Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002561 22737152 na godz. na dobę w sumie
Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych - ebook/pdf
Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2658-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> nauki społeczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym.
Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych. Wszystkie te wymiary są obecne w prezentowanej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

* Od redaktorów Zdrowie stanowi wyjątkowo ważny składnik naszego szczęścia, choć najczęściej – jak zauważyli już dawno temu poeci i  fi lozofowie – uświadamiamy to sobie dopiero wtedy, gdy staje się ono wartością defi cytową. Z tego też względu profi lak- tykę zdrowotną i leczenie należałoby traktować jako naturalną potrzebę każdego człowieka. Od jakiegoś czasu narasta również przekonanie, że jest to jego funda- mentalne prawo, nieodłącznie powiązane z prawem do życia, a nad jego realizacją powinny czuwać instytucje publiczne, których formy i  zakres aktywności pod- legają regulacyjnym działaniom ze strony władz państwowych. Dostęp zarówno do podstawowej opieki zdrowotnej, jak i  do kosztownych nowych technologii ratujących życie i zdrowie staje się wymaganiem nie tylko etycznym (to odkryli już fi lozofowie antyczni), ale i prawnym (państwo opiekuńcze nie mogło pozostać obojętne na ten wymiar ludzkiej egzystencji). Zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia „korzystanie z najwyższego, osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne lub społeczne”1. Realiza- cja tego celu wymaga więc wyjścia poza granice państw, aby przez różnorodne formy ich kooperacji zwiększać szanse na realizację tak sformułowanego celu. Współpraca międzynarodowa jest tym bardziej konieczna, że epidemie i choroby są równie mobilne jak ludzie – ich łatwe rozprzestrzenianie się, występowa- nie w różnych miejscach świata potwierdzają, że stanowimy jedną ogólnoludzką wspólnotę, naznaczoną wspólnym losem. Rozwój współczesnej nauki i techniki daje rodzajowi ludzkiemu coraz dosko- nalsze instrumenty zabezpieczania zdrowia i życia. Jednocześnie utrzymujące się różnice w  poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego sprawiają, że dostęp do osiągnięć współczesnej cywilizacji nie jest taki sam dla wszystkich. W tej sytuacji 1 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, Dz.U. 1948, Nr 61, poz. 477; źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19480610477. 8 Od redaktorów umiędzynarodowienie tych instrumentów zwiększa szansę objęcia jak największej części ludzkości dobrodziejstwami współczesnej medycyny. Współpraca międzyna- rodowa w sferze ochrony zdrowia staje się więc wręcz moralnym zobowiązaniem do podjęcia przez społeczność międzynarodową wysiłków na rzecz upowszech- nienia współczesnej wiedzy medycznej. Do rąk Czytelnika oddajemy książkę – efekt współpracy kilku polskich ośrod- ków naukowych – poświęconą międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia. Choć temat ten wydaje się wyjątkowo ważny i ciekawy – dotyczy bowiem każdego, kto w którejkolwiek chwili swojego życia styka się z opieką zdrowotną, a więc zdecydowanej większości ludzkiej populacji – nie cieszy się dużym zaintereso- waniem ze strony badaczy stosunków międzynarodowych. Najczęściej problemy te poruszają środowiska medyczne – co zrozumiałe – kładąc jednak akcent na aspekty medyczne, a nie międzynarodowe. Współcześnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że zdrowie człowieka ma wymiar nie tylko medyczny, ale także społeczno-polityczny i gospodarczy, a różnorodne aspekty badań nad przeszłymi i  obecnymi działaniami w  zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia mogą być podejmowane z  uwzględnieniem aspektów historycznych, geografi cznych, fi lozofi cznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych itp. Wszystkie te wymiary w mniejszym bądź więk- szym stopniu są obecne w  przedstawionej Czytelnikowi książce. Jednocześnie autorzy i redaktorzy tomu zdają sobie w pełni sprawę, że poruszone w nim zagad- nienia stanowią zaledwie cząstkę obszernej tematyki, jaka mogłaby zmieścić się w ramach zakreślonych tytułem. * W pracach redakcyjnych pomagało nam wiele osób, którym w tym miejscu chcemy podziękować. W szczególności wszystkim Autorom tomu oraz Recenzen- tom – pani prof. Elżbiecie Puchnarewicz oraz ks. prof. Jackowi Pawlikowi SVD – za cenne uwagi i pomoc w nadaniu książce ostatecznego kształtu. Wyrażamy nadzieję, że przyczyni się ona do dalszych pogłębionych studiów nad tytułowym zagadnieniem, co zaowocuje kolejnymi publikacjami z tej problematyki. Wiesław Lizak Anna M. Solarz Błonie–Warszawa, 28 grudnia 2012 roku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: