Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 010606 22949944 na godz. na dobę w sumie
Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej - ebook/pdf
Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 152
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788322635025 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W pracy podjęto problematykę polityki społecznej w kontekście dwóch zasad organizujących myślenie o tej dyscyplinie – zasady opiekuńczości i pomocniczości. Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny, bowiem zawarte w niej rozważania dotyczą zarówno teorii polityki społecznej, jak i praktyki tej działalności w Polsce. Rola polityki społecznej we współczesnym świecie nieustannie rośnie, co wynika m.in. ze zmian demograficznych, powstawania nowych problemów społecznych czy też intensyfikacji tych występujących już w przeszłości. Ponadto dyscyplina ta podlega również licznym przeobrażeniom, tak jak zmienia się katalog kwestii priorytetowych czy też sposób myślenia na temat socjalnej interwencji w sferę społeczną. Z tego też względu szczególnie istotne jest podejmowanie nieustannych studiów nad polityką społeczną, co też stanowi intencję autorów pracy. Monografia składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich charakteryzowano doktryny, tendencje, wybrane interakcje w polityce społecznej. Drugi zawiera kwestie związane z pomocą społeczną. Z kolei trzeci wypełniają treści z zakresu współpracy administracji publicznej z sektorem obywatelskim. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki społecznej, decydentów politycznych, w tym szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

 

Joanna Lustig, doktor nauk humanistycznych, polityk społeczny, nauczyciel akademicki. Od 1995 roku zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, współpraca organów administracji publicznej z podmiotami III sektora w Polsce, tworzenie, finansowanie oraz działalność podmiotów gospodarki społecznej w Polsce.

 

Wybrane publikacje:

J. Lustig: Pojęcie, granice i mierniki ubóstwa. „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” (1999), Nr 3/4.

J. Lustig: Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. „Polityka Społeczna” (2001), Nr 4.

J. Lustig: Ubóstwo i jego pomiar. W: Polityka społeczna. Teksty źródłowe. Wybór i opracowanie L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska. (Wrocław 2003).

J. Lustig: Ochrona i upowszechnianie praw dziecka oraz rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży obszarami wsparcia w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Realizacja projektów w roku 2009. W: Pokolenie wygranych? Trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji. Red. nauk. J. Sztumski. (Katowice 2012).

P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa: Wybrane problemy polityki społecznej. (Katowice 2016). [06.04.2017\

Marian Mitręga, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka demografii, restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, polityka rynku pracy, polityka senioralna.

 

Wybrane publikacje:

M. Mitręga: Demografia społeczna. (Katowice 1995).

M. Mitręga: Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego. (Katowice 2001).

M. Mitręga (red.): Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich. (Katowice 2011).

M. Mitręga: Restrukturyzacja-między teorią a praktyką. W: Śląsk – Polska – Europa – Świat. Red. K. Mieroszewski, M. Stolarczyk. (Katowice 2013).

M. Mitręga, P. Grzywna: Bezpieczeństwo społeczne seniorów w Polsce: wybrane aspekty teorii i praktyki. W: Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością. Red. nauk. L. Buliński. (Toruń 2015). [22.11.2016\

Natalia Stępień-Lampa, doktor nauk społecznych. Od 2009 roku zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Skarbnik Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w Zespole Redakcyjnym czasopisma naukowego ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.

 

Zainteresowania badwcze: związane z problematyką wyrównywania szans edukacyjnych, polityką edukacyjną, zjawiskiem ubóstwa, w tym jego przestrzennej koncentracji.

 

Wybrane publikacje:

N. Stępień: Bierność czy aktywność społeczna i edukacyjna osób starszych w Polsce. W: Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością. Red. nauk. L. Buliński. (Toruń 2015).

N. Stępień-Lampa: O polityce edukacyjnej i wyrównywaniu szans edukacyjnych w Polsce po 1989 roku. W: Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości. Red. K. Chaczko, M. Stanek. (Katowice 2016).

N. Stępień-Lampa: Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP. (Katowice 2016).

N. Stępień-Lampa: Szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich. (Katowice 2016).

P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa: Wybrane problemy polityki społecznej. (Katowice 2016).

M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, P. Grzywna: Social Reforms in Poland in the Transformation Period. W: Democratisation Processes in Poland and Slovenia. Comparative Study. (Maribor 2016). [06.04.2017\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od opiekuńczości do pomocniczości Z perspektywy polityki społecznej Joanna Lustig Marian Mitręga Natalia Stępień-Lampa Od opiekuńczości do pomocniczości Z perspektywy polityki społecznej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Leszek Buliński Redakcja Katarzyna Kocur Projekt okładki Piotr Paczuski Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Marzena Marczyk Łamanie Damian Walasek Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3501-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3502-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,5. Ark.wyd. 12,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+VAT) Druk i oprawa Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7-9, 71-063 Szczecin Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIał 1 Polityka społeczna — doktryny, tendencje, współczesne interakcje . . . . . 1.1. Polityka społeczna a opiekuńczość . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Opiekuńczość i pomocniczość w doktrynach polityki społecznej . . . . . . 1.3. Wzorce polityki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Społeczna gospodarka rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a pomocniczość . . . . . . . ROZDZIał 2 Pomoc społeczna — wybrane zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rola pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego . . . . . . 2.2. Definicje pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Modele pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Cele pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Zasady pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Administrowanie pomocą społeczną . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Świadczenia z pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Pomoc społeczna a praca socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIał 3 Współpraca administracji publicznej z sektorem obywatelskim w niektórych obszarach polityki społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Funkcje organizacji III sektora . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Ramy prawne współpracy administracji publicznej z organizacjami III sektora Pojęcie dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego . . . . . . . . 3.4. Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 . . . . . . . . . . . 7 9 9 27 32 40 44 51 51 53 61 62 64 69 78 81 85 85 88 90 96 6 3.5. Zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 . . . . . . . . . . . 3.6. Pozafinansowe formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 . . . . . 3.7. Finansowe formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 . . . . . . 3.8. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014—2020 . . . . . . 3.9. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014—2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10. Resortowy „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności” oraz dokument „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdom- nym” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.11. Potencjał wąsko definiowanego III sektora . . . . . . . . . . . . 3.12. Konkluzje końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 99 113 118 121 124 127 136 Wykaz cytowanej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peзюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 152 Spis treści Wstęp Oddajemy do rąk Czytelnika książkę poświęconą implementacji przez pań- stwo działań wypełniających założenia idei opiekuńczości i pomocniczości. Pu- blikacja ta stanowi rezultat naukowych dociekań zespołu złożonego z pracowni- ków Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny, bowiem zawarte w  niej rozważania dotyczą zarówno teorii polityki społecznej, jak i  praktyki tej dzia- łalności w Polsce. Rola polityki społecznej we współczesnym świecie nieustannie rośnie, co wynika m.in. ze zmian demograficznych, powstawania nowych pro- blemów społecznych czy też intensyfikacji tych występujących już w przeszłości. Ponadto dyscyplina ta podlega również licznym przeobrażeniom, tak jak zmienia się katalog kwestii priorytetowych czy też sposób myślenia na temat socjalnej interwencji w sferę społeczną. Z tego też względu szczególnie istotne jest podej- mowanie nieustannych studiów nad polityką społeczną, co też stanowi intencję autorów niniejszej publikacji. Naukowe dociekania przedstawione w monografii dotyczą dwóch zasad organizujących myślenie o polityce społecznej, jak i prak- tyczne działania podejmowane w  jej ramach — reguł opiekuńczości i  pomoc- niczości. Publikację rozpoczynają naukowe refleksje na temat opiekuńczości i pomoc- niczości w  polityce społecznej. Zawarto je w  rozdziale pn. Polityka społeczna — doktryny, tendencje, współczesne interakcje. W  tej części analizie poddano kwestię relacji pomiędzy polityką społeczną a opiekuńczością, a także zagadnie- nia o  charakterze doktrynalnym. Ważną materię rozdziału pierwszego stanowi również charakterystyka modeli polityki społecznej. Rozważania zamieszczone w  rozdziale wypełniają problemy społecznej gospodarki rynkowej i  społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rozdział drugi pt. Pomoc społeczna — wybrane zagadnienia zawiera kwestie związane z  — wskazaną w  tytule — instytucją polityki społecznej. Konstytu- 8 tywną regułą organizacji pomocy społecznej w  państwie typu welfare state jest zasada pomocniczości. W  pomocy wiąże się ona przede wszystkim ze sposo- bem wyznaczania obowiązków wielosektorowych podmiotów, które ją realizują oraz samego beneficjenta wsparcia. Rozważania zamieszczone w tej części pracy rozpoczyna określenie roli pomocy społecznej w  systemie polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego. Następnie omówione zostają problemy o charak- terze definicyjnym. Kolejne istotne zagadnienia zawarte w rozdziale drugim to: podejście modelowe w  pomocy społecznej, cele oraz zasady realizacji pomocy. W dalszej części ma miejsce analiza praktycznego wymiaru pomocy społecznej w Polsce — administrowania tą działalnością oraz świadczeń, które są udzielane w jej ramach. Rozdział ten zamyka wskazanie, na czym polega praca socjalna. Zgodnie z  ideą pomocniczości, państwo dobrobytu społecznego podejmuje współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi. Z tego też względu współcześ- nie mówi się o  wielosektorowej polityce społecznej, a  zatem o  działaniach ini- cjowanych i w dużej mierze finansowanych przez sektor państwowy, które poza nim podejmuje również sektor rynkowy (prywatne firmy i  przedsiębiorstwa) oraz tzw. III sektor (organizacje pozarządowe). Problematyka wielosektorowych przedsięwzięć wypełnia treść rozdziału trzeciego pn. Współpraca administracji publicznej z  sektorem obywatelskim w  niektórych obszarach polityki społecznej. Rozważania podjęte w  tej części pracy otwierają kwestie natury definicyjnej. Następnie scharakteryzowane zostają funkcje organizacji pozarządowych oraz przepisy prawne, formy i zasady współpracy administracji publicznej z instytu- cjami trzeciego sektora. Istotną część pracy stanowi również analiza wybranych publicznych mechanizmów finansowania i wspierania działań organizacji poza- rządowych w zakresie polityki społecznej, takich jak Fundusz Inicjatyw Obywa- telskich, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014—2020, programy pomocy osobom bezdomnym. Rozdział ten zamyka kwestia danych statystycznych, które dotyczą trzeciego sektora. Autorzy wyrażają nadzieję, że monografia przyczyni się do pogłębienia wie- dzy Czytelnika o  istotnych problemach teoretycznych i  praktycznych polityki społecznej, w tym przede wszystkim o jej działaniach przebiegających od opie- kuńczości do pomocniczości. Autorzy Wstęp Joanna Lustig, Marian Mitręga, Natalia Stępień-Lampa From protection to assistance. A social policy’s perspective S u m m a r y The book addresses social policy issues in the context of two organizing principles governing the approach towards this discipline – the principles of protection and assistance. The monograph is both theoretical and practical, since it considers social policy theory and practice in Poland. The role of social policy in the contemporary world is constantly on the increase owing to demographic changes, the emergence of new social problems or aggravation of those previously existing, among other things. Moreover, this discipline also undergoes numerous transformations, along with the changing set of priorities and the way of thinking about societal intervention in the social sphere. On this account it is essential that continuous studies of social policy be conducted, as was the authors of this study’s intention. The monograph consists of three chapters. Chapter one charac- terizes doctrines, trends, and selected interactions in social policy. Chapter two addresses issues regarding social assistance. Chapter three examines the cooperation of public administration with the civic sector. This publication is addressed to those who have interests in matters of social policy, policymakers, particularly local governments’ officials, and those representing the institutions of the Secondary and Tertiary Sectors. Key words: social policy, protection, assistance Иоанна Люстиг, Мариян Митренга, Наталия Стемпень-Лампа От заботы до помощи В аспекте социальной политики P e з ю м е В работе рассматривается проблематика социальной политики в контексте двух принципов, организующих мышление об этой дисциплине, – заботы и помощи. Монография носит теоретическо-практический характер, поскольку в ней ведутся размышления, касающиеся как теории социальной политики, так и практики этой деятельности в Польше. Роль со- циальной политики в современном обществе стремительно растет, что обусловлено, среди прочего, демографическими переменами, появлением новых социальных проблем, а также интенсификацией тех, которые уже выступали в прошлом. Кроме того, эта дисциплина подвергается многочисленным преобразованиям, так как изменяется набор приоритетных вопросов и способ мышления на тему социального вмешательства в общественную сфе- ру. Именно поэтому особенно важным является углубленное изучение социальной поли- тики, к чему также стремятся авторы работы. Книга состоит из трех глав. В первой из них представлены доктрины, тенденции, избранные интеракции в социальной политике. Вторая глава поднимает вопросы, связанные с социальной помощью. В свою очередь, тре- тья посвящена сотрудничеству публичной администрации с гражданским сектором. Кни- га адресована лицам, интересующимся тематикой социальной политики и принимающим политические решения, в частности, представителям самоуправления, а также институтов второго и третьего сектора. Ключевые слова: социальная политика, забота, помощь
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: