Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 009272 21043990 na godz. na dobę w sumie
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8593-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych dotyczących m.in.:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY RÓWNIEŻ: Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie Bożena Barszczewska Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Poradnik dyrektora szkoły Klemens Stróżyński Praktyka ewaluacji w szkole. Poradnik dyrektora Klemens Stróżyński Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu Klemens Stróżyński System wynagradzania nauczycieli Krzysztof Lisowski Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły 2. wydanie Teresa Konarska Zamówienia publiczne wyboru dokonał Krzysztof Puchacz Finanse w oświacie 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione wyboru dokonała Marta Handzlik KSIĘGARNIA INTERNETOWA www.profi nfo.pl ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu wyboru dokonała Lidia Marciniak Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Łamanie JustLuk Autorami odpowiedzi na pytania są: (cyfry w nawiasach oznaczają numery rozdziałów i podrozdziałów, pozostałe odnoszą się do numerów pytań) Bożena Barszczewska – w cz. drugiej: (IV) 2, 4, 10 Magdalena Fota – w cz. drugiej: (V) 2 Piotr Gąsiorek – w cz. pierwszej: (II.1.2) 1, (II.1.3) 4, 7, (III) 4, (IV.2) 1, w cz. drugiej: (IV) 5, 7 Joanna Lesińska – w cz. pierwszej: (II.1.1) 4, 8, (II.1.2) 6, 8, (II.1.3) 5, (II.1.4) 4, (IV.1) 5, 6, w cz. drugiej: (IV) 1, (V) 1, 6 Autorką komentarza do części pierwszej jest Joanna Lesińska, a do części drugiej Agata Piszko. w cz. drugiej: (I) 1 Krzysztof Lisowski – w cz. pierwszej: (II.1.1) 1, 6, (IV.3) 2, w cz. drugiej: (II) 1, 2, (IV) 3, 6 Agata Piszko – w cz. pierwszej (II.1.2) 2, 3, (IV.3) 3, w cz. drugiej: (IV) 8, (V) 3–5 Krzysztof Puchacz – w cz. drugiej: (IV) 9 Magdalena Sender – w cz. pierwszej: (II.1.1) 2, 3, 5, 7, 9, (II.1.2) 4, 5, 7, 9–12, (II.1.3) 1–3, 6, 8, (II.1.4) 1–3, (II.1.5) 1, 2, (III) 1–3, 5–10, (IV.1) 1–4, (IV.2) 2, 3, (IV.3) 1, © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN 978-83-264-8002-7 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS treśCI 5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów .................................................................................. 7 Słowo wstępne ................................................................................... 11 CZĘŚĆ PIERWSZA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE I PRZEDSZKOLU ... 13 Rozdział I. Zagadnienia ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce ........................................................................ 15 1. Podstawowe definicje .................................................................... 15 2. Dane osobowe pracowników szkoły i przedszkola ............................ 16 3. Dane osobowe rodziców i uczniów .................................................. 19 Rozdział II. Zasady przetwarzania danych osobowych ........................... 23 1. Katalog danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez placówki oświatowe .............................................................. 23 1.1. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosunkiem pracy (nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami), w tym również dane gromadzone w związku z korzystaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ........................... 24 1.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie u.s.o. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie ................................. 37 1.3. Dane osobowe przetwarzane w związku z dokumentacją przebiegu nauczania ................................................................ 65 1.4. Dane osobowe umieszczane na stronach internetowych szkoły .... 80 1.5. Dane osobowe zawarte na filmach z kamer umieszczonych w szkole (monitoring) oraz dane osobowe przetwarzane w kontaktach z mediami .......................................................... 88 2. Obowiązki informacyjne ............................................................... 93 6 SPIS treśCI Rozdział III. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO ............. 95 Rozdział IV. Środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych ........................................................................................ 117 1. Obowiązki administratora danych osobowych .................................. 117 2. Opracowanie dokumentacji ........................................................... 128 3. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) .............................. 135 4. Procedura przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych ................................................................................. 146 Rozdział V. Odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych ............................................................................. 158 CZĘŚĆ DRUGA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – OBOWIĄZKI DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ............................................................................. 161 Rozdział I. Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej ..... 163 Rozdział II. Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej ... 167 Rozdział III. Rodzaje informacji ......................................................... 173 Rozdział IV. Przedmiot informacji publicznej ....................................... 175 Rozdział V. Udostępnianie i odmowa udostępniania informacji publicznej. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ...................... 191 Indeks problemowy ............................................................................ 201 Indeks wzorów .................................................................................. 209 Indeks rzeczowy ................................................................................ 211 WyKAz SKrótóW 7 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. KN – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Konstytucja rP – Konstytucja rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. k.p. k.p.a. k.p.c. k.r.o. r.b.h.p.s. r.b.i.p. r.d.p.d. r.d.p.n. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pub- licznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Pub- licznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarza- nia danych osobowych oraz warunków technicznych i organiza- cyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy infor- matyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przed- szkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 8 r.d.s.p. r.o.p.n. r.p.i.p. r.p.s.a. r.w.a.b.i. r.w.z.z. u.d.i.p. u.i.d.p.p. u.o.d.o. u.o.i.n. u.p. WyKAz SKrótóW działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej do- kumentacji (Dz. U. poz. 1170) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco- dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy na- uczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i spo- sobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grud- nia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) – rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowa- nia uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek arty- stycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i od- wołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 1934) – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru da- nych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536) – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pub- licznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) u.p.a. u.p.e. u.p.s. u.s.g. WyKAz SKrótóW 9 – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo- wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) u.s.i.o. – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświa- u.s.o. u.s.p. u.s.w. towej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 45) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) u.u.w.d.g. – ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania u.z.f.ś.s. u.z.z. działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) – ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne LeX Pr. Pracy M.P.Pr. OSA OSNAPiUS – System Informacji Prawnej LeX – Prawo Pracy – Monitor Prawa Pracy – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy OSNC OSNP OSP PPiA Prok. i Pr. i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Przegląd Prawa i Administracji – Prokuratura i Prawo 10 ABI BIP GIODO GzOO j.s.t. NSA SIO SN tK WSA zFśS zNP WyKAz SKrótóW Inne – administrator bezpieczeństwa informacji – Biuletyn Informacji Publicznej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Gminny zespół Obsługi Oświaty – jednostka samorządu terytorialnego – Naczelny Sąd Administracyjny – system informacji oświatowej – Sąd Najwyższy – trybunał Konstytucyjny – Wojewódzki Sąd Administracyjny – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – związek Nauczycielstwa Polskiego SłOWO WStęPNe 11 SŁOWO WSTĘPNE Poniższa publikacja, poświęcona zagadnieniom ochrony danych osobo- wych w szkole i przedszkolu oraz problematyce dostępu do informacji pub- licznej, stanowi kontynuację serii Prawo Oświatowe w pytaniach i odpowie- dziach, wydawanej przez Wolters Kluwer S.A. od wielu lat i wciąż cieszącej się ogromną popularnością wśród naszych Czytelników. Inspiracją do powstania niniejszej publikacji stały się napływające do redakcji liczne pytania użytkowników serwisu Prawo Oświatowe, dotyczące prawidłowego stosowania przez kadrę zarządzającą oświaty ustawy o ochro- nie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po- ruszane w pytaniach zagadnienia świadczą o tym, że istnieje potrzeba przy- bliżenia tego niezwykle trudnego i jednocześnie ważnego z punktu widzenia organizacji i zarządzania placówką oświatową problemu. Działalność każdej szkoły i przedszkola podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych, jednocześnie jednostki te są administrato- rami tychże danych. za ich prawidłowe stosowanie i przestrzeganie odpo- wiedzialny jest dyrektor, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w swojej placówce. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzona usta- wą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności go- spodarczej (Dz. U. poz. 1662), nałożyła na dyrektorów szkół i przedszkoli nowe obowiązki. Podmiot, który powołał w swojej placówce administratora bezpieczeństwa informacji, nie musi już zgłaszać zbioru danych do rejestra- cji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod warunkiem jednak, że nie przetwarza danych szczególnie chronionych. Na mocy nowe- go art. 46b ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych jest obowiązany zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Administrator bezpieczeństwa danych, w związku z nowym przepisem art. 36a ust. 2, zyskał szersze kompetencje, m.in. ma obowiązek dbać o przestrzeganie przepisów o ochronie danych 12 SłOWO WStęPNe i odpowiada za prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych w placów- ce, zaś o każdym uchybieniu musi poinformować GIODO. ten z kolei zy- skał możliwość zlecenia administratorowi kontroli zastępczej, wskazując jej zakres i termin. zgłoszenie o powołaniu ABI, które jednostka przesyła do biura GIODO, musi m.in. potwierdzać, że administrator spełnia wszystkie ustawowe wymogi: ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany za umyślne przestępstwo, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki lub administratorowi danych. zmiany powyższe weszły w życie z dniem 1 stycz- nia 2015 r. i zostały uwzględnione w niniejszej publikacji. Książka ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych prob- lemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych, które dotyczą m.in. zakresu przetwarzania (w szczególności gromadzenia i udostępniania) przez placówki oświatowe danych osobowych uczniów, dzie- ci oraz ich rodziców, nauczycieli, jak również pozostałych pracowników szko- ły czy przedszkola, zasady ich ochrony oraz odpowiedzialność dyrektora za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Bazą wiedzy poniższej publikacji są pytania i odpowiedzi udzielane przez specjalistów współpra- cujących z serwisem Prawo Oświatowe, poparte orzecznictwem judykatu- ry, rozstrzygnięciami i interpretacjami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które zostały bardzo skrupulatnie przeanalizowane i dostosowane do aktualnego stanu prawnego. Aby ułatwić Państwu analizę problemu, publikacja podzielona zosta- ła na rozdziały odpowiadające danej tematyce. Każdy rozdział poprzedza komentarz autora, który wyjaśnia podstawowe pojęcia w przedmiotowej sprawie. Praktyczny charakter publikacji został wzbogacony przykładowy- mi wzorami dokumentów oraz procedurą przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych. Mam głęboką nadzieję, iż zebrane w książce pytania i odpowiedzi roz- wieją Państwa wątpliwości, pomagając w podejmowaniu właściwych decyzji, zaś doświadczenie i wiedza innych pozwolą uniknąć wielu błędów w stoso- waniu przepisów o ochronie danych osobowych. Lidia Marciniak . OChrONA DANyCh OSOBOWyCh W SzKOLe I PrzeDSzKOLU 13 Część pierwsza OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Joanna Lesińska Wprowadzenie zadania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne nie są jedynymi zada- niami wykonywanymi przez jednostki oświatowe. Działalność każdej szkoły i przedszkola podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro- nie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – dalej u.o.d.o. Szkoły i przedszkola są jednostkami komunalnymi zobowią- zanymi do stosowania u.o.d.o., są też administratorami danych osobowych (art. 3 u.o.d.o.), zaś za prawidłowe stosowanie i przestrzeganie obowiązu- jących regulacji odpowiada dyrektor, decydujący o celach i środkach prze- twarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 u.o.d.o.). W ramach tych obowiąz- ków dyrektor przede wszystkim jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, musi za- pewnić opracowanie dokumentów polityki bezpieczeństwa oraz instruk- cji zarządzania systemem informatycznym oraz ich przestrzeganie, a także zgłosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych niektóre zbiory danych przetwarzane w jego jednostce. Dyrektor i personel szkoły lub przedszkola powinni także wiedzieć, które dane osobowe szkoła lub przed- szkole może gromadzić wprost na podstawie przepisów ustawy, a które może pozyskiwać i przetwarzać tylko za zgodą zainteresowanych. Przy przetwa- rzaniu danych osobowych szkoła i przedszkole są zobowiązane przestrze- gać konstytucyjnej zasady, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (art. 51 ust. 1 Konstytucji rP). rOzDzIAł I. zAGADNIeNIA OGóLNe DOtyCząCe PrzetWArzANIA DANyCh… 15 Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE 1. Podstawowe definicje Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej bezpośrednio lub pośred- nio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologicz- ne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 u.o.d.o.). Są nimi m.in. imię i nazwisko, PeSeL, adres zamieszkania, data urodzenia, numer NIP, wykształcenie, zarobki oraz inne informacje dotyczące konkretnej osoby, przy pomocy których będzie można ją zidentyfikować. Dane osobowe dzielą się na zwykłe i wrażliwe, do których zalicza się zgodnie z art. 27 ust. 1 u.o.d.o. infor- macje dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów, życia seksualnego, skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wy- danych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Przepisy nie zawierają natomiast katalogu „zwykłych” (czyli innych niż wrażliwe) danych osobowych. Przetwarzaniem danych są jakiekolwiek operacje wykonywane na da- nych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te czyn- ności, które wykonuje się w systemach informatycznych (art. 7 pkt 2 u.o.d.o.). zaś zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o cha- rakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie (art. 7 pkt 1 u.o.d.o.). Ustawa dotyczy danych w systemach informatycznych oraz znajdujących się we wszelkich kartotekach, skorowidzach, księgach, wyka- zach i innych zbiorach ewidencyjnych. 16 Część PIerWSzA. OChrONA DANyCh OSOBOWyCh W SzKOLe I PrzeDSzKOLU 2. Dane osobowe pracowników szkoły i przedszkola zakres danych, które mogą gromadzić i przetwarzać szkoły i przedszko- la odnośnie do swojego personelu, określają: – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumen- tacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowa- dzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – dalej r.d.s.p., – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) – dalej u.p.s., – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – dalej KN, – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 45) – dalej u.s.i.o. Do nauczycieli mają zastosowanie wszystkie ww. akty prawne, natomiast do pracowników pedagogicznych tylko trzy pierwsze. W szczególności od kandydata do pracy szkoła lub przedszkole, tak samo jak każdy inny pracodawca, ma prawo żądać podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko, 2) imiona rodziców, 3) datę urodzenia, 4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 5) wykształcenie, 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Szkoła lub przedszkole ma prawo żądać od pracownika podania także: 1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest ko- nieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, 2) numeru PeSeL pracownika. Udostępnienie powyższych danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udo- kumentowania ww. danych osobowych (np. okazania dowodu osobistego, dy- rOzDzIAł I. zAGADNIeNIA OGóLNe DOtyCząCe PrzetWArzANIA DANyCh… 17 plomu ukończenia studiów i wszelkich dokumentów potwierdzających kwali- fikacje i doświadczenie zawodowe, w tym świadectw pracy) oraz wypełnienia kwestionariusza osobowego. Szkoła lub przedszkole może żądać podania innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odręb- nych przepisów. Każdy pracownik szkoły lub przedszkola musi przedłożyć zaświadczenie dotyczące wstępnych badań lekarskich oraz w trakcie zatrud- nienia zaświadczenia o badaniach okresowych i ewentualnie kontrolnych (art. 229 k.p.), zaś dodatkowo także tzw. zaświadczenia o niekaralności – nauczyciele (art. 10 ust. 8a KN) oraz pracownicy niepedagogiczni zatrudnia- ni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych (art. 6 ust. 3 u.p.s.). Pracownicy mogą wyrazić zgodę na udostępnienie pracodawcy także innych danych osobowych: numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie). W systemie informacji oświatowej (SIO) są gromadzone dane osobowe nauczycieli podzielone na dwa rodzaje: 1) identyfikacyjne (PeSeL, nazwisko, imię), a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PeSeL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia i kraj pochodzenia; 2 ) dziedzinowe: • w związku ze stosunkiem pracy i awansem zawodowym: a) wykształcenie, b) przygotowanie pedagogiczne, c) posiadane kwalifikacje do nauczania, d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej, e) formę i wymiar zatrudnienia, f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, h) przyczyny nieprowadzenia zajęć, i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania ko- lejnego stopnia awansu zawodowego, j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wy- gaśnięcia stosunku pracy; 18 Część PIerWSzA. OChrONA DANyCh OSOBOWyCh W SzKOLe I PrzeDSzKOLU • w związku z doskonaleniem zawodowym i dodatkowymi uprawnie- niami: a) ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i do- skonalenia zawodowego, b) wpisanie do ewidencji egzaminatorów, c) wpisanie na listę rzeczoznawców, d) wpisanie na listę ekspertów, e) uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu (dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej). z kolei kandydat na dyrektora szkoły lub przedszkola musi udostępnić dane osobowe organowi prowadzącemu, które wymienia § 1 rozporządze- nia Ministra edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regu- laminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicz- nej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), w tym: – kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego toż- samość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, – życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, – dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wy- kształcenie, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świade- ctwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wy- konywania pracy na stanowisku kierowniczym, – oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dy- scyplinarne, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, – oświadczenie lustracyjne, – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, – karta oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku na- uczyciela i nauczyciela akademickiego, – oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, rOzDzIAł I. zAGADNIeNIA OGóLNe DOtyCząCe PrzetWArzANIA DANyCh… 19 – oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, – oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych oso- bowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Dane osobowe szkolnego i przedszkolnego personelu są gromadzone w szczególności w: aktach osobowych, dokumentach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, listach płac, deklaracjach ubezpieczeniowych i podat- kowych pracowników, w różnorodnych rejestrach (np. delegacji służbowych, wypadków, ewidencji podejrzeń o chorobę zawodową, księdze druków ścisłe- go zarachowania, rejestrze zaświadczeń wydanych pracownikom, zbiorach upoważnień), arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola publicznego, ar- kuszu organizacji szkoły publicznej, a dane osobowe nauczycieli m.in. także w: teczkach awansu zawodowego, w dziennikach lekcyjnych, protokołach rad pedagogicznych, księdze uchwał itp. Przykład Obowiązujący w szkole czy przedszkolu regulamin zFśS stanowi, że dyrektor może zażądać na potrzeby ustalenia uprawnień socjalnych pra- cowników przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIt) w celu wy- kazania wysokości dochodu. Placówka jako pracodawca może gromadzić dane o pracowniku i człon- kach jego rodziny (np. PIt) na potrzeby ustalania uprawnień socjalnych, o ile ma to oparcie w treści regulaminu funduszu. 3. Dane osobowe rodziców i uczniów Dane osobowe przetwarzane przez szkoły i przedszkola określają w szczególności: – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 45) – dalej u.s.i.o., – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowaw- 20 Część PIerWSzA. OChrONA DANyCh OSOBOWyCh W SzKOLe I PrzeDSzKOLU czej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) – dalej r.d.p.n. Przedszkole gromadzi dane osobowe przede wszystkim w dziennikach zajęć, podane w karcie zgłoszenia dziecka, w dokumentacji rekrutacyjnej, przedkładane w zaświadczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych orzeczeniach i opiniach, w deklaracjach dotyczących uczęszczania na religię. Szkoły gromadzą dane osobowe uczniów w szczególności w księdze ucz- niów, dziennikach lekcyjnych, zajęć w świetlicy, innych zajęć, zajęć rewali- dacyjno-wychowawczych, arkuszach ocen, w dokumentacji rekrutacyjnej, przedkładane w zaświadczeniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych orzeczeniach i opiniach, w deklaracjach dotyczących uczęszczania na religię. Szkoła podstawowa prowadzi natomiast księgę ewidencji dzieci, w której zamieszczane są informacje dotyczące odbywania rocznego przy- gotowania przedszkolnego. W SIO gromadzone są następujące dane uczniów: • identyfikacyjne: 1) imię i nazwisko, 2) numer PeSeL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PeSeL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane doty- czące statusu ucznia; • dziedzinowe: 1) miejsce zamieszkania ucznia, 2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obo- wiązku szkolnego i nauki; klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza oraz rodzaj oddziału, 3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przed- szkolnego; realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki, 4) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego; spełnia- nie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, 5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.s.o., 6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, inte- gracyjny albo specjalny, rOzDzIAł I. zAGADNIeNIA OGóLNe DOtyCząCe PrzetWArzANIA DANyCh… 21 7) informacja, jakiego języka obcego uczeń się uczy, 8) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, z określeniem nazwy tego języka, 9) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna, o których mowa w art. 14a ust. 3 albo 4 u.s.o., 10) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także szkół z okreś- leniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przy- czyny wypadku, 11) data rozpoczęcia i data zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, a także szkoły, 12) w odniesieniu do ucznia szkoły: uzyskanie albo nieuzyskanie promo- cji; korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym; ukończenie albo nieukończenie szkoły; uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; korzystanie przez ucz- nia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym; korzystanie z internatu. Jeśli chodzi o dokumentację szkolną i przedszkolną, do dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabe- tycznym nazwiska i imiona dzieci (uczniów), daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamiesz- kania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka (ucznia). Peda- gog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub przedszkolu prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swo- ich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicz- nej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziałają przy wykonywaniu swoich zadań. Szkoła i przedszkole gromadzą, w indywi- dualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno- -pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowa- dzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego i lekarza. 22 Część PIerWSzA. OChrONA DANyCh OSOBOWyCh W SzKOLe I PrzeDSzKOLU Przykład Nauczyciel wpisuje do dziennika zajęć dodatkowe dane osobowe rodzi- ców – numery telefonów i numery PeSeL. Dopuszczalność umieszczania w dziennikach zajęć danych osobowych rodziców jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z r.d.p.n. zamieszcze- nie numeru PeSeL rodzica narusza przepisy. Natomiast wpisanie numeru telefonu lub adresu mailowego rodzica jest zgodne z r.d.p.n. Przykład Przedszkolny psycholog zamieścił w dzienniku przy imionach i nazwi- skach dzieci informację o zaburzeniach i chorobach występujących u dziecka i jego rodziców. Przy wykazie dzieci nie można wpisywać wrażliwych danych osobowych dzieci i rodziców. Dotyczy to również szkół.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: