Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00022 005278 22581568 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń. Wydanie 1 - ebook/pdf
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0711-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja omówia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku. Kwestia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z drugiej strony dotyczy podstawowych interesów rodziny.

W książce poruszone zostały w szczególności takie zagadnienia jak:

Monografia zawiera także analizę występujących w literaturze stanowisk określających sytuację małżonka dłużnika. Autor przybliża ponadto ewolucję zasad odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz kwestię dochodzenia od nich roszczeń, poczynając od dekretu unifikacyjnego o polskim prawie małżeńskim majątkowym z 29 maja 1946 r. Praca zawiera również część o charakterze prawnoporównawczym.

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do prawników praktyków zajmujących się prawem cywilnym procesowym – adwokatów, radców prawnych, a także sędziów rozstrzygających w sprawach cywilnych.

Dr Andrzej Pokora – adwokat, specjalista z zakresu postępowania cywilnego, a w szczególności prawa upadłościowego i naprawczego, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji m.in. z zakresu prawa upadłościowego oraz obrotu gospodarczego, pracownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp 13 ROZDZIAŁ 1. Odpowiedzialność majątkowa małżonków 9 i problem przymusowego zaspokojenia z ich majątku w prawie polskim w ujęciu historycznym oraz w wybranych systemach praw obcych 17 1 1 Uwagi ogólne 17 1 2 Zasady odpowiedzialności majątkowej małżonków i dochodzenie od nich roszczeń – rys historyczny 19 1 3 Stosunki majątkowe między małżonkami i dochodzenie od nich roszczeń w wybranych krajach europejskich 33 1 3 1 Niemcy 33 1 3 2 Austria 36 1 3 3 Szwajcaria 37 1 3 4 Francja 40 ROZDZIAŁ 2. Ogólna charakterystyka ustrojów majątkowych małżeńskich 43 2 1 Uwagi ogólne 43 2 2 Pojęcie ustroju majątkowego małżeńskiego 43 2 3 Ustawowy ustrój majątkowy 44 2 3 1 Charakterystyka ustawowego ustroju majątkowego 44 2 3 2 Składniki majątku wspólnego małżonków 47 2 3 3 Składniki majątków osobistych małżonków 52 2 3 4 Zarząd majątkiem wspólnym 57 2 4 Umowne ustroje majątkowe 60 2 4 1 Pojęcie i istota majątkowych umów małżeńskich 60 2 4 2 Wspólność rozszerzona 64 2 4 3 Wspólność ograniczona 66 2 4 4 Pełna rozdzielność majątkowa 67 5 Spis treści ROZDZIAŁ 3. Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków 74 3 1 Uwagi ogólne 74 3 2 Odpowiedzialność małżonków w świet le art  27 k r o 75 3 3 Odpowiedzialność solidarna małżonków 76 3 4 Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania jednego z nich 81 3 5 Odpowiedzialność za zobowiązania jednego z małżonków pozostających w umownym ustroju wspólności majątkowej 86 3 5 1 Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności ustawowej 86 3 5 2 Odpowiedzialność w wypadku rozszerzenia wspólności majątkowej 87 3 5 3 Odpowiedzialność w wypadku ograniczenia wspólności majątkowej 88 3 5 4 Ochrona praw osób trzecich (art  471 k r o ) 88 3 6 Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 92 3 6 1 Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa 92 3 6 2 Odpowiedzialność za zobowiązania małżonka będącego wspólnikiem spółki cywilnej 95 3 6 3 Odpowiedzialność małżonka będącego wspólnikiem spółki jawnej 97 3 6 4 Odpowiedzialność małżonka będącego wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki kapitałowej 98 3 7 Odpowiedzialność z tytułu należności publicznoprawnych 100 ROZDZIAŁ 4. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków 104 4 1 Uwagi ogólne 104 4 2 Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z art  41 k r o 106 4 2 1 Brak zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka 106 4 2 2 Wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej lub dotycząca majątku osobistego jednego z małżonków 108 4 3 Przesłanki sądowego wyłączenia solidarnej odpowiedzialności małżonków 111 4 4 Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności w świet le art  28 k k w 115 4 5 Ograniczenie odpowiedzialności w wypadku zawarcia przez małżonków umowy wspólności majątkowej 117 6 www.lexisnexis.pl 120 ROZDZIAŁ 5. Egzekucja z majątku małżonków 5 1 Uwagi ogólne 120 5 2 Podstawy i zakres przedmiotowy egzekucji 121 5 3 Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności 125 125 5 3 1 Małżonek dłużnika jako strona postępowania klauzulowego 5 3 2 Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w trybie art  787 k p c 126 5 3 3 Nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w trybie art  7871 k p c 132 5 3 4 Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu klauzulowym 133 5 4 Obrona interesów małżonków po wszczę ciu egzekucji 134 5 4 1 Obrona małżonka dłużnika w trybie art  840 § 1 pkt 3 k p c 134 5 4 2 Powództwo ekscydencyjne 138 5 4 3 Dopuszczalność powództwa małżonka dłużnika o zwolnienie od egzekucji z art  8912 § 2 k p c 141 5 4 4 Sprzeciw małżonka dłużnika zgłoszony w trybie art  9231 k p c 143 5 4 5 Obrona małżonków pozostających w umownym ustroju majątkowym 145 5 4 5 1 Wstrzymanie czynności komornika 145 5 4 5 2 Wytoczenie powództwa z art  8401 k p c 146 5 4 5 3 Wytoczenie powództwa z art  841 k p c 148 5 5 6 Obrona małżonka dłużnika przy egzekucji należności karnoprawnych 148 ROZDZIAŁ 6. Przymusowa rozdzielność majątkowa a problem dochodzenia roszczeń od małżonków 151 6 1 Uwagi ogólne 151 6 2 Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami 152 6 3 Ubezwłas nowolnienie jednego z małżonków 154 6 4 Ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z małżonków 155 6 5 Orzeczenie separacji 159 6 6 Zmiana stosunków majątkowych między małżonka mi a dochodzenie od nich roszczeń cywilnoprawnych 162 6 7 Zmiana stosunków majątkowych między małżonkami a dochodzenie roszczeń publicznoprawnych 167 Zakończenie 173 Bibliografia 177 Wykaz orzeczeń 195 7 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa k c – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r – Kodeks cywilny (tekst jedn k h k k k k s k k w k p a k p c k p k k r k r o k s h or p pr b Dz U z 2014 r , poz  121 ze zm ) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  27  czerw ca 1934 r – Kodeks hand lowy (Dz U Nr 57, poz  502 ze zm ; uchy- lone) – ustawa z  6  czerw ca 1997  r – Kodeks karny (Dz U Nr  88, poz  553 ze zm ) – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  186 ze zm ) – ustawa z 6 czerw ca 1997 r – Kodeks karny wykonawczy (Dz U Nr 90, poz  557 ze zm ) – ustawa z  14  czerw ca 1960  r – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  267 ze zm ) – ustawa z  17  lis topada 1964  r – Kodeks postępowania cywil- nego (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  101 ze zm ) – ustawa z  6  czerw ca 1997  r – Kodeks postępowania karnego (Dz U Nr 89, poz  555 ze zm ) – ustawa z 27 czerw ca 1950 r – Kodeks rodzinny (Dz U Nr 34, poz  308 ze zm ; uchylona) – ustawa z  25  lutego 1964  r – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  788 ze zm ) – ustawa z  15  wrześ nia 2000  r – Kodeks spó łek hand lowych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  1030 ze zm ) – ustawa z  29  sierp nia 1997  r – Ordynacja podatkowa (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  749 ze zm ) – ustawa z  29  sierp nia 1997  r – Prawo bankowe (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1376 ze zm ) pr m m – dekret z  29  maja 1946  r – Prawo małżeńskie majątkowe (Dz U Nr 31, poz  196; uchylony) pr u n – ustawa z 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1112 ze zm ) 9 Wykaz skrótów 2. Organy orzekające SA SN TK – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny 3. Zbiory orzecznictwa Biul  SN OSA OSN OSNC OSNCP OSP OSPiKA Zb Orz – Biuletyn Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Zbiór Orzeczeń 4. Czasopisma BMS GP GSP KPP MoP NP NPN Pal PES PiP PN PPC PPE PPH Pr B Pr S PS PUG R Pr Rej RiP RNP KUL – „Biuletyn Ministerstwa Sprawied liwości” – „Gazeta Prawna” – „Gdańskie Studia Prawnicze” – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Prawo” – „Nowy Przegląd Podatkowy” – „Palestra” – „Problemy Egzekucji Sądowej” – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Notarialny” – „Polski Proces Cywilny” – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Bankowe” – „Prawo Spółek” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – „Radca Prawny” – „Rejent” – „Rodzina i Prawo” – „Roczniki Nauk Prawnych” Katolickiego Uniwersytetu Lubel- RPEiS – „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” skiego 10 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów – „Studia Cywilistyczne” – „Studia i Analizy Sądu Najwyższego” – „Studia Prawnicze” – „Studia Prawno-Ekonomiczne” – „Studia z Prawa Wyznaniowego” – „Transformacje Prawa Prywatnego” – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska SC SiASN SP SPE SPW TPP ZN IBPS ZNUJ ZN UMK 5. Inne Lexis pl Wstęp Zawarcie małżeństwa prowadzi między innymi do powstania pomię- dzy małżonkami więzi o charakterze materialnym Sytuacja majątko- wa małżonków kształtuje się rozmaicie w zależności od tego, w jakim ustroju majątkowym pozostają Reżim majątkowy, jaki ich łączy, może wynikać po pierwsze z przepisów ustawy, po drugie z zawarcia przez nich umowy majątkowej małżeńskiej, po trzecie z wydania przez sąd orzeczenia znoszącego wspólność majątkową, a wreszcie z mocy pra- wa, w sytuacji orzeczenia separacji, ubezwłas nowolnienia lub ogłosze- nia upadłości jednego z  małżonków Wspólność majątkowa stanowi zasadniczy ustrój w  zakresie majątkowych stosunków małżeńskich Powstaje ona z  chwilą zawarcia małżeństwa W  ustawowym ustroju majątkowym istnieją trzy masy majątkowe Każdy z  małżonków ma swój majątek osobisty i  jednocześ nie każdy z  nich jest podmiotem praw wchodzących w  skład majątku wspólnego Zatem ustawowy ustrój majątkowy obejmuje trzy majątki, a mianowicie majątek wspól- ny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z nich Fakt zawar- cia małżeństwa w żadnym stopniu nie ogranicza małżonków w możli- wości zaciągania zobowiązań Odpowiedzialność za zobowiązania stanowi jeden z  ważniejszych elementów szerszego problemu sto- sunków majątkowych małżeńskich Kwestia odpowiedzialności mał- żonków za zobowiązania ma znaczącą rangę społeczną, ponieważ z  jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z drugiej dotyczy podstawowych interesów rodziny Odpowiedzialność za zobowiązania wchodzi w zakres szerszego pro- blemu stosunków majątkowych między małżonkami W wypadku gdy 13 Wstęp zobowiązanie zostało zaciągnięte przez oboje małżonków, ich odpo- wiedzialność, jak to zostało powiedziane, rozciąga się na trzy masy majątkowe, a mianowicie majątek wspólny oraz ich majątki osobiste Małżonkowie ponoszą również odpowiedzialność solidarną za zobo- wiązania, które wynikają z  zaspokajania zwyk łych potrzeb rodziny, wskazane w  art   30 k r o Ponadto każdy z  małżonków odpowiada swoim majątkiem osobistym za włas ne zobowiązania Powstaje pro- blem odpowiedzialności małżonków majątkiem wspólnym za zobo- wiązania zaciągnięte przez jednego z nich Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania, których dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, kształtuje się w zależności od tego, w jakim ustroju majątkowym małżonkowie pozostają Inaczej bowiem odpo- wiedzialność ta będzie się realizowała, gdy w  grę wchodzi umowny ustrój wspólności ustawowej, inaczej w ustawowym ustroju majątko- wym, a jeszcze inaczej w przymusowym ustroju majątkowym Pewne odrębności przedmiotowej odpowiedzialności można zauwa- żyć w  wypadku, gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą, albo jest wspólnikiem spółki osobowej czy też kapitałowej Wreszcie problem odpowiedzialności przybiera inny kształt, gdy chodzi o zobo- wiązania z  tytułu należności publicznoprawnych Pojawia się zagad- nienie, czy i w jakim zakresie wierzyciel może się zaspokoić z majątku wspólnego małżonków Kodeks rodzinny i opiekuńczy przyjął zasadę ograniczonej odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi jedne- go małżonka Zgodnie bowiem z art  41 k r o wierzyciel jednego mał- żonka może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z majątku wspól- nego tylko wtedy, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą współmałżonka Celem niniejszej pracy jest integralne spojrzenie na problem odpowie- dzialności majątkowej małżonków oraz kwestię przymusowego do- chodzenia od nich roszczeń z  tego tytułu W  rozdziale  pierwszym w celu prawidłowej analizy uregulowania odpowiedzialności małżon- ków za zobowiązania i przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku konieczne stało się przedstawienie rozwiązań przyjętych 14 www.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: