Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00483 013124 21070426 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych - ebook/pdf
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 125
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-499-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i obowiązków wiąże się również odpowiedzialność – zarówno wobec spółki oraz osób trzecich, jak i odpowiedzialność karna.
Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia obowiązki i uprawnienia zarządu w spółkach kapitałowych oraz zakres i zasady odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie. Zagadnienia te omówiono w podziale na zarząd spółki z o.o. i zarząd spółki akcyjnej.
Czytelnik dowie się z publikacji m.in.:
● w jakim zakresie członkowie zarządu spółki z o.o. są odpowiedzialni majątkowo wobec spółki,
● czy członkowie zarządu spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach w związku z wydaniem akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach spółki,
● jakie konsekwencje ma dla członków zarządu spółki niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W każdej spółce kapitałowej, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej, musi być powołany organ wykonawczy – zarząd. Kodeks spółek handlowych określa kompe- tencje zarządu jako prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie. Sposób działania, obo- wiązki i uprawnienia członków zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i in- nych ustaw, jak również zapisy umowy albo statutu spółki. Na barkach członków zarządu spoczywa ciężar prowadzenia spraw spółki, podejmowania właściwych i korzystnych dla spółki decyzji, wykonywania obowiązków publicznopraw- nych i prywatnoprawnych, kierowania się w swoich działaniach interesem spółki, oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Zakres spraw prowadzonych przez członków zarządu wymaga od nich posiadania odpowied- nich predyspozycji, kwalifikacji i wiedzy. Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej odnosi się do naruszenia przez niego obowiązków określonych w przepisach prawa lub w umowie albo w statucie spółki. Z tego względu punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest zaprezentowanie w rozdziale I zakre- su obowiązków, uprawnień i ograniczeń członków zarządu. Wynikają one z przepisów zarów- no Kodeksu spółek handlowych, jak i innych ustaw, m.in. ustawy o rachunkowości czy ustawy – Prawo upadłościowe. Intencją autora było omówienie poszczególnych obowiązków zarzą- du, a następnie wskazanie konsekwencji ich naruszenia. Skutkiem naruszenia obowiązków jest odpowiedzialność członków zarządu. W rozdzia- łach II i III wyjaśniam, kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną – za- równo wobec spółki, jak i wobec osób trzecich. Określone zachowania powodują także po- ciągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności karnej. W rozdziale IV przystępnie opisu- ję, w jakich okolicznościach członek zarządu spółki kapitałowej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a także w jaki sposób i kiedy może się od tej odpowiedzialności uwolnić. Należy pamiętać, że odpowiedzialność może wynikać nie tylko ze świadomie nieprawidłowo wykonywanych obowiązków, lecz także z ich niedopełnienia – czy to przez brak wiedzy, czy to przez zwykłe przeoczenie. Tym istotniejsze jest przywiązywanie wagi do odpowiedniego merytorycznego przygotowania osób, które mają sprawować funkcje członków zarządu. 9 odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu.indd 9 21.03.2019 09:27:58 Uzupełnieniem omówienia są przydatne orzeczenia oraz praktyczne wzory pism i odpowied- nich zapisów stosowanych w umowie albo statucie spółki. Warto nadmienić, iż zarząd – organ obowiązkowy w spółce kapitałowej – może też zostać powołany w jednej spółce osobowej – spółce partnerskiej. Do zarządu w takiej spółce stosuje się odpowiednio wybrane przepisy dotyczące zarządu w spółce z o.o. Aby zapewnić większą przejrzystość publikacji, obowiązki członków zarządu, uprawnienia i ograniczenia usystematyzowano w pierwszej kolejności z podziałem na spółkę z o.o. i spółkę akcyjną, a w dalszej – tworząc m.in. grupy obowiązków: rejestrowych, związanych odpowied- nio ze zwoływaniem zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń czy też likwidacyjnych. Łącznie (dla obu rodzajów spółek) omówione zostały obowiązki członków zarządu związane z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek. Podobną systematykę przyjęto w odnie- sieniu do omówienia odpowiedzialności – kolejno: wobec spółki, wobec osób trzecich, karnej oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Publikacja powinna być przydatna przede wszystkim osobom pełniącym funkcje członków zarządu w spółkach kapitałowych. Zawarte w niej informacje są również niezbędne przed- siębiorcom prowadzącym działalność w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, wspólnikom tych spółek oraz członkom ich rad nadzorczych. Adam Sroga 10 odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu.indd 10 21.03.2019 09:27:58 Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych Rozdział I Zarząd w spółce kapitałowej 1. Podstawowe zasady dotyczące powoływania i działalności zarządu w spółce kapitałowej Członkiem zarządu spółki kapitałowej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdol- ność do czynności prawnych (kryterium pozytywne). Ustawa określa też kryterium negatyw- ne związane ze skazaniem prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepi- sach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych (art. 18 k.s.h.). Kompetencje zarządu zostały określone generalnie jako dotyczące prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spółki (art. 201 § 1 i art. 368 § 1 k.s.h.). Członkowie zarządu w spółce z o.o. są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, w spółce akcyjnej zaś powołuje ich i od- wołuje rada nadzorcza (odpowiednio umowa spółki lub statut mogą przewidywać odmienne zasady). Przykład Zapis w umowie spółki dotyczący powołania członków zarządu: Członkowie zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą. Mandat członka zarządu spółki z o.o. wygasa: ■■ z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 202 § 1 k.s.h.), ■■ jeśli członek zarządu został powołany na okres dłuższy niż rok – z dniem odbycia zgroma- dzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obro- towy pełnienia funkcji (art. 202 § 2 k.s.h.), ■■ wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania (art. 202 § 4 k.s.h.). 11 odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu.indd 11 21.03.2019 09:27:58 Mandat członka zarządu spółki akcyjnej wygasa: ■■ z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (art. 369 § 4 k.s.h.), z tym że okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5 lat (art. 369 § 1 k.s.h.) ■■ wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu (art. 369 § 5 k.s.h.). Każdy członek zarządu spółki z o.o. może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu spra- wy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. Jeśli jednak choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się przeprowadzeniu sprawy nieprzekraczającej zakresu zwy- kłych czynności lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uchwała zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali pra- widłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (art. 208 § 5 k.s.h.). W spółce akcyjnej, gdy zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki (statut może stanowić inaczej; art. 371 § 1 k.s.h.). Przykład Zapis w statucie spółki dotyczący prowadzenia spraw spółki: W przypadku Zarządu wieloosobowego, do prowadzenia spraw Spółki upoważnieni są: każdy członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu. W stosunkach zewnętrznych – o ile umowa spółki lub statut nie stanowi inaczej – do składa- nia oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 205 § 1 k.s.h. i art. 373 § 1 k.s.h.). Nie ma potrzeby określania sposobu reprezentacji, gdy zarząd jest jednoosobowy. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 15 grudnia 2016 r. (II CSK 163/16): (…)gdyzarządjestjednoosobowy,toniemapodstawdookreślaniasposobureprezentacji wumowiespółki,jejzmiananicniewnosipozadeklaratywnymtegopotwierdzeniem,wy- kreślającymreprezentacjęłączną. SN 2. Zarząd w spółce partnerskiej Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą (art. 86 § 1 k.s.h.). Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania zawodów wymienionych w ustawie: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły (art. 87 § 1 i art. 88 k.s.h.). 12 odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu.indd 12 21.03.2019 09:27:58 Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: