Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00250 003858 24127540 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki - ebook/pdf
Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 263
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-075-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Opracowanie poświęcone jest omówieniu przesłanek odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony z art. 585 KSH, określający przestępstwo działania na szkodę spółki handlowej. Autorzy dokonując przede wszystkim wykładni znamion ustawowych czynu z art. 585 KSH, omawiają szereg zagadnień spornych dotyczących ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Poruszają oni również problematykę przestępczości gospodarczej związaną z działalnością spółek prawa handlowego.
Rozważania zawarte w niniejszej pracy odnoszą się także do analizy przestępstwa działania na szkodę zakładu ubezpieczeń z art. 224 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, regulującego przestępstwa działania na szkodę spółki europejskiej z art. 130 ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej oraz przestępstwa działania na szkodę spółdzielni z art. 267a ustawy - Prawo spółdzielcze.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, Tom I–V Duże Komentarze Becka J. A. Strzępka, P. Pinior, W. Popiołek, E. Zielińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ. ORZECZNICTWO, Tom I–II, wyd. 3 Komentarze Becka M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka S. Włodyka (red.) PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, Tom V, wyd. 2 System Prawa Handlowego A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze E. Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 3 KodeksSystem R. L. Kwaśnicki (red.) SPÓŁKA Z O.O. Zarys Prawa D. Łubowski KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. POLNISCHES HGGB, wyd. 3 Literatura Obcojęzyczna www.sklep.beck.pl Dorota Czura-Kalinowska Robert Zawłocki Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: KOLONEL Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7483-075-1 Spis tre(cid:286)ci handlowych.......................................................................................... prawa handlowego ............................................................................... szkod(cid:266) spółek....................................................................................... gospodarcze ......................................................................................... Wprowadzenie........................................................................................... Wykaz skrótów.......................................................................................... Literatura .................................................................................................. Rozdział 1. Czyny szkodliwe dla spółki handlowej jako przejaw przest(cid:266)pczo(cid:286)ci gospodarczej..................................................................... 1.1. Przest(cid:266)pstwo działania na szkod(cid:266) spółki jako przest(cid:266)pstwo 1.2. Rodzaje przest(cid:266)pstw zwi(cid:261)zanych z działalno(cid:286)ci(cid:261) spółek 1.3. Czynniki kryminogenne przest(cid:266)pczo(cid:286)ci na szkod(cid:266) spółek 1.4. Zało(cid:298)enia i cele polityczno-kryminalne wobec przest(cid:266)pczo(cid:286)ci na Rozdział 2. Spółka prawa handlowego jako forma prowadzenia działalno(cid:286)ci gospodarczej ......................................................................... Rozdział 3. Analiza znamion ustawowych czynu zabronionego z art. 585 KSH ........................................................................................... 3.1. Wst(cid:266)p ................................................................................................... 3.2. Przedmiot karnoprawnej ochrony........................................................ 3.2.1. Przedmiot ochrony podczas powstawania spółki ...................... 3.2.2. Przedmiot ochrony podczas funkcjonowania spółki ................. 3.2.3. Przedmiot ochrony podczas likwidacji spółki ........................... 3.3. Strona przedmiotowa ........................................................................... 3.3.1. Znami(cid:266) czynno(cid:286)ciowe „działa na szkod(cid:266) spółki”...................... 3.3.2. Poj(cid:266)cie „szkody spółki”............................................................. 3.3.3. Przedmiot czynno(cid:286)ci wykonawczej........................................... 3.4. Karnoprawna istota „działania na szkod(cid:266) spółki” ............................... 3.5. Podmiot czynu (sprawca)..................................................................... 3.5.1. Zało(cid:298)yciele................................................................................. 3.5.2. Członkowie zarz(cid:261)du, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej ...... 3.5.3. Likwidatorzy.............................................................................. 3.6. Strona podmiotowa .............................................................................. Rozdział 4. Inne zagadnienia zwi(cid:261)zane z przypisaniem sprawcy czynu zabronionego .................................................................................. 4.1. Czas i miejsce popełnienia przest(cid:266)pstwa ............................................. VII XI XV 1 1 5 8 12 19 27 27 30 38 39 41 43 43 58 74 75 100 101 107 109 111 115 115 V Spis tre(cid:286)ci 4.1.1. Etap organizowania spółki......................................................... 4.1.2. Etap funkcjonowania spółki....................................................... 4.1.3. Etap likwidacji spółki ................................................................ 4.2. Formy popełnienia przest(cid:266)pstwa na szkod(cid:266) spółki.............................. 4.2.1. Formy zjawiskowe..................................................................... 4.2.1.1. Formy zjawiskowe sprawcze.................................................. 4.2.1.2. Formy zjawiskowe niesprawcze ............................................. 4.2.2. Formy stadialne.......................................................................... 4.3. Zagadnienie zwi(cid:261)zku przyczynowego ................................................. Rozdział 5. Jedno(cid:286)ć i wielo(cid:286)ć czynu „działania na szkod(cid:266) spółki” ....... 5.1. Wst(cid:266)p ................................................................................................... 5.2. Zbiegi z przepisami karnymi okre(cid:286)laj(cid:261)cymi inne przest(cid:266)pstwa gospodarcze.................................................................... 5.2.1. Przest(cid:266)pstwo tzw. nadu(cid:298)ycia zaufania z art. 296 KK ................ 5.2.2. Przest(cid:266)pstwa na szkod(cid:266) wierzycieli z art. 300–302 KK ............ 5.2.3. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalno(cid:286)ci gospodarczej z art. 303 KK.................................................................. 5.2.4. Usuwanie i fałszowanie znaków identyikacyjnych z art. 306 KK........................................................................................ 5.2.5. Naruszenie tajemnicy przedsi(cid:266)biorstwa z art. 23 ZNKU .......... 5.2.6. Przest(cid:266)pstwa bankowe z art. 171 PrBank ................................. 5.2.7. Przest(cid:266)pstwa przeciwko spółkom handlowym z art. 586–592 KSH ............................................................................. 5.3. Zbieg przest(cid:266)pstw ................................................................................ 5.4. Przest(cid:266)pstwo ci(cid:261)głe.............................................................................. Rozdział 6. Pozostałe przesłanki odpowiedzialno(cid:286)ci karnej ................. 6.1. Wst(cid:266)p ................................................................................................... 6.2. Bezprawno(cid:286)ć........................................................................................ 6.2.2. Kontratyp dopuszczalnego ryzyka gospodarczego.................... 6.3. Wina ..................................................................................................... 6.3.1. Okoliczno(cid:286)ci wył(cid:261)czaj(cid:261)ce win(cid:266)................................................. 6.4. Zbieg odpowiedzialno(cid:286)ci karnej z art. 585 KSH i cywilnej z art. 480 KSH ..................................................................................... Rozdział 7. Problematyka reakcji karnoprawnej i trybu (cid:286)cigania....... 7.1. Wst(cid:266)p ................................................................................................... 7.2. Kary ..................................................................................................... 7.3. (cid:285)rodki karne......................................................................................... 7.4. S(cid:261)dowy wymiar kary ........................................................................... 7.5. (cid:285)rodki probacyjne ................................................................................ 7.6. Tryb (cid:286)cigania........................................................................................ Wnioski ko(cid:276)cowe ..................................................................................... Indeks rzeczowy ....................................................................................... 115 125 130 132 132 132 145 155 164 173 173 175 175 177 178 179 179 180 181 181 183 185 185 186 188 191 193 196 198 198 202 204 215 219 223 226 233 VI Wprowadzenie Spółka prawa handlowego1 stała si(cid:266) w III Rzeczypospolitej Polskiej podstawo- wym elementem jej ustroju gospodarczego. Według danych publikowanych przez Główny Urz(cid:261)d Statystyczny, w latach 1994–2002 liczba spółek prawa handlowego zwi(cid:266)kszyła si(cid:266) a(cid:298) dwudziestokrotnie2. Dynamiczny wzrost liczby spółek (cid:286)wiadczy o tym, (cid:298)e ta forma działalno(cid:286)ci gospodarczej znalazła szerokie praktyczne zasto- sowanie w aktywno(cid:286)ci ekonomicznej Polaków3. Stała si(cid:266) ona jednocze(cid:286)nie łatwo dost(cid:266)pnym narz(cid:266)dziem w poszerzaj(cid:261)cym si(cid:266) zjawisku patologii gospodarczej4. Fakt ten nie uszedł uwadze ustawodawcy, który uchwalaj(cid:261)c przepisy o ochronie obrotu gospodarczego w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie spółek handlowych, starał si(cid:266) sprostać wymogom zapewnienia dodatkowej ochrony prawnej tym podmiotom. Pierwszym i podstawowym przepisem prawnokarnym, wskazanym w KSH, jest art. 585 § 1–2. Okre(cid:286)la on czyn zabroniony b(cid:266)d(cid:261)cy przest(cid:266)pstwem na szkod(cid:266) spółki. Przepis ten został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w dniu 1.1.2001 r., ustaw(cid:261) z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych5. Stanowi on dla organów wy- miaru sprawiedliwo(cid:286)ci podstawowy instrument przeciwdziałania i zwalczania pato- logii gospodarczej w postaci działania na szkod(cid:266) spółki prawa handlowego6. Przepis karny z art. 585 KSH zawiera, opatrzony sankcj(cid:261) karn(cid:261), zakaz działania na szkod(cid:266) spółki handlowej i wynikaj(cid:261)cy z niego nakaz podejmowania czynno(cid:286)ci zgodnych z jej interesem. Adresatem wskazanego zakazu i nakazu s(cid:261) podmioty działaj(cid:261)ce w imieniu lub na rzecz (zarz(cid:261)dcy) spółki prawa handlowego. Z uwagi na fakt, i(cid:298) spółka taka stanowi podstawowy instrument gospodarki wolnorynkowej, 1 Poj(cid:266)cie „spółka prawa handlowego” wprowadzone zostało przez Kodeks spółek han- dlowych i zgodnie z jego art. 11; oznacza ono: spółk(cid:266) jawn(cid:261), spółk(cid:266) komandytow(cid:261), spółk(cid:266) komandytowo-akcyjn(cid:261), spółk(cid:266) z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) oraz spółk(cid:266) akcyjn(cid:261). 2 Według danych statystycznych ogłoszonych na stronach internetowych Polskich Staty- styk Publicznych (dalej jako: PSP), na 31.12.2002 r. istniało w Polsce 19 6681 spółek prawa handlowego, gdy w roku 1994 ich liczba wynosiła zaledwie 9 517, za: http://www.stat.gov.pl [w:] Mały rocznik statystyczny: 2002, [w:] Spółki według form prawnych, pozyskano 14.12.2003 r. 3 Według danych statystycznych sporz(cid:261)dzonych przez PSP, spółka prawa hand-lowego funk- cjonuje w takich dziedzinach, jak: rolnictwo, łowiectwo i le(cid:286)nictwo; rybołówstwo i rybactwo; przemysł (w tym górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopa- trywanie w energi(cid:266) elektryczn(cid:261), gaz, wod(cid:266)); handel i naprawy; hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i ł(cid:261)czno(cid:286)ć; po(cid:286)rednictwo finansowe; obsługa nieruchomo(cid:286)ci i firm; administracja publiczna i obrona; edukacja; ochrona zdrowia i opieka społeczna; pozostała działalno(cid:286)ć, za: http://www.stat.gov.pl [w:] Mały rocznik statystyczny (cz(cid:266)(cid:286)ć): 2002 [w:] Spółki według form prawnych, pozyskano 14.12.2003 r. 4 Por. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, Kraków 2003, s. 17. 5 Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 6 Patrz m.in. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne..., op. cit., s. 17. VII Wprowadzenie rozwa(cid:298)ana regulacja karnoprawna jest niezwykle wa(cid:298)na dla uczestników obrotu gospodarczego. Napotykaj(cid:261) oni jednak w tym zakresie na szereg podstawowych problemów interpretacyjnych, które sprowadzaj(cid:261) si(cid:266) ogólnie do wyznaczenia gra- nicy pomi(cid:266)dzy zachowaniem karalnym i dozwolonym. Rozwi(cid:261)zanie tego problemu nale(cid:298)y w pierwszej kolejno(cid:286)ci do nauki prawa karnego. Wskazana okoliczno(cid:286)ć sta- nowi podstaw(cid:266) podj(cid:266)cia niniejszych rozwa(cid:298)a(cid:276). Na szczególne podkre(cid:286)lenie zasługuje fakt, i(cid:298) rozwa(cid:298)ania zawarte w tej pracy s(cid:261) w znacznej mierze aktualne równie(cid:298) w odniesieniu do wykładni przepisów karnych reguluj(cid:261)cych nast(cid:266)puj(cid:261)ce przest(cid:266)pstwa: – działania na szkod(cid:266) zakładu ubezpiecze(cid:276) z art. 224 ust. 1 ustawy z 22.5.2003 r. o działalno(cid:286)ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.), – działania na szkod(cid:266) spółki europejskiej z art. 130 ustawy z 4.3.2005 r. o euro- pejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.), – działania na szkod(cid:266) spółdzielni z art. 267a ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Konstrukcja i tre(cid:286)ć powołanych wy(cid:298)ej przest(cid:266)pstw jest na tyle podobna do przepisu art. 585 § 1 KSH, i(cid:298) mo(cid:298)na przyj(cid:261)ć ich zasadniczo wspóln(cid:261) interpretacj(cid:266), w szczególno(cid:286)ci w zakresie znamion strony przedmiotowej (tre(cid:286)ci zachowania karalnego). Literatura dotycz(cid:261)ca przedmiotu niniejszej pracy jest obszerna i obejmuje blisko 50 publikacji. Jednak(cid:298)e w wi(cid:266)kszo(cid:286)ci z nich problematyka odpowiedzialno(cid:286)ci karnej za działanie na szkod(cid:266) spółek prawa handlowego poruszana jest fragmentarycznie i powierzchownie. W rezultacie, przest(cid:266)pstwo działania na szkod(cid:266) spółki handlowej stanowi dla nauki prawa karnego problem ostatecznie jeszcze nierozstrzygni(cid:266)ty. Dotyczy to tak podstawowych kwestii, jak np. wskazany ju(cid:298) zakres karalno(cid:286)ci, i to w zwi(cid:261)zku z niemal wszystkimi jego elementami. Okoliczno(cid:286)ć ta mo(cid:298)e dziwić tym bardziej, i(cid:298) analizowana konstrukcja karnoprawna obowi(cid:261)zuje w polskim prawie karnym ju(cid:298) od dawna. W ka(cid:298)dym jednak razie, do tej pory ukazała si(cid:266) zaledwie jedna i to dotycz(cid:261)ca tylko spółki z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) oraz spółki akcyjnej, monograficzna praca na wskazany tutaj temat1. Stosunkowo niedawno ukazały si(cid:266) publikacje zawieraj(cid:261)ce pogł(cid:266)bion(cid:261) analiz(cid:266) omawianego tematu. S(cid:261) to przede wszystkim opracowania: J. Du(cid:298)ego, J. Giezka, P. Kardasa, O. Górniok, M. Rogali, L. Wilka, M. Bojarskiego i W. Radeckiego oraz R. Zawłockiego2. Wysiłek powołanych autorów stanowi wa(cid:298)ny krok w kierunku kompleksowej analizy kwestii odpowiedzialno(cid:286)ci karnej za działanie na szkod(cid:266) 1 J. Du(cid:298)y, Odpowiedzialno(cid:286)ć karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkod(cid:266) spółki, Bydgoszcz 2004. 2 O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toru(cid:276) 1997; J. Du(cid:298)y, Przedmiot ochrony przest(cid:266)pstw działania na szkod(cid:266) spółek handlowych, PS 2001, Nr 11–12, s. 110–126; ten(cid:298)e, „Szkoda” jako znami(cid:266) przest(cid:266)pstwa z art. 585 kodeksu spółek handlowych, Prok. i Pr. 2001, Nr 4, s. 78–95; ten(cid:298)e, Wina sprawcy przest(cid:266)pstwa działania na szkod(cid:266) spółek kapitałowych, Prok. i Pr. 2001, Nr 12, s. 135–151; J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne..., op. cit.; tych(cid:298)e, Sporne problemy przest(cid:266)pstwa działania na szkod(cid:266) spółki, Pal. 2002, Nr 9–10, s. 7–26; tych(cid:298)e, Działanie na szkod(cid:266) spółki a przest(cid:266)pstwo nadu(cid:298)ycia zaufania – zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielo(cid:286)ci ocen, Pal. 2002, Nr 11–12, s. 5–23; M. Rogala, Spółki osobowe a przepisy karne kodeksu spółek handlowych, Pr. Sp. 2001, Nr 1, s. 20–23; M. Bojarski, VIII Wprowadzenie spółki handlowej. Nale(cid:298)y s(cid:261)dzić, i(cid:298) pozwoli to ostatecznie ujednolicić ró(cid:298)norodn(cid:261) w tym wzgl(cid:266)dzie praktyk(cid:266), nieraz niemal dowolnego stosowania przepisu art. 585 KSH przez organy wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci. Potrzeba wła(cid:286)ciwego odczytania znamion wy(cid:298)ej wymienionego przepisu karnego wynika równie(cid:298) z faktu, i(cid:298) pomimo wzrastaj(cid:261)cej aktywno(cid:286)ci sprawców działaj(cid:261)cych na szkod(cid:266) spółki, w praktyce, zarówno organa (cid:286)cigania, doktryna, jak i judykatura nadal nie po(cid:286)wi(cid:266)caj(cid:261) zbyt wiele uwagi przest(cid:266)pstwom dokonywanym na szkod(cid:266) spółek. Okoliczno(cid:286)ć ta stan(cid:266)ła u podstaw przygotowania na ten temat rozprawy doktorskiej przez współautork(cid:266) niniejszego opracowania1. W poprzednio obowi(cid:261)zuj(cid:261)cym stanie prawnym doktryna i organy wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci rzadko si(cid:266)gały po art. 300 i 482 KH, mimo zaistnienia stanów faktycznych odpowiadaj(cid:261)cych ich znamionom. Spowodowane to było blankietow(cid:261) konstrukcj(cid:261) przepisu, którego odczytanie nastr(cid:266)czało du(cid:298)o trudno(cid:286)ci i nasuwało wiele w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci. Formuła art. 585 KSH nie odbiega wszak(cid:298)e znacz(cid:261)co od re- dakcji art. 300 i 482 KH; nie usuwa zatem wszystkich kontrowersji znanych ju(cid:298) poprzednim regulacjom. Powy(cid:298)sze wzgl(cid:266)dy zadecydowały, i(cid:298) głównym celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy dogmatyczno-karnoprawnej znamion czynu zabro- nionego działania na szkod(cid:266) spółki. Jako pozostałe cele nale(cid:298)y wskazać: zbadanie – czy i w jakim zakresie pa(cid:276)stwo prowadzi polityk(cid:266) kryminaln(cid:261) wobec sprawcy omawianego przest(cid:266)pstwa; ustalenie, w jakim stopniu omawiana regulacja prawna, w obecnym kształcie, skutecznie zabezpiecza spółk(cid:266) prawa handlowego przed szko- dliwymi działaniami osób, które odpowiadaj(cid:261) za jej prawidłowe funkcjonowanie; okre(cid:286)lenie sposobu, w jaki sprawca popełnia czyn zabroniony działania na szkod(cid:266) spółki; sprawdzenie i opisanie korelacji pomi(cid:266)dzy art. 585 KSH a innymi przepisami zawartymi w KK, KSH oraz innych ustawach. W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Przest(cid:266)pstwa gospodarcze oraz przest(cid:266)pstwa przeciwko (cid:286)rodowisku. Komentarz, t. II, Warszawa 2003; tych(cid:298)e, Przewodnik po pozako- deksowym prawie karnym, Wrocław 1998; R. Zawłocki, Przest(cid:266)pstwa przeciwko przedsi(cid:266)- biorcom. Komentarz, Warszawa 2003; L. Wilk, Przest(cid:266)pstwo działania na szkod(cid:266) spółki, Prok. i Pr. 1998, Nr 3, s. 68–82. Zob. tak(cid:298)e S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Warszawa 1998; S. Krze(cid:286), J. Jacyszyn, E. Marszałkowska- -Krze(cid:286), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001; M. Litwi(cid:276)ska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002. 1 Rozprawa doktorska „Odpowiedzialno(cid:286)ć karna za działanie na szkod(cid:266) spółek prawa handlowego – art. 585 KSH” została obroniona 5.4.2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Rozwa(cid:298)ania w niej zawarte stan(cid:266)ły u podstaw opracowywania niniejszej publikacji. IX 1. (cid:295)ródła prawa Dekret o spółkach z o.o. . . . . . . . . . . . . EZIGiSEU . . . . . . . . KH . . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . . KK z 1969 r. . . . . . . KK z 1932 r. . . . . . . . Konstytucja RP . . . . KrRejSU . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . KZ . . . . . . . . . . . . . . PWKK . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . SwobDziałGospU . . UbezpDziałU . . . . . . ZNKU . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów Dziennik Praw Pa(cid:276)stwa Polskiego z 8.2.1919 r. Nr 15, poz. 201, (przedruk) ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu inte- resów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) ustawa z 22.5.2003 r. o działalno(cid:286)ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Czasopisma Jurysta Palestra Pa(cid:276)stwo i Prawo Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji Problemy Praworz(cid:261)dno(cid:286)ci Prokuratura i Prawo Prawo Spółek Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Polskie Statystyki Publiczne Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego AUW . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis CzPKiNP . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Jur. . . . . . . . . . . . . . . MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Pal. . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . . PPiA . . . . . . . . . . . . Prob. Praw. . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . Pr. Sp. . . . . . . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . PSP . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPE . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny R. Pr. . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Wyd. UAM . . . . . . . Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza Wyd. UMCS . . . . . . Wyd. UMK . . . . . . . Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wyd. U(cid:285) . . . . . . . . . Wydawnictwo Uniwersytetu (cid:285)l(cid:261)skiego ZN UJ . . . . . . . . . . . Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego 3. Organy orzekaj(cid:261)ce SN . . . . . . . . . . . . . . SN (7) . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów 4. Pi(cid:286)miennictwo S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH 1998 . . . . . . . . . . . . . S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH 1994 . . . . . . . . . . . . . XII A. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Warszawa 1998 A. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1994 projekt ustawy o spółkach z o.o. z 1932 r. . . . . . . . . . Uzasadnienie rz(cid:261)dowego projektu KK . . . . . . Wykaz skrótów projekt ustawy o spółkach z ograniczon(cid:261) odpowiedzial- no(cid:286)ci(cid:261) przyj(cid:266)ty przez Kolegjum uchwalaj(cid:261)ce Komisji Kodyfikacyjnej w dniu 26.11.1931 r. Uzasadnienie w opracowaniu referenta głównego projektu Prof. Ada- ma Chełmo(cid:276)skiego, Wydawnictwo urz(cid:266)dowe Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1932 Uzasadnienie rz(cid:261)dowego projektu nowego Ko- deksu karnego, [w:] I. Fredrich-Michalska, B. Sta- churska-Marci(cid:276)czak (red.), Kodeks karny. Kodeks po- st(cid:266)powania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warsza- wa 1997 5. Inne art. . . . . . . . . . . . . . artykuł Aufl. . . . . . . . . . . . . Auflage KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy n. . . . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . . ww. . . . . . . . . . . . . . wy(cid:298)ej wymieniony (a, e) ze zm. . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny (a, e) punkt pozycja tekst jednolity ust(cid:266)p ze zmianami XIII Literatura 1. Publikacje ksi(cid:261)(cid:298)kowe Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz Maurycego Allerhanda, Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich z lat 1936–1996. Przepisy wykonawcze i zwi(cid:261)zkowe. Skorowidz, wyd. 1, Bielsko-Biała 1996; Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem. Spółka jawna spółka komandy- towa, spółka z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261), spółka akcyjna, Bielsko-Biała 1994; Allerhand M., Prawo upadło(cid:286)ciowe – komentarz, Warszawa 1991; Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989; Andrejew I., Ustawowe znamiona przest(cid:266)pstwa, Warszawa 1959; Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przest(cid:266)pstw, Warszawa 1978; Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przest(cid:266)pnego, Warszawa 1987; Andrejew I., Lernell L., Sawicki J., Prawo karne Polski Ludowej, Warszawa Andrzejczak J., Ćwikli(cid:276)ski P., Ziarno J., Art. B Bleff, Warszawa 1991; Bardach J. (red.), Historia pa(cid:276)stwa i prawa, t. I, Warszawa 1973; Bafia J., Hochberg L., Przest(cid:266)pstwa gospodarcze. Komentarz, Warszawa 1960; Beccaria C., O przest(cid:266)pstwach i karach, E. S. Rappaport (oprac.), Warszawa 1954; 1959; Bernstorff von Christoph Graf „Vertrags-, Kauf-, Handels- und Gesell-schaftsrecht in den Mitgliedstaaten der Europaenischen Union. Ein Praxishandbuch”, Aufl. 1, Stuttgart 1998; Bojarski J., Przest(cid:266)pstwa zwi(cid:261)zane z działalno(cid:286)ci(cid:261) banków, Toru(cid:276) 2001; Bojarski M., Dozwolone ryzyko gospodarcze w polskim prawie karnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1977; Bojarski M., O ochronie obrotu gospodarczego i zmianie przepisów prawa karnego, Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przest(cid:266)pstw w prawie karnym, Lublin Bojarski M., Przest(cid:266)pstwo niegospodarno(cid:286)ci jako problem polityki kryminalnej, Bojarski M., Radecki W., Pozakodeksowe prawo karne. Przest(cid:266)pstwa gospodarcze oraz przest(cid:266)pstwa przeciwko (cid:286)rodowisku. Komentarz, t. II, Warszawa 2003; Bojarski M., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1998; Bojarski M., Radecki W., Przest(cid:266)pstwa i wykroczenia gospodarcze. Komentarz, Warszawa 1995; Warszawa 1995; 1979; AUW 1985; XV Literatura Borkowska-Bagie(cid:276)ska E., Lesi(cid:276)ski B., Historia prawa s(cid:261)dowego. Zarys wykładu, Ars boni et aequi, Pozna(cid:276) 1995; Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna. Komentarz, Kraków 1998; Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1995; Buczkowski K., Przest(cid:266)pstwa gospodarcze. Poradnik wraz z przykładami aktów oskar(cid:298)enia oraz wykazem i tekstami aktów prawnych, Instytut Wymiaru Spra- wiedliwo(cid:286)ci, Warszawa 2000; Chausade-Klein B., Gesellschaftsrecht in Frankreich. Eine Einführung mit vergleichenden Tabelle, Rehm Verlagsgruppe, München 1998; Chełmo(cid:276)ski A., Uzasadnienie do projektu ustawy o spółkach z o.o. przyj(cid:266)tego przez Kolegium uchwalaj(cid:261)ce komisji kodyfikacyjnej w dniu 26 listopada 1931 r., Wy- dawnictwo Urz(cid:266)dowe Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1932; Chmurski A., Spółki z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) według dekretu z dnia 8 lutego 1919 r., Warszawa 1920; Cie(cid:286)lak W., Janczukowicz K. (oprac.), Kodeksy karne 1969–1997. Zestawienia Czajka D., Przest(cid:266)pstwa mened(cid:298)erskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Porównawcze, Sopot 1998; Polskich, Warszawa 2001; 1999; Warszawa 2003; XVI 1995; Czura-Kalinowska D., Odpowiedzialno(cid:286)ć karna za działanie na szkod(cid:266) spółki prawa handlowego (art. 585 KSH), rozprawa doktorska, Pozna(cid:276) 2004 (niepubl.); Daszkiewicz K., Przest(cid:266)pstwo z premedytacj(cid:261), Warszawa 1968; D(cid:266)bski R., Pozaustawowe znamiona przest(cid:266)pstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Doroszewski W. (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1980; Du(cid:298)y J., Odpowiedzialno(cid:286)ć karna członków organów spółek kapitałowych. Działania na szkod(cid:266) spółki, Bydgoszcz 2004; Dziurzy(cid:276)ski T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks Handlowy. Komentarz, t. I–II, Kraków 1935; Eisenhardt U., Geselschaftsrecht, München 2002; Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998; Giezek J., Wnuk D., Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna i karna w spółkach prawa hand- lowego. Komentarz i przegl(cid:261)d orzecznictwa, Warszawa 1994; Giezek J., Przyczynowo(cid:286)ć oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wyd. Uni- wersytetu Wrocławskiego 1994; Glaser S., O usiłowaniu przest(cid:266)pstw z zaniechania, Głos S(cid:261)downictwa – odbitka 1935, Nr 4; Górniok O., Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994; Górniok O., Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995; Górniok O., Prawo karne gospodarcze komentarz, Toru(cid:276) 1997; Górniok O., Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć przedsi(cid:266)biorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995; Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S. M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., W(cid:261)sek A., Kodeks karny. Komentarz, Gda(cid:276)sk 2002–2003; Górniok O., Hoc S., Przyjemski S. M., Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gda(cid:276)sk Górniok O. (red.), Prawo karne gospodarcze, Prawo gospodarcze i handlowe, t. X, Literatura Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004; Grzelak A., Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002; Grzybowski W., Niepewno(cid:286)ć i ryzyko w gospodarce planowej, Lublin 1967; Gutenkust W., Wybrane zagadnienia z prawa karnego gospodarczego, Wyd. Uni- wersytetu Wrocławskiego 1967; Hachenburg M., Schmidt W., Kommentar zu Gesetz betreffend die Geselschaften mit beschraenkter Haftung, Grosskommentare der Praxis, Aufl. 6, Berlin (Walter de Gruyter Co) 1959; Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 1994; Janiszewski B., Recydywa wielokrotna w prawie karnym, Warszawa–Pozna(cid:276) J(cid:266)drzejewski Z., Bezprawie usiłowania nieudolnego, Warszawa 2000; Kaczmarek T. (red.), Teoretyczne problemy odpowiedzialno(cid:286)ci karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1990; Kaczmarek T., Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce s(cid:261)dowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1980; Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialno(cid:286)ci karnej za przest(cid:266)pne współ- Kardas P., Giezek J., Przepisy karne kodeksu spółek handlowych. Komentarz, działanie, Kraków 2002; Kraków 2003; 1992; Fr(cid:261)ckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001; Kierzyk T., Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli w razie upa- dło(cid:286)ci podmiotów gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2002; Kindhäuser U., Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische untersuchungen zur Dogmatik der Abstrakten und Konkreten gefährdungsdelikte, Frankfurt am Main 1989, Band XX; Kluta W., Spółki kapitałowe w prawie prywatnym mi(cid:266)dzynarodowym, Kraków Kmieciak J., Parszewski M., Odpowiedzialno(cid:286)ć spółek, wspólników, zarz(cid:261)dów, Koch A., Zwi(cid:261)zek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialno(cid:286)ci odszkodowaw- czej w prawie cywilnym, Warszawa 1975; Kochanowski J., Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialno(cid:286)ci karnej, Kopali(cid:276)ski W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj(cid:266)zycznych, Warszawa Kosikowski C., Pa(cid:276)stwo i Prawo w gospodarce rynkowej. Problemy dostosowawcze, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 1993; Kozielecki J., Psychologia procesów przeddecyzyjnych, Warszawa 1963; Krajewski K., Teorie kryminologiczne a prawo karne, Warszawa 1994, Kruczalak K., Spółki prawa handlowego i cywilnego, Gda(cid:276)sk 1994; Krukowski A., Problemy zapobiegania przest(cid:266)pczo(cid:286)ci, Warszawa 1982; Krze(cid:286) S., Jacyszyn J., Marszałkowska-Krze(cid:286) E., Kodeks spółek handlowych. Ko- mentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001; 2002; Szczecin 1991; Warszawa 1985; 1991; XVII Literatura Kubicki L., Przest(cid:266)pstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1975; Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Pozna(cid:276) 1998; Kunze E., Przygotowanie przest(cid:266)pstwa, Pozna(cid:276) 1991; Kurz(cid:266)pa B., Przest(cid:266)pstwa gospodarcze w orzecznictwie S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, Kraków 1997; 1999; Kurz(cid:266)pa B., Przest(cid:266)pstwa gospodarcze w orzecznictwie s(cid:261)dowym, Bielsko-Biała Lange O., Optymalne decyzja. Zasady programowania, Warszawa 1967; Lernell L., Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć gospodarcza, Warszawa 1965; Lernell L., Zagadnienie zwi(cid:261)zku przyczynowego w prawie karnym, Warszawa 1962; Lernell L., Współczesne zagadnienie polityki kryminalnej, Warszawa 1978; Lesi(cid:276)ski B., Rozwadowski W., Historia Prawa, Warszawa–Pozna(cid:276) 1980; Litwi(cid:276)ska M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002; Makarewicz J., Prawo karne, Lwów–Warszawa 1919; Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. IV, Lwów 1935; Marek A., Kryminologia – cz(cid:266)(cid:286)ć I, Wyd. UMK 1986; Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa, 1997; Marek A., Komentarz do Kodeksu karnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1999; Marek A., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej, Warszawa 1978; Marek A., Satko J., Okoliczno(cid:286)ci wył(cid:261)czaj(cid:261)ce bezprawno(cid:286)ć czynu, Kraków 2000; Marszałek J., Redner R., Ekonomiczna teoria zespołów, Warszawa 1977; Mikołajczyk Z., Jak zarz(cid:261)dzać przedsi(cid:266)biorstwem w gospodarce wolnorynkowej, Warszawa 1993; Warszawa 1982; Mill J. S., System logiki, Warszawa 1962; Minc B., Współczesna ekonomia polityczna. Zało(cid:298)enia–aksjomaty–twierdzenia, Mogilnicki A., Ustawy karne dodatkowe, Kraków 1934; Namitkiewicz J., Kodeks Handlowy. Spółka z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261). Z komentarzem i Skorowidzem rzeczowym, Łód(cid:296) 1994; Nowak A., Kodeks handlowy z komentarzem, Warszawa–Pozna(cid:276) 1992; Ohanowicz A., Górski J., Zarys prawa zobowi(cid:261)za(cid:276), Warszawa 1970; Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1981; Otola J., Likwidacja spółki z o.o., Kraków 1999; Papierkowski Z., Usiłowanie a przest(cid:266)pstwa polegaj(cid:261)ce na zaniechaniu, Warszawa 1936; dualnych, Warszawa 1937; Papierkowski Z., Pod(cid:298)eganie i pomocnictwo w stosunku do przest(cid:266)pstw indywi- Patryas W., Zaniechanie. Próba analizy metodologicznej, Pozna(cid:276) 1993, Pawełko W., Zapobieganie przest(cid:266)pstwom gospodarczym, Warszawa 1971; Peiper L., Komentarz do Kodeksu karnego, Prawa o wykroczeniach, Przepisów wprowadzaj(cid:261)cych obie te ustawy oraz do rozporz(cid:261)dzenia Prezydenta R.P. o nie- których przest(cid:266)pstwach przeciw bezpiecze(cid:276)stwu Pa(cid:276)stwa z dnia 24 pa(cid:296)dziernika 1934 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 851) z uwzgl(cid:266)dnieniem ustawy karnej skarbowej, ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego Wojskowego, Ustaw dodatkowych, Orzecznictwa S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, Kraków 1936; XVIII Literatura Pływaczewski E., Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, Białystok Pływaczewski E., Policja polska wobec przest(cid:266)pczo(cid:286)ci zorganizowanej, Szczytno Pływaczewski E., Kulicki, Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć porachunkowa jako przejaw przest(cid:266)pczo(cid:286)ci zorganizowanej, Szczytno 2000; Podgórecki A., Zagadnienie patologii społecznej, Warszawa 1976; Radwa(cid:276)ski Z., Prawo cywilne – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1993; Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz, Warszawa 1998; 1997; 1994; 1973, 1992; Ratajczak A., Wprowadzenie do Kodeksu karnego, Pozna(cid:276) 1997; Rejman G., Usiłowanie przest(cid:266)pstwa, Warszawa 1965; Rejman G., Odpowiedzialno(cid:286)ć karna za niewła(cid:286)ciwe wykonywanie nadzoru w zespołowym działaniu, Warszawa 1972; Rejman G., Opinia biegłego w sprawach o przest(cid:266)pstwa gospodarcze, Warszawa Rejman G. (red.), Kodeks karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1999; Rejman G. (red.), Bie(cid:276)kowska E., Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Kodeks karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna. Komentarz, Warszawa 1999; Rogala A., Przest(cid:266)pstwo niegospodarno(cid:286)ci, Warszawa 1985; Rozwadowski W., Prawo Rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem (cid:296)ródeł, Pozna(cid:276) Roxin C., Strafrecht. Algemeiner Teil. Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, München 1992; Sadowski W., Decyzje i prognozy, Warszawa 1977; Safjan M. (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwo(cid:286)ci, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo spółek, Warszawa 1996; Siemaszko A. (red.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwo(cid:286)ci, Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć gospodarcza, do(cid:286)wiadczenia europejskie i ameryka(cid:276)skie, Warszawa 1995; Siemaszko A., Granice tolerancji, Warszawa 1993; Sitkowska K., Odpowiedzialno(cid:286)ć cywilna i karna w spółkach, Warszawa 1995; Skorupa P., Karnoprawna ochrona wierzycieli, Toru(cid:276) 2001; Sławik K., Ujawnianie przest(cid:266)pstw i wykrywanie ich sprawców, Warszawa 1994; Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik j(cid:266)zyka polskiego, Warszawa 1989; Sojka T., Kodeks handlowy. Komentarz według Maurycego Allerhanda i Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, Zielona Góra 1992; Sołtysi(cid:276)ski S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy, t. I, Warszawa 1994; Sołtysi(cid:276)ski S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Spotowski A., Funkcja niebezpiecze(cid:276)stwa w prawie karnym, Warszawa 1990; Stefanowicz K., Odpowiedzialno(cid:286)ć karna w zwi(cid:261)zku z działalno(cid:286)ci(cid:261) gospodarcz(cid:261), St(cid:266)pie(cid:276) M., Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996; St(cid:266)pie(cid:276) T., St(cid:266)pie(cid:276) K., Przest(cid:266)pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, Toru(cid:276) Warszawa 1998; Warszawa 1992; 2001; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: