Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00513 008441 20241403 na godz. na dobę w sumie
Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 513
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9621-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedstawiona publikacja stanowi opracowanie problematyki dotyczącej ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym. W książce wyodrębniono dwa typy interesów zbiorowych. Pierwszy z wymienionych jest niepodzielnym interesem, co oznacza, że interes ten rozpatrywany jako całość , należy do zbiorowości. Natomiast drugi typ stanowi sumę ogólną indywidualnych interesów należących do pojedynczych jednostek, które zgadzają się na zbiorowe działanie z powodu istnienia wspólnej kwestii faktycznej lub prawnej.

W dalszej części publikacji zidentyfikowano problemy związane z ochroną interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym opartym na tradycyjnej formule.

Prezentowany utwór w szerokim zakresie obejmuje charakterystykę nowoczesnych mechanizmów procesowych ochrony interesów w postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym. Wzbogacenie książki o wątki z prawa obcego stanowi widoczny walor książki, a ponadto zdecydowano się skupić przede wszystkim na rozwiązaniach federalnego prawa procesowego cywilnego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz angielskiego, holenderskiego, szwedzkiego, włoskiego, francuskiego i niemieckiego systemu procesowego w zakresie objętym tematyka pracy. Rozwiązania przyjęte w pierwszym z wymienionych państw stanowią punkt odniesienia w dyskusjach europejskich przedstawicieli nauki prawa odnoście do problematyki objętej tematem książki. Po części wyodrębniającej mechanizmy ochrony interesów zbiorowych dokonano ich ogólnej charakterystyki. W kolejnych rozdziałach publikacji omówiono legitymację procesową czynną, moc wiążącą prawomocnego wyroku i res iudicata, a także rolę sądu w postępowaniu mającym na celu ochronę interesów zbiorowych.

Kwestie dotyczące ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym należą do bardzo istotnych zagadnień nie tylko dla nauki postępowania cywilnego, ale i praktyki. Rozważania zawarte w książce ukazują całą skalę skomplikowania jurydycznego analizowanych w pracy kwestii.

Publikacja może okazać się pomocna dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę przymus korzystania z zastępstwa przez pełnomocnika, wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu służącym ochronie interesów zbiorowych oraz studentów. Książka może również być pomocna na potrzeby dokonania przeglądu niektórych funkcjonujących w Polsce mechanizmów ochrony interesów zbiorowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROBERT KULSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ROBERT KULSKI • OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Marcin Menkes GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNO- MIĘDZYNARODOWE Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Anna Walaszek-Pyzioł (red.) INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY NIELEGALNEGO POBORU ENERGII. STUDIUM PRAWNE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Asłanowicz POZYCJA PRAWNA ARBITRA W ARBITRAŻU HANDLOWYM Jędrzej Jerzmanowski FINANSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ NABYCIA LUB OBJĘCIA EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ AKCJI W PROCESIE WYKUPU MENEDŻERSKIEGO www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROBERT KULSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Wioleta Beczek Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9620-0 ISBN e-book 978-83-255-9621-7 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Znaczenie interesu w prawie ............................................................ 1. Pojęcie interesu w ogólności ................................................................... 2. Znaczenie interesu w postępowaniu i prawie cywilnym ..................... 3. Interes faktyczny a interes prawny ......................................................... 4. Rozwój współczesnych cywilizacji i jego odbicie w obszarze postępowania cywilnego ........................................................................... Rozdział II. Pojęcie i rodzaje interesów zbiorowych ....................................... 1. Pojęcie interesów zbiorowych ................................................................. 1.1. Potrzeba określenia pojęcia interesów zbiorowych .................... 1.2. Regulacja i poglądy polskie ............................................................ 1.3. Uwagi prawnoporównawcze .......................................................... 1.4. Cechy pojęciowe .............................................................................. 2. Rodzaje interesów zbiorowych ................................................................ 2.1. Rzeczywisty interes zbiorowy ........................................................ 2.2. Rzekomy interes zbiorowy ............................................................. 3. Interes zbiorowy a interes publiczny ..................................................... Rozdział III. Cel i funkcje postępowania cywilnego ........................................ 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 2. Poglądy na temat rozumienia celu i funkcji postępowania cywilnego ..................................................................................................... 3. Cel postępowania cywilnego ................................................................... 4. Funkcja ochronna postępowania cywilnego ......................................... 5. Ekspansja funkcjonalna ............................................................................ Rozdział IV. Tradycyjny model postępowania cywilnego a ochrona interesów zbiorowych ....................................................................................... 1. Tradycyjny model postępowania cywilnego ......................................... 2. Szczególne problemy ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym ....................................................................... IX XV 1 7 7 15 21 23 31 31 31 32 38 51 56 56 65 69 77 77 79 91 100 110 115 115 117 V Spis treści 3. Objęcie ochroną interesów zbiorowych w tradycyjnym modelu postępowania cywilnego ........................................................................... 4. Potrzeba nowych rozwiązań .................................................................... Rozdział V. Nowe sposoby ochrony interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym ....................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. 2. Terminologia .............................................................................................. 3. Ogólna charakterystyka ............................................................................ 3.1. Postępowanie zbiorowe (class action) w federalnym postępowaniu cywilnym Stanów Zjednoczonych Ameryki ...... 3.1.1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 3.1.2. Model class action ..................................................................... 3.1.3. Istota class action w doktrynie amerykańskiej ...................... 3.2. Nowe sposoby w ustawodawstwach europejskich ...................... 3.2.1. Uwagi wprowadzające .............................................................. 3.2.2. Postępowanie grupowe (group action) .................................. 3.2.3. Powództwa wytaczane przez organizacje pozarządowe bądź wyspecjalizowane organy publiczne ............................. 3.2.4. Postępowanie testowe (test case) ............................................ 3.3. Inne sposoby w wybranych krajach .............................................. 3.3.1. Skarga powszechna (actio popularis) ..................................... 3.3.2. Obywatelskie skargi sądowe (citizen suits) ............................ 3.3.3. Sprawy modelowe (bellwether cases) ...................................... 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. Ogólna charakterystyka nowych sposobów ochrony interesów zbiorowych w polskim postępowaniu cywilnym ..................... 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 2. Postępowanie grupowe ............................................................................. 3. Sposoby ochrony sądowej zbiorowych interesów osób zagrożonych lub dotkniętych szkodą w środowisku jako dobru wspólnym ........... 4. Sposoby ochrony sądowej zbiorowych interesów konsumentów i przedsiębiorców ....................................................................................... Rozdział VII. Legitymacja procesowa czynna a ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym ........................................................ 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 2. Znaczenie i doniosłość reprezentacji ..................................................... 3. Uprawnienie reprezentanta do wystąpienia w postępowaniu cywilnym w charakterze powoda ............................................................ 4. Podmioty występujące w charakterze reprezentanta grupy ............... 4.1. Uwagi ogólne .................................................................................... VI 123 141 151 151 155 160 160 160 165 176 185 185 188 216 225 233 233 239 242 243 255 255 256 281 295 305 305 313 316 328 328 Spis treści 4.2. Członek grupy .................................................................................. 4.3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów ............................. 4.4. Organizacje pozarządowe ............................................................... 4.5. Inne podmioty .................................................................................. Rozdział VIII. Moc wiążąca prawomocnego wyroku i powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu służącym ochronie interesów zbiorowych . 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 2. Moc wiążąca prawomocnego wyroku .................................................... 2.1. Prawomocność orzeczeń ................................................................. 2.2. Granice podmiotowe ....................................................................... 2.2.1. Ogólna zasada związania stron prawomocnym orzeczeniem ................................................................................ 2.2.2. Rozszerzona moc wiążąca ....................................................... 2.3. Moc wiążąca prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu grupowym ........................................................... 2.3.1. Podstawa teoretyczna związania członków grupy prawomocnym wyrokiem ........................................................ 2.3.2. Regulacja polska ........................................................................ 2.3.3. Model członkostwa w grupie .................................................. 2.4. Moc wiążąca prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu mającym na celu ochronę rzeczywistych interesów zbiorowych ..................................................................... 3. Powaga rzeczy osądzonej ......................................................................... 3.1. Moc wiążąca prawomocnego wyroku a powaga rzeczy osądzonej ........................................................................................... 3.2. Granice powagi rzeczy osądzonej ................................................. 4. Skutki mocy wiążącej prawomocnego wyroku i powagi rzeczy osądzonej ..................................................................................................... Rozdział IX. Rola sądu w postępowaniu służącym ochronie interesów zbiorowych .......................................................................................................... 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. 2. Rola sądu przy wszczęciu postępowania ............................................... 3. Rola sądu w toku postępowania ............................................................. 4. Rola sądu przy wyrokowaniu .................................................................. Podsumowanie .......................................................................................................... Summary ..................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 330 340 343 351 353 353 355 355 357 357 358 360 360 364 371 379 381 381 383 386 397 397 400 416 429 441 453 463 VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne BrazKPC ......................................... brazylijski kodeks postępowania cywilnego (Có- CPR .................................................. Civil Procedure Rules (angielski kodeks postępo- digo de Processo Civil) wania cywilnego) d.KPC .............................................. dawny kodeks postępowania cywilnego – rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) Prezydenta FrKKon ........................................... EKPC ............................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) francuski kodeks konsumentów (Code de la con- sommation) francuski kodeks pieniężny i finansowy (Code mo- nétaire et financier) FrKPiF ............................................. FRCP ............................................... Federal Rules of Civil Procedure (amerykański fe- deralny kodeks postępowania cywilnego) GMOU ............................................ ustawa z 22.6.2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 806 ze zm.) GrL .................................................. Lag om grupprättegång (szwedzka ustawa o postę- powaniu grupowym) GWB ................................................ Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (nie- miecka ustawa o zakazie ograniczeń konkurencji) HolKC ............................................. holenderski kodeks cywilny (Burgerlijk Wetboek) HolKPC ........................................... holenderski kodeks postępowania cywilnego (Wet- boek van Burgerlijke Rechtsvordering) KapMuG ......................................... Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrecht- lichen Streitigkeiten (Kapitalanleger-Musterver- fahrensgesetz) – niemiecka ustawa o postępowa- niu wzorcowym w sporach prawnych dotyczących rynku kapitałowego KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) IX Wykaz skrótów KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze spr. i zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) OchrKonKU ................................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- OchrŚrodU ..................................... ustawa z 27.4. 2001 r. – Prawo ochrony środowiska sumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 219 ze zm.) PNPRU ............................................ ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 ze zm.) PrAtom ........................................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ze zm.) PostGrupU ..................................... ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) szwajcarski kodeks postępowania cywilnego (Zivil- prozessordnung) SzwKPC .......................................... UKlaG ............................................. Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucher- rechts- und anderen Verstößen (Unterlassungskla- gengesetz) – niemiecka ustawa o postępowaniu w sprawie zaniechania naruszenia prawa konsu- mentów i innych naruszeń U.S.C. .............................................. United States Code (Kodeks Stanów Zjednoczo- nych) UWG ............................................... Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (nie- miecka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji) WłKKon .......................................... włoski kodeks konsumentów (Codice del consumo) WłKPC ............................................ włoski kodeks postępowania cywilnego (Codice di ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) procedura civile) 2. Czasopisma i Publikatory All ER .............................................. All England Law Reports Am. J. Comp. L. ............................ American Journal of Comparative Law X Wykaz skrótów Annals of the American Academy of Political and Social Science Am. J. Juris. .................................... American Journal of Jurisprudence Annals Am. Acad. Pol. Soc. Sci. ................................................... B.L.J. ................................................ Business Law Journal Brook. J. Int l L. ............................. Brooklyn Journal of International Law Brook. L. Rev. ................................ Brooklyn Law Review Buff. L. Rev. ................................... Buffalo Law Review Bull. civ. .......................................... Bulletin civil de la Cour de cassation BYU Law Review .......................... Brigham Young University Law Review Cal. L. Rev. ..................................... California Law Review Case W. Res. L. Rev. ..................... Case Western Reserve Law Review Can. J. L. Juris. .......................... Canadian Journal of Law Jurisprudence CityU LR ........................................ City University of Hong Kong Law Review C.J.Q. ............................................... Civil Justice Quarterly Colum. J. Eur. L. ........................... Columbia Journal of European Law Conn. J. Int’l L ............................... Connecticut Journal of International Law Colum. J. Euro. L. ......................... Columbia Journal of European Law Colum. J. Transnat l L. ................. Columbia Journal of Transnational Law Colum. L. Rev. ............................... Columbia Law Review Cornell Int’l L.J .............................. Cornell International Law Journal Cornell L. Rev. ............................... Cornell Law Review DePaul L. Rev. ............................... DePaul Law Review Duke J. Comp. Int’l L. .............. Duke Journal of Comparative and International Law Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.U. UE ........................................ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Eur. Bus. L. Rev. ............................ European Business Law Review Eur. J.L. Econ. ........................... European Journal of Law Economics EWCA Civ ..................................... Court of Appeal Civil Division (liczba przed skró- tem oznacza rok wydania orzeczenia przez wska- zany sąd, liczba za skrótem oznacza numer sprawy) EWHC (Ch) ................................... High Court (Chancery Division) EWHC (QB) .................................. High Court (Queen’s Bench Division) EWHC (Comm) ............................ High Court (Commercial Division) Federal ............................................. Federal Reporter (liczba przed skrótem oznacza nu- mer voluminu, liczba za skrótem oznacza numer strony) F.2d .................................................. Federal Reporter Second Series F.3d .................................................. Federal Reporter Third Series Fed. Prac. Proc. ......................... Federal Practice Procedure F.R.D. .............................................. Federal Rules Decisions F.Supp ............................................. Federal Supplement XI Wykaz skrótów F.Supp. 2d ...................................... Federal Supplement Second Series Ga. St. U. L. Rev. ........................... Georgia State University Law Review Geo. L.J. .......................................... Georgetown Law Journal Geo. Wash. L. Rev. ....................... George Washington Law Review GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze Harv. L. Rev. .................................. Harvard Law Review ICLQ ................................................ International and Comparative Law Quarterly ILSA J. Int l Comp. L. ............... Ind. L.J. ........................................... J. Civ. L. Stud. ................................ J. Comp. Legis. Int l L. .............. ILSA Journal of International Comparative Law Indiana Law Journal Journal of Civil Law Studies Journal of Comparative Legislation and Internatio- nal Law Journal of Public Law Journal of South African Law Justice System Journal J. Pub. L. ......................................... J.S. Afr. L. ....................................... Just. Sys. J. ...................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego L.Ed. ................................................ Lawyers’ Edition Law Q. Rev. .................................... Law Quarterly Review Law Contemp. Probs. ............... Law Contemporary Problems Loy. L.A.L. Rev. ............................. Loyola of Los Angeles Law Review Mich. L. Rev. .................................. Michigan Law Review Mich. St. J. Int l L. ......................... Michigan State Journal of International Law M.L.R. .............................................. Modern Law Review MoP ................................................. Monitor Prawniczy MSiG ............................................... Monitor Sądowy i Gospodarczy Monash U.L. Rev. ......................... Monash University Law Review NJW ................................................. Neue Juristische Wochenschrift Notre Dame L. Rev. ...................... Notre Dame Law Review NP .................................................... Nowe Prawo N.Y.U.L. Rev. ................................. New York University Law Review N.Z.L. Rev. ..................................... New Zealand Law Review Nw. J. Int’l L. Bus ..................... Northwestern Journal of International Law Bu- OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, siness wych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- Prawy i Ubezpieczeń Społecznych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo XII Wykaz skrótów PPC .................................................. Polski Proces Cywilny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PS ..................................................... Przegląd Sądowy Rev. Litig. ....................................... Review of Litigation RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rutgers L. Rev. .............................. Rutgers Law Review S.Ct. ................................................. Supreme Court Reporter SC ..................................................... Studia Cywilistyczne Sc. St. L ........................................... Scandinavian Studies in Law St.Pr.-Ek .......................................... Studia Prawno-Ekonomiczne Stan. J. Int’l L ................................. Stanford Journal of International Law Stan. L. Rev. ................................... Stanford Law Review Stellenbosch L. Rev. ...................... Stellenbosch Law Review St. Iur. ............................................. Studia Iuridica Sup. Ct. Rev. .................................. Supreme Court Review Sw. J. L. Trade Am. ................... Southwestern Journal of Law Trade in the Ame- ricas nal Law Tex. Int l L. J. ................................. Texas International Law Journal Temp. Int’l Comp. L.J. ............. Temple International and Comparative Law Jour- Tul. J. Int l Comp. L. ................. Tulane Journal of International and Comparative U. Chi. L. Rev. ............................... University of Chicago Law Review U. Det. J. Urb. L. ........................... University of Detroit Journal of Urban Law U. Ill. L. Rev. .................................. University of Illinois Law Review U. Miami Inter-Am. L. Rev. ........ University of Miami Inter-American Law Review U. Mich. J.L. Reform. ................... University of Michigan Journal of Law Reform U. Pitt. L. Rev. ............................... University of Pittsburgh Law Review U.S. .................................................. United States Reports U. Pa. L. Rev. ................................. University of Pennsylvania of Law Review Va. L. Rev. ...................................... Virginia Law Review Val. U.L. Rev. ................................. Valparaiso University Law Review Vand. L. Rev. .................................. Vanderbilt Law Review WLR ................................................ Weekly Law Reports Yale L.J. ........................................... Yale Law Journal Zam. Pub. Dor. .............................. Zamówienia Publiczne Doradca ZfRV ................................................ Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privat- ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego recht und Rechtsvergleichung XIII Wykaz skrótów 3. Organy PE ..................................................... Parlament Europejski SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN USA .......................................... Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS UE .............................................. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska UOKiK ............................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WE ................................................... Wspólnota Europejska 4. Inne skróty ed. .................................................... editor eds .................................................... editors n. ...................................................... następny(-e) Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt post. ................................................. postanowienie red. ................................................... redaktor rozp. ................................................. rozporządzenie t.j. ..................................................... tekst jednolity uchw. ............................................... uchwała v. ...................................................... versus Vol. .................................................. volume wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami XIV Bibliografia Access to Justice. Vol. I, A World Survey (eds M. Cappelletti, B. Garth), Book I, Milan Access to Justice. Vol. I, A World Survey (eds M. Cappelletti, B. Garth), Book II, Milan Access to Justice. Vol. II, Promising Institutions (eds M. Cappelletti, J. Weisner), Book II, 1978 1978 Milan 1978 Access to Justice. Vol. III, Emerging Issues and Perspectives (eds M. Cappelletti, B. Garth), Milan 1979 Access to Justice and the Welfare State (ed. by M. Cappelletti with the assistance of J. Weisner and M. Seccombe), Alphen aan den Rijn–Bruxelles–Stuttgart–Firenze 1981 Alexander Ch., Kollektiver Rechtsschutz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht, Juristi- sche Schulung 2009, Nr 7 An analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceedings. Final Report prepared by The Study Cen- tre for Consumer Law – Centre for European Economic Law, Katholieke Univer- siteit Leuven, Belgium, Leuven, 17 Januray 2007 Andrews N., Multi-Party Litigation in England, w: Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice? (eds V. Harsági, C. H. van Rhee), Cambridge–An- twerp–Portland 2014 Andrews N., Multi-Party Proceedings in England, Duke J. Comp. Int’l L. 2001, Vol. 11 Andrews N., The Three Paths of Justice. Court Proceedings, Arbitration, and Mediation Antunes H. S., The Globalization of Class Actions. Portugal, Annals Am. Acad. Pol. in England, Springer, 2012 Soc. Sci. 2009, Vol. 622 PiP 2001, Nr 9 Sci. 2009, Vol. 622 Bagińska E., Odszkodowanie karne (punitive damages) w prawie amerykańskim Baetge D., The Globalization of Class Actions. Germany, Annals Am. Acad. Pol. Soc. Bakowitz M., The German Experience with Group Actions – the Verbandsklage and the Capital Markets Model Case Act (KAPMUG), w: Multi-Party Redress Me- chanisms in Europe: Squeaking Mice? (eds V. Harsági, C. H. van Rhee), Cam- bridge–Antwerp–Portland 2014 Bałon K., Odpowiedzialność cywilna w nowej ustawie o organizmach genetycznie zmo- dyfikowanych (GMO), PiŚ 2001, Nr 4 XV Bibliografia Bälz M., Blobel F., Collective litigation German style – The Act on Model Proceedings in Capital Market Disputes, w: Conflict of Laws in a Globalized World (eds E. Got- tschalk, R. Michaels, G. Rühl, J. von Hein), New York: Cambridge University Press 2007 Barker A., Ideas on the Purpose of Civil Procedure, N.Z.L. Rev. 2002, Vol. 4 Bassett L. B., Constructing Class Action Reality, BYU Law Review 2006, Nr 6 Baumgartner S. P., Class Actions and Group Litigation in Switzerland, Nw. J. Int’l L. Behrens M. A., Fowler G. L., Kim S., Global Litigation Trends, Mich. St. J. Int l L. Berger R., Standing to Sue in Public Actions: Is it a Constitutional Requirement?, Yale Bus. 2007, Vol. 27 2008−2009, Vol. 17 L.J. 1969, Vol. 78 Berman H. J., The Nature and Functions of Law, Brooklyn: The Foundation Press, 1958 Berutowicz W., Funkcja ochronna postępowania cywilnego, w: Studia z prawa postępo- wania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, Warszawa 1985 Berutowicz W., Funkcja postępowania cywilnego w Polsce Ludowej, w: Wstęp do sys- temu prawa procesowego cywilnego. Zbiór studiów (red. J. Jodłowski), Wro- cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984 Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957 Berutowicz W., Mokry J., Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987 Black’s Law Dictionary. Seventh Edition (ed. B. A. Garner), St. Paul, Minn. 1999 Bladowski B., Kierownictwo sędziowskie w postępowaniu cywilnym, NP 1984, Nr 4 Bledsoe J. A., Jr., Mootness and Standing in Class Actions, Florida State University Law Review 1973, Vol. 1 Blume W. W., Required joinder of Claims, Mich. L. Rev. 1947, Vol. 45 Blume W. W., The Common Questions Principle on the Code Provision for Represen- tative Suits, Mich. L. Rev. 1932, Vol. 30 Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000 Bone R. G., Rethinking the „Day in Court” Ideal and Nonparty Preclusion, N.Y.U.L. Rev. 1992, Vol. 67 Vol. 51 Bone R. G., Evans D. S., Class Certification and the Substantive Merits, Duke L.J. 2002, Boré L., La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, Paris 1997 Borucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konsty- tucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, w: Konstytucja i gwa- rancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996 Broniewicz W., Interes prawny przy powództwie przy powództwie o zasądzenie, ZNUŁ Nauki Humanistyczno-Społeczne 1964, z. 37 Broniewicz W., Legitymacja procesowa (praca habilitacyjna), maszynopis, Łódź 1963 XVI Bibliografia Broniewicz W., Podstawienie procesowe, ZNUŁ Nauki Humanistyczno-Społeczne 1963, z. 31 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008 Broniewicz W., Powództwo prokuratora w polskim procesie cywilnym, PiP 1966, z. 7–8 Broniewicz W., Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, St. Iur. 1976, t. V Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016 tarz, Warszawa 2013 Bukowski Z., Czech E. K., Karpus K., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komen- Burch E., Group Consensus, Individual Consent, Geo. Wash. L. Rev. 2011, Vol. 79 Burns J. W., Decorative Figureheads: Eliminating Class Representatives in Class Ac- tions, Hastings L.J. 1990, Vol. 42 Buxbaum H. L., Defining the Function and Scope of Group Litigation: The Role of Class Actions for Monetary Damages in the United States, w: Europäisches Insolvenzrecht. Kollektiver Rechtsschutz. (ed. P. Gottwald), Bielefeld 2008 Cadiet L., Introduction to French Civil Justice System and Civil Procedural Law, Rit- sumeikan Law Review 2011, Vol. 28 Cafaggi F., The Great Transformation. Administrative and Judicial Enforcement in Consumer Protection: A Remedial Perspective, Loy. Consumer L. Rev. 2009, Vol. 21 Cafaggi F., Micklitz H.-W., Collective Enforcement of Consumer Law: A Framework for Comparative Assessment, European Review of Private Law 2008, Vol. 3 Calamandrei P., Względny charakter pojęcia skargi, PPC 1939, Nr 1–2 Cappalli R. B., Consolo C., Class Actions for Continental Europe? A Preliminary Inqu- iry, Temple Int’l Comp. L.J. 1992, Vol. 6 Cappelletti M., Governmental and Private Advocates for The Public Interest in Civil Litigaton: A Comparative Study, Mich. L. Rev. 1975, Vol. 73 Cappelletti M., La protection d intérêts collectifs et de groupe dans le procès civil (Méta- morphoses de la procédure civile), Revue internationale de droit comparé 1975, Vol. 27 Cappelletti M., Social and Political Aspects of Civil Procedure – Reforms and Trends in Western and Eastern Europe, Mich. L. Rev. 1971, Vol. 69 Cappelletti M., The Judicial Process in Comparative Perspective. Foreword by Sir J. Ja- cob. Edited with the collaboration of P. J. Kollmer and J. M. Olson, Clarendon Press, Oxford 1989 Cappelletti M., Vindicating the Public Interest Through the Courts: A Comparativist’s Contribution, Buff. L. Rev. 1976, Vol. 25 Cappelletti M., Garth B., Finding an Appropriate Compromise: A Comparative Study of Individualistic Models and Group Rights in Civil Procedure, C.J.Q.1983, Vol. 2 Cappelletti M., Garth B., The Protection of Diffuse, Fragmented and Collective Intere- sts in Civil Litigation, w: Effectiveness of Judicial Protection and Constitutional XVII Bibliografia Order. The General Reports for the VIIth International Congress on Procedural Law, Würzburg 1983 (ed. W. J. Habscheid), Bielefeld 1983 Cappelletti M., Merryman J. H., Perillo J. M., The Italian Legal System. An Introduction, Caponi R., Azioni collettive: interessi protetti e modeli processuali di tutela, Rivista di Stanford California 1967 Diritto Processuale 2008, Nr 5 Caponi R., Collective Redress in Europe: Current Developments of „Class Actions” Suits in Italy, Zeitschrift für Zivilprozess International 2011, Vol. 16 Caponi R., The Collective redress action in the Italian legal system, ERA Forum 2009, Vol. 10 Casad R. C., Clermont K. M., Res Judicata. A Handbook on Its Theory, Doctrine and Practice, Carolina Academic Press. Durham, North Carolina 2001 Cavanagh E. D., Issue Preclusion in Complex Litigation, Rev. Litig. 2010, Vol. 29 Chase O. G., American „Exceptionalism” and Comparative Procedure, Am. J.Comp.L. 2002, Vol. 50 New York–London, 2005 Chase O. G., Law, Culture, and Ritual. Disputing Systems in Cross-Cultural Context, Chayes A., The Role of the Judge in Public Law Litigation, Harv. L.Rev. 1976, Vol. 89 Chmielewska E., Nadużywanie prawa do znaku towarowego poprzez jego używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, ZNUJ 2014, z. 3 Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008 Civil Justice Council, „Improving Access to Justice through Collective Actions”. De- veloping a More Efficient and Effective Procedure for Collective Actions. Final Report (November 2008). A Series of Recommendations to the Lord Chancellor (eds J. Sorabji, M. Napier, R. Musgrove) Civil Procedure in Cross-Cultural Dialogue: Eurasia Context. Conference Book (ed. D. Maleshin), Moskwa 2012 Clark Ch. E., Procedural Aspects of the New State Independence, Geo. Wash. L. Rev. 1940, Vol. 8 1995, Vol. 95 Clermont K. M., Civil Procedure, Sixth Edition, St. Paul, Minn. 2001 Clermont K. M., Principles of Civil Procedure, West Thomson Reuters, 2012 Coffee J. C., Jr., Class Wars: the Dilema of the Mass Tort Class Action, Colum. L. Rev. Coffee J. C., Jr., The Regulation of Entrepreneurial Litigation: Balancing Fairness and Efficiency in the Large Class Action U. Chi. L. Rev. 1987, Vol. 54 Cohen M. R., Law and the social order: essays in legal philosophy, New York 1933 Collective Actions. Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interests? (eds S. Wrbka, S. van Uytsel, M. Siems), Cambridge University Press, 2012 Comment, Continuation and Representation of Class Actions Following Dismissal of the Class Representative, Duke L.J. 1974, Vol. 1974, No 3 Cooper E. H., Class Action Advice in the Form of Questions, Duke J. Comp. Int’l L. 2001, Vol. 11 XVIII Bibliografia Corapi D., Class Actions and Collective Actions, w: Extraterritoriality and Collective Redress (eds D. Fairgrieve, E. Lein), Oxford University Press, 2012 Cortés P., Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, Lon- don–New York 2011 Cover R. M., Violence and the Word, Yale L.J. 1986, Vol. 95 Cowan T. A., Group Interests, Va. L.Rev. 1958, Vol. 44 Cowan T. A., Introduction, Rutgers L.Rev. 1959, Vol. XIII Cranston R., Consumers and the Law, London 1978 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1995 Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka), PiP 1997, Nr 11–12 Czmil B., Pojęcie interesu w filozofii i filozofii prawa, w: Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy (red. A. Korybski, M. W. Kostyckij, L. Leszczyński), Lublin 2006 Dalka S., Glosa do wyr. SN z 17.3.1998 r., IV CR 64/88, PiP 1989, Nr 5 Dalla Bernardina de Pinho H., Class Actions in Brazylian Law: General Aspects, Evolu- tion and some Controversies, Conn. J. Int’l L. 2005, Vol. 20 Dam K. W., Class Actions: Efficiency, Compensation, Deterrence, and Conflict of In- terest, Journal of Legal Studies 1975, Vol. 4 Damaška M. R., The Faces of Justice and State Authority. A. Comparative Approach to the Legal Process, New Haven–London 1986 David R., English Law and French Law. A Comparison in Substance, London 1980 de Vos W. L., English and French Civil Procedure Revisited, Stellenbosch L. Rev. 2002, Vol. 13 1972, Vol. 60 Degnan R. E., Foreword: Adequacy of Representation in Class Actions, Cal. L. Rev. Deguchi M., The Recent Legislation on the Consumer Group Action in Japan, w: The Recent Tendencies of Development in Civil Procedure Law – Between East and West, Vilnius 2007 den Bergh T. V., Visscher L., The Preventive Function of Collective Actions for Damages in Consumer Law, Erasmus Law Review 2008, Vol. 1 Developments in the Law – Class Action, Harv. L. Rev. 1976, Vol. 89 Developments in the Law – Judicial Control of Actions of Private Associations, Harv. Developments in the Law – Multiparty Litigation in the Federal Courts, Harv. L. Rev. Didier F., Jr., Class actions and collective defendant legal situations, Civil Procedure L. Rev. 1963, Vol. 76 1958, Vol. 71 Review 2010, Nr 1 Dodson S., Subclassing, Cardozo L. Rev. 2006, Vol. 27 Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015 Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań, t. I, Warszawa 1936 Donzelli R., Interessi collettivi e diffusi, www.academia.edu XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: