Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 018549 20461016 na godz. na dobę w sumie
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własną marę i zbudować karierę - książka
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własną marę i zbudować karierę - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8710-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).
Być może potrzeba nadal jest matką wynalazku, ale dzisiejszy, wciąż zmieniający się świat wymaga od nas tego, abyśmy odkrywali siebie na nowo - czasami nawet kilkakrotnie. Nie znam żadnego lepszego poradnika, który pomagałby przejść ten trudny proces.
Robert Cialdini,
autor książki Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Zainwestuj w siebie!

Ta książka to doskonały dopalacz kariery na każdym etapie twojego życia zawodowego!

Jeśli chcesz odnieść sukces na rynku pracy i pokonać konkurencję, jeśli marzysz, by oprzeć karierę na swoich pasjach i talentach - nadszedł czas, by odkryć siebie na nowo pod względem zawodowym. Ta książka jest wypełniona praktycznymi ćwiczeniami, a także interesującymi studiami przypadków i wywiadami. Zainspirują Cię one do zastanowienia się nad swoimi osobistymi celami, do przejęcia kontroli nad Twoją karierą i do zbudowania reputacji, która pomoże Ci otworzyć wiele drzwi. Dowiesz się, jak zidentyfikować swoje mocne strony, w jaki sposób stworzyć silną markę odzwierciedlającą to, kim naprawdę jesteś i kim chcesz być, oraz co zrobić, by inni dostrzegli Twój wielki potencjał. Przestań marnować życie w pracy, której nie znosisz, i zacznij pracować i żyć tak, jak zawsze chciałeś!

 


 

Dorie Clark jest konsultantką do spraw strategii marketingowych i ekspertką od kształtowania marki. Doradza wielu znanym firmom, takim jak Google, Fundacja Forda, Uniwersytet Yale, Centrum Medyczne Mount Sinai oraz Służba Parku Narodowego. Jest również profesorem administracji biznesowej w Szkole Biznesowej Fuqua na Uniwersytecie Duke. Oprócz tego wykłada marketing i komunikację na Uniwersytecie Tufts, Uniwersytecie Suffolk, w Emerson College oraz Smith College Executive Education. Gościnnie wygłasza wykłady na innych uczelniach, takich jak Harward, Georgetown oraz Uniwersytet Michigan.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Reinventing You: Define Your Brand, Imagine Your Future Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-8710-7 Original work copyright © 2013 Dorie Clark. Published by arrangement with Harvard Business Review Press. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/odkryj Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S P I S T R E (cid:165) C I 1. Nowy krajobraz kreowania marki 2. Zmie(cid:241) punkt, z którego zaczynasz 3. Okre(cid:258)l swój cel 9 23 45 4. Sprawd(cid:283) swoj(cid:200) now(cid:200) drog(cid:218) — wykonaj jazd(cid:218) próbn(cid:200) 63 5. Zdob(cid:200)d(cid:283) niezb(cid:218)dne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci 6. Kto jest Twoim mentorem? 7. Wykorzystaj swoj(cid:200) odmienno(cid:258)(cid:202) 8. Naucz si(cid:218) opowiada(cid:202) swoj(cid:200) histori(cid:218) 9. Przedstaw si(cid:218) ponownie 10. Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart 11. Id(cid:283) do przodu Epilog. Co zrobi(cid:202), (cid:285)eby Twoja przemiana by(cid:239)a trwa(cid:239)a? Dodatek A Ocena Twoich osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) zawodowych, która pomo(cid:285)e Ci odkry(cid:202) siebie na nowo Dodatek B Pytania, które warto zada(cid:202) na zaj(cid:218)ciach lub podczas dyskusji grupowej Podzi(cid:218)kowania O autorce 81 97 115 135 159 181 211 227 233 239 241 243 Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę R O Z D Z I A (cid:146) 1 0 . Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart Zawsze podziwia(cid:239)am projektantów stron WWW i grafików. Gdy szu- kaj(cid:200) pracy, po prostu wyjmuj(cid:200) swoje portfolio i pokazuj(cid:200) potencjal- nemu pracodawcy konkretne przyk(cid:239)ady swojej pracy. Je(cid:258)li ich pro- jekty logo, strony internetowe albo próbki raportów spodobaj(cid:200) si(cid:218), to prawdopodobnie dostan(cid:200) prac(cid:218). Jednak w przypadku wi(cid:218)kszo(cid:258)ci innych zawodów sprawa jest du(cid:285)o trudniejsza. Jak pokaza(cid:202) nowo poznanej osobie, co potrafisz? Na szcz(cid:218)(cid:258)cie mamy er(cid:218) internetu, który wszystko zmieni(cid:239). Publikowanie prac maj(cid:200)cych charakter w(cid:239)a- sno(cid:258)ci intelektualnej nic nie kosztuje, dlatego nie masz (cid:285)adnej wy- mówki, (cid:285)eby tego nie robi(cid:202). W tym rozdziale powiemy, jak: (cid:120) stworzy(cid:202) w(cid:239)asne portfolio; (cid:120) znale(cid:283)(cid:202) odpowiedni (cid:258)rodek przekazu; (cid:120) zbudowa(cid:202) internetowe relacje, które pó(cid:283)niej b(cid:218)dziesz móg(cid:239) przekszta(cid:239)ci(cid:202) w prawdziwe znajomo(cid:258)ci; 181 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo (cid:120) nie dopu(cid:258)ci(cid:202) do tego, (cid:285)eby media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe przej(cid:218)(cid:239)y kontrol(cid:218) nad Twoim (cid:285)yciem; (cid:120) budowa(cid:202) swoj(cid:200) reputacj(cid:218) w (cid:258)wiecie rzeczywistym. Tworzenie portfolio Tworzenie w(cid:239)asnych tre(cid:258)ci, czyli produktów o charakterze w(cid:239)asno(cid:258)ci indywidualnej, to wspania(cid:239)e narz(cid:218)dzie dla ka(cid:285)dego. Je(cid:285)eli w dzi- siejszych, trudnych ekonomicznie czasach pracujesz po godzinach nad stworzeniem swojej nowej osobistej marki, koniecznie musisz znale(cid:283)(cid:202) sposób na to, (cid:285)eby dowie(cid:258)(cid:202) swojej wiedzy i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, a tak(cid:285)e skontaktowa(cid:202) si(cid:218) z odpowiednimi osobami (które b(cid:218)d(cid:200) zain- teresowane Twoimi tre(cid:258)ciami) i wyrobi(cid:202) sobie u nich reputacj(cid:218) eksperta. Musisz wiedzie(cid:202), (cid:285)e ludzie, którzy prowadz(cid:200) publiczne dyskusje w swojej bran(cid:285)y i s(cid:200) cz(cid:218)sto cytowani przez innych, maj(cid:200) jedn(cid:200) wspóln(cid:200) cech(cid:218): wyznaj(cid:200) spójn(cid:200), zdefiniowan(cid:200) na pi(cid:258)mie filo- zofi(cid:218). Je(cid:285)eli dobrze do tego podejdziesz, nie spotkasz si(cid:218) z zarzutami, (cid:285)e „odkrywasz Ameryk(cid:218)”. Twoi znajomi z poprzedniej pracy mog(cid:200) si(cid:218) zastanawia(cid:202), dlaczego oceanograf marzy o karierze bankiera inwe- stycyjnego albo dlaczego instruktor tenisa postanowi(cid:239) zosta(cid:202) wice- prezesem do spraw sprzeda(cid:285)y, albo jak to mo(cid:285)liwe, (cid:285)e in(cid:285)ynier ubiega si(cid:218) o stanowisko dyrektora dzia(cid:239)u kadr. Postaraj si(cid:218), (cid:285)eby ludzie oce- nili Twoje poczynania na podstawie materia(cid:239)ów, które stworzy(cid:239)e(cid:258), a nie Twojej dotychczasowej (cid:258)cie(cid:285)ki kariery. Gdy kto(cid:258) odwiedzi Twoj(cid:200) stron(cid:218) internetow(cid:200), powinien zachwy- ci(cid:202) si(cid:218) jej zawarto(cid:258)ci(cid:200) i pozby(cid:202) si(cid:218) wszelkich w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci. Mo(cid:285)esz przes(cid:239)a(cid:202) takiej osobie ciekawe (cid:239)(cid:200)cza („Jerzy, ostatnio opowiada(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e masz problemy ze swoim zespo(cid:239)em handlowców — oto mój artyku(cid:239), który mo(cid:285)e Ci(cid:218) zainteresowa(cid:202)”). Mo(cid:285)esz równie(cid:285) informo- wa(cid:202) o swoich tekstach za pomoc(cid:200) mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, tak 182 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart aby ka(cid:285)dy, kto chce wiedzie(cid:202), co si(cid:218) u Ciebie dzieje, dosta(cid:239) jasny i czytelny komunikat: „Zamierzam wstrz(cid:200)sn(cid:200)(cid:202) now(cid:200) bran(cid:285)(cid:200)”. W taki w(cid:239)a(cid:258)nie sposób rozpocz(cid:200)(cid:239) swoj(cid:200) karier(cid:218) Brian Clark (nie (cid:239)(cid:200)czy nas (cid:285)adne pokrewie(cid:241)stwo) w nowej bran(cid:285)y. Clark za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) bardzo popularn(cid:200) stron(cid:218) Copyblogger, na której radzi, jak udoskonali(cid:202) swoj(cid:200) stron(cid:218) WWW i zwi(cid:218)kszy(cid:202) wp(cid:239)ywy z niej, oferuj(cid:200)c czytelnikom lepsze i ciekawsze tre(cid:258)ci. Strona Copyblogger sta(cid:239)a si(cid:218) cennym narz(cid:218)- dziem dla firm i osób prywatnych, które chc(cid:200) zaznaczy(cid:202) swoj(cid:200) obec- no(cid:258)(cid:202) w internecie. Czasopismo „Advertising Age” umie(cid:258)ci(cid:239)o j(cid:200) na trzecim miejscu na li(cid:258)cie najbardziej wp(cid:239)ywowych blogów o tema- tyce marketingowej Power150, a „Guardian” nazwa(cid:239) j(cid:200) jednym z 50 najbardziej znacz(cid:200)cych blogów na (cid:258)wiecie. Nikogo wi(cid:218)c nie zdziwi fakt, (cid:285)e za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) j(cid:200)… prawnik? „Nie znosi(cid:239)em pracy w kan- celarii”, wyja(cid:258)ni(cid:239) Clark w wywiadzie, „za to fascynowa(cid:239) mnie inter- net. To by(cid:239)a ca(cid:239)kowita zmiana bran(cid:285)y, ale zawsze umia(cid:239)em dobrze pisa(cid:202), wi(cid:218)c za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em w(cid:239)asn(cid:200) stron(cid:218). Prowadz(cid:218) j(cid:200) od ponad dzie- si(cid:218)ciu lat. Teraz ju(cid:285) jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) mnie”I. Jego s(cid:239)owa s(cid:200) znacz(cid:200)ce. Dzisiaj nikt nie w(cid:200)tpi, (cid:285)e Brian Clark (cid:258)wietnie zna si(cid:218) na marketingu w internecie. Jednak spróbujmy sobie wyobrazi(cid:202), jak to mog(cid:239)o wygl(cid:200)da(cid:202) dziesi(cid:218)(cid:202) lat temu: czy nie by(cid:239)by(cid:258) podejrzliwy, gdyby ma(cid:239)o znany prawnik udziela(cid:239) Ci rad na temat marketingu? Dlatego Clark skupi(cid:239) si(cid:218) na tym, (cid:285)eby odpowiednio poinformowa(cid:202) ludzi o zmianie swojej marki. Nie zmieni(cid:239) profesji z dnia na dzie(cid:241). Po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:239) sporo czasu na to, (cid:285)eby nauczy(cid:202) si(cid:218) potrzebnych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i zdoby(cid:202) niezb(cid:218)dn(cid:200) praktyk(cid:218). Otworzy(cid:239) trzy firmy i wypromowa(cid:239) je za pomoc(cid:200) internetu. Dzi(cid:218)ki temu zro- zumia(cid:239), jakie informacje najbardziej interesuj(cid:200) klientów i w jaki spo- sób powinien je eksponowa(cid:202). Gdy w 2006 roku zak(cid:239)ada(cid:239) stron(cid:218) Copyblogger, wiedzia(cid:239), co musi zrobi(cid:202), (cid:285)eby ludzie chcieli czyta(cid:202) jego wpisy. Szybko zdoby(cid:239) du(cid:285)(cid:200) grup(cid:218) sta(cid:239)ych czytelników, poruszaj(cid:200)c tematy, które szczególnie 183 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo interesuj(cid:200) specjalistów od marketingu internetowego. Radzi(cid:239) im na przyk(cid:239)ad, jak sprawi(cid:202), (cid:285)eby ludzie ch(cid:218)tniej zapisywali si(cid:218) na ich listy e-mailowe albo jak pisa(cid:202) nag(cid:239)ówki, które przyci(cid:200)gn(cid:200) uwag(cid:218) odbior- ców. Clark zdoby(cid:239) potrzebne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i stworzy(cid:239) swoj(cid:200) histori(cid:218) (prawnik sta(cid:239) si(cid:218) przedsi(cid:218)biorc(cid:200), a potem zosta(cid:239) ekspertem od mar- ketingu internetowego). Najwa(cid:285)niejsze jednak jest to, (cid:285)e mia(cid:239) port- folio, które móg(cid:239) pokazywa(cid:202) swoim potencjalnym klientom. Dzi(cid:218)ki wpisom na Copybloggerze udowodni(cid:239), (cid:285)e ma szerok(cid:200) wiedz(cid:218) w swojej dziedzinie. W ten sposób reklamowa(cid:239) siebie oraz swoje produkty szerokiemu gronu zaciekawionych klientów. Je(cid:258)li nie znasz si(cid:218) na najnowszych technologiach, mo(cid:285)esz zasta- nawia(cid:202) si(cid:218), czy nie lepiej zrezygnowa(cid:202) z kreowania swojej marki w internecie na rzecz bardziej tradycyjnych metod. Wed(cid:239)ug mnie konieczne jest korzystanie z obu kana(cid:239)ów; unikanie (cid:258)wiata internetu mo(cid:285)e mie(cid:202) powa(cid:285)ne niezamierzone konsekwencje. Kiedy(cid:258) doradza- (cid:239)am firmie, która planowa(cid:239)a zatrudni(cid:202) nowego dyrektora wy(cid:285)szego szczebla. G(cid:239)ówny kandydat by(cid:239) m(cid:218)(cid:285)czyzn(cid:200) ko(cid:239)o pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)tki, który przez wiele lat pracowa(cid:239) w ma(cid:239)ej firmie. Zdziwi(cid:239)o nas to, (cid:285)e w inter- necie trudno by(cid:239)o znale(cid:283)(cid:202) jakikolwiek (cid:258)lad jego dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Mój klient zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) nawet martwi(cid:202), (cid:285)e kandydat na dyrektora sfabry- kowa(cid:239) listy polecaj(cid:200)ce. Uspokoi(cid:239) si(cid:218) dopiero wtedy, gdy przeprowa- dzi(cid:239) d(cid:239)ugie rozmowy z autorami tych listów. Znajd(cid:283) swój (cid:258)rodek przekazu Pisanie bloga to jeden z najlepszych sposobów na przekazanie swojej w(cid:239)asno(cid:258)ci intelektualnej szerszemu gronu odbiorców. Jest on prak- tycznie darmowy (koszty utrzymania domeny o nazwie, któr(cid:200) sobie wybierzesz, s(cid:200) niewielkie) i nie wymaga posiadania (cid:285)adnego spe- cjalistycznego sprz(cid:218)tu ani wiedzy. Je(cid:258)li masz ma(cid:239)o czasu, mo- (cid:285)esz tworzy(cid:202) nowe wpisy, czekaj(cid:200)c na samolot albo jad(cid:200)c poci(cid:200)giem. 184 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart Przyznaj(cid:218) jednak, (cid:285)e nie jest to metoda dla ka(cid:285)dego. Brian Clark zawsze lubi(cid:239) pisa(cid:202), a niektórzy z najlepszych blogerów (na przyk(cid:239)ad Andrew Sullivan, który prowadzi dzia(cid:239) „The Dish” w Daily Beast1) maj(cid:200) wykszta(cid:239)cenie dziennikarskie i s(cid:200) przyzwyczajeni do pisania tekstów na zamówienie. Co jednak zrobi(cid:202), je(cid:258)li nie masz smyka(cid:239)ki do pisania? W takim przypadku powiniene(cid:258) wzi(cid:200)(cid:202) przyk(cid:239)ad z Gary’ego Vaynerchuka, przedsi(cid:218)biorcy, który dzi(cid:218)ki wideoblogowi uczyni(cid:239) z rodzinnego sklepu z alkoholami prawdziwe internetowe imperium. Vaynerchuk zastanawia(cid:239) si(cid:218) nad za(cid:239)o(cid:285)eniem tradycyjnego bloga, ale pisanie nigdy nie by(cid:239)o jego mocn(cid:200) stron(cid:200). Je(cid:258)li powa(cid:285)nie pod- chodzisz do kwestii budowania swojej marki i rozwa(cid:285)asz pisanie bloga, który wymaga regularnego i ci(cid:200)g(cid:239)ego aktualizowania, zasta- nów si(cid:218), czy to jest dobre rozwi(cid:200)zanie dla Ciebie. Nie ma co si(cid:218) oszukiwa(cid:202): je(cid:258)li na my(cid:258)l o tym, (cid:285)e masz napisa(cid:202) w(cid:239)asny tekst, prze- chodz(cid:200) Ci(cid:218) ciarki, wcze(cid:258)niej czy pó(cid:283)niej porzucisz to zaj(cid:218)cie. Nikt nie chce budzi(cid:202) si(cid:218) rano sparali(cid:285)owany my(cid:258)l(cid:200): O czym mam dzisiaj napisa(cid:202)?. Dla tych, którzy nie maj(cid:200) smyka(cid:239)ki do pisania, jest to naprawd(cid:218) przera(cid:285)aj(cid:200)ca wizja. Tu trzeba post(cid:218)powa(cid:202) tak, jak w spor- cie: ka(cid:285)dy trener powie Ci, (cid:285)e powiniene(cid:258) wybra(cid:202) tak(cid:200) form(cid:218) aktyw- no(cid:258)ci fizycznej, która sprawia Ci najwi(cid:218)ksz(cid:200) przyjemno(cid:258)(cid:202) (ja np. wiem, (cid:285)e du(cid:285)o ch(cid:218)tniej pójd(cid:218) na si(cid:239)owni(cid:218), je(cid:258)li mam w planie gr(cid:218) w squasha ni(cid:285) gdy mam sp(cid:218)dzi(cid:202) godzin(cid:218) na stacjonarnej bie(cid:285)ni). Równie(cid:285) w swoich dzia(cid:239)aniach marketingowych powiniene(cid:258) znale(cid:283)(cid:202) taki sposób na wyra(cid:285)enie siebie, który b(cid:218)dzie dla Ciebie przyjemny i (cid:239)atwy. Innymi s(cid:239)owy, wykorzystaj swoje mocne strony. To w(cid:239)a(cid:258)nie zrobi(cid:239) Vaynerchuk, zak(cid:239)adaj(cid:200)c wideoblog Wineli- brary.tv. Jest charyzmatycznym mówc(cid:200), który opowiada o swojej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci z ogromn(cid:200) pasj(cid:200), co stanowi jego przewag(cid:218) konku- rencyjn(cid:200) w bran(cid:285)y charakteryzuj(cid:200)cej si(cid:218) du(cid:285)(cid:200) pow(cid:258)ci(cid:200)gliwo(cid:258)ci(cid:200). 1 Ameryka(cid:241)ski portal informacyjny — przyp. t(cid:239)um. 185 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo Wykorzysta(cid:239) swój naturalny talent i zdoby(cid:239) grono fanów dzi(cid:218)ki wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci i ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy. Od momentu za(cid:239)o(cid:285)enia bloga a(cid:285) do zako(cid:241)czenia swojego ambitnego programu w 2011 roku umie(cid:258)ci(cid:239) na nim tysi(cid:200)c nagra(cid:241) (po jednym ka(cid:285)dego dnia). Wideoblogi to szczególnie przydatne narz(cid:218)dzie, gdy w budo- waniu swojej marki skupiasz si(cid:218) na optymalizacji wyszukiwarek (czyli starasz si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) lepsze wyniki w procesie wyszukiwania internetowego). W 2006 roku firma Google zakupi(cid:239)a YouTube i od tego czasu ch(cid:218)tnie stosuje metod(cid:218) promocji za pomoc(cid:200) filmów wideo. Od kiedy sta(cid:239)e (cid:239)(cid:200)cza internetowe wesz(cid:239)y do powszechnego u(cid:285)ytku, nagrania wideo w internecie ciesz(cid:200) si(cid:218) coraz wi(cid:218)ksz(cid:200) popu- larno(cid:258)ci(cid:200). Mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) ogl(cid:200)dania filmów bezpo(cid:258)rednio w internecie sprawi(cid:239)a, (cid:285)e ludzie przestali kupowa(cid:202) je na stronach takich jak Blockbuster. Niezale(cid:285)na firma analityczna Forrester Research odkry(cid:239)a, (cid:285)e Google nadaje du(cid:285)o wi(cid:218)kszy priorytet filmom ni(cid:285) tradycyjnym stronom WWW zawieraj(cid:200)cym wy(cid:239)(cid:200)cznie tekst. A dok(cid:239)adnie filmy maj(cid:200) a(cid:285) 53 razy wi(cid:218)ksze szanse na to, (cid:285)e trafi(cid:200) na pierwsz(cid:200) stron(cid:218) wyników w wyszukiwaniu GoogleII. Dlatego je(cid:258)li chcesz odró(cid:285)ni(cid:202) si(cid:218) od innych i zbudowa(cid:202) solidn(cid:200) mark(cid:218) w swojej bran(cid:285)y, nagranie du(cid:285)ej liczby filmów i umieszczenie ich w internecie to na pewno dobry pocz(cid:200)tek. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie cena nie jest ju(cid:285) barier(cid:200). W dzisiejszych czasach wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) smartfonów umo(cid:285)liwia nagrywanie filmów o rozdziel- czo(cid:258)ci HD, co jest szczególnie wygodne, gdy chcemy spontanicznie uwieczni(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) ciekaw(cid:200) sytuacj(cid:218). Je(cid:258)li jednak zamierzasz stworzy(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)sz(cid:200) seri(cid:218) filmów, warto zainwestowa(cid:202) w dwie rzeczy, które sprawi(cid:200), (cid:285)e ogl(cid:200)danie Twoich nagra(cid:241) b(cid:218)dzie dla odbiorcy przyjem- niejszym doznaniem. Pierwsz(cid:200) z nich jest statyw (mo(cid:285)esz kupi(cid:202) taki, który b(cid:218)dzie pasowa(cid:239) do Twojego smartfona). Widz zniesie niewielkie drgania obrazu, zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li nagranie jest krótkie. Je(cid:285)eli 186 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart jednak planujesz d(cid:239)u(cid:285)sze nagrania, musisz da(cid:202) odbiorcy wyra(cid:283)nie do zrozumienia, (cid:285)e to nie b(cid:218)dzie kolejny Blair Witch Project. Kup statyw, który b(cid:218)dzie stabilnie podtrzymywa(cid:239) Twoj(cid:200) kamer(cid:218) i zapewni nieruchomy obraz. Drugim Twoim zakupem powinien by(cid:202) mikro- fon zewn(cid:218)trzny (do niektórych modeli kamer oferowane s(cid:200) mikro- fony bezprzewodowe). Najwi(cid:218)ksz(cid:200) wad(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)ci filmów zamieszczanych w sieci jest kiepska jako(cid:258)(cid:202) d(cid:283)wi(cid:218)ku, która sprawia, (cid:285)e niektórych nagra(cid:241) — bez wzgl(cid:218)du na to, jak interesuj(cid:200)ce tre(cid:258)ci prezentuj(cid:200) — po prostu nie da si(cid:218) ogl(cid:200)da(cid:202). A Ty przecie(cid:285) chcesz, (cid:285)eby ludzie us(cid:239)yszeli, co masz im do powiedzenia, prawda? Mikro- fon zewn(cid:218)trzny zapewni doskona(cid:239)(cid:200) jako(cid:258)(cid:202) d(cid:283)wi(cid:218)ku. Je(cid:285)eli nie czujesz si(cid:218) dobrze przed kamer(cid:200), masz do dyspozycji jeszcze jedn(cid:200) opcj(cid:218): mo(cid:285)esz stworzy(cid:202) seri(cid:218) nagra(cid:241) audio (podka- stów). Koszty tego b(cid:218)d(cid:200) niewielkie. Oczywi(cid:258)cie mo(cid:285)esz pój(cid:258)(cid:202) na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) i wynaj(cid:200)(cid:202) studio nagra(cid:241), je(cid:258)li jako(cid:258)(cid:202) techniczna d(cid:283)wi(cid:218)ku jest dla Ciebie kluczowa. (Jeden z moich znajomych prowadzi firm(cid:218) tworz(cid:200)c(cid:200) podkasty dla znanych zespo(cid:239)ów muzycznych, którym zale(cid:285)y na doskona(cid:239)ej jako(cid:258)ci d(cid:283)wi(cid:218)ku). Jednak w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków taki wydatek nie jest konieczny. Oto trzy z moich ulubionych tech- nik: nagranie na telefonie wywiadu z ciekawym ekspertem, wyg(cid:239)o- szenie monologu do zewn(cid:218)trznego mikrofonu pod(cid:239)(cid:200)czonego do komputera i nagranie przemówienia, które wyg(cid:239)aszam przed publicz- no(cid:258)ci(cid:200), na przyk(cid:239)ad w Izbie Handlowej albo w stowarzyszeniu bran- (cid:285)owym. Gdy nagranie jest gotowe, mo(cid:285)esz dokona(cid:202) jego edycji, wykorzystuj(cid:200)c do tego darmowe programy. Potem ju(cid:285) tylko wystar- czy umie(cid:258)ci(cid:202) je w internecie. Aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoj(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202) i u(cid:239)atwi(cid:202) internautom pobranie Twoich nagra(cid:241), mo(cid:285)esz zadba(cid:202) o to, (cid:285)eby Twoje podkasty by(cid:239)y dost(cid:218)pne w iTunes. 187 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo Twoja multimedialna mieszanka Je(cid:285)eli uwa(cid:285)asz si(cid:218) za osob(cid:218) szczególnie kreatywn(cid:200), mo(cid:285)esz rozwa- (cid:285)y(cid:202) po(cid:239)(cid:200)czenie kilku ró(cid:285)nych (cid:258)rodków przekazu. Tak zrobi(cid:239) Dave Cutler, pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cy specjalista od marketingu, który zdoby(cid:239) dyplom miniMBA na Uniwersytecie Rutgersa i relacjonowa(cid:239) przebieg swo- ich poszukiwa(cid:241) pracy w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Jego historia zosta(cid:239)a opisana w artykule w „Boston Globe”, a jego innowacyjne techniki sta(cid:239)y si(cid:218) tematem dyskusji w lokalnych oddzia(cid:239)ach stacji telewizyjnych Fox News i NPR. „Nast(cid:200)pi(cid:239)a ogromna zmiana. Obec- nie potencjalni klienci weryfikuj(cid:200) ci(cid:218) za pomoc(cid:200) mediów spo(cid:239)ecz- no(cid:258)ciowych, bez wzgl(cid:218)du na to, czy si(cid:218) w nich promujesz, czy nie”, mówi Cutler. „Je(cid:285)eli kto(cid:258) szuka pracy, to na pewno zwi(cid:218)kszy swoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202), je(cid:258)li aktywnie b(cid:218)dzie udoskonala(cid:239) swój profil za pomoc(cid:200) tych kana(cid:239)ów, tak aby jak najlepiej si(cid:218) w nich prezentowa(cid:202). Poza tym jest to (cid:258)wietny sposób na zademonstrowanie swojej wie- dzy, kreatywno(cid:258)ci i osobowo(cid:258)ci”. Jedn(cid:200) z jego wyj(cid:200)tkowych strategii by(cid:239)o stworzenie aplikacji na smartfony, która (cid:239)(cid:200)czy wpisy na jego blogu i Twitterze z nagraniami filmowymi, przez co jest wspania(cid:239)ym (cid:283)ród(cid:239)em informacji dla ka(cid:285)- dego potencjalnego pracodawcy. Oprócz tego utworzy(cid:239) wydarzenie o nazwie „Poszukiwania pracy Dave’a Cutlera” na Foursquare (jest to strona, na której u(cid:285)ytkownicy melduj(cid:200), gdzie si(cid:218) w danej chwili znajduj(cid:200)). Poniewa(cid:285) Foursquare skupia si(cid:218) g(cid:239)ównie na zaznaczaniu fizycznych lokalizacji, takich jak bary czy restauracje, informowanie o poszukiwaniu pracy by(cid:239)o czym(cid:258) intryguj(cid:200)cym i niespotykanym. „Ten kana(cid:239) informacyjny jest nieco spokojniejszy ni(cid:285) Twitter” — w ten sposób Cutler t(cid:239)umaczy to, (cid:285)e jego wiadomo(cid:258)ci wyró(cid:285)ni(cid:239)y si(cid:218) spo(cid:258)ród ca(cid:239)ej rzeszy innych. „Ludzie, z którymi jestem po(cid:239)(cid:200)- czony na Foursquare, zobaczyli moje komunikaty i skontaktowali mnie z ró(cid:285)nymi osobami”. 188 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart Oprócz tego zrobi(cid:239) co(cid:258) jeszcze: nagra(cid:239) filmy, na których przed- stawi(cid:239) swój (cid:285)yciorys, zaprezentowa(cid:239) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i pokaza(cid:239) swoj(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202). „Im wi(cid:218)cej powiesz potencjalnym pracodawcom o sobie i im skuteczniej zaprezentujesz im swoj(cid:200) wiedz(cid:218) na temat ich bran(cid:285)y, tym lepiej”, mówi. „Oni chc(cid:200) mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e pasujesz do ich firmy — zarówno pod wzgl(cid:218)dem umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, jak i cech cha- rakteru”. Przekona(cid:239) si(cid:218) na w(cid:239)asnej skórze, (cid:285)e dobry film pomaga prze(cid:239)ama(cid:202) wszelkie lody. W ten sposób pracodawca poznaje osob(cid:218), która chce si(cid:218) u niego zatrudni(cid:202): „W zesz(cid:239)ym tygodniu przeprowa- dzi(cid:239)em telefoniczn(cid:200) rozmow(cid:218) o prac(cid:218). Moja rozmówczyni powie- dzia(cid:239)a mi, (cid:285)e obejrza(cid:239)a mój film i zobaczy(cid:239)a na nim dwóch ma(cid:239)ych ch(cid:239)opców, a tak(cid:285)e moj(cid:200) (cid:285)on(cid:218) i psa. I doda(cid:239)a: »Je(cid:258)li b(cid:218)dzie pan musia(cid:239) czasem zwolni(cid:202) si(cid:218) wcze(cid:258)niej, (cid:285)eby obejrze(cid:202) mecz swojego dziecka, nie mamy nic przeciwko, pod warunkiem, (cid:285)e wykona pan swoj(cid:200) prac(cid:218) na czas«”. Jak pokazuje historia Dave’a, stworzenie ciekawych tre(cid:258)ci i znalezienie nietypowych sposobów na ich zaprezentowa- nie to wci(cid:200)(cid:285) rzadko spotykana metoda szukania pracy. Dzi(cid:218)ki niej mo(cid:285)esz zyska(cid:202) znacz(cid:200)c(cid:200) przewag(cid:218) nad swoimi konkurentamiIII. Budowanie relacji w internecie Zamieszczanie w(cid:239)asnych tre(cid:258)ci w internecie pomo(cid:285)e Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) jeszcze jeden wa(cid:285)ny cel: nawi(cid:200)(cid:285)esz kontakt z lud(cid:283)mi z bran(cid:285)y. Ciekaw(cid:200) metod(cid:200) jest przeprowadzanie wywiadów z najwa(cid:285)niej- szymi osobami z bran(cid:285)y, a nast(cid:218)pnie umieszczanie ich na blogu lub w podka(cid:258)cie. Dotarcie do najpopularniejszych osób w rozrywce czy sporcie mo(cid:285)e by(cid:202) trudne, ale je(cid:258)li dzia(cid:239)asz w bran(cid:285)y, która jest daleka od (cid:258)wiata celebrytów, powiniene(cid:258) bez trudu nawi(cid:200)za(cid:202) kon- takt z najwybitniejszymi jej przedstawicielami. 189 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo Szczególnie (cid:239)atwe b(cid:218)dzie to wtedy, gdy osoby te promuj(cid:200) w(cid:239)a- (cid:258)nie swoje nowe ksi(cid:200)(cid:285)ki (wydawca nie pozwoli im na to, (cid:285)eby odrzu- cili jak(cid:200)kolwiek okazj(cid:218) zwi(cid:218)kszenia sprzeda(cid:285)y) — a tak(cid:285)e wtedy, gdy od wydania ich bestsellera min(cid:218)(cid:239)o ju(cid:285) kilka lat (poniewa(cid:285) coraz rzadziej s(cid:200) zapraszane do udzia(cid:239)u w programach telewizyjnych czy radiowych). Wywiady z my(cid:258)licielami, ciekawe recenzje ich ksi(cid:200)(cid:285)ek i odwo(cid:239)ywanie si(cid:218) do nich w swoich pracach to sposób na to, (cid:285)eby pokaza(cid:202) si(cid:218) jako osoba, któr(cid:200) warto pozna(cid:202). Jaki(cid:258) czas temu napisa(cid:239)am artyku(cid:239) do „Huffington Post” zatytu- (cid:239)owany Why Your Personal Brand Shouldn’t Be Your Corporate Brand (z ang. Dlaczego Twoja osobista marka nie powinna by(cid:202) Twoj(cid:200) korpo- racyjn(cid:200) mark(cid:200)). Pod koniec artyku(cid:239)u poda(cid:239)am przyk(cid:239)ad silnej marki osobistej stworzonej przez cz(cid:239)owieka, którego mo(cid:285)na bez wahania nazwa(cid:202) guru produktywno(cid:258)ci: „Mog(cid:218) czyta(cid:202) Getting Things Done jak ka(cid:285)da inna osoba”, napisa(cid:239)am, „ale naprawd(cid:218) chc(cid:218), (cid:285)eby David Allen odwiedzi(cid:239) mnie w biurze i opracowa(cid:239) system specjalnie dla mnie”. Wyobra(cid:283) sobie moje zdziwienie, gdy dzie(cid:241) albo dwa dni pó(cid:283)niej odebra(cid:239)am e-mail z podzi(cid:218)kowaniami od samego Davida Allena. Od tamtego czasu dzwonimy do siebie i korespondujemy ze sob(cid:200) — staramy si(cid:218) utrzymywa(cid:202) ci(cid:200)g(cid:239)y kontakt. Ludzie bior(cid:200) sobie do serca to, co do nich piszesz — bardziej, ni(cid:285) s(cid:200)dzisz. Dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie tworzenie dobrych tre(cid:258)ci wyró(cid:285)ni Ci(cid:218) i zach(cid:218)ci innych do tego, (cid:285)eby si(cid:218) z Tob(cid:200) skontaktowa(cid:202). Zacznij wi(cid:218)c tworzy(cid:202) list(cid:218): z jakimi lud(cid:283)mi w swojej bran(cid:285)y chcia(cid:239)by(cid:258) nawi(cid:200)za(cid:202) kontakt? Je(cid:285)eli na przyk(cid:239)ad jeste(cid:258) projektantem, zastanów si(cid:218), co mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), (cid:285)eby pozna(cid:202) dziekana s(cid:239)ynnego Instytutu Projektowania Uniwersytetu Stanforda (znanego jako „d.school”) albo dyrektora IDEO2. Przeczytaj ich ostatnie ksi(cid:200)(cid:285)ki 2 Innowacyjna firma projektancka z Palo Alto w Kalifornii o mi(cid:218)dzy- narodowym zasi(cid:218)gu — przyp. t(cid:239)um. 190 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart i artyku(cid:239)y, tak aby(cid:258) móg(cid:239) do nich nawi(cid:200)za(cid:202) podczas rozmowy. Dowiedz si(cid:218), gdzie ostatnio prezentowali swoje prace, i skontaktuj si(cid:218) z wydawc(cid:200), aby poprosi(cid:202) go o kopi(cid:218) recenzji. A gdy poczujesz, (cid:285)e jeste(cid:258) ju(cid:285) gotowy, popro(cid:258) ich o rozmow(cid:218) (zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li w tym czasie zajmuj(cid:200) si(cid:218) promocj(cid:200) swojej najnowszej pracy). Je(cid:258)li zale(cid:285)y Ci na zbudowaniu trwa(cid:239)ych relacji z tymi osobami, koniecznie spot- kaj si(cid:218) z nimi osobi(cid:258)cie — dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dziesz mia(cid:239) wi(cid:218)ksze szanse na to, (cid:285)e zrobisz na nich wra(cid:285)enie. W (cid:258)wiecie wszechobecnych streszcze(cid:241) lektur i podsumowa(cid:241) pisanych przez sta(cid:285)ystów fakt, (cid:285)e przeczyta(cid:239)e(cid:258) ich ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) i chcia(cid:239)by(cid:258) zada(cid:202) im kilka niestandardo- wych pyta(cid:241), na pewno spotka si(cid:218) z ich przychylno(cid:258)ci(cid:200). Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto tworzy(cid:202) w(cid:239)asne tre(cid:258)ci: dzi(cid:218)ki temu masz wi(cid:218)ksze szanse na dotarcie do nowej publiczno(cid:258)ci. Zamieszczanie wpisów na blogu na pewno jest dobrym pomys(cid:239)em, ale mo(cid:285)esz mie(cid:202) trudno(cid:258)ci z przyci(cid:200)gni(cid:218)ciem do niego czytelników (wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) blogów jest czytanych tylko przez mam(cid:218) pisz(cid:200)cego, jego najlepszego przyjaciela oraz dwóch ludzi z Paki- stanu). Je(cid:285)eli piszesz na tematy, które maj(cid:200) charakter niszowy (i nie nagrywasz swojego wideobloga w stroju k(cid:200)pielowym), to raczej nie masz co liczy(cid:202) na du(cid:285)(cid:200) liczb(cid:218) odwiedzin. Co zatem powiniene(cid:258) zrobi(cid:202), (cid:285)eby zdoby(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) popularno(cid:258)(cid:202)? Masz do wyboru dwie strategie: pierwsz(cid:200) z nich jest oferowanie znanym blogerom, (cid:285)e napiszesz dla nich tekst, a drug(cid:200) nawi(cid:200)zanie wspó(cid:239)pracy ze znanymi mediami. Znalezienie odbiorców Je(cid:285)eli przeprowadzi(cid:239)e(cid:258) solidne badania swojego rynku, to prawdopo- dobnie wiesz, kto si(cid:218) cieszy najwi(cid:218)kszym powa(cid:285)aniem w Twojej bran(cid:285)y. Czyje nazwisko jest najcz(cid:218)(cid:258)ciej wymieniane? Kto wyznacza ton debaty? Czyje wpisy s(cid:200) gor(cid:200)co dyskutowane? Bardzo mo(cid:285)liwe, 191 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo (cid:285)e te osoby czuj(cid:200) siln(cid:200) presj(cid:218), aby ci(cid:200)gle tworzy(cid:202) interesuj(cid:200)ce i pro- wokacyjne tre(cid:258)ci — zw(cid:239)aszcza gdy czytelnicy ich bloga s(cid:200) bardzo wymagaj(cid:200)cy. Pospiesz im na ratunek. Przedstaw im swój blog. Oblicz, jaka jest d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) przeci(cid:218)tnego wpisu na ich blogu, i sprawd(cid:283), jakie tematy najbardziej poruszaj(cid:200) czytelników. A potem napisz do nich e-mail i zaoferuj swoj(cid:200) pomoc. Ramit Sethi, autor bestsellera I Will Teach You to Be Rich, jest gor(cid:200)cym zwolennikiem pisania tekstów do cudzych blogów. W pewnym artykule zauwa(cid:285)y(cid:239), (cid:285)e jego wpis na blogu Tima Ferrissa 4-Hour Workweek i na popularnym blogu Get Rich Slowly przyniós(cid:239) mu „setki tysi(cid:218)cy nowych czytelni- ków, dziesi(cid:200)tki tysi(cid:218)cy nowych subskrybentów i tysi(cid:200)ce egzemplarzy sprzedanych ksi(cid:200)(cid:285)ek”. Sethi, który ch(cid:218)tnie umieszcza na swoim blogu wpisy innych osób, daje kilka rad tym, którzy chcieliby zobaczy(cid:202) swój tekst na dowolnym innym blogu: (cid:120) Przedstaw krótk(cid:200) punktowan(cid:200) list(cid:218) pomys(cid:239)ów, tak aby autor bloga móg(cid:239) wybra(cid:202) z nich tematy, które najbardziej zainteresuj(cid:200) jego odbiorców. (cid:120) Dodaj (cid:239)(cid:200)cze do fragmentów Twoich tekstów (by to uczyni(cid:202), musisz ju(cid:285) prowadzi(cid:202) w(cid:239)asny blog), tak aby druga osoba mog(cid:239)a sprawdzi(cid:202), czy umiesz ciekawie pisa(cid:202). (cid:120) Postaraj si(cid:218), (cid:285)eby Twój wpis zawiera(cid:239) „wyniki bada(cid:241), wykresy, a tak(cid:285)e cytaty ekspertów — ale nie Twoj(cid:200) opini(cid:218)”. Sethi mówi: „(cid:146)atwo jest napisa(cid:202), co s(cid:200)dzisz. Du(cid:285)o trudniej jest przedstawi(cid:202) dane w taki sposób, (cid:285)eby wywo(cid:239)a(cid:239)y ciekaw(cid:200) dyskusj(cid:218)”. (cid:120) U(cid:239)atw autorowi bloga zadanie, formatuj(cid:200)c swój tekst zgodnie ze standardem jego bloga. Dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dzie móg(cid:239) go wstawi(cid:202) od razu, nie wprowadzaj(cid:200)c (cid:285)adnych poprawek technicznychIV. 192 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart A teraz zastanówmy si(cid:218), co powiniene(cid:258) zrobi(cid:202), je(cid:258)li chcesz, aby Twoje artyku(cid:239)y albo wpisy na blogu pojawi(cid:239)y si(cid:218) w znanych mediach. Czytelnicy, którzy odwiedzaj(cid:200) najwa(cid:285)niejsze strony z Twojej bran(cid:285)y, mog(cid:200) przeczyta(cid:202) Twój tekst i je(cid:258)li im si(cid:218) spodoba, odwiedzi(cid:202) Twoj(cid:200) stron(cid:218), zacz(cid:200)(cid:202) (cid:258)ledzi(cid:202) Twój profil na Twitterze albo w inny spo- sób obserwowa(cid:202) Twoje poczynania. Zrób list(cid:218) czasopism, które licz(cid:200) si(cid:218) w Twojej bran(cid:285)y, i sprawd(cid:283), które z nich zamieszczaj(cid:200) teksty osób z zewn(cid:200)trz. (Wydawnictwa bran(cid:285)owe równie(cid:285) ch(cid:218)tnie korzystaj(cid:200) z ofert autorów newsletterów i blogów — jest to najlepszy sposób na dotarcie do docelowych odbiorców). Musisz jednak by(cid:202) wytrwa(cid:239)y w swoich dzia(cid:239)aniach, poniewa(cid:285) jest wielu ch(cid:218)tnych, którzy tak samo jak Ty marz(cid:200) o tym, (cid:285)eby ich teksty zosta(cid:239)y opublikowane w sza- nowanym czasopi(cid:258)mie). Ta strategia zadzia(cid:239)a(cid:239)a u Kathleen Reardon — profesor zarz(cid:200)dza- nia w Szkole Biznesowej Marshalla na Uniwersytecie Po(cid:239)udniowej Kalifornii. Na pocz(cid:200)tku swojej kariery musia(cid:239)a pokona(cid:202) wa(cid:285)n(cid:200) prze- szkod(cid:218). Jej wiedza na temat komunikacji biznesowej nie by(cid:239)a trak- towana powa(cid:285)nie przez jej kolegów z uniwersytetu, którzy skupiali si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie na danych liczbowych — a to oni decydowali o tym, czy jej kontrakt z uczelni(cid:200) zostanie przed(cid:239)u(cid:285)ony. „Opublikowa(cid:239)am swoje prace w najwi(cid:218)kszych czasopismach po(cid:258)wi(cid:218)conych komunikacji”, napisa(cid:239)a w swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce It’s All Politics: Winning in a World Where Hard Work and Talent Aren’t Enough, „ale wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) profesorów szko(cid:239)y biznesowej ich nie czyta(cid:239)a… Jednak ja uparcie twierdzi(cid:239)am, (cid:285)e czasopisma z mojej bran(cid:285)y s(cid:200) tak samo warto(cid:258)ciowe jak te, które czytaj(cid:200) profesorzy ksi(cid:218)gowo(cid:258)ci. Skar(cid:285)y(cid:239)am si(cid:218), (cid:285)e kryteria awansu s(cid:200) niesprawiedliwe, ale nikt mnie nie s(cid:239)u- cha(cid:239). Tym, czego potrzebowa(cid:239)am, by(cid:239)o zwi(cid:218)kszenie mojej warto(cid:258)ci w Szkole Marshalla”. Postanowi(cid:239)a zrobi(cid:202) wszystko, aby jej artyku(cid:239) zosta(cid:239) wydrukowany w „Harvard Business Review”, a tak(cid:285)e innych 193 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo bran(cid:285)owych czasopismach, które prenumerowali jej koledzy z uczelni. Dodatkowo napisa(cid:239)a ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218), która przynios(cid:239)a jej spory rozg(cid:239)os. Jej strategia zadzia(cid:239)a(cid:239)a. Mimo pocz(cid:200)tkowej niech(cid:218)ci ze strony wspó(cid:239)pracowników ostatecznie otrzyma(cid:239)a do(cid:285)ywotni(cid:200) posad(cid:218) profesora. Propozycje dzia(cid:239)a(cid:241) (cid:120) Wypisz tematy, które chcia(cid:239)by(cid:258) poruszy(cid:202) na swoim blogu, i dodawaj kolejne, gdy tylko w Twojej g(cid:239)owie pojawi si(cid:218) nowy pomys(cid:239). Najpierw pomy(cid:258)l, jakie pytania zadaje wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi, gdy rozmawiaj(cid:200) o Twojej bran(cid:285)y — czego nie rozumiej(cid:200) albo jakie b(cid:239)(cid:218)dne opinie wyznaj(cid:200). Dobrym pomys(cid:239)em jest równie(cid:285) zaprezentowanie sylwetek osób, które odnios(cid:239)y sukces w Twojej bran(cid:285)y. (cid:120) Wypisz co najmniej pi(cid:218)(cid:202) czasopism, które licz(cid:200) si(cid:218) w Twojej bran(cid:285)y. Poszukaj w internecie nazwiska i adresu g(cid:239)ównego redaktora. Obiecaj sobie, (cid:285)e skontaktujesz si(cid:218) z nim w ci(cid:200)gu najbli(cid:285)szych trzech miesi(cid:218)cy — gdy b(cid:218)dziesz ju(cid:285) móg(cid:239) pochwali(cid:202) si(cid:218) konkretn(cid:200) liczb(cid:200) wpisów na blogu. Zrób wszystko, (cid:285)eby zaprezentowa(cid:202) si(cid:218) w jak najlepszym (cid:258)wietle. (cid:120) Zaprzyja(cid:283)nij si(cid:218) z mediami spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowymi. Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) jeden weekend na pisanie tekstów, (cid:285)eby stworzy(cid:202) sobie pewien zapas. Zapisz w ustawieniach, (cid:285)eby wpisy pojawia(cid:239)y si(cid:218) na Twojej stronie w okre(cid:258)lonych odst(cid:218)pach czasu. Je(cid:258)li przez tydzie(cid:241) albo dwa b(cid:218)dziesz mia(cid:239) nawa(cid:239) pracy, nie b(cid:218)dziesz musia(cid:239) si(cid:218) martwi(cid:202), (cid:285)e na Twoim blogu zapanuje cisza. Co zrobi(cid:202), (cid:285)eby media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe nie przej(cid:218)(cid:239)y kontroli nad Twoim (cid:285)yciem? Gdy wyg(cid:239)aszam wyk(cid:239)ady, jedno z pyta(cid:241), które najcz(cid:218)(cid:258)ciej zadaj(cid:200) mi osoby zaczynaj(cid:200)ce budowanie swojej marki, dotyczy cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci dodawania wpisów. Ile to jest wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o? I co zrobi(cid:202), (cid:285)eby media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe nie przej(cid:218)(cid:239)y kontroli nad naszym (cid:285)yciem? 194 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart (To zrozumia(cid:239)e, (cid:285)e ka(cid:285)dy ch(cid:218)tnie sp(cid:218)dza(cid:239)by ca(cid:239)e godziny na prze- gl(cid:200)daniu Facebooka i klikaniu przycisku Lubi(cid:218) to! oraz na (cid:258)ledzeniu nieko(cid:241)cz(cid:200)cej si(cid:218) fali wpisów na Twitterze). Gary Vaynerchuk zyska(cid:239) s(cid:239)aw(cid:218) dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e odpisywa(cid:239) na wszystkie e-maile od fanów. W swojej pierwszej ksi(cid:200)(cid:285)ce Wybij si(cid:218)! przypisuje swój sukces temu, (cid:285)e sp(cid:218)dza(cid:239) d(cid:239)ugie godziny w nocy na komentowaniu blogów innych ludzi, umieszczaniu (cid:239)(cid:200)czy do swoich filmów w ró(cid:285)nych miejscach w internecie (nie tylko w popularnych serwisach takich jak You- Tube) i budowaniu bazy fanów, pozyskuj(cid:200)c ka(cid:285)dego z nich indy- widualnie. Czy to oznacza, (cid:285)e musisz rzuci(cid:202) swoje dotychczasowe zaj(cid:218)cia i zaton(cid:200)(cid:202) w odm(cid:218)tach internetu? Niekoniecznie. Tim Ferriss pokazuje, (cid:285)e mo(cid:285)na dzia(cid:239)a(cid:202) inaczej. Na swoim blogu, ciesz(cid:200)cym si(cid:218) ogromn(cid:200) popularno(cid:258)ci(cid:200), zamieszcza wpisy raz lub dwa razy w tygodniu; nieraz zdarzaj(cid:200) mu si(cid:218) dwutygodniowe przerwy. Dlaczego? Uwa(cid:285)a on, (cid:285)e niezbyt cz(cid:218)ste dodawanie nowych wpisów tak naprawd(cid:218) pomaga jego blogowi. „Dzi(cid:218)ki temu liczba komentarzy ro(cid:258)nie”, wyja(cid:258)ni(cid:239) w wywiadzie dla strony ProBlogger, „a to sprawia, (cid:285)e ludzie postrzegaj(cid:200) mój blog jako bardzo popularny. Poza tym mam wi(cid:218)cej czasu i mog(cid:218) si(cid:218) skupi(cid:202) na jako(cid:258)ci, której przede wszystkim zawdzi(cid:218)czam popularno(cid:258)(cid:202) mojego bloga. Ludzie ze wszystkich stron s(cid:200) zasypywani wiadomo(cid:258)ciami, dlatego moj(cid:200) rol(cid:200) jest napisanie cze- go(cid:258) lekkiego i pouczaj(cid:200)cego, gdy znajd(cid:218) jakie(cid:258) warto(cid:258)ciowe infor- macje… Musz(cid:218) równie(cid:285) wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218) to, (cid:285)e ka(cid:285)dy wpis wymaga czasu, aby zdoby(cid:239) popularno(cid:258)(cid:202) w sieci. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi czyta tylko kilka najnowszych wpisów, dlatego wol(cid:218), gdy jeden tekst znajduje si(cid:218) na pierwszej pozycji przez kilka dni. To dla mnie wa(cid:285)na taktyka”V. Guru marketingu Seth Godin dodaje nowe wpisy przez siedem dni w tygodniu, ale wcale nie dlatego, (cid:285)e wierzy w magiczn(cid:200) moc tej liczby. W wywiadzie dla „Advertising Age” powiedzia(cid:239) tak: „Ka(cid:285)- dego dnia mam (cid:258)rednio sze(cid:258)(cid:202) pomys(cid:239)ów na nowe wpisy. Odkry(cid:239)em, (cid:285)e pisanie d(cid:239)ugich tekstów nie poprawia komunikacji, lecz odwrotnie: 195 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo wp(cid:239)ywa na zmniejszenie liczby komentarzy. Wiem równie(cid:285), (cid:285)e ludzie irytuj(cid:200) si(cid:218), je(cid:258)li maj(cid:200) d(cid:239)ug(cid:200) list(cid:218) nieprzeczytanych tekstów. St(cid:200)d mój kompromis: jeden wpis dziennie”VI. Zgadza si(cid:218) z Ferris- sem, (cid:285)e nale(cid:285)y pisa(cid:202) tylko wtedy, gdy mamy jak(cid:200)(cid:258) cenn(cid:200) informacj(cid:218) do przekazania. Ja zazwyczaj radz(cid:218) klientom, by pisali tak cz(cid:218)sto, (cid:285)eby ich klienci chcieli wraca(cid:202) na ich blog (nie chcemy przecie(cid:285), aby nasza strona robi(cid:239)a wra(cid:285)enie rzadko odwiedzanej), ale nie powinni przesadza(cid:202) w drug(cid:200) stron(cid:218). Pisanie tekstów nie powinno by(cid:202) nu(cid:285)(cid:200)- cym, frustruj(cid:200)cym zaj(cid:218)ciem — ani dla nich samych, ani dla ich czy- telników. Generalnie wi(cid:218)c chodzi o to, (cid:285)eby wybra(cid:202) cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202), która b(cid:218)dzie si(cid:218) mie(cid:258)ci(cid:239)a w przedziale mi(cid:218)dzy jednym wpisem dziennie a dwoma wpisami w miesi(cid:200)cu. Dla wielu ludzi optymal- nym rozwi(cid:200)zaniem jest dodawanie od jednego do trzech nowych wpisów tygodniowo. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne Strategi(cid:200), która uratowa(cid:239)a mnie przed szale(cid:241)stwem, by(cid:239)o automa- tyczne ustawienie odst(cid:218)pów czasowych mi(cid:218)dzy moimi kolejnymi wpisami na Twitterze. Us(cid:239)ug(cid:218) t(cid:218) oferuj(cid:200) takie serwisy, jak Tweet- Deck czy Hootsuite. Niektórzy mog(cid:200) twierdzi(cid:202), (cid:285)e automatyczne zamieszczanie wpisów na Twitterze jest zaprzeczeniem etosu tej strony, jakim jest interakcja w czasie rzeczywistym — aktywna wymiana zda(cid:241), dzielenie si(cid:218) ciekawymi historiami, zwracanie si(cid:218) do okre(cid:258)lonych osób, rozmowy z fanami czy komentowanie najwa(cid:285)- niejszych wydarze(cid:241) dnia. Warto dba(cid:202) o o(cid:285)ywienie swoich relacji z lud(cid:283)mi — jest to wa(cid:285)ny element komunikacji, je(cid:258)li chcesz, aby korzystanie z mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych by(cid:239)o Twoj(cid:200) jedyn(cid:200) strate- gi(cid:200) marketingow(cid:200), tak jak to by(cid:239)o w przypadku Vaynerchuka. Jed- nak dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci ludzi nie jest to praktyczne podej(cid:258)cie. Ka(cid:285)dy, kto 196 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart czyta ksi(cid:200)(cid:285)ki na temat wydajno(cid:258)ci, wie, (cid:285)e Twitter to czarna dziura, która mo(cid:285)e (cid:239)atwo Ci(cid:218) wessa(cid:202). Je(cid:258)li nie chcesz zapa(cid:258)(cid:202) si(cid:218) w pró(cid:285)ni(cid:218), musisz mie(cid:202) plan. Podobnie jak w przypadku blogowania, zach(cid:218)cam moich klien- tów, (cid:285)eby zaznaczyli swoj(cid:200) obecno(cid:258)(cid:202) na Twitterze — w ten sposób potwierdz(cid:200) swoje zaanga(cid:285)owanie i znajomo(cid:258)(cid:202) najnowszych techno- logii. Jednak je(cid:258)li nie sprawia Ci to takiej przyjemno(cid:258)ci, (cid:285)eby(cid:258) trak- towa(cid:239) to jak swoje hobby, powiniene(cid:258) ograniczy(cid:202) czas sp(cid:218)dzony na Twitterze do minimum. Dodawaj jeden wpis lub dwa dziennie, a zyskasz szacunek, na którym Ci zale(cid:285)y. Oczywi(cid:258)cie, wi(cid:218)cej wpi- sów da lepszy efekt, ale pami(cid:218)taj, (cid:285)e co za du(cid:285)o, to niezdrowo: 500 wpisów dziennie na Twitterze robi wra(cid:285)enie, ale w ten sposób mo(cid:285)na szybko zrazi(cid:202) swoich obserwatorów. Oto kilka porad, jak zaznaczy(cid:202) swoj(cid:200) obecno(cid:258)(cid:202) na Twitterze, nie robi(cid:200)c tego zbyt nachalnie: (cid:120) Przeznacz jedno popo(cid:239)udnie na wymy(cid:258)lanie wpisów (musz(cid:200) to by(cid:202) krótkie, ciekawe uwagi zawarte w jednym zdaniu lub dwóch). Ja wymy(cid:258)lam oko(cid:239)o 100 – 200 tekstów w ci(cid:200)gu dwóch godzin. Powinny to by(cid:202) wskazówki, przemy(cid:258)lenia lub rekomendacje, które potwierdz(cid:200) Twoj(cid:200) bogat(cid:200) wiedz(cid:218) na dany temat (tu nie ma miejsca na nic niewnosz(cid:200)ce komentarze typu „W(cid:239)a(cid:258)nie kupi(cid:239)em McMuffin jajko”. Oto przyk(cid:239)ady moich wpisów na Twitterze (poruszaj(cid:200) si(cid:218) one wokó(cid:239) takich tematów, jak marketing, kreowanie marki czy tworzenie strategii biznesowych): (cid:16) Jak zdoby(cid:202) rozg(cid:239)os? Potraktuj marketing jak produkt, który w(cid:239)a(cid:258)nie projektujesz — a nie co(cid:258), co ju(cid:285) zaprojektowa(cid:239)e(cid:258). (cid:16) Czy umówi(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) na kaw(cid:218) z dziennikarzem lokalnej gazety? Je(cid:258)li nie, zapro(cid:258) go ju(cid:285) dzi(cid:258). 197 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo (cid:16) Czy ktokolwiek w Twojej firmie potrafi(cid:239)by prawid(cid:239)owo opisa(cid:202) Twoj(cid:200) misj(cid:218)? Dowiedz si(cid:218). (cid:120) Zaplanuj dodawanie wpisów z miesi(cid:218)cznym wyprzedzeniem, tak aby(cid:258) nie musia(cid:239) si(cid:218) martwi(cid:202), o czym napisa(cid:202) danego dnia. (Trudno jest wyobrazi(cid:202) sobie gorsze spo(cid:285)ytkowanie czasu ni(cid:285) denerwowanie si(cid:218), (cid:285)e nie mo(cid:285)esz wymy(cid:258)li(cid:202) ciekawego wpisu sk(cid:239)adaj(cid:200)cego si(cid:218) ze 140 znaków, podczas gdy Twoje my(cid:258)li kr(cid:200)(cid:285)(cid:200) wokó(cid:239) zupe(cid:239)nie innych spraw, takich jak spotkania, terminy i praca, któr(cid:200) masz do wykonania). (cid:120) Ka(cid:285)dego dnia zajrzyj na swoje konto i sprawd(cid:283), czy nie ma tam wiadomo(cid:258)ci, na które powiniene(cid:258) odpowiedzie(cid:202) (po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) na to maksymalnie pi(cid:218)(cid:202) minut). Mo(cid:285)esz równie(cid:285) przejrze(cid:202) wpisy osób, które (cid:258)ledzisz (najlepiej, gdyby to byli liderzy w Twojej bran(cid:285)y, których chcia(cid:239)by(cid:258) na(cid:258)ladowa(cid:202) i pozna(cid:202) osobi(cid:258)cie), i skomentowa(cid:202) ich najciekawsze wpisy. (Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz to robi(cid:239) wystarczaj(cid:200)co cz(cid:218)sto, w ko(cid:241)cu zostaniesz zauwa(cid:285)ony, zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li dana osoba nie nale(cid:285)y do kategorii supergwiazd, które maj(cid:200) setki tysi(cid:218)cy fanów. Przy okazji: dobr(cid:200) tradycj(cid:200) na Twitterze jest tzw. „Follow Friday”: polega ona na tym, (cid:285)e ka(cid:285)dego pi(cid:200)tku polecasz w(cid:200)tki, które Twoim zdaniem s(cid:200) szczególnie interesuj(cid:200)ce). Za ka(cid:285)dym razem, gdy zagl(cid:200)dasz na swoje konto na Twitterze, zaktualizuj kolejk(cid:218) oczekuj(cid:200)cych wpisów i dodaj (cid:239)(cid:200)cza do najnowszych tekstów na swoim blogu. Je(cid:258)li zauwa(cid:285)ysz, (cid:285)e tracisz poczucie czasu i nie umiesz po pi(cid:218)ciu minutach wylogowa(cid:202) si(cid:218) z Twittera, ogranicz liczb(cid:218) odwiedzin swojego konta do trzech razy w tygodniu; nic si(cid:218) nie stanie, je(cid:258)li odpowiesz na jak(cid:200)(cid:258) wiadomo(cid:258)(cid:202) z jednodniowym opó(cid:283)nieniemVII. 198 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart Zapisuj swoje pomys(cid:239)y! Je(cid:285)eli nie chcesz, aby media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe przej(cid:218)(cid:239)y kontrol(cid:218) nad Twoim (cid:285)yciem, musisz mie(cid:202) system spisywania pomys(cid:239)ów. Dzi(cid:218)ki niemu nie wpadniesz w sza(cid:239) i rozpacz, gdy „Forbes” poprosi Ci(cid:218) o napisanie krótkiego tekstu. Oto kilka strategii, które sama stosuj(cid:218): (cid:120) Zapisuj(cid:218) nowe pomys(cid:239)y w smartfonie. Moje (cid:285)ycie jest dla mnie najwi(cid:218)ksz(cid:200) inspiracj(cid:200) — po prostu uwa(cid:285)nie obserwuj(cid:218) to, co si(cid:218) wokó(cid:239) mnie dzieje. Kiedy(cid:258), chodz(cid:200)c po sklepach na (cid:258)rodkowym Manhattanie w poszukiwaniu skarpetek, wpad(cid:239)am na pomys(cid:239), aby zrobi(cid:202) wpis o „ograniczeniach zdolno(cid:258)ci przypadkowego odkrywania ciekawych rzeczy”: czasami chcesz pospacerowa(cid:202) i obejrze(cid:202) nowe rzeczy… a czasami po prostu chcesz kupi(cid:202) skarpetki. Musisz mie(cid:202) okre(cid:258)lone systemy, które pomog(cid:200) Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) wtedy, gdy tego potrzebujesz. Prawdopodobnie szybko zapomnia(cid:239)abym o tym pomy(cid:258)le, gdy moje ci(cid:258)nienie spad(cid:239)o, a w(cid:258)ciek(cid:239)o(cid:258)(cid:202) na idiotyczny rozk(cid:239)ad produktów w sklepie Macy’s min(cid:218)(cid:239)a. Jednak dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e zrobi(cid:239)am szybk(cid:200) notatk(cid:218) w telefonie, teraz mog(cid:218) rozwin(cid:200)(cid:202) moj(cid:200) my(cid:258)l i stworzy(cid:202) z niej ca(cid:239)y wpis na blog. (Nie jestem jedyn(cid:200) osob(cid:200), która stosuje t(cid:218) metod(cid:218); w „The New Yorker” wyczyta(cid:239)am, (cid:285)e znana piosenkarka Taylor Swift nagrywa pomys(cid:239)y na nowe piosenki na dyktafonie w swoim smartfonie, (cid:285)eby ich nie zapomnie(cid:202)). (cid:120) Stwórz plik, w którym b(cid:218)dziesz spisywa(cid:239) swoje pomys(cid:239)y. Robienie notatek na gor(cid:200)co w telefonie lub kalendarzu sprawdza si(cid:218) tylko na krótk(cid:200) met(cid:218) — wcze(cid:258)niej czy pó(cid:283)niej przestaniesz nad tym panowa(cid:202). Dlatego ja raz na kilka tygodni przepisuj(cid:218) wszystkie swoje nowe pomys(cid:239)y do jednego 199 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo g(cid:239)ównego pliku, który nazwa(cid:239)am Tematy na bloga. Teraz ten dokument ma ju(cid:285) 47 stron. Prawdopodobnie zawiera tyle pomys(cid:239)ów, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239)a o czym pisa(cid:202) a(cid:285) do emerytury. (cid:120) Zacznij od tytu(cid:239)u. Nie wiesz, jak przedstawi(cid:202) swój pomys(cid:239)? Najpierw nadaj mu tytu(cid:239) — dzi(cid:218)ki temu zachowasz odpowiedni(cid:200) struktur(cid:218) wpisu i b(cid:218)dziesz trzyma(cid:239) si(cid:218) tematu. Brian Clark z Copybloggera proponuje „Technik(cid:218) Cosmo- -tytu(cid:239)ów”. We(cid:283) do r(cid:218)ki egzemplarz „Cosmopolitan” (redaktorzy tego czasopisma do perfekcji opanowali sztuk(cid:218) pisania intryguj(cid:200)cych nag(cid:239)ówków) i poszukaj w nim inspiracji. Na przyk(cid:239)ad Clark przekszta(cid:239)ci(cid:239) nag(cid:239)ówek „22 najlepsze wskazówki dla partnerów” w „Moje najlepsze 22 wskazówki dotycz(cid:200)ce projektowania”, a „Faceci ujawniaj(cid:200): drobne k(cid:239)amstwa, które wci(cid:200)(cid:285) powtarzaj(cid:200) swoim partnerkom” zmieni(cid:239) na „Po(cid:258)rednicy handlu nieruchomo(cid:258)ciami ujawniaj(cid:200): drobne k(cid:239)amstwa, które mówimy klientom (i jak z nimi sko(cid:241)czy(cid:202))”. Zbudowanie reputacji w prawdziwym (cid:258)wiecie Zaznaczenie swojej obecno(cid:258)ci w internecie jest bardzo wa(cid:285)ne, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu wi(cid:218)cej ludzi b(cid:218)dzie (cid:258)ledzi(cid:239)o Twoje poczy- nania i rozwój Twojej kariery w internecie (je(cid:258)li masz tysi(cid:200)c znajo- mych na Facebooku, to na pewno nie znajdziesz czasu, (cid:285)eby spot- ka(cid:202) si(cid:218) na kaw(cid:218) z ka(cid:285)dym z nich i opowiedzie(cid:202) im o swoich aspi- racjach zawodowych). Czasami ten niezobowi(cid:200)zuj(cid:200)cy kontakt w internecie wystarcza; Mark Granovetter, socjolog z Uniwersytetu Stanforda, napisa(cid:239) w swojej s(cid:239)ynnej pracy na temat „si(cid:239)y s(cid:239)abych powi(cid:200)za(cid:241)” (opisanej w The Tipping Point), (cid:285)e coraz wi(cid:218)cej ludzi znajduje prac(cid:218) dzi(cid:218)ki znajomo(cid:258)ciom ni(cid:285) dzi(cid:218)ki bliskim przyja(cid:283)niom, 200 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart poniewa(cid:285) lu(cid:283)ne zobowi(cid:200)zania pomagaj(cid:200) im dotrze(cid:202) do informacji, do których w innych okoliczno(cid:258)ciach nie mieliby dost(cid:218)pu. Aby jed- nak mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e wie(cid:258)(cid:202) o Twojej nowej marce stale si(cid:218) szerzy, nie mo(cid:285)esz polega(cid:202) wy(cid:239)(cid:200)cznie na internecie. Jakie zatem kroki powiniene(cid:258) podj(cid:200)(cid:202), (cid:285)eby zdoby(cid:202) rozg(cid:239)os w prawdziwym (cid:258)wiecie? Jedn(cid:200) z najlepszych metod, proponowan(cid:200) przez Alana Weissa, eksperta od spraw konsultingu, jest zapisanie si(cid:218) do stowarzyszenia, które (cid:239)(cid:200)czy profesjonalistów z Twojej bran(cid:285)y. Dzi(cid:218)ki temu nawi(cid:200)(cid:285)esz kontakt z lud(cid:283)mi, którzy zajmuj(cid:200) si(cid:218) tym samym, co Ty (warto zrobi(cid:202) to cho(cid:202)by z tego powodu, (cid:285)e je(cid:258)li dostan(cid:200) oni zlecenie, którego nie b(cid:218)d(cid:200) mogli z jakiego(cid:258) powodu przyj(cid:200)(cid:202), mog(cid:200) odes(cid:239)a(cid:202) klienta do Ciebie), a tak(cid:285)e poznasz najnowsze techniki i najlepsze praktyki w bran(cid:285)y. Najwa(cid:285)niejsze jednak jest to, (cid:285)e przynale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) do takiego stowarzyszenia zwi(cid:218)ksza Twoj(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202), zarówno w bran(cid:285)y, jak i poza ni(cid:200). W po(cid:239)owie lat 90. Weiss obj(cid:200)(cid:239) stanowisko prezesa oddzia(cid:239)u Krajowego Stowarzyszenia Mówców mieszcz(cid:200)cego si(cid:218) w Nowej Anglii. „My(cid:258)la(cid:239)em, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239) mniej pracy”, wyzna(cid:239) mi. S(cid:200)dzi(cid:239), (cid:285)e z powodu nowych zobo- wi(cid:200)za(cid:241) nie b(cid:218)dzie mia(cid:239) czasu na aktywne poszukiwanie nowych klientów. „Jednak, ku mojemu zdziwieniu, tamtego roku zarobi(cid:239)em o 250 tysi(cid:218)cy dolarów wi(cid:218)cej ni(cid:285) poprzedniego. Pe(cid:239)ni(cid:200)c t(cid:218) funkcj(cid:218), osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em du(cid:285)o wi(cid:218)ksz(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202). Ludzie zacz(cid:218)li do mnie przy- chodzi(cid:202) po porad(cid:218) albo po to, (cid:285)eby zrobi(cid:202) ze mn(cid:200) wywiad, mimo (cid:285)e wcale o to nie zabiega(cid:239)em. Gdy twoja widoczno(cid:258)(cid:202) ro(cid:258)nie, twoja marka si(cid:218) rozwija”. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, (cid:285)e doskona(cid:239)ym sposobem na rozwini(cid:218)cie ka(cid:285)dej kariery zawodowej jest przyj(cid:218)cie roli lidera. „Dzisiaj mówi(cid:218) ludziom”, mówi Weiss, „(cid:285)e je(cid:258)li zapisz(cid:200) si(cid:218) do sto- warzyszenia albo organizacji zawodowej (takiej, która ma charakter dobrowolny), to za ka(cid:285)d(cid:200) zainwestowan(cid:200) dziesi(cid:218)ciocentówk(cid:218) dostan(cid:200) 201 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo dolara. Przyjmij rol(cid:218) przywódcy — zosta(cid:241) przewodnicz(cid:200)cym komisji albo liderem grupy odpowiedzialnej za wykonanie okre(cid:258)lonego zada- nia. Zrób cokolwiek, tylko nie sied(cid:283) cicho w k(cid:200)cie”. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) Two- ich kolegów z bran(cid:285)y niech(cid:218)tnie chodzi na zebrania stowarzysze- nia. Siedz(cid:200) z ty(cid:239)u sali, czekaj(cid:200)c, a(cid:285) spotkanie wreszcie si(cid:218) sko(cid:241)czy. Ty zrób co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego. Wykorzystaj ten czas na zbudowanie nowych wi(cid:218)zi. Postaw sobie za cel, (cid:285)eby wszystkich pozna(cid:202), i zaw- sze staraj si(cid:218) by(cid:202) tam, gdzie si(cid:218) du(cid:285)o dzieje. Przewodzenie grupie daje Ci wymówk(cid:218), (cid:285)eby zagada(cid:202) do ka(cid:285)dego, do kogo tylko b(cid:218)dziesz chcia(cid:239). To dzia(cid:239)a równie(cid:285) w drug(cid:200) stron(cid:218): ludzie sami b(cid:218)d(cid:200) szuka(cid:202) kontaktu z Tob(cid:200). Za(cid:239)ó(cid:285) w(cid:239)asn(cid:200) grup(cid:218) Co jednak zrobi(cid:202), gdy Twoja organizacja zawodowa albo Izba Han- dlowa prowadz(cid:200) nudne zebrania albo s(cid:200) zarz(cid:200)dzane przez klik(cid:218), która niech(cid:218)tnie przyjmuje nowych cz(cid:239)onków? Za(cid:239)ó(cid:285) w(cid:239)asn(cid:200). Oczywi(cid:258)cie nie(cid:239)atwo b(cid:218)dzie Ci przekona(cid:202) innych, (cid:285)eby po(cid:258)wi(cid:218)cili czas na wspó(cid:239)tworzenie Twojej organizacji, ale je(cid:258)li masz du(cid:285)o ambicji i dar przekonywania, Twoje wysi(cid:239)ki zwróc(cid:200) Ci si(cid:218) wielokrotnie. (cid:165)wiatowe Forum Ekonomiczne, znane z dorocznych konferencji w Davos w Szwajcarii, na których wytycza plany dzia(cid:239)ania dla sze- roko poj(cid:218)tego biznesu, nie zosta(cid:239)o wcale za(cid:239)o(cid:285)one przez przedsta- wicieli wy(cid:285)szych sfer. Klaus Schwab, profesor szko(cid:239)y biznesowej z Genewy, wpad(cid:239) na pomys(cid:239) za(cid:239)o(cid:285)enia takiej organizacji i go urze- czywistni(cid:239). Teraz jest bardziej wp(cid:239)ywow(cid:200) osob(cid:200) ni(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) dyrektorów generalnych najwi(cid:218)kszych (cid:258)wiatowych korporacji, które p(cid:239)ac(cid:200) dziesi(cid:200)tki tysi(cid:218)cy dolarów rocznie za to, (cid:285)eby móc przynale- (cid:285)e(cid:202) do tego klubu. (Obecnie roczny bud(cid:285)et Forum wynosi ponad 100 milionów dolarów). 202 Kup książkęPoleć książkę Poka(cid:285), ile jeste(cid:258) wart Inny przyk(cid:239)ad, troch(cid:218) na mniejsz(cid:200) skal(cid:218), to organizacja za(cid:239)o(cid:285)ona przez Chrisa Brogana, znanego blogera i wspó(cid:239)autora bestsellera Zaufanie 2.0. Jak wywiera(cid:202) wp(cid:239)yw, zdoby(cid:202) lojalno(cid:258)(cid:202) klientów i kreowa(cid:202) mark(cid:218) (by(cid:202) mo(cid:285)e pami(cid:218)tasz go z historii o poszukiwaniu pracy przez Dave’a Cutlera — to on wtedy pomóg(cid:239) mu si(cid:218) wypromowa(cid:202)). Na pocz(cid:200)tku swojej kariery Brogan nie mia(cid:239) szerokiej sieci kontaktów i nie zna(cid:239) wysoko postawionych ludzi w bran(cid:285)y. Co wi(cid:218)cej, przerwa(cid:239) studia w college’u, (cid:285)eby podj(cid:200)(cid:202) prac(cid:218) na stanowisku kierownika projektu w firmie telekomunikacyjnej. By(cid:239) typowym maniakiem komputerowym, którego pasj(cid:200) by(cid:239)y blogowanie i podkasty. Dzi(cid:258), gdy w internecie mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) setki milionów blogów, trudniej jest pozyska(cid:202) nowych czytelników. Jednak w tamtych czasach, gdy moda na blogi dopiero si(cid:218) rozpoczyna(cid:239)a, Brogan szybko zdoby(cid:239) du(cid:285)e grono odbiorców dzi(cid:218)ki regularnym wpisom, w których wyja(cid:258)nia(cid:239) fenomen mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych i doradza(cid:239), jak mo(cid:285)na je wykorzystywa(cid:202) do celów zawodowych. Ponadto ch(cid:218)tnie rozwija(cid:239) pomys(cid:239) tworzenia spo(cid:239)eczno(cid:258)ci internetowej i nawi(cid:200)za(cid:239) bliski kon- takt z wieloma innymi blogerami (którzy, zamieszczaj(cid:200)c u siebie (cid:239)(cid:200)cza do jego wpisów, jeszcze bardziej wzmacniali jego mark(cid:218)). W 2006 roku Brogan wspó(cid:239)organizowa(cid:239) spotkanie o nazwie Pod- Camp Boston, „na którym zarówno starzy wyjadacze, jak i pocz(cid:200)t- kuj(cid:200)cy autorzy tekstów zamieszczanych w internecie dzielili si(cid:218) swoj(cid:200) wiedz(cid:200) na temat blogowania, podkastów, wideoblogowania, mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych itd.”, dzi(cid:218)ki czemu wzmocni(cid:239) swoj(cid:200) pozycj(cid:218) lidera i autorytetu w tych kszta(cid:239)tuj(cid:200)cych si(cid:218) dopiero dziedzi- nach. Koncepcja PodCamp wzbudzi(cid:239)a ogromny entuzjazm i zosta(cid:239)a powielona w innych miastach, takich jak Pittsburgh, San Francisco, Atlanta i Kopenhaga w ci(cid:200)gu nieca(cid:239)ych trzech miesi(cid:218)cy od oryginal- nego wydarzenia. Dzi(cid:218)ki tym spotkaniom tysi(cid:200)ce osób prezentuj(cid:200)- cych swoje tre(cid:258)ci w internecie us(cid:239)ysza(cid:239)y o pomys(cid:239)ach Brogana i jego filozofii (a potem pisa(cid:239)y o nim na swoich blogach i Twitterze). 203 Kup książkęPoleć książkę Odkryj siebie na nowo Obecnie Brogan doradza dyrektorom najwi(cid:218)kszych firm na (cid:258)wiecie i ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le zarabia jako profesjonalny mówca — w 2011 roku jego stawka wynosi(cid:239)a 22 tysi(cid:200)ce dolarów za wyst(cid:218)pVIII. Rado(cid:258)(cid:202) z publicznego przemawiania W ten sposób przeszli(cid:258)my do nast(cid:218)pnej wspania(cid:239)ej metody zwi(cid:218)ksza- nia swojej wiarygodno(cid:258)ci w nowej bran(cid:285)y: jest ni(cid:200) publiczne prze- mawianie. Oczywi(cid:258)cie nie ka(cid:285)dy dobrze si(cid:218) czuje w roli mówcy; je(cid:258)li sama wizja stani(cid:218)cia przed publiczno(cid:258)ci(cid:200) sprawia, (cid:285)e czujesz ciarki na plecach, by(cid:202) mo(cid:285)e warto odby(cid:202) kilka lekcji ze specjalist(cid:200), dzi(cid:218)ki którym pokonasz uczucie niepokoju. Jednak nawet je(cid:258)li uda Ci si(cid:218) pokona(cid:202) strach przed przemawianiem, nie ma sensu, aby(cid:258) uczyni(cid:239) z wyg(cid:239)aszania przemówie(cid:241) fundament swojej kampanii marketingowej (po co nara(cid:285)a(cid:202) si(cid:218) na cierpienie?). Je(cid:258)li natomiast jeste(cid:258) urodzonym mówc(cid:200), to powiniene(cid:258) koniecznie wykorzysta(cid:202) ten dar. Przede wszystkim dzi(cid:218)ki temu zyskasz okazj(cid:218) do nawi(cid:200)zania dyskusji z du(cid:285)(cid:200) grup(cid:200) potencjalnych klientów, którzy przyszli Ci(cid:218) pos(cid:239)ucha(cid:202). Dla profesjonalisty, który chce zaprezentowa(cid:202) innym swoje pomys(cid:239)y, najwi(cid:218)ksz(cid:200) przeszkod(cid:200) jest zazwyczaj to, (cid:285)e poten- cjalni klienci nie potrafi(cid:200) oceni(cid:202) jego umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Jeste(cid:258) dobrym prawnikiem? Nie umiem tego oceni(cid:202), bo nie uko(cid:241)czy(cid:239)am szko(cid:239)y prawniczej. Jeste(cid:258) (cid:258)wietnym strategiem marketingowym? Jak mam to stwierdzi(cid:202), skoro nigdy dla mnie nie pracowa(cid:239)e(cid:258) i nie wiem, jakie rozwi(cid:200)zania by(cid:258) mi zaproponowa(cid:239)? Klienci obawiaj(cid:200) si(cid:218), (cid:285)e mog(cid:200) straci(cid:202) na wspó(cid:239)pracy z Tob(cid:200) (a kwota, o której mówimy, zazwy- czaj jest niebagatelna). (cid:191)(cid:200)daj(cid:200) pewnego wyniku. Gdy zobacz(cid:200), jak przemawiasz, ich obawy szybko si(cid:218) rozwiej(cid:200), poniewa(cid:285) b(cid:218)d(cid:200) mogli porozmawia(cid:202) z Tob(cid:200) w czasie rzeczywistym (zadaj(cid:200)c pytania podc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniować własną marę i zbudować karierę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: