Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002485 22775136 na godz. na dobę w sumie
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie - książka
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2255-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W każdej chwili możesz zmienić swoje życie i wpuścić do niego odrobinę magiiJeżeli boisz się spojrzeć w głąb siebie i otrząsnąć się z ograniczających Cię przekonań, nigdy nie doczekasz się cudów w swoim życiu Chcesz zrobić coś znaczącego w swoim życiu? Odbyć kurs pilotażu, zrzucić kilka kilogramów, założyć firmę, wyjechać na drugi koniec świata, zrealizować wielkie życiowe marzenie? Co Cię powstrzymuje? Boisz się porażki? Powtarzasz sobie, że to niemożliwe? Wydaje Ci się, że znów się nie uda albo że Cię na to nie stać? Te negatywne myśli są skutkiem ograniczających przekonań, które zakorzeniły się w Twoim umyśle. Nawet jeśli mówisz, że chcesz być bogaty, Twoje przekonania uniemożliwiają Ci przyciągnięcie pieniędzy.


Przestań zatem użalać się nad sobą i narzekać, że nic Ci się nie udaje, a nawet jeśli coś wyszło, to i tak pewnie za chwilę legnie w gruzach. Wokół Ciebie cały czas wydarzają się małe cuda. Okazje czekają, by je złapać i wykorzystać. Czas, byś nauczył się zauważać te szanse i zaczął z nich czerpać garściami! Wykonując kolejne kroki opisane w tej książce, dowiesz się, jak zidentyfikować ograniczające przekonania, które tkwią w Twoim umyśle, i pozbyć się ich raz na zawsze. Gdy to zrobisz, otworzysz drzwi, za którymi czekają na Ciebie cuda bogactwa i obfitości.


Zmobilizuj się i dokonaj właściwego wyboru


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OCZEKUJ CUDÓW! SEKRETNA MOC TKWI W TOBIE Autor: Joe Vitale Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-2255-9 Tytuł oryginału: Expect Miracles Format: A5, stron: 184 W każdej chwili możesz zmienić swoje życie i wpuœcić do niego odrobinę magii • Obudź œwiadomoœć, która pomoże Ci dokonać prawdziwych zmian • Odkryj w sobie siłę, pozwalającą podejmować odważne decyzje • Naucz się żyć pełną piersią, zamiast tkwić w przeszłoœci albo bezczynnie marzyć o przyszłoœci Jeżeli boisz się spojrzeć w głąb siebie i otrząsnąć się z ograniczających Cię przekonań, nigdy nie doczekasz się cudów w swoim życiu Chcesz zrobić coœ znaczącego w swoim życiu? Odbyć kurs pilotażu, zrzucić kilka kilogramów, założyć firmę, wyjechać na drugi koniec œwiata, zrealizować wielkie życiowe marzenie? Co Cię powstrzymuje? Boisz się porażki? Powtarzasz sobie, że to niemożliwe? Wydaje Ci się, że znów się nie uda albo że Cię na to nie stać? Te negatywne myœli są skutkiem ograniczających przekonań, które zakorzeniły się w Twoim umyœle. Nawet jeœli mówisz, że chcesz być bogaty, Twoje przekonania uniemożliwiają Ci przyciągnięcie pieniędzy. Przestań zatem użalać się nad sobą i narzekać, że nic Ci się nie udaje, a nawet jeœli coœ wyszło, to i tak pewnie za chwilę legnie w gruzach. Wokół Ciebie cały czas wydarzają się małe cuda. Okazje czekają, by je złapać i wykorzystać. Czas, byœ nauczył się zauważać te szanse i zaczął z nich czerpać garœciami! Wykonując kolejne kroki opisane w tej książce, dowiesz się, jak zidentyfikować ograniczające przekonania, które tkwią w Twoim umyœle, i pozbyć się ich raz na zawsze. Gdy to zrobisz, otworzysz drzwi, za którymi czekają na Ciebie cuda bogactwa i obfitoœci. Zmobilizuj się i dokonaj właœciwego wyboru IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treĂci WstÚp 9 Rozdziaï 1. Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 15 Rozdziaï 2. Szukanie drogi do oczyszczenia 37 Rozdziaï 3. Tworzenie wïasnej historii 61 Rozdziaï 4. Przebaczenie jest niezbÚdne 83 Rozdziaï 5. PoczÈtek przebudzenia 103 Rozdziaï 6. Postawa wdziÚcznoĂci 125 Rozdziaï 7. Co dzieñ nowy cud 143 Rozdziaï 8. Poczuj w sobie BoskÈ Moc 165 O autorze 181 Rozdziaï 1. Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? T renerzy dajÈ rady na kaĝdy temat, od zrzucenia zbÚdnych kilo- gramów po niezawodne sposoby na zarobienie milionów. SÈ oni wszÚdzie — w radiu, telewizji i jako autorzy ksiÈĝek na póïkach w ksiÚgarniach. Film The Secret przyczyniï siÚ do powstania ogrom- nego zapotrzebowania na usïugi takich osób; potrzebujÈ ich ludzie, którzy szukajÈ drogi do samorealizacji i speïnienia. Trenerzy w wiÚk- szoĂci znajÈ siÚ na tym, o czym mówiÈ, poniewaĝ sami przeszli tÚ drogÚ. Kaĝdy z nich — Bob Proctor, Tony Robbins, Wayne Dyer, Joe Vitale, a takĝe wielu innych — ma za sobÈ kilka ciÚĝkich prób i znalazï wïasnÈ ĂcieĝkÚ do samodoskonalenia. To normalne, ĝe gdy znajdziesz odpowiedzi, których szukaïeĂ przez caïe ĝycie, chcesz podzieliÊ siÚ swojÈ wiedzÈ ze wszystkimi wokóï siebie. Ja przeszedïem dïugÈ drogÚ i chÚtnie pomagam innym w ich ĝyciowej podróĝy. Ludzie czÚsto mówiÈ mi, ĝe wziÚli udziaï w okreĂlonych warsztatach albo programie i nadal nie odnoszÈ suk- cesów w ĝyciu. MówiÈ na przykïad: „To wcale nie dziaïa; to tylko szum medialny i nic wiÚcej” albo „Raz daïem siÚ nabraÊ i kupiïem tÚ ksiÈĝkÚ, ale w moim ĝyciu nic siÚ nie zmieniïo, wiÚc dlaczego mam ci uwierzyÊ?”. CzÚsto dzieje siÚ tak, ĝe te osoby sÈ przekonane 16 Oczekuj cudów! o braku pozytywnych rezultatów i na tej podstawie wygïaszajÈ ogólnÈ opiniÚ, ĝe w ich przypadku ĝadna metoda nie zadziaïa. Automatycz- nie odrzucajÈ wszystkie pozostaïe programy, kwestionujÈc ich war- toĂÊ i nie wyraĝajÈc ĝadnej chÚci do tego, by wypróbowaÊ coĂ innego. Nieraz sïyszÚ opinie, ĝe programy rozwoju osobistego nie od- krywajÈ niczego nowego — zgadzam siÚ z tym caïkowicie. WiÚk- szoĂÊ prezentowanych tam mÈdroĂci jest znana juĝ od czasów sta- roĝytnych. Ludzie od dawien dawna zastanawiali siÚ nad tym, jak udoskonaliÊ swoje ĝycie i gdzie znaleěÊ odpowiedzi na nurtujÈce ich pytania. Wspaniaïym przykïadem czïowieka, który poĂwiÚciï siÚ poszukiwaniu prawdy, byï Sokrates. PojÚcie dowodu sokratejskiego wywodzi siÚ z koncepcji rozkïadania problemu na czÚĂci pierwsze i zadawania licznych pytañ, których celem jest odkrycie prawdy. To wïaĂnie na tym sÈ oparte programy rozwoju osobistego — wy- magajÈ od uczestników przeprowadzenia wnikliwej introspekcji i zadania sobie wielu niewygodnych pytañ. Dlaczego wierzysz w to, w co wierzysz? SkÈd wziÚïy siÚ Twoje przekonania? Co jesteĂ go- towy zrobiÊ, ĝeby osiÈgnÈÊ inne rezultaty? Sokrates docieraï do lu- dzi uznawanych za najwiÚkszych mÚdrców w Atenach i zadawaï im trudne pytania, które zmuszaïy ich do kwestionowania wïasnych opinii i przekonañ. Nie znosili tego! Czuli siÚ poniĝeni, dlatego w koñcu znaleěli sposób na to, ĝeby pozbyÊ siÚ wielkiego filozofa — skazali go na ĂmierÊ. Ojej, jak siÚ cieszÚ, ĝe w dzisiejszych czasach nie traktuje siÚ tak trenerów rozwoju osobistego! Sokrates zakoñczyï swój ĝywot tak nieszczÚĂliwie dlatego, ĝe ludzie, którym zadawaï niewygodne py- tania, nie byli zadowoleni z tego, czego dowiadywali siÚ o samych sobie. Byli przyzwyczajeni do istniejÈcego stanu rzeczy i nie podo- baïo im siÚ to, ĝe ktoĂ próbuje kwestionowaÊ ich przekonania. Dzi- siaj postÚpujemy tak samo. Bierzemy udziaï w programie, twierdzÈc, Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 17 ĝe chcielibyĂmy siÚ zmieniÊ, ale gdy mamy zrobiÊ krok dalej i wziÈÊ odpowiedzialnoĂÊ za wïasne poraĝki, denerwujemy siÚ i odmawia- my dalszej wspóïpracy. Duĝo ïatwiej jest wróciÊ do tego, co znamy, niĝ z trudem pokonywaÊ nieznanÈ drogÚ peïnÈ wybojów. ByÊ moĝe zauwaĝyïeĂ, ĝe poszczególne programy rozwoju oso- bistego prezentujÈ róĝne poglÈdy na to, co naleĝy zrobiÊ, ĝeby osiÈ- gnÈÊ wymarzony cel. A przecieĝ powiedzieliĂmy sobie, ĝe wszyscy trenerzy korzystajÈ z wiedzy, która towarzyszy nam juĝ od setek lat. Chodzi jednak o to, ĝe róĝni ludzie wymagajÈ róĝnego podej- Ăcia. Kaĝdy z nas inaczej przeĝywa swoje ĝycie i ma w pamiÚci inne wspomnienia. Wyznajemy róĝne poglÈdy i przekonania, dlatego potrzebujemy innych boděców. Jeĝeli na przykïad udaïo Ci siÚ zrzuciÊ 35 kilogramów dziÚki programowi B, a przedtem braïeĂ udziaï w programie A, po którym nie schudïeĂ ani kilograma, to czy to oznacza, ĝe program A jest nieskuteczny? Wcale nie. Kaĝdy z nas inaczej reaguje na okreĂlone wydarzenia. ZarÚczam Ci, ĝe 99 sukcesu dowolnego przedsiÚwziÚ- cia nie ma nic wspólnego z programem, w którym uczestniczysz — wszystko zaleĝy od Ciebie. Dostrzeĝenie prawdy ¿yjemy w Ăwiecie krótkich informacji. Ludzie sïyszÈ piÚciosekun- dowÈ wypowiedě i na jej podstawie formuïujÈ rozmaite przypusz- czenia — niektóre prawdziwe, a inne nie. Szczególnie dotyczy to osób, które szukajÈ wskazówek i pomocy, bo same nie mogÈ sobie poradziÊ z jakimĂ problemem. SïyszÈ krótkie stwierdzenie i na pod- stawie tego fragmentu wypowiedzi wymyĂlajÈ dla siebie rozwiÈza- nie — a potem denerwujÈ siÚ, ĝe nie przyniosïo ĝadnego efektu. 18 Oczekuj cudów! Gdy rozmawiam z luděmi, czÚsto kwestionujÈ oni jedno ze stwier- dzeñ z filmu The Secret. Brzmi ono mniej wiÚcej tak: jeĂli czegoĂ pragniesz, powinieneĂ wyobraziÊ sobie, ĝe to posiadasz, a wkrótce tak siÚ stanie. Czy to prawda? Odpowiedě brzmi: i tak, i nie. W ostatnich kilku latach wiele napisano i powiedziano na temat Prawa PrzyciÈgania. Mówi ono, ĝe jeĝeli siÚ na czymĂ skupisz i skon- centrujesz swoje intencje, zdobÚdziesz to. A zatem ta czÚĂÊ jest praw- dziwa. PrawdÈ jednak jest równieĝ to, ĝe wielu z nas ma antyzamia- ry, które wyraĝajÈ siÚ w formie ograniczajÈcych przekonañ. To one zakïócajÈ caïy proces. Jeĝeli mi nie wierzysz, przypomnij sobie swoje ostatnie postanowienia noworoczne. Czy dotrzymujesz ich do dzi- siaj, czy raczej trwaïeĂ przy nich przez kilka tygodni, a potem od- rzuciïeĂ je jak parÚ starych skarpet? Co siÚ staïo z zamiarem zrzu- cenia 10 kilogramów? Czy rzeczywiĂcie udaïo Ci siÚ schudnÈÊ, czy wciÈĝ nosisz dĝinsy w rozmiarze XXL? A co z obietnicÈ, którÈ zïo- ĝyïeĂ maïĝonce — ĝe wreszcie spïacisz swoje dïugi? Czy masz juĝ czyste konto, czy nadal przeklinasz ten nowy komplet drogich opon? Gdyby do osiÈgniÚcia celu wystarczyïo zdefiniowanie zamiaru, to miaïbyĂ wszystko, o czym tylko zamarzysz — a jednak tak nie jest. Definiowanie, a nastÚpnie zwalczanie antyzamiarów jest waĝnym elementem tego równania. Czy to oznacza, ĝe gdy wyplenisz antyzamiary ze swojego umy- sïu, bÚdziesz mógï spokojnie usiÈĂÊ na kanapie i czekaÊ, aĝ Twoje marzenia siÚ speïniÈ? W ĝadnym wypadku! Musisz podjÈÊ dziaïa- nie. Na pewno przydarzÈ Ci siÚ okazje, które pomogÈ Ci w realiza- cji zamiarów, ale jeĂli nic nie zrobisz w tym kierunku, nie docze- kasz siÚ ĝadnych efektów. Nigdy nie wiadomo, jak zrealizuje siÚ Twoje marzenie. WszechĂwiat czÚsto obdarza nas darami w zupeï- nie nieoczekiwany sposób. Moĝesz sÈdziÊ, ĝe Twoim marzeniem jest zarobienie miliona zïotych na inwestycji w nieruchomoĂÊ, ale Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 19 to nie oznacza, ĝe zdobÚdziesz te pieniÈdze wïaĂnie w ten sposób. ByÊ moĝe, remontujÈc zakupionÈ nieruchomoĂÊ, wpadniesz na po- mysï napisania ksiÈĝki elektronicznej, która osiÈgnie duĝy sukces, albo zostaniesz poproszony o prowadzenie wïasnego programu te- lewizyjnego za trzykrotnie wyĝsze wynagrodzenie od obecnego. Dla wszechĂwiata nie ma ĝadnych ograniczeñ. On po prostu odpowia- da na nasze proĂby. Dlatego wïaĂnie zatytuïowaïem tÚ ksiÈĝkÚ Oczekuj cudów. Ten tytuï ma przypominaÊ, ĝe stale nakïadamy na siebie ograniczenia. Bez wzglÚdu na to, jak nazwiesz tÚ wielkÈ potÚgÚ — moĝe to byÊ Bóg, Budda, Allah, wszechĂwiat albo Boska Moc — jest to ogrom- na siïa, nieznajÈca ĝadnych ograniczeñ i w kaĝdej chwili gotowa ob- darzyÊ CiÚ obfitoĂciÈ. JeĂli wytyczysz sobie jasne cele i przejdziesz do dziaïania, doĂwiadczysz cudów. Historia, którÈ za chwilÚ przy- toczÚ, to Ăwietny przykïad tego, co moĝna osiÈgnÈÊ, gdy wyelimi- nujemy antyzamiary i zwalczymy potrzebÚ wytyczania granic w na- szym ĝyciu. Po raz pierwszy przeczytaïam o Prawie PrzyciÈgania w ksiÈĝce elek- tronicznej Joego, zatytuïowanej Advanced Spiritual Marketing, choÊ wtedy nie do koñca rozumiaïam jeszcze, o co w niej chodzi. Jak mówi powiedzenie, „gdy uczeñ bÚdzie gotowy, pojawi siÚ nauczy- ciel”. Gdy w 2004 roku na rynku pojawiïa siÚ ksiÈĝka Joego Moc przyciÈgania, przeczytaïam jÈ. Wtedy juĝ bez cienia wÈtpliwoĂci zrozumiaïam, co muszÚ zrobiÊ. Wreszcie byïam gotowa na zmianÚ, która niedïugo miaïa nastÈpiÊ w moim ĝyciu. Postanowiïam zrealizowaÊ zamiar kupna domu, o którym ma- rzyïam od piÚciu lat. Miaïam zïÈ historiÚ kredytowÈ i nie wiedzia- ïam, skÈd wziÈÊ pieniÈdze, dlatego podchodziïam do tego pomysïu nieco sceptycznie. To byïo w paědzierniku 2004 roku. Wtedy wïa- Ănie zaczÚïam wprowadzaÊ zasady opisane w ksiÈĝce Joego i juĝ 20 Oczekuj cudów! 28 listopada podpisaïam umowÚ kupna domu. 7 grudnia byliĂmy po przeprowadzce! Najdziwniejsze jest to, ĝe w dniu, w którym poprzedni wïaĂci- ciele wyprowadzili siÚ z domu — czyli jakieĂ piÚÊ lat wczeĂniej — ogïosiïam, ĝe ten dom naleĝy do mnie. Mimo ĝe nie miaïam pojÚ- cia, co mnie czeka, z caïym przekonaniem twierdziïam, ĝe dom jest mój. W ciÈgu tamtych piÚciu lat dom zostaï sprzedany trzy razy, ale wszyscy kupcy nie wywiÈzali siÚ z pïatnoĂci. WciÈĝ po- wtarzaïam wïaĂcicielom, ĝe dom naleĝy do mnie i ĝe wkrótce go zdobÚdÚ. OczywiĂcie, nie wierzyli mi, ale wiedziaïam bez cienia wÈtpliwoĂci, ĝe dom bÚdzie mój, gdy tylko bÚdÚ gotowa na tÚ zmianÚ w swoim ĝyciu. Tonya Pruitt http://www.vbcfire.com Chciaïbym, ĝebyĂ zwróciï uwagÚ na kilka aspektów tej historii. Po pierwsze, jest to wspaniaïy przykïad tego, co moĝemy osiÈgnÈÊ, gdy naprawdÚ zaczniemy spodziewaÊ siÚ cudów w swoim ĝyciu. Po drugie, historia ta dowodzi, jak wielki problem stanowiÈ anty- zamiary. Dlaczego Tonyi zabraïo aĝ 5 lat dÈĝenie do zakupu domu, mimo ĝe od samego poczÈtku twierdziïa, ĝe naleĝy on do niej? Bo- haterka opowieĂci sama odpowiedziaïa na to pytanie — nie byïa gotowa. Miaïa zïÈ historiÚ kredytowÈ i nie wiedziaïa, jak zdobyÊ pie- niÈdze na kupno domu. Dlatego nic nie robiïa w kierunku realiza- cji swojego marzenia. Dopiero gdy zwalczyïa antyzamiary, udaïo jej siÚ kupiÊ dom — i to w ciÈgu zaledwie kilku tygodni. A zatem, co powstrzymuje CiÚ przed zdobyciem tego, czego pragniesz? Ty sam! ByÊ moĝe twierdzisz, ĝe chciaïbyĂ znaleěÊ cu- downÈ partnerkÚ, kupiÊ nowy dom albo zarobiÊ milion dolarów, ALE… No wïaĂnie, zawsze gdzieĂ jest jakieĂ „ale”, które stoi na dro- dze do realizacji Twoich marzeñ. Tak naprawdÚ wcale nie wierzysz, Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 21 ĝe moĝesz mieÊ to, o czym marzysz — z róĝnych powodów, od przykrych doĂwiadczeñ w przeszïoĂci po zwykïy strach. Nie sam powód jest waĝny, lecz to, ĝe pozwalasz, aby utrudniï on realizacjÚ Twojego celu. Takiego dokonaïeĂ wyboru — pozwalasz, aby anty- zamiar powstrzymaï CiÚ przed podjÚciem dziaïañ — tak samo jak Tonya, która byïa przekonana, ĝe trudnoĂci z otrzymaniem kredy- tu uniemoĝliwiÈ jej kupno domu. JeĂli dokonasz innego wyboru, wkroczysz na drogÚ peïnÈ niezwykïych moĝliwoĂci, a wszechĂwiat pomoĝe Ci zdobyÊ wszystko to, o czym w skrytoĂci serca marzysz. Inna rada trenerów rozwoju osobistego, o którÈ czÚsto pytajÈ mnie ludzie, to: „Daj sobie z tym spokój”. Chodzi o to, ĝe jeĝeli ja- kiĂ problem wciÈĝ staje Ci na drodze, powinieneĂ o nim zapomnieÊ i wybraÊ rozwiÈzanie, które bÚdzie Ci lepiej odpowiadaÊ. Nie zga- dzam siÚ z tÈ koncepcjÈ. Próba tuszowania problemu albo udawa- nie, ĝe on nie istnieje, to nic wiÚcej jak okïamywanie samego siebie. To samo dotyczy twierdzenia, ĝe zawsze trzeba myĂleÊ pozytyw- nie. Owszem, pozytywne podejĂcie moĝe zdziaïaÊ cuda, ale nie jest rozwiÈzaniem samym w sobie. Nie zastÚpuje ono ciÚĝkiej pracy, polegajÈcej na zajrzeniu w gïÈb siebie i wyeliminowaniu antyzamia- rów, którÈ musisz wykonaÊ, zanim bÚdziesz mógï liczyÊ na praw- dziwe postÚpy. Moim zdaniem wypieranie z pamiÚci traumatycznych przeĝyÊ nie jest ĝadnym rozwiÈzaniem. Przeciwnie — naleĝy stawiÊ im czoïa, czyli przyznaÊ wprost, ĝe miaïy miejsce i przyczyniïy siÚ do powstania okreĂlonych przekonañ. W przeciwnym razie bÚdziesz staÊ w miejscu. Moĝesz przez jakiĂ czas oszukiwaÊ sam siebie, ale wczeĂniej czy póěniej nastÈpi sytuacja, która obudzi wspomnienia przykrych wydarzeñ z przeszïoĂci. Dlatego musisz zmierzyÊ siÚ ze swoimi przekonaniami, odkryÊ, jaka jest ich geneza, a nastÚpnie 22 Oczekuj cudów! zaobserwowaÊ swoje reakcje i emocje na poszczególne boděce i Ăwia- domie zmieniÊ swoje przekonania. W kaĝdej koncepcji gïoszonej przez trenerów rozwoju osobi- stego jest ziarno prawdy; dopiero ich bïÚdne interpretacje sprawia- jÈ, ĝe sïuchacze czujÈ siÚ zdezorientowani. Kaĝdy z nas czerpie in- spiracjÚ od ludzi, których napotyka na swojej drodze. To sÈ osoby mogÈce zachÚciÊ nas do samodoskonalenia. Dlaczego zatem stale zmagasz siÚ z jakimiĂ problemami? Dla- czego mimo wypróbowania wielu róĝnych metod wciÈĝ nie osiÈ- gasz celów, które sobie wyznaczyïeĂ? Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest silne pragnienie kontroli. Wszyscy chcemy wierzyÊ, ĝe kontrolujemy swój maleñki skrawek Ăwiata. Ustalamy strefy komfortu, wytyczamy granice i tworzymy procedury, czÚsto zu- peïnie nieĂwiadomie. Budujemy wokóï siebie mur, który ma nas chroniÊ, lecz w rzeczywistoĂci ogranicza on nasze moĝliwoĂci i sa- botuje wszelkie próby wydostania siÚ na zewnÈtrz. Zawsze uwaĝaïem siÚ za pisarza. Gdy byïem mïodszy, sÈdziïem, ĝe aby nim zostaÊ, muszÚ duĝo wycierpieÊ — i rzeczywiĂcie, moje ĝycie byïo peïne cierpienia! Wierzyciele drÚczyli mnie telefonami, mój stary samochód ledwo jeědziï, a ja ĝywiïem siÚ kanapkami z masïem orzechowym. W koñcu byïem pisarzem, wiÚc musiaïem zmagaÊ siÚ z przeciwieñstwami losu, prawda? Wcale nie. Sam wy- myĂliïem sobie teoriÚ, jak musi wyglÈdaÊ ĝycie pisarza; inaczej mó- wiÈc, sam zdecydowaïem, jak bÚdÚ ĝyï, zamiast w peïni korzystaÊ z moĝliwoĂci, jakie dawaïo mi pisanie. Zawsze, gdy miaïem szan- sÚ odnieĂÊ sukces w pisaniu i dziÚki temu wydostaÊ siÚ z dïugów i uporzÈdkowaÊ swoje ĝycie, robiïem coĂ, co sabotowaïo tÚ moĝli- woĂÊ. Ten antyzamiar byï tak silny, ĝe uporanie siÚ z nim i popra- wienie mojej sytuacji ĝyciowej zabraïo mi naprawdÚ duĝo czasu. Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 23 Strach nie jest Twoim sprzymierzeñcem Dwa z najsilniejszych antyzamiarów, z którymi bÚdziesz musiaï stoczyÊ walkÚ, to strach przed poraĝkÈ i strach przed sukcesem. Skutki, które wiÈĝesz z tymi skrajnymi sytuacjami, powodujÈ, ĝe wolisz pozostaÊ w strefie komfortu i zrezygnowaÊ z podejmowania jakichkolwiek dziaïañ. Boisz siÚ wyjĂÊ poza wyznaczone przez sie- bie bariery, nawet jeĂli twierdzisz, ĝe tak nie jest. KierujÈc siÚ stra- chem, rezygnujesz z dalszych starañ o zrealizowanie swojego celu, a wszystkie postÚpy, jakich udaïo Ci siÚ dokonaÊ, idÈ na marne. W pierwszych filmach z serii Gwiezdne wojny Imperator nie to- lerowaï poraĝek; klÚska oznaczaïa dla niego wyrok Ămierci. Dla niektórych ludzi nieudana próba realizacji wyznaczonego celu jest równoznaczna z psychologicznÈ ĂmierciÈ. To podejĂcie, które mo- glibyĂmy zdefiniowaÊ jako „wszystko albo nic”, sprawia, ĝe nie po- trafimy dostrzec pozytywnych stron poraĝki. Tymczasem klÚska wcale nie oznacza koñca naszych starañ. To waĝna wskazówka in- formujÈca nas o tym, ĝe na chwilÚ zeszliĂmy z wytyczonego kursu i oddaliliĂmy siÚ nieco od realizacji naszego celu. Poraĝka to natu- ralny element procesu nauki i edukacji. Wypróbowujemy nowe roz- wiÈzanie, a potem oceniamy, czy przyniosïo oczekiwany efekt i czy wymaga jakiegoĂ udoskonalenia. Jeĝeli poniesiemy klÚskÚ, powin- niĂmy spróbowaÊ jeszcze raz. NastÚpnym razem bÚdziemy bogatsi o nowÈ wiedzÚ i doĂwiadczenie. Poraĝki zdarzajÈ siÚ wszystkim ludziom, a mimo to strach przed tym, co pomyĂlÈ o nas inni, jest ogromny. Poraĝka nie jest naszym wrogiem — to waĝna wskazów- ka, która pomaga nam zdefiniowaÊ nowy kierunek dziaïañ. Praw- dziwym naszym wrogiem jest strach. SkïonnoĂÊ do tworzenia historii na wïasny temat to jeden pro- blem; drugim jest negowanie wpïywu tych wizji na nasze ĝycie. 24 Oczekuj cudów! Wiele osób wpada w puïapkÚ, niewïaĂciwie oceniajÈc ludzi sukcesu i popularnych trenerów rozwoju osobistego. MyĂlÈ sobie: „Prze- cieĝ ten czïowiek nie zrozumie mojej sytuacji; nie bÚdzie umiaï mi pomóc”. W ten sposób skutecznie zamykajÈ drogÚ sobie do otrzy- mania pomocy od tych specjalistów. Nie ma znaczenia, czy osiÈ- gnÈïeĂ sukces, czy nie; zawsze moĝesz nauczyÊ siÚ czegoĂ nowego od innych, jeĂli tylko im na to pozwolisz. Prawdopodobnie pamiÚtasz film Stevena Spielberga E.T. Aktorka Dee Wallace, grajÈca w tym filmie, napisaïa do mnie list, w którym opowiedziaïa mi, jak otworzyïa siÚ na innych ludzi, dziÚki czemu znaczÈco poprawiïa jakoĂÊ swojego ĝycia. Po przeczytaniu Mocy przyciÈgania zrozumiaïam, ĝe odrzucam ludzi oraz rozmaite szanse, poniewaĝ kierujÚ siÚ subiektywnymi ocena- mi (dotyczÈcymi wyglÈdu, wyksztaïcenia, stanowiska itd.). Na- tychmiast postanowiïam to zmieniÊ i wyraziïam chÚÊ otwarcia siÚ na wszystko. Jeszcze w tym samym tygodniu zostaïam poproszona o wziÚcie udziaïu we wspaniaïym warsztacie internetowym, a takĝe o opracowanie děwiÚkowej wersji mojej najnowszej ksiÈĝki Conscious Creation. Co wiÚcej, ksiÚgowy zaoferowaï siÚ, ĝe poszuka zagubio- nych pieniÚdzy, nie biorÈc za to ani centa. Zrozumiaïam, na czym polega cud oddania siÚ w rÚce wszechĂwiata — musiaïam tylko zejĂÊ mu z drogi. Dee Wallace aktorka, autorka i publicystka www.officialdeewallace.com Historia Dee pokazuje, ĝe kaĝdy z nas ma jakieĂ uprzedzenia do innych ludzi. Wystarczy zrozumieÊ, ĝe te poglÈdy nie przynoszÈ nam niczego dobrego, a nastÚpnie odciÈÊ siÚ od nich, aby zaczÈÊ doĂwiadczaÊ prawdziwych cudów. Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 25 Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ pomyĂleÊ: „¥wietnie mi idzie rozpoczynanie nowych przedsiÚwziÚÊ, ale gorzej jest z doprowa- dzaniem ich do koñca”? Czy zdarzyïo Ci siÚ utknÈÊ w poïowie re- montu? A moĝe nie dotrwaïeĂ do koñca studiów albo masz w domu stertÚ niedokoñczonych ksiÈĝek? To frustrujÈce, prawda? Bardzo czÚsto wymyĂlamy wymówki, które majÈ tïumaczyÊ, dlaczego nie zrobiliĂmy tego, co sobie postanowiliĂmy. Tymczasem prawdziwy powód zawsze jest taki sam — zabrakïo nam odwagi, ĝeby dopro- wadziÊ projekt do koñca. Jaki jest sens zaczynania czegoĂ i niekoñ- czenia tego? Tylko marnujemy swój czas i energiÚ. Mimo to co jakiĂ czas wciÈĝ powtarzamy ten bïÈd. Dlaczego? Poniewaĝ, Ăwiadomie lub nie, obawiamy siÚ, ĝe odniesiemy sukces, który w jakiĂ sposób odmieni nasze ĝycie. Strach przed sukcesem to bardzo powszechne zjawisko; wystÚ- puje duĝo czÚĂciej, niĝ mogïoby siÚ nam wydawaÊ. Obawianie siÚ tego, czego pragniemy, Ăwiadczy o swoistym zacofaniu, ale wielu postÚpuje wïaĂnie tak. Nawet ci, którzy osiÈgnÚli duĝy sukces, nie- raz zaprzepaszczajÈ go i trwoniÈ zdobyte bogactwo, poniewaĝ po- zwalajÈ, ĝeby pokierowaï nimi strach. Strach to niepokój oczekiwania. Moĝemy to okreĂliÊ sïowami: „A co, jeĂli?”. W rzeczywistoĂci strach ma takie znaczenie, jakie my sami mu przypiszemy. Jeĝeli nie damy mu ĝadnej poĝywki albo na- damy wiÚksze znaczenie czemuĂ innemu, nie bÚdzie on miaï duĝe- go wpïywu na nasze ĝycie. To wïaĂnie w tym miejscu w grÚ wcho- dzi przewidywanie. JeĂli bÚdziesz spodziewaï siÚ cudów w swoim ĝyciu, to przesta- niesz przywiÈzywaÊ siÚ do wizji ostatecznego efektu i pozwolisz na realizacjÚ tego oczekiwania przez dowolnÈ osobÚ lub sytuacjÚ. Nie bÚdziesz zakïadaï, ĝe to, czego pragniesz, moĝe przyjĂÊ do Ciebie tylko jednÈ drogÈ i mieÊ tylko jednÈ, z góry ustalonÈ formÚ. Dopiero 26 Oczekuj cudów! wtedy bÚdziesz mógï otworzyÊ siÚ na wszechĂwiat i na wszystko, co ma Ci do zaoferowania. ChcÚ podkreĂliÊ jednÈ rzecz. Tu wcale nie chodzi o jakiĂ wielki cel majÈcy caïkowicie odmieniÊ Twoje ĝycie. Cuda dziejÈ siÚ co- dziennie — czÚsto sÈ to maïe, drobne sytuacje, których nieraz na- wet nie dostrzegasz. PamiÚtasz, jak pisaïeĂ, gdy byïeĂ dzieckiem, list do ¥wiÚtego Mikoïaja z proĂbÈ o wymarzony prezent? Gïów- kowaïeĂ, próbujÈc wymyĂliÊ najwiÚkszÈ i najdroĝszÈ zabawkÚ, jakÈ mogïeĂ sobie wyobraziÊ; nie chciaïeĂ zawracaÊ gïowy Mikoïajowi drobnymi, nieznaczÈcymi ĝyczeniami. Teraz jest inaczej. To nie sÈ juĝ zwykïe ĝyczenia — to Twoja nowa rzeczywistoĂÊ. Gdy nauczysz siÚ zwalczaÊ antyzamiary i pozwolisz na to, ĝeby w Twoim ĝyciu zaczÚïy dziaÊ siÚ cuda, zaczniesz czerpaÊ liczne korzyĂci, zarówno duĝe, jak i maïe. Wcale nie musisz czekaÊ rok na efekty; Twój pierw- szy cud moĝe zdarzyÊ siÚ juĝ dzisiaj. Przeczytaj historiÚ Jonathana Lagace’a, która jest tego wspaniaïym przykïadem. Mam 20 lat i jestem studentem college’u. Od kilku miesiÚcy sto- sujÚ Prawo PrzyciÈgania i osiÈgam wspaniaïe efekty. Miaïem pew- ne problemy finansowe; gdy dowiedziaïem siÚ o Prawie PrzyciÈ- gania, poszukaïem trochÚ informacji i postanowiïem wypróbowaÊ nowe pomysïy. Niecaïy tydzieñ po tym, jak zmieniïem swój spo- sób myĂlenia, zaczÈïem otrzymywaÊ czeki. Niektórych siÚ spodzie- waïem — na przykïad zwrotu podatku za ubiegïy rok od kanadyj- skiego rzÈdu. MyĂlaïem, ĝe dostanÚ 60 dolarów, ale czek opiewaï na kwotÚ 237 dolarów. Od tamtego czasu moje wpïywy sÈ wiÚksze niĝ rachunki i bardzo mnie to cieszy! WciÈĝ dostajÚ niespodziewa- ne czeki, a moja firma internetowa odnosi coraz wiÚksze sukcesy. Z rÚkÈ na sercu mogÚ powiedzieÊ, ĝe jestem na prostej drodze do mojego wymarzonego ĝycia. Od kiedy zaczÈïem inaczej myĂleÊ, wszystko zmieniïo siÚ na lepsze — firma, ĝycie osobiste, a nawet Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 27 ja sam. DziÚkujÚ Ci, Joe, za to, ĝe otworzyïeĂ mi oczy i przekona- ïeĂ mnie, ĝe wszystko jest moĝliwe, jeĝeli tylko w to uwierzÚ. Jonathan Lagace www.lagace-ebooks.com Nie ma znaczenia, czy masz 20, czy 60 lat; niewaĝne, czy osiÈ- gnÈïeĂ juĝ w ĝyciu sukces, czy dopiero zaczynasz, tak jak Jonathan. Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ, ĝe byïeĂ Ăwiadkiem czyjegoĂ sukcesu albo waĝnego przeïomu w jego ĝyciu i pomyĂlaïeĂ sobie: „Ja nigdy nie mógïbym tego osiÈgnÈÊ”? WiÚkszoĂÊ z nas zna to uczu- cie; nawet ludzie sukcesu czasami dochodzÈ do takich wniosków. Ja sam chciaïbym osiÈgnÈÊ jeszcze wiele rzeczy i czasami muszÚ pokonaÊ wïasne antyzamiary lub ograniczajÈce mnie przekonania, zupeïnie tak samo jak Ty. Jak rozpoznaÊ antyzamiar? Wiele z naszych przekonañ jest tak gïÚboko zakorzenionych w naszym umyĂle, ĝe bardzo trudno jest je wyodrÚbniÊ. Pozwól, ĝe wymieniÚ kilka najpowszechniejszych antyzamiarów; niektóre z nich prawdopodobnie zabrzmiÈ dla Cie- bie bardzo znajomo. Lista typowych antyzamiarów 1. Nie jestem doĂÊ dobry. Z pewnoĂciÈ pamiÚtasz lekcje WF-u, gdy staïeĂ na boisku szkolnym i czekaïeĂ, aĝ ktoĂ wybierze CiÚ do swojej druĝyny. Bez wzglÚdu na to, w której kolejnoĂci zostaïeĂ wybrany, byïo Ci przykro, jeĂli ĝaden z kapitanów nie wskazaï CiÚ na samym poczÈtku. Ten sam proces powtarzasz równieĝ w dorosïym ĝyciu — moĝe on dotyczyÊ pracy, której nie udaïo Ci siÚ zdobyÊ, zwiÈzku, który siÚ rozpadï, albo informacji od firmy energetycznej, ĝe wkrótce odetnÈ Ci prÈd. 28 Oczekuj cudów! Trudno jest byÊ zadowolonym z siebie, gdy doznajesz niepowodzeñ, a to uczucie braku satysfakcji coraz gïÚbiej zakorzenia siÚ w Twoim sercu. To wïaĂnie ono czÚsto staje Ci na drodze, gdy postanawiasz wreszcie zmieniÊ swoje ĝycie. Podczas gdy ze wszystkich siï starasz siÚ osiÈgnÈÊ wymarzony cel, cichy gïosik stale powtarza Ci, ĝe nie jesteĂ wystarczajÈco dobry. To tak, jakbyĂ jednoczeĂnie trzymaï jed- nÈ nogÚ na gazie, a drugÈ na hamulcu. 2. Nikt mnie nie lubi. Kaĝdy ma jakieĂ wady i zawsze znajdzie siÚ ktoĂ, kto chÚtnie nam je wytknie w najgorszym momencie. ByÊ moĝe martwisz siÚ, ĝe nie umiesz siÚ ïadnie wysïawiaÊ lub nie masz doskonaïych manier, albo czujesz, ĝe nie pasujesz do towarzystwa, w którym przebywasz. ’atwo jest uznaÊ, ĝe nikt CiÚ nie lubi, jeĝeli nie masz szerokiego grona znajomych. Jednak, podobnie jak wszystkie inne antyzamia- ry, ten równieĝ dziaïa na zasadzie samospeïniajÈcej siÚ przepowied- ni. JeĂli uwaĝasz, ĝe nie zasïugujesz na przyjacióï, to nie starasz siÚ ich zdobyÊ — i w efekcie rzeczywiĂcie ich nie masz. Dopiero gdy zrozumiesz, ĝe Twój poglÈd nie odzwierciedla rzeczywistoĂci, bÚ- dziesz mógï podjÈÊ odpowiednie kroki, ĝeby odwróciÊ jego skutki. 3. ChcÚ uniknÈÊ odrzucenia. To bardzo powszechny antyzamiar, spotykany u ludzi ze wszyst- kich Ărodowisk spoïecznych — ucznia, który boi siÚ poprosiÊ na- uczyciela o pomoc, pracownika proszÈcego kolegÚ o radÚ i mÚĝczy- znÚ, który chce zaprosiÊ kobietÚ na randkÚ. Opiera siÚ on przede wszystkim na strachu. Kaĝdy chce uniknÈÊ odrzucenia, ale strach przed nim jest zazwyczaj duĝo wiÚkszy niĝ samo odrzucenie. Tyl- ko od Ciebie zaleĝy, czy ten nieracjonalny strach pokrzyĝuje Two- je plany. Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 29 4. To niemoĝliwe! SÈ rzeczy moĝliwe i takie, które oceniasz jako moĝliwe w Twoim konkretnym przypadku. Bardzo czÚsto jest tak, ĝe te pierwsze nie po- krywajÈ siÚ z drugimi. Nawet jeĂli zdajesz sobie sprawÚ z tego, ĝe cele, które sobie wyznaczyïeĂ, zostaïy osiÈgniÚte przez wielu innych ludzi, umieszczasz je w kategorii rzeczy niemoĝliwych, poniewaĝ uwaĝasz, ĝe brakuje Ci odpowiednich cech, wiedzy, narzÚdzi albo Ărodków potrzebnych do ich realizacji. Ten antyzamiar jest ĂciĂle zwiÈzany z pierwszym, który tu omówiïem — wydaje Ci siÚ, ĝe nie jesteĂ doĂÊ dobry. Dzielisz swoje cele i zadania na dwie kategorie: wykonalne oraz niewykonalne. Robisz to zupeïnie automatycznie, na poziomie podĂwiadomoĂci. W efekcie odrzucasz niektóre pomy- sïy, zanim w ogóle je rozwaĝysz. 5. Klapki na oczach. Ludzie, którzy przejawiajÈ ten antyzamiar, wierzÈ, ĝe dla kaĝdego problemu istnieje tylko jedno rozwiÈzanie, a kaĝde zadanie moĝna wykonaÊ tylko w jeden sposób. Na przykïad uwaĝajÈ, ĝe jedynÈ moĝliwoĂciÈ zarobienia duĝych pieniÚdzy jest zdobycie dobrego wyksztaïcenia, znalezienie dobrej pracy i mozolne wspinanie siÚ po szczeblach kariery. A przecieĝ wielu maïych przedsiÚbiorców ma caïkiem niezïe zarobki. JeĂli w tej chwili cisnÈ Ci siÚ na usta sïowa: „Tak, ale…”, to znaczy, ĝe przejawiasz ten antyzamiar i wierzysz, ĝe kaĝdy cel moĝna osiÈgnÈÊ tylko w jeden, konkretny sposób. W efek- cie odcinasz sobie wszystkie pozostaïe drogi do realizacji swoich ma- rzeñ. JesteĂ skïonny przyznaÊ, ĝe inne metody mogÈ byÊ skuteczne u innych ludzi, ale uparcie twierdzisz, ĝe w Twoim przypadku nie zadziaïajÈ. 30 Oczekuj cudów! 6. To i tak siÚ nie uda. Jest to jeden z najbardziej niszczycielskich antyzamiarów; niestety, przejawia go bardzo wielu ludzi. Osoby te widzÈ wszystko w czar- nych barwach; tak jakby próbowaïy uchroniÊ siÚ w ten sposób od rozczarowañ. SÈ one przekonane, ĝe bez wzglÚdu na to, co zrobiÈ, i tak poniosÈ poraĝkÚ, dlatego wolÈ w ogóle nie próbowaÊ — a je- ĝeli juĝ podejmÈ jakieĂ dziaïania, to nie starajÈ siÚ w to angaĝowaÊ. Ich zachowanie ma cechy samospeïniajÈcej siÚ przepowiedni — ludzie ci ponoszÈ klÚskÚ nie dlatego, ĝe jest ona nieunikniona, lecz dlatego, ĝe w niÈ uwierzyli. Czasami, gdy próbujemy czegoĂ zupeï- nie nowego, trudno jest pokonaÊ sceptycyzm. JeĂli jednak pozwo- limy, ĝeby ten antyzamiar zakorzeniï siÚ w naszym umyĂle, bÚdzie- my ponosiÊ poraĝkÚ za poraĝkÈ, co tylko umocni nas w bïÚdnym przekonaniu o nieuchronnoĂci klÚski. 7. Nie jestem nikim wyjÈtkowym. Ludzie przejawiajÈcy ten antyzamiar sÈ przekonani, ĝe aby odnieĂÊ sukces, trzeba mieÊ szczególne cechy albo talenty, których oni nie posiadajÈ. UwaĝajÈ siÚ za osoby przeciÚtne, niemajÈce szans na osiÈ- gniÚcie czegoĂ niezwykïego. W ten sposób unikajÈ odpowiedzialnoĂci za dokonywanie niewïaĂciwych wyborów w swoim ĝyciu. Wiado- mo przecieĝ, ĝe kaĝdy czïowiek jest kowalem swojego losu; jednak osoby przejawiajÈce ten antyzamiar wolÈ obwiniaÊ kogoĂ lub coĂ za swoje niepowodzenia, niĝ podejmowaÊ autonomiczne decyzje, któ- re mogÈ stanowiÊ o ich sukcesie lub poraĝce. Ta krótka lista daje Ci pewien poglÈd na to, jak wielkimi prze- szkodami mogÈ byÊ antyzamiary na drodze do realizacji marzeñ. W nastÚpnym rozdziale omówiÚ techniki zwalczania tych szkodli- wych przekonañ. Najpierw jednak chciaïbym opowiedzieÊ Ci dwie historie, które pokazujÈ, co moĝna osiÈgnÈÊ, jeĂli pokona siÚ anty- Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 31 zamiary i wykorzeni z umysïu ograniczajÈce przekonania. Wtedy naprawdÚ moĝna spodziewaÊ siÚ cudów. Maria Beale Fletcher opowiada historiÚ, która jest dowodem na to, jak daleko moĝemy zajĂÊ, jeĂli sami okreĂlimy granice tego, co jest moĝliwe, i uznamy siÚ za godnych speïnienia naszych marzeñ. Kreowanie cudów przy uĝyciu metody dr. Joego Vitalego, opisanej w ksiÈĝce Moc przyciÈgania, przypomina mi o zabawie, której na- uczyïa mnie moja ukochana babka Szkotka, gdy miaïam cztery lata. Mawiaïa ona: „WyĂlij dobrÈ myĂl, a inna dobra myĂl jÈ zastÈpi. Wy- Ălij zïÈ myĂl, a zastÈpi jÈ inna zïa myĂl. Caïa sztuka polega na tym, Mario, ĝeby ostroĝnie formuïowaÊ myĂli, które wysyïamy. JeĂli Twój umysï jest peïen dobrych myĂli, które CiÚ cieszÈ i sprawiajÈ, ĝe czujesz siÚ szczÚĂliwa, to na pewno zwyciÚĝysz w tej grze!”. Gdy miaïam 9 lat, razem z caïÈ rodzinÈ oglÈdaïam program What’s My Line w telewizorze sÈsiada. W którymĂ z odcinków Ta- jemniczym GoĂciem byïa piÚkna, elegancka kobieta z obcym ak- centem. ZgadujÈcy — cztery znane osoby, które miaïy zawiÈzane oczy — nie potrafili odkryÊ toĝsamoĂci tej kobiety. Byïa ona znanÈ aktorkÈ, która wystÚpowaïa w europejskich filmach. Tego dnia postanowiïam, ĝe ja teĝ kiedyĂ bÚdÚ sïawna i wystÈpiÚ w programie What’s My Line w roli piÚknie wystrojonego Tajemniczego GoĂcia. NastÚpnego dnia po szkole Êwiczyïam swój akcent przed lustrem, gdy nagle do mojego pokoju weszïa 8-letnia siostra i zaczÚïa do- pytywaÊ siÚ, co robiÚ. Gdy wyjawiïam jej swój sekret, zapytaïa mnie, w jakiej dziedzinie chciaïabym zasïynÈÊ. „Nie wiem”, odpowie- dziaïam. „Wiem tylko, ĝe bÚdÚ sïawna i ĝe gdy zaproszÈ mnie do programu, muszÚ umieÊ odegraÊ swojÈ rolÚ”. Kiedy chodziïam do liceum, marzyïam, ĝeby dostaÊ siÚ do no- wojorskiej grupy tanecznej Rockettes. Zaleĝaïo mi na tym tak bar- dzo, ĝe ukoñczyïam szkoïÚ w trzy lata. A poniewaĝ chciaïam zdobyÊ pieniÈdze na college, posïuchaïam rady Jaycess i wziÚïam udziaï w konkursie piÚknoĂci Miss Asheville. Dwa tygodnie póěniej 32 Oczekuj cudów! rodzice zgïosili mnie na przesïuchanie do Radio City Music Hall Rockettes jako nowÈ Miss Asheville. Niestety, dyrektor taneczny grupy nie zamierzaï przeprowadzaÊ ĝadnego przesïuchania przez najbliĝsze dwa lata. Jednak byï na tyle miïy, ĝe zapisaï sobie numer telefonu taty i obiecaï, ĝe gdy coĂ siÚ zmieni, to do niego zadzwoni. CoĂ siÚ wydarzyïo! Jedna z tancerek zachorowaïa, a ja miaïam takÈ samÈ figurÚ jak ona! SzeĂÊ tygodni po przyjeědzie do Nowego Jorku pomyĂlnie przeszïam indywidualne przesïuchanie. Dostaïam rolÚ w ĂwiÈtecznym wystÚpie Rockettes Parada drewnianych ĝoïnierzy- ków. Po 7 miesiÈcach wziÚïam wolne, ĝeby uczestniczyÊ w konkur- sie piÚknoĂci Miss Karoliny Póïnocnej. Na przyjÚciu poĝegnalnym, które urzÈdzono na mojÈ czeĂÊ, tancerki z Rockettes wrÚczyïy mi koronÚ Miss Ameryki 1962 — byïo to 4 miesiÈce przed tym, jak wziÚïam udziaï w konkursie na najpiÚkniejszÈ AmerykankÚ. Ta chwila byïa tak doniosïa, ĝe zaczÚïam udawaÊ, ĝe rzeczywiĂcie je- stem Miss Ameryki. Zachowywaïam siÚ jak posiadaczka tego ty- tuïu, gdy Bert Parks przedstawiï mnie jako Miss Karoliny Póïnoc- nej, a takĝe póěniej, gdy rywalizowaïam o podobny tytuï z innymi dziewczÚtami. 24 godziny po tym, jak otrzymaïam koronÚ Miss Ameryki 1962, wystÈpiïam w programie What’s My Line jako Tajemniczy GoĂÊ. Zanim weszïam na scenÚ w sukni wieczorowej i nowo zdo- bytej koronie Miss Ameryki na mojej 19-letniej gïowie, opiekunka zapytaïa mnie, czy jestem zdenerwowana. „Nie”, odpowiedziaïam. „Przygotowaïam siÚ do tego wystÚpu 10 lat temu i jestem gotowa, ĝeby wejĂÊ na scenÚ”. Opiekunka byïa kompletnie zaskoczona! Teraz szybko przejdÚ do roku 2007 — wtedy to obejrzaïam fascynujÈcy film The Secret, w którym wystÈpiï miÚdzy innymi Joe Vitale. BÚdÈc pod wraĝeniem tego filmu, kupiïam i przeczytaïam kilka ksiÈĝek dr. Vitalego. Póï roku póěniej wziÚïam udziaï w jego warsztatach Cuda Online, prowadzonych przez Lee Follendera. Postanowiïam przejĂÊ do dziaïania i ponownie przejÈÊ kontrolÚ nad wïasnymi myĂlami, eliminujÈc zïe nawyki, które przez wiele Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 33 lat zakorzeniïy siÚ w mojej gïowie. Postanowiïam, ĝe bÚdÚ wdziÚcz- na za wszystko, co wydarzyïo siÚ w moim ĝyciu — w tym równieĝ za przykre i bolesne doĂwiadczenia! ZapragnÚïam odzyskaÊ wiarÚ w siebie i na nowo obudziÊ w sobie tÚ odwaĝnÈ 9-letniÈ dziewczynkÚ. Wystarczyïo, ĝe zastosowaïam metody babci i dr. Joego Vitale- go i przestaïam przywiÈzywaÊ wagÚ do ostatecznych efektów, a w moim ĝyciu zaczÚïy pojawiaÊ siÚ cuda. Staïam siÚ tym, kim pragnÚïam zostaÊ. Staïam siÚ Miss Ameryki. Staïam siÚ tancerkÈ Rockettes i Tajemniczym GoĂciem. Wykorzystaïam stypendium, które otrzymaïam za zdobycie tytuïu najpiÚkniejszej Amerykanki, na opïacenie lekcji jÚzyka francuskiego oraz filozofii na Uniwer- sytecie Vanderbilt, a takĝe w Aix-en-Provence, we Francji. Nie- dawno otworzyïam firmÚ, w której wykorzystujÚ swoje dawno za- pomniane talenty. DziÚki tej dziaïalnoĂci nieco powiÚkszyïam swoje dochody. CieszÚ siÚ wolnoĂciÈ i czÚsto podróĝujÚ. LubiÚ wyjeĝdĝaÊ na narty i chÚtnie odwiedzam swoich wnuków. Maria Beale Fletcher Miss Ameryki 1962 OpowieĂÊ Marii bardzo mi siÚ spodobaïa. Z pewnoĂciÈ polubiï- bym jej babciÚ! Maria zwróciïa uwagÚ na jednÈ bardzo ciekawÈ rzecz — nawet jeĂli odniosïeĂ duĝy sukces w okreĂlonej dziedzinie ĝycia, a potem przestaïeĂ korzystaÊ z tych osiÈgniÚÊ, zawsze moĝesz wró- ciÊ do dawnych pomysïów i zajÚÊ. Nigdy nie jest zbyt wczeĂnie ani za póěno — moĝesz w dowolnym momencie swojego ĝycia rozpo- czÈÊ nowÈ dziaïalnoĂÊ albo wróciÊ do starej, kiedyĂ wykonywanej. PamiÚtaj, aby tak jak Maria nie przywiÈzywaÊ wagi do ostatecz- nych efektów. Nie moĝesz uparcie obstawaÊ przy jednym, konkret- nym sposobie na osiÈgniÚcie wybranego celu. Czasami poczujesz boskÈ inspiracjÚ, która pokaĝe Ci wïaĂciwÈ drogÚ. Wtedy nie czekaj i korzystaj z okazji! To wïaĂnie przydarzyïo siÚ Julie. 34 Oczekuj cudów! Wiele razy i na wiele sposobów próbowaïam metody manifestacji; z róĝnym skutkiem. CzÚsto doznawaïam niepowodzeñ, a nawet gdy udawaïo mi siÚ osiÈgnÈÊ to, czego pragnÚïam, sam proces re- alizacji nie sprawiaï mi przyjemnoĂci. Ze wszystkich siï staraïam siÚ, by moje marzenie siÚ speïniïo; koncentrowaïam siÚ na nim caïkowicie. Joe Vitale w swojej ksiÈĝce Zero ograniczeñ opowiada o czerpaniu inspiracji. Ostatnio doĂwiadczyïam dokïadnie czegoĂ takiego. Co za róĝnica! PracujÚ w branĝy budowlanej. KiedyĂ z jednÈ z moich klientek wziÚïam udziaï w programie Dowiedz siÚ o zielonym budowaniu, zor- ganizowanym przez lokalne Stowarzyszenie Budowlañców. Tam dowiedziaïyĂmy siÚ, ĝe niedïugo ma siÚ odbyÊ Krajowa Konferen- cja Zielonego Budowania i ĝe planowany jest objazd po okolicz- nych domach, które powstaïy w zgodzie z zasadÈ zielonego budo- wania. Nie miaïam pojÚcia, co oznaczaïo to okreĂlenie, ale od razu wiedziaïam, ĝe MUSZ} wziÈÊ w tym udziaï. Poczuïam ogromnÈ inspiracjÚ. Moja klientka równieĝ — bardzo chciaïa, ĝeby na trasie objazdu znalazï siÚ równieĝ jej dom. Tymczasem wszystko przemawiaïo za tym, ĝeby nie braÊ udziaïu w tym projekcie. Po pierwsze, moja wiedza na temat zie- lonego budowania byïa zerowa. Po drugie, moja klientka mieszkaïa w maïym, stuletnim domu, który zupeïnie nie pasowaï do profilu zielonego domu, kojarzÈcego siÚ z nowoczesnoĂciÈ. Mimo to po- stanowiïam posïuchaÊ gïosu serca. Efekt? Dom klientki przeszedï gruntowny remont i teraz jest jednym z punktów na trasie objaz- du! Przez caïy czas los mi sprzyjaï — doradzali mi wïaĂciwi ludzie, remont przebiegï gïadko, a ostateczny efekt byï zdumiewajÈcy. Mój projekt przyciÈgnÈï uwagÚ lokalnych mediów, które od tam- tego czasu sÈ ze mnÈ w staïym kontakcie. Nie doĂÊ, ĝe udaïo mi siÚ piÚknie wyremontowaÊ stary dom, to jeszcze wiele siÚ nauczyïam w trakcie caïego procesu. Zdobyïam Certyfikat Zielonego Budowlañca. A poniewaĝ brakuje ěródeï, które mówiïyby o tym, jak przebudowaÊ stary dom, tak aby speï- Dlaczego rady trenerów nie dziaïajÈ? 35 niaï standardy zielonego budowania, zaczÚïam pisaÊ artykuïy na ten temat. Moĝe za jakiĂ czas wydam ksiÈĝkÚ, w której podzielÚ siÚ swojÈ wiedzÈ. Nie wiem, dokÈd to zmierza, ale jestem przekonana, ĝe tak wïaĂnie powinien wyglÈdaÊ proces twórczy. My nie musimy nic robiÊ — wszystko dzieje siÚ samo. Wystarczy, ĝe poddamy siÚ inspiracji. Julie Groth www.StepByStepConstructionCo.com Gdyby Julie zaïoĝyïa, ĝe aby odnieĂÊ sukces zawodowy, musi budowaÊ nowoczesne, modne domy, nigdy nie dostrzegïaby szansy, jakÈ byïo dla niej zielone budowanie. DziÚki temu, ĝe posïuchaïa inspiracji, zdoïaïa przyciÈgnÈÊ pomoc, której potrzebowaïa, aby wy- remontowaÊ dom zgodnie z zasadami zielonego budowania i zdo- byÊ w ten sposób uznanie ludzi z branĝy. ByÊ moĝe ïatwiej byïoby jej powiedzieÊ: „Nie, kompletnie nie znam siÚ na zielonym budowaniu; to nie moja dziaïka”. Jednak wówczas straciïaby szansÚ na opanowanie ciekawej niszy i realiza- cjÚ pasji, która okazaïa siÚ jej prawdziwym powoïaniem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: