Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 004373 21779847 na godz. na dobę w sumie
Ochrona ppoż. w praktyce 2014 - ebook/pdf
Ochrona ppoż. w praktyce 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3309-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach.

Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpowiednio dostosowanej do niej zawartości merytorycznej książka wypełnia istotną lukę, która powstała w tym zakresie na rynku wydawniczym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V O c h r o n a p p o ż . w p r a k t y c e Ochrona ppoż. w praktyce Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pra- cy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach. Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpo- wiednio dostosowanej do niej zawartości meryto- rycznej książka wypełnia istotną lukę, która powstała w tym zakresie na rynku wydawniczym. Znajdują się w niej szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi: – obowiązków pracodawców i pracowników w zakre- sie ochrony ppoż., – instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, – zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia po- – ewakuacji, – wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie, – bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia – podręcznego sprzętu gaśniczego, – przygotowania się do kontroli Państwowej Straży żarem, bhp, Pożarnej. ISBN 978-83-269-3309-7 cena: 79 zł UOH 19 Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Katarzyna H. Kopeć Drukarnia: Miller ISBN: 978-83-269-3309-7 Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 27 27 faks: 22 518 27 50 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 r. Spis treści Rozdział I. Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników ........................................................................... 7 1. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników ........................................................................ 7 2. Konsekwencje niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy .................................................................................... 9 Rozdział II. Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ...................... 10 1. Zapewnienie właściwej ochrony ppoż. w fi rmie, czyli szczegółowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ............................................................... 10 2. Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. – problemy praktyczne ............................................................................................ 11 Rozdział III. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. ..................... 13 1. Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. .................. 13 2. Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ... 13 3. Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. ...................... 13 Rozdział IV. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ........................................... 15 1. Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ............................................... 15 2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ........................................... 18 Rozdział V. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem ............... 19 1. Zawiadomienie w przypadku pożaru .................................................................... 19 2. Czas na ewakuację .................................................................................................... 20 Rozdział VI. Ewakuacja .............................................................................................. 21 1. Odpowiedzialność za ewakuację w fi rmie ............................................................ 21 2. Zapewnienie możliwości ewakuacji ....................................................................... 21 3. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji .............................................. 23 4. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji .............................. 23 5. Akcja ewakuacyjna ................................................................................................... 24 6. Czynności po zakończeniu ewakuacji ................................................................... 25 3 Ochrona ppoż. w praktyce Rozdział VII. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w fi rmie ............................ 26 1. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w fi rmie .............................. 26 2. Procedury eliminacji zagrożeń pożarowych w fi rmie – czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż. ........................................................................................ 27 Rozdział VIII. Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp .................. 30 1. Podstawa prawna ...................................................................................................... 30 2. Formy przekazywania wiedzy ................................................................................. 30 A. Instruktaż ogólny bhp ......................................................................................... 31 B. Instruktaż stanowiskowy bhp ............................................................................ 31 3. Organizacja ............................................................................................................... 32 A. Główne treści ....................................................................................................... 33 B. Szczegółowy plan zajęć ....................................................................................... 34 C. Ćwiczenia praktyczne ......................................................................................... 34 Ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji ewakuacji ............................... 34 Ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego .................... 35 4. Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem .......................................... 35 A. Zagrożenie pożarowe – pojęcie ......................................................................... 35 B. Zagrożenie wybuchem – pojęcie ....................................................................... 35 C. Trójkąt ognia pożaru ........................................................................................... 35 Materiał palny – ciecze palne ............................................................................ 36 Materiał palny – pyły .......................................................................................... 36 Materiał palny – gazy palne ............................................................................... 37 Źródło zapłonu .................................................................................................... 37 D. Proces samozapalenia ......................................................................................... 38 Rozdział IX. Techniczne środki zabezpieczenia ppoż. ......................................... 40 1. Podział technicznych środków zabezpieczenia ppoż. ......................................... 40 2. Urządzenia ppoż. ...................................................................................................... 40 3. Podręczny sprzęt gaśniczy ....................................................................................... 41 4. Instalacje ppoż. ......................................................................................................... 41 5. Rozwiązania budowlane .......................................................................................... 41 Rozdział X. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe ........................................... 43 1. Rola podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................... 43 2. Skład podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................. 43 3. Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe ................................................................................................ 44 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe ................................................................................................ 44 4 Spis treści 4. Obowiązkowy podręczny sprzęt gaśniczy ............................................................. 51 5. Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................ 52 A. Podręczny sprzęt gaśniczy a środki gaśnicze ................................................... 52 B. Zakres stosowania środków gaśniczych ........................................................... 52 C. Uniwersalne środki gaśnicze .............................................................................. 53 6. Podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze ......................................................... 54 A. Gaśnice i agregaty proszkowe ............................................................................ 54 Gaśnice pod stałym ciśnieniem ......................................................................... 54 Gaśnice z nabojem wewnątrz ............................................................................ 54 Zastosowanie gaśnic proszkowych ................................................................... 55 Agregaty proszkowe ............................................................................................ 55 Działanie proszku ................................................................................................ 56 Zastosowanie agregatów proszkowych ............................................................. 56 B. Gaśnice i agregaty śniegowe ............................................................................... 56 Gaśnice śniegowe ................................................................................................ 56 Gaśnice GS 5 X – budowa .................................................................................. 57 Agregaty śniegowe ............................................................................................... 57 C. Gaśnice i agregaty pianowe ................................................................................ 58 Typy gaśnic pianowych ....................................................................................... 58 Agregaty pianowe ................................................................................................ 58 Zastosowanie piany gaśniczej ............................................................................ 58 D. Hydronetki wodne .............................................................................................. 58 Budowa hydronetek wodnych ........................................................................... 59 Działanie hydronetek wodnych ......................................................................... 59 E. Koce gaśnicze ....................................................................................................... 59 7. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego ............................................... 59 A. Podstawa prawna rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego ............ 59 B. Ilość środka gaśniczego i rodzaj gaśnic – zasady ............................................ 59 Obciążenie ogniowe ............................................................................................ 60 Wyjątki .................................................................................................................. 60 C. Usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego – zasady ............................... 61 8. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego ..................................................... 61 A. Częstotliwość ....................................................................................................... 61 B. Autoryzacja serwisów ......................................................................................... 62 9. Bezpieczne użycie gaśnic – zasady ......................................................................... 62 A. Ocena sytuacji w razie pożaru ........................................................................... 63 B. Dopasowanie gaśnicy do pożaru ....................................................................... 63 C. Gaszenie pożarów grupy F ................................................................................. 64 D. Pożar cieczy palnej .............................................................................................. 64 E. Pożar gazu palnego ............................................................................................. 65 F. Zapewnienie drogi odwrotu .............................................................................. 65 5 Ochrona ppoż. w praktyce Rozdział XI. System ochrony ppoż. w fi rmie, czyli ocena stanu ochrony ppoż. ............................................................................................................. 66 1. Organizacja ochrony ppoż. ..................................................................................... 66 2. Warunki ewakuacji ................................................................................................... 66 3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy .......................................................... 67 4. Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej ......................... 67 A. Instalacja elektryczna .......................................................................................... 68 Sprawdzenie okresowe ........................................................................................ 68 Częstotliwość badań eksploatacyjnych ............................................................. 68 Zakres badań eksploatacyjnych ......................................................................... 68 Protokół okresowych sprawdzeń i badań eksploatacyjnych .......................... 69 B. Instalacja odgromowa ......................................................................................... 69 Badanie instalacji odgromowej ......................................................................... 70 C. Instalacja gazowa ................................................................................................. 71 Czujniki z sygnalizacją dźwiękową ................................................................... 71 Rury i szafk i instalacji gazowej .......................................................................... 71 5. Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo ................................................................................................................... 72 6. Drogi pożarowe i dojazdy do budynków .............................................................. 76 7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym ................................................. 77 Rozdział XII. Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż. – system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż. .................................................. 79 1. Ocena warunków ochrony ppoż. ........................................................................... 79 2. Audyt warunków ochrony ppoż. ............................................................................ 79 Rozdział XIII. Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej ......................................................................................................................... 81 1. Podstawa prawna kontroli PSP ............................................................................... 81 2. Kontrola PSP ............................................................................................................. 81 A. Podstawa przeprowadzanej kontroli PSP ......................................................... 81 B. Zakres kontroli PSP ............................................................................................ 82 3. Kontrola PSP – aspekty praktyczne ....................................................................... 83 A. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli PSP .......................................... 83 B. Obowiązki kontrolowanego przez PSP ............................................................ 84 C. Protokół kontroli PSP ......................................................................................... 85 D. Uruchomienie fi rmy – rola kontroli PSP ......................................................... 86 Cel kontroli PSP w nowo wybudowanym obiekcie fi rmy .............................. 86 Co kontrola w nowo wybudowanym obiekcie fi rmy ...................................... 86 E. Operacyjne zabezpieczenia obiektu lub terenu fi rmy .................................... 87 4. Kary za naruszanie przepisów w zakresie ochrony ppoż. ................................... 87 6 Rozdział I Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 1. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w za- kresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) dalej: kp.). Powinno to być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, licz- by zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakła- du pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp). UWAGA Pracodawca musi konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami czynno- ści dotyczące wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwal- czania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 23711a § 1 pkt 3 kp). Liczba pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać ro- dzaj i poziom występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 kp). UWAGA Jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełno- sprawnych, działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać samodzielnie. Musi jednak przy tym uwzględnić wymagania do- tyczące liczby, szkolenia oraz wyposażania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 4 kp). 7 Ochrona ppoż. w praktyce Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania po- żarów i ewakuacji pracowników (art. 2071 § 1 pkt 3 lit. b kp). Informacja ta musi zawierać: ● imię i nazwisko, ● miejsce wykonywania pracy, ● numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej (art. 2071 § 2 pkt 1–3 kp). Tabela 1. Przykład informacji o pracownikach wyznaczonych do wykonywa- nia działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Informacja o pracownikach wyznaczonych Miejsce wykonywa- nia pracy (nazwa wydziału lub komórki organizacyjnej zakła- du pracy) Numer stacjonarne- go telefonu służbowego Numer komórkowe- go telefonu służbowego Adres służbowego e-maila Lp. Imię Nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ................................................................................. (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu) UWAGA Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewaku- acji pracowników muszą mieć ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w którego ramowym programie zostały uwzględnione m.in. zagad- nienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W praktyce dotyczy to wszystkich pracowników fi rmy. 8 Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 2. Konsekwencje niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy Niewyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników jest naruszeniem przepisów bhp. Pracodawca może zostać za nie ukarany przez inspektora pracy Państwowej In- spekcji Pracy grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości do 2.000 zł, a w przy- padku recydywy – do 5.000 zł. Inspektor pracy – zamiast wystawiania mandatu karnego – może także skierować do sądu rejonowego wniosek o ukaranie pracodawcy grzywną od 1.000 do 30.000 zł. Ponadto pracodawca niewykonujący nakazu inspektora pracy na drodze postę- powania egzekucyjnego w administracji może zapłacić grzywnę (w celu przymusze- nia) do 10.000 zł, a jeżeli jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiada- jącą osobowości prawnej – do 50.000 zł. W przypadku wielokrotnego nakładania grzywny jej łączna kwota nie może przekroczyć odpowiednio 50.000 i 200.000 zł. 9 Rozdział II Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. 1. Zapewnienie właściwej ochrony ppoż. w fi rmie, czyli szczegółowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej zakładu pracy należy do obo- wiązków jego właściciela, zarządcy lub użytkownika (ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). Pracodawca zapewni ją w swojej fi rmie przez: ● przestrzeganie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych pod- czas projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów, ● wyposażenie obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich właściwego stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów), ● przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie sprawnych technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i miejsc poboru wody do celów gaśniczych, ● przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, związanych z prowadze- niem procesów technologicznych, mogących powodować zagrożenie pożarem lub wybuchem (należy tu szczególnie zadbać o sprawność urządzeń zabezpiecza- jących, a każde awarie usuwać przed ponownym uruchomieniem linii technolo- gicznej lub procesu technologicznego w fi rmie), ● przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, pioruno- chronnej, gazowej) oraz kominowej (dzielącej się na dymową spalinową, wenty- lacyjną) maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych przeglądów i konserwacji, ● zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem lub innego zagrożenia (np. wybuchem), ● powierzanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej osobom posiadają- cym odpowiednie kwalifi kacje, 10 Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ● opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania in- strukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz umieszczenie wymagań przeciwpoża- rowych, dotyczących procesów technologicznych, w instrukcji technologiczno- ruchowej (w zakładach przemysłowych), ● stosowanie do ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, środków i instalacji mających odpowiednie aprobaty oraz certyfi katy, ● zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków ewakuacji przez właściwe zabezpieczenie klatek schodowych (ich wy- dzielenie i zapewnienie oddymiania) oraz przestrzeganie wymagań przepisów w zakresie stopnia palności elementów stosowanych na drogach komunikacji ogólnej, służących do ewakuacji, lub w pomieszczeniach, w których może przeby- wać jednocześnie ponad 50 osób. UWAGA Pracodawca ma obowiązek zapewnić: ● środki niezbędne do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ● łączność, w szczególności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w ochronie ppoż. (art. 2091 § 1 pkt 1 i 3 Kodeksu pracy). 2. Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. – problemy praktyczne Pracownik przyjmowany do pracy potwierdza własnoręcznym podpisem w pi- semnym oświadczeniu przyjęcie do wiadomości i zobowiązanie do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w fi rmie. Oświadczenie to włącza się na- stępnie do akt osobowych danego pracownika. Obowiązek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i jej prze- strzegania mają wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowisko służ- bowe i rodzaj wykonywanej pracy. Postanowienia instrukcji są obowiązkowe tak- że dla innych fi rm (osób prawnych i fi zycznych) prowadzących działalność w danym obiekcie oraz osób czasowo w nim przebywających. Obowiązek zapoznania pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożaro- wego, a przede wszystkim z jej najważniejszymi postanowieniami, mają osoby kieru- jące fi rmami i instytucjami. 11 Ochrona ppoż. w praktyce UWAGA Warunek zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i jej przestrze- gania powinien być zawarty w umowie najmu lub innej umowie, na podstawie której zewnętrzna fi rma prowadzi działalność na terenie danego obiektu. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów bądź terenów obowiązek zazna- jamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, jednak nie określa pojęcia takiego zaznajamiania. Nie zawiera ona również pojęć „szkolenie przeciwpożarowe” czy też „szkolenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej”. Jedyną – w aktualnym stanie prawnym – możliwość uregulowania tego problemu stwarza instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, potraktowana jako akt kierownictwa wewnętrznego w zakładzie pracy, w części dotyczącej sposobu zazna- jamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Nie ma bowiem upraw- nienia lub upoważnienia dla odpowiedniego organu administracji państwowej do określenia szczegółowych zasad i sposobu zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Dlatego, zatwierdzając instrukcję bezpieczeństwa pożarowe- go dla obiektów, pracodawca określa jednocześnie sposób zaznajamiania pra- cowników z przepisami przeciwpożarowymi. W części instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dotyczącej zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, warto odpowiednio uwzględnić rozwiązania przyjęte w dziedzinie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w ochronie przeciwpożarowej nie ma niestety ogólnopaństwowych roz- wiązań, takich jak na przykład ramowe programy szkolenia bhp). Ponadto Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała ramowe wy- tyczne w sprawie zasad tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Według nich w takich instrukcjach powinny być m.in. określone organizacja i zasady zazna- jamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, w którym pracodawcy muszą ustalać sposób zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowy- mi. Mogą to robić na przykład przez ustalenie programu, zakresu i częstotliwości takiego zaznajamiania (odpowiednie do grupy pracowników) lub sporządzenie wy- ciągu zawierającego zestaw norm określających postępowanie w zakresie zapobiega- nia powstawaniu pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz zasad przyjętych do powszechnego stosowania, a wynikających z praktyki ochrony przeciwpożarowej (np. zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem). 12 Rozdział III Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. 1. Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. Wszyscy pracownicy, bez względu na zajmowane stanowiska i pełnione funkcje, mają obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tekst. jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.). 2. Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ponadto użytkownicy obiektu budowlanego muszą zapoznać się z treścią instruk- cji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli istnieje obowiązek opracowania takiej in- strukcji dla danego obiektu (rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i admi- nistracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. nr 109, poz. 719). 3. Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. Natomiast do szczegółowych obowiązków wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą: ● przestrzeganie przepisów ppoż., ● uczestniczenie w szkoleniu w dziedzinie bhp, dotyczącym zagadnień w zakresie ochrony ppoż., i poddawanie się odpowiednim sprawdzianom wiedzy, ● realizacja poleceń przełożonych, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ● utrzymywanie należytego porządku na swoim stanowisku pracy i w jego otocze- pożarowego w budynku, niu, 13 Ochrona ppoż. w praktyce ● prawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w szczegól- ności przestrzeganie zakazów samodzielnego naprawiania bezpieczników, ● zakaz użytkowania urządzeń grzejnych niemających związku z wykonywaną pra- cą i umieszczania na punktach świetlnych osłon i dekoracji z materiałów pal- nych, ● natychmiastowe działanie mające na celu usunięcie przyczyn mogących spowo- ● przestrzeganie, aby inne osoby przebywające w budynku stosowały się do obo- dować pożar lub inne zagrożenie, wiązujących przepisów ppoż., ● znajomość numeru telefonu alarmowego do Państwowej Straży Pożarnej, ● posiadanie umiejętności posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym, ● przestrzeganie warunków bezpieczeństwa, podanych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, ● nietarasowanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do wszelkich urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym w budynku, ● znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru, ● zgłaszanie przełożonym lub upoważnionemu pracownikowi prowadzącemu spra- wy ppoż. zauważonych zagrożeń i nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż., ● uczestniczenie w akcjach gaśniczych i ratowniczych w przypadku pożaru lub in- nego miejscowego zagrożenia oraz wykonywanie wszystkich poleceń kierującego akcją. 14 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Rozdział IV Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarząd- cy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. 1. Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać następujące zasady: ● warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użyt- kowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowa- nia) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; ● określenie wyposażenia w wymagane: – urządzenia przeciwpożarowe, – gaśnice i metody poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyj- nym: ● sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; ● metody zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; ● warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; ● sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z: – przepisami przeciwpożarowymi, – własną treścią; ● zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami; ● plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględ- nieniem grafi cznych danych dotyczących przede wszystkim: – powierzchni budynku, – wysokości budynku, – liczby kondygnacji budynku, – odległości od obiektów sąsiadujących, 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona ppoż. w praktyce 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: