Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00257 004857 20220248 na godz. na dobę w sumie
Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2237-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> dla nauczycieli
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
W monograficznym tomie zbiorowym zamieszczono kilkanaście artykułów, w których autorzy językoznawcy i dydaktycy języka podejmują problemy zróżnicowania odmian współczesnej polszczyzny w kontekście edukacji polonistycznej. Uwzględniają odmiany językowe, którymi uczniowie posługują się w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach komunikacyjnych, analizują umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie używania polszczyzny ogólnej (standardowej). W kręgu zainteresowań autorów znalazły się odmiany: środowiskowa (socjolekt młodzieżowy), dialektalna i medialna oraz ich wpływ na język wypowiedzi uczniowskich. Większość artykułów ma charakter badawczy – autorzy odwołują się do wyników swoich analiz, dzielą się refleksją teoretyczną i formułują konkluzje ważne dla praktyki dydaktycznej, dotyczące doceniania w szkole wiedzy o odmianach współczesnego języka polskiego oraz kształcenia umiejętności komunikacyjno-językowych uczniów. Publikacja jest adresowana do dialektologów, dydaktyków języka, pedagogów i nauczycieli polonistów.

Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. T. 23, s. 175–184 (Autorka recenzji: Małgorzata Kita).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w Wydawnictwo Uniwersytetu Slilskiego Katowice 2013 Odmiany polszczyzny w szkole NR 3116 Odmiany polszczyzny w szkole Teoria i praktyka pod redakcją Heleny Synowiec przy współudziale Marty Kubarek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej Ewa Jaskółowa Recenzent Kazimierz Ożóg Spis treści Słowo wstępne (Helena Synowiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jadwiga Kowalikowa Jak się mówi i  pisze w  szkole? Szkic do pejzażu dydaktycznego szkolnych odmian językowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regina Pawłowska Moda czy skuteczność w prakseologii nauczania języka polskiego w szkole . . Jadwiga Wronicz Gwara, dialekt, język regionalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leszek Bednarczuk Głos w dyskusji nad mową mieszkańców Śląska . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena Synowiec Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny a edukacja językowa . . . . . . . . . . Barbara Boniecka Czy rozmowy młodzieży są taktyczne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halina Wiśniewska Życie wulgaryzmów w ciągu dwu wieków (1764–1994) . . . . . . . . . . . . . . 7 9 24 33 42 50 66 86 6 Urszula Żydek-Bednarczuk Odmiana medialna w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Łucja Dawid Teksty literackie dla netgeneracji w kształceniu językowym . . . . . . . . . . . 112 Małgorzata Pietrzak Odmiany polszczyzny w  praktyce bibliotecznej, w  pracy z  czytelnikiem i użytkownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Krystyna Gąsiorek Sprawność językowa i  propozycje jej kształcenia w  klasach I–III szkoły podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Danuta Krzyżyk Frazeologizmy o rodowodzie mitologicznym piętą Achillesa gimnazjalistów? Wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Aleksandra Zok-Smoła Uwagi o stylu wypowiedzi pisemnych uczniów szkół podstawowych . . . . . . 189 Anna Łobos Czytelność tekstu w wybranych podręcznikach do nauczania muzyki w szkole podstawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Marta Mytko Motywy dojrzewania biologicznego w podręcznikach gimnazjalnych (uwagi o semantyce i kształcie językowym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Spis treści Słowo wstępne Szkoła jest miejscem, w  którym wyraźniej niż gdzie indziej można obserwować – uwarunkowane sytuacyjnie, pragmatycznie, środowisko- wo i  regionalnie – współfunkcjonowanie różnych odmian polszczyzny. Problem ten od dawna interesował językoznawców i dydaktyków. O tym, że zainteresowanie nim nie słabnie, świadczy niniejsza publikacja. Uka- zuje się ona w czasie, gdy pod wpływem przeobrażeń cywilizacyjno-kul- turowych dokonały się zmiany w zachowaniach językowych młodzieży i w hierarchii jej wartości, a ponadto gdy po reformie systemu edukacji – sfunkcjonalizowana wiedza o języku (też o odmianach językowych) prze- stała być doceniana w praktyce szkolnej. Niepokoi to zarówno środowisko językoznawców, jak i polonistów. Zaproszenie do udziału w  tomie zbiorowym przyjęło kilkunastu autorów z  różnych ośrodków akademickich. Ujmują oni poruszane w artykułach zagadnienia z perspektywy teoretycznej, badawczej i dy- daktycznej. Koncentrują uwagę Czytelników wokół uwarunkowań używania języka mówionego i  pisanego w  szkole, wykorzystania go jako narzędzia przekazywania wiedzy, środka językowego działania i formacji młodzieży oraz jako wartości narodowej i kulturowej. Po- nadto zwracają uwagę na potrzebę rozwijania świadomości młodzieży i nauczycieli w zakresie odmian polszczyzny, ich funkcji oraz zasięgu społecznej używalności. Opisują również cechy wypowiedzi uczniów (m.in. „mieszanie” stylów, przemożny wpływ mediów, zubożenie war- stwy frazeologicznej). Upominają się o  przywrócenie rangi językowi 8 polskiemu (nie tylko jako przedmiotowi nauczania) w szkole oraz kul- turze żywego słowa. W  kilku artykułach wskazano na miejsce terytorialnych odmian polszczyzny w edukacji. Zostały doprecyzowane – nierzadko „rozmyte” w praktyce polonistycznej i społecznym obiegu – pojęcia i terminy, ta- kie jak: „gwara”, „dialekt”, „język regionalny”. Niektóre kwestie poruszane w publikacji mają znaczenie ogólniejsze – służą podniesieniu świadomo- ści językowej społeczeństwa, m.in. na temat statusu mowy mieszkańców Śląska jako dialektu języka polskiego. Podstawą większości artykułów są badania empiryczne i wnikliwa ob- serwacja praktyki szkolnej. W kręgu zainteresowań badaczy znalazły się – oprócz odmiany dialektalnej – odmiana medialna i środowiskowa (mło- dzieżowa), odmiana dydaktyczna (teksty podręczników szkolnych oraz ich czytelność). W artykułach opisano kompetencje kulturowo-językowe uczniów, przejawiające się w (nie)znajomości frazeologizmów o rodowo- dzie mitologicznym, a także cechy stylistyczne uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Cenne spostrzeżenia przyniosła analiza strategii komunika- cyjnych w spontanicznych rozmowach nastolatków, świadczących o tym, że ich język staje się coraz bardziej zwulgaryzowany. Istotnym tłem do rozpatrywania nasilającej się wulgaryzacji języka są przedstawione w jed- nym z artykułów wyniki badań historycznojęzykowych nad wulgaryzma- mi w dawnych wiekach. Nie brakuje w tomie artykułów ukierunkowanych w stronę praktyki. Dotyczą one kształcenia sprawności językowej, edukacyjnych wartości internetowych powieści dla młodzieży oraz estetycznej wartości języka w pracy bibliotekarza. Zachęcam do lektury tej publikacji, mając nadzieję, że zainspiruje ona językoznawców i dydaktyków do poszerzenia pola zainteresowań polsz- czyzną w szkole o nowe problemy, a nauczycieli i studentów polonistyki skłoni do przemyśleń dydaktycznych. Helena Synowiec Słowo wstępne Redaktor Katarzyna Więckowska Projektant okładki Anna Krasnodębska-Okręglicka Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Sabina Stencel Łamanie Damian Walasek Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-833-226-2236-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-237-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 15,0 Ark. wyd. 16,0 Papier Alto 100 g, vol. 1.5 Cena 24 zł (+VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław =:II .... =(cid:173)r;;;.--=- -leszek Bednarczuk Barbara Boniecka - tucja Dawid Krystyna Gi}siorek Danuta Krzyzyk . - . . . - Anna tobos r=. - ~ _ r=. =- ~ - Jadwiga Kowalikowa =- _ Marta Mytko =- _ Malgorzata Pietrzak . . . . Regina Pawlowska r;;;JI- Helena Synowiec =- _ Halina Wisniewska =-- Urszula iydek-Bednarczuk r=~ Jadwiga Wronicz ~ - Aleksandra Zok-Smola .. -=-- ~-=(cid:173).... - =(cid:173).... =(cid:173)r;;;.~ =-- - ... -=-- ~-=-.-...-=(cid:173).... -=-r;;;JI-=- -~ (ena 24 zt (+VAT) ISSN 0208-6336
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odmiany polszczyzny w szkole. Teoria i praktyka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: