych Stan prawny: listopad 2012 Budownictwo Copyright © 2012 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa VERLAG DASHÖFER Copyright © 2012 ISBN 978-83-7537-198-7 Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02 - 133 Warszawa tel.: 22 559-36-07, faks: 22 829-27-27, 829-27-00 www.dashofer.pl, www.budinfo.pl email: b-stm@dashofer.pl Opracowanie edytorskie i korekta: Karolina Mañkowska Sk³ad: „Kamil” Kamil Eisenbart Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. VERLAG DASHÖFER Spis treœci 1. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 1.1. 1.2. Wprowadzenie Rodzaje przegl¹dów obiektów in¿ynierskich, ich zakres i czêstotliwoœæ Wykonawcy przegl¹dów obiektów in¿ynierskich Sposób przeprowadzenia przegl¹dów Dokumentacja przegl¹dów Analiza wyników przegl¹du i podejmowanie decyzji Zasady BHP w czasie wykonywania przegl¹dów 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych 1. 1.1. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych Wprowadzenie Niezwykle istotnym aspektem zwi¹zanym z trwa- ³oœci¹ eksploatowanych obiektów mostowych jest w³aœciwa ocena ich stanu technicznego oraz odpo- wiednie planowanie bie¿¹cych prac utrzymanio- wych i napraw elementów konstrukcyjnych. Od stycznia 2006 r. obowi¹zuj¹ w sieci dróg podle- gaj¹cych GDDKiA nowe instrukcje przeprowadza- nia przegl¹dów mostowych [5], wczeœniej obowi¹- zywa³y instrukcje z 1990 r. – DP-T. 16M, DP-T. 17M oraz DP-T. 18M. Za³¹cznik do Zarz¹dzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au- tostrad z 7 lipca 2005 r. dzieli przegl¹dy obiektów mostowych, wykonywanych na mocy Prawa Bu- dowlanego, na: 1) bie¿¹ce, 2) okresowe kontrolne roczne – przegl¹dy pod- stawowe, 3) okresowe kontrolne piêcioletnie – przegl¹dy rozszerzone, 4) przegl¹dy szczegó³owe, – 4 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: