Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 022710 24172048 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych - ebook/pdf
Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 420
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0140-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przedmiotem prezentowanej publikacji jest prawna analiza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów od emitentów w związku z powstaniem szkody wynikłej z naruszenia ustawowych obowiązków informacyjnych.
Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim przedstawienie uwarunkowań prawnych związanych z dochodzeniem tego typu roszczeń. Dotyczy to w szczególności analizy czynników warunkujących powodzenie roszczeń odszkodowawczych, jak również elementów utrudniających dochodzenie tych roszczeń w praktyce. W tym kontekście w prezentowanej książce przedstawione zostały również postulaty de lege ferenda mające na celu usprawnienie mechanizmów dochodzenia tego typu roszczeń.
Analiza problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej emitentów przedstawiona w niniejszym opracowaniu tym bardziej zasługuje na uwagę, gdyż jak do tej pory brak jest w polskiej literaturze kompleksowych opracowań monograficznych na ten temat. Jednocześnie bardzo dynamiczny rozwój polskich rynków kapitałowych powoduje, że temat ten staje się niezwykle aktualny, zwłaszcza w perspektywie dalszego rozwoju tych rynków oraz czynników ryzyka z tym związanych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych Polecamy inne publikacje z tej serii: Grzegorz Nita-Jagielski PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ Artur Nowacki UMORZENIE AKCJI Igor Komarnicki PRAWO AKCJONARIUSZA DO UDZIAŁU W ZYSKU Czesława Żuławska ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO Adam Opalski RADA NADZORCZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ Adam Karolak, Adam Mariański ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O., wyd. 2 Dorota Czura-Kalinowska, Robert Zawłocki ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI Agata Gburzyńska-Dulewicz POZYCJA PRAWNA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH www.sklep.beck.pl Krzysztof Haładyj Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0140-2 Mojej ¯onie Spis treœci Wykaz skrótów............................................................................................... XI Wykaz g³ównych aktów prawnych Literatura ....................................................................................................... XV Wstêp............................................................................................................... 1 Rozdzia³ 1. Obowi¹zki informacyjne oraz odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza emitentów w prawie Stanów Zjednoczonych............... 1.1. System obowi¹zków informacyjnych w Stanach Zjednoczonych ......... 1.1.1. Geneza i cel systemu ..................................................................... 1.1.2. The Securities Act of 1933.............................................................. 1.1.3. The Securities Exchange Act of 1934............................................. 1.1.4. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 .................. 1.1.5. Blue Sky Regulations ...................................................................... 1.1.6. Wewnêtrzne regulacje podmiotów prowadz¹cych rynki regulowane................................................................................................ 1.2. Pozwy zbiorowe ....................................................................................... 1.3. Elementy konstrukcyjne odpowiedzialnoœci odszkodowawczej............. 1.3.1. Naruszenie obowi¹zku ujawnienia informacji............................... 1.3.2. Zwi¹zek przyczynowy.................................................................... 15 15 15 22 32 44 51 56 58 68 68 78 79 1.3.2.1. Naruszenie obowi¹zków informacyjnych przez emitenta jako przyczyna podjêcia wadliwej decyzji inwestycyjnej (transaction causation) .......................................... 1.3.2.2. Naruszenie obowi¹zków informacyjnych przez emitenta jako przyczyna powstania szkody (loss causation) ....... 1.3.3. Wina jako przes³anka odpowiedzialnoœci ...................................... 1.3.4. Odszkodowanie .............................................................................. 85 91 99 1.4. Securities litigation – praktyka i perspektywy ....................................... 104 1.4.1. The Sarbanes-Oxley Act of 2002.................................................... 105 1.4.2. Statystyka securities litigation – elementy wybrane ..................... 107 1.4.3. Perspektywy rozwoju securities litigation na œwiecie .................. 112 Rozdzia³ 2. Obowi¹zki informacyjne emitentów w Polsce........................ 121 2.1. Systematyka obowi¹zków informacyjnych ............................................ 121 2.2. Prospekt emisyjny ................................................................................... 130 2.2.1. Informacje ogólne........................................................................... 130 2.2.2. Charakter prawny prospektu emisyjnego ...................................... 132 2.2.3. Obowi¹zek prospektowy ............................................................... 140 2.2.4. Forma prospektu emisyjnego ........................................................ 147 2.2.5. Udostêpnianie informacji prospektowych ..................................... 154 VII Spis treœci 2.2.6. Uprawnienia nadzorcze Komisji .................................................... 160 2.3. Informacje bie¿¹ce i okresowe................................................................. 163 2.3.1. Uwagi ogólne.................................................................................. 163 2.3.2. Obowi¹zki informacyjne emitentów zagranicznych ..................... 167 2.3.3. Zakres informacji bie¿¹cych i okresowych ................................... 171 2.3.4. Obowi¹zki raportowe na rynku oficjalnych notowañ gie³dowych................................................................................................ 172 2.3.4.1. Raporty bie¿¹ce ................................................................ 173 2.3.4.2. Raporty okresowe ............................................................ 177 2.3.4.2.1. Terminy przekazywania raportów okresowych....................................................................... 178 2.3.4.2.2. Raporty kwartalne............................................ 180 2.3.4.2.3. Raporty pó³roczne............................................ 181 2.3.4.2.4. Raporty roczne ................................................. 182 2.3.5. Obowi¹zki raportowe na innych rynkach regulowanych ............. 183 2.4. Informacje poufne .................................................................................... 186 2.5. Insider trading .......................................................................................... 206 Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza emitenta za naruszenie obowi¹zków informacyjnych w prawie polskim .................... 225 3.1. Za³o¿enia konstrukcyjne odpowiedzialnoœci odszkodowawczej emitenta..................................................................................................... 225 3.2. Dopuszczalnoœæ zas¹dzania na rzecz inwestorów odszkodowañ w œwietle regulacji korporacyjnych ......................................................... 229 3.2.1. Zasada ochrony kapita³u zak³adowego ......................................... 230 3.2.2. Zasada równego traktowania akcjonariuszy .................................. 237 3.3. Regulacja zasad odpowiedzialnoœci odszkodowawczej na podstawie ustawy o ofercie publicznej...................................................................... 239 3.3.1. Charakter naruszenia obowi¹zków informacyjnych...................... 239 3.3.1.1. Podanie nieprawdziwej informacji................................... 242 3.3.1.2. Przemilczenie informacji.................................................. 246 3.3.1.3. Wp³yw naruszenia obowi¹zków informacyjnych na sytuacjê prawn¹ potencjalnych inwestorów.................................. 249 3.4. Re¿im odpowiedzialnoœci w ramach odpowiedzialnoœci za naruszenie obowi¹zków informacyjnych emitenta.................................. 254 3.4.1. Konstrukcja odpowiedzialnoœci na zasadzie zaufania................... 257 3.4.2. Re¿im odpowiedzialnoœci w przypadku odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za naruszenie obowi¹zków prospektowych ............. 259 3.4.3. Re¿im odpowiedzialnoœci w przypadku odpowiedzialnoœci emitenta za naruszenie obowi¹zków raportowych oraz obowi¹zków informacyjnych w zakresie informacji poufnych ................................... 262 3.4.4. Praktyczne konsekwencje rozgraniczenia obu re¿imów odpowiedzialnoœci ................................................................................... 264 3.5. Podmioty mog¹ce ponosiæ odpowiedzialnoœæ odszkodowawcz¹ w zwi¹zku z realizacj¹ polityki informacyjnej emitenta ........................ 269 3.5.1. Rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych ................. 270 VIII Spis treœci 3.6. Zasady odpowiedzialnoœci odszkodowawczej emitenta za realizacjê obowi¹zków informacyjnych .................................................................. 271 3.6.1. Odpowiedzialnoœæ w zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹zków prospektowych oraz ujawnianiem informacji poufnych.......................... 271 3.6.2. Odpowiedzialnoœæ w zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹zków raportowych ............................................................................................. 276 3.6.3. Odpowiedzialnoœæ w przypadku emisji kwitów depozytowych – uregulowania szczególne .............................................. 280 3.6.4. Odpowiedzialnoœæ podmiotów wykorzystuj¹cych naruszenie obowi¹zków informacyjnych .................................................................. 281 3.6.5. Solidarny charakter odpowiedzialnoœci ........................................ 284 3.7. Pozycja prawna osób reprezentuj¹cych emitenta w ramach odpowiedzialnoœci emitenta za naruszenie obowi¹zków informacyjnych ........................................................................................ 288 3.7.1. Dochodzenie roszczeñ regresowych przez emitenta .................... 298 3.7.2. Regres a mechanizmy procesowe ................................................. 304 3.7.2.1. Interwencja uboczna ........................................................ 304 3.7.2.2. Przypozwanie.................................................................... 306 3.8. Standardy starannoœci przy wykonywaniu obowi¹zków informacyjnych – problem winy .............................................................. 307 3.8.1. Standard starannoœci – wymogi wzglêdem emitenta..................... 309 3.8.2. Odpowiedzialnoœæ emitenta za czyny osoby trzeciej ................... 315 3.9. Szkoda jako skutek naruszenia obowi¹zków informacyjnych emitenta..................................................................................................... 319 3.9.1. Szkoda jako utracone korzyœci....................................................... 321 3.9.2. Szkoda jako strata rzeczywista ...................................................... 324 3.9.3. Okreœlenie cezury czasowej dla ustalenia podstawy wyliczenia wymiaru szkody .................................................................... 332 3.9.4. Teoria Capital Asset Pricing Model............................................... 335 3.9.5. Zastosowanie art. 322 KPC w praktyce orzekania o wysokoœci szkody wynik³ej z naruszenia obowi¹zków informacyjnych ........................................................................................ 338 3.10. Naprawienie szkody .............................................................................. 339 3.10.1. Stopieñ winy a zakres odpowiedzialnoœci .................................. 340 3.10.2. Restytucja naturalna .................................................................... 341 3.10.2.1. Odpowiedzialnoœæ prospektowa..................................... 341 3.10.2.2. Odpowiedzialnoœæ raportowa oraz zwi¹zana z ujawnianiem informacji poufnych.............................................. 344 3.10.3. Odszkodowanie pieniê¿ne............................................................ 346 3.11. Zwi¹zek przyczynowy............................................................................ 347 3.11.1. Zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy naruszeniem obowi¹zków informacyjnych a powstaniem szkody ..................................................... 350 3.11.2. Zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy naruszeniem obowi¹zków informacyjnych a podjêciem niew³aœciwej decyzji inwestycyjnej.......... 352 IX Spis treœci 3.12. Uwarunkowania praktyczne dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zków informacyjnych przez emitentów ............................................................. 362 Zakoñczenie.................................................................................................... 373 Indeks .............................................................................................................. 387 X Wykaz skrótów czêœæ Wykaz skrótów Wykaz skrótów certiorari denied . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . Circuit Court . . . . . . . . . . . . . . cert. denied . . . . . . . Cir. cz. Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy F. 2d . . . . . . . . . . . . Federal Reporter, Second Series F. 3d . . . . . . . . . . . . Federal Reporter, Third Series Gl. . . . . . . . . . . . . . . Glosa GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSP . . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze HUK . . . . . . . . . . . . Czasopismo Kwartalne Ca³ego Prawa Handlowego, Upad³oœciowego oraz Rynku Kapita³owego KC . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Komisja . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KP . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPC . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego KPWiG . . . . . . . . . . Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d KRSU . . . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . . Kodeks spó³ek handlowych KZ . . . . . . . . . . . . . . Kodeks zobowi¹zañ MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo Nr . . . . . . . . . . . . . . NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny ObrInstrFinU . . . . . . OfertPublU . . . . . . . ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym numer ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa o ofercie publicznej i warunkch wprowadzania in- strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych orzeczenie . . . . . . . . . . . . . orz. OSN . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra pozycja XI Wykaz skrótów . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . redakcja PPA . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa i Administracji PPG . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Gie³dowego PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Prawa Handlowego PPW. . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartoœciowych Pr. Sp. . . . . . . . . . . . Prawo Spó³ek Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego red. Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RZN . . . . . . . . . . . . . Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SEC . . . . . . . . . . . . . SIS . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne St. Cywil. tekst jedn. . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego U.S.C. . . . . . . . . . . . United States Code wyr. . . . . . . . . . . . . . wyrok ZNUGd . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego ZNUŒl . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego Securities and Exchange Commission Studia Iuridica Silesiana . . . . . . . . Studia Cywilistyczne tekst jednolity XII Wykaz g³ównych aktów prawnych Wykaz g³ównych aktów prawnych Wykaz g³ównych aktów prawnych Dyrektywa 2003/6/WE – Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipu- lacji na rynku (nadu¿yæ na rynku) (Dz.Urz. UE L 96 z 12.4.2003 r.) Dyrektywa 2003/71/WE – Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i rady z 4.11.2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwi¹zku z publiczn¹ ofert¹ lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartoœciowych i zmie- niaj¹ca Dyrektywê 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L 345 z 31.12.2003 r.) Dyrektywa 2003/124/WE – Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z 22.12.2003 r. implementuj¹ca Dyrektywê 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w spra- wie definicji i zasad publicznego ujawniania informacji poufnych oraz definicji manipulacji (Dz.Urz. UE L 339 z 24.12.2003 r.) Dyrektywa 2004/72/WE – Dyrektywa Komisji 2004/72/WE z 29.4.2004 r. im- plementuj¹ca Dyrektywê 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w spra- wie przyjêtych praktyk rynkowych, definicji informacji poufnej w odniesieniu do instrumentów pochodnych na towary gie³dowe, zasad sporz¹dzania listy inside- rów, notyfikacji transakcji managementu oraz notyfikacji podejrzanych transakcji (Dz.Urz. UE L 162 z 30.4.2004 r.) Dyrektywa 2004/109/WE – Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotycz¹cych przej- rzystoœci informacji o emitentach, których papiery wartoœciowe dopuszczane s¹ do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniaj¹ca Dyrektywê 2001/34/WE (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004 r.) KC – ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK – ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP – ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU – ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1168) KSH – ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KZ – rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zo- bowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Musterverfahrensgesetz – niemiecka ustawa z 16.8.2005 r. Gesetz zur Ein- führung von Kapitalanleger-Musterverfahren (V.16.8.2005 BGBI I 2005, 2437) PSLRA – The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Pub. L. No. 104–67, 109 Stat. 737, 1995) XIII Wykaz g³ównych aktów prawnych Rozporz¹dzenie KE 2273/2003 – rozporz¹dzenie Komisji 2273/2003 z 22.12.2003 r. implementuj¹ce Dyrektywê 2003/6/WE w sprawie wyj¹tków dla programów skupu akcji w³asnych i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2003 r.) Rozporz¹dzenie KE 809/2004 – rozporz¹dzenie KE 809/2004 z 29.4.2004 r. wy- konuj¹ce Dyrektywê 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, w³¹czenia przez od- niesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania re- klam (Dz.Urz. UE L 149 z 30.4.2004 r. ze zm.) Rozporz¹dzenie o sprawozdaniach finansowych w prospekcie – rozporz¹dze- nie Ministra Finansów z 18.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazy- wanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach fi- nansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w³aœciwe s¹ polskie zasady ra- chunkowoœci (Dz.U. Nr 209, poz. 1743) Rozporz¹dzenie w sprawie przekazywania i udostêpniania informacji – roz- porz¹dzenie Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udo- stêpniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporz¹dzania i prowadzenia listy osób posiadaj¹cych dostêp do okreœlonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) Rozporz¹dzenie w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych – rozporz¹dze- nie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okreso- wych przekazywanych przez emitentów papierów wartoœciowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Rozporz¹dzenie w sprawie rodzaju informacji, które mog¹ naruszyæ s³uszny interes emitenta – rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 13.4.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mog¹ naruszyæ s³uszny interes emitenta, oraz sposobu postêpowania emitenta w zwi¹zku z opóŸnianiem przekazania do publicznej wia- domoœci informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476) SA – The Securities Act of 1933 (15 U.S.C. §§ 77a–77mm) SEA – The Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. §§ 78a–78mm) The Sarbanes-Oxley Act – The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Pub. L. No. 107–204, 116 Stat. 745) Ustawa o nadzorze – ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) Ustawa o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych – ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu ob- rotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) XIV Literatura Adams E. S., Runkle D. E., Solving a Profound Flaw in Fraud On The Market The- ory: Utilizing a Derivative of Arbitrage Pricing Theory to Measure Rule 10b-5 Damages, 145 University of Pennsylvania Law Review 1997. Wykaz literatury Wykaz literatury Agopszowicz A., Roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej w stanie wy¿szej koniecznoœci, w: Prace z prawa cywilnego, wydane dla uczczenia pracy nauko- wej prof. J. S. Pi¹tkowskiego, Warszawa 1985. Alexander J. C., Rethinking Damages in Securities Class Actions, 48 Stanford Law Review 1996. Assman H. D., Schneider U., Wertpapierhandelsgesetz. Kommentar, Kolonia 2003. Bailey D., The Securities Litigation Reform: The Growing Importance of Scien- ter, Arter Hadden LLP 2000. Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie nale¿ytej starannoœci, Pal. 2002, Nr 7–8. Bauta J., Zaliczka na poczet dywidendy, MoP 2002, Nr 19. B¹k J., Bie¿uñska J., Figiel P., Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie pro- spektu emisyjnego, PPH 2005, Nr 8. Belletante B., Gie³da, jej funkcjonowanie i rola w ¿yciu gospodarczym, Warszawa 1996. Be³za L., Odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone w ramach czynów niedozwo- lonych przy wykonywaniu powierzonej czynnoœci w œwietle teorii zwi¹zku przyczynowego, PS 1996, Nr 7–8. Be³za L., Odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zanego do nadzoru i nadzorowanego, MoP 1994, Nr 3. Bende K., Werner A., Zasada wzajemnego uznawania prospektów w Unii Europej- skiej a polski tryb zawiadomienia, PPW 2001, Nr 9. Bielecki M., Uprawienia informacyjno-kontrolne akcjonariuszy w spó³ce akcyj- nej, Pr. Sp. 2004, Nr 1. Bielski P., Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy a natura spó³ki ak- cyjnej, PPH 2001, Nr 11. Bilich E. K. M., Klonoff R. H., Class Actions and Other Multi-Party Litigation. Ca- ses and Materials, St. Paul 2000. Billick B. J., The Uniform Securities Act of 2002 – modernizing the state securi- ties regulatory scheme, Business Law News, Volume 22, Number 4, czerwiec 2003 r. Binek B., Peciak P., Stêpniewski M., Waltz-Komierowska D., Prawa i obowi¹zki akcjonariuszy spó³ek publicznych, KPWiG 2004. Booth R., Windfall Awards Under PSLRA, University of Maryland School of Law, Legal Studies Research Paper 2005. XV Literatura Brandt Ch., Prospekthaftung: Anlegerschutz durch Prospektpublizität – Taunus- stein: Driesen, 2005 (Driesen Edition Wissenschaft). Introduction to Swiss Law; 3rd. ed., red. F. Dessemontet, T. Ansay, The Hague, Boston and London, Kluwer–Schulthess 2002. Bucholc M., Skup akcji w³asnych a zasada ochrony informacji poufnej w prawie UE, Prawo i Podatki UE 2005, Nr 2. Bucholc M., Wymogi co do treœci prospektu emisyjnego w prawie europejskim, Prawo UE 2004, Nr 10. Buczek S. B., Efektywnoœæ informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistoœæ, Warszawa 2005. Bündelung der gleichgerichteter Interessen im Prozess. Verbandsklage und Gruppenklage, red. J. Basedow, K. J. Hopt, H. Kötz, D. Baetge, Tübingen 1999. Bundesaufsichtsamt fur Wertpapierhandel (obecnie Bundesanstalt fur Finanz- dienstleistungsaufsicht – niemiecki Federalny Urz¹d Nadzoru nad Obrotem Papierami Wartoœciowymi) we wspó³pracy z Deutsche A.G., Insiderhandel und Ad-hoc Publizitat nach dem Wertpapierhandelsgesetz, Frankfurt nad Me- nem 1998. Calderon J., Kowal R., Safe Harbors: Historical and Current Approaches to Future Forecasting, The Journal of Corporation Law 1997, Nr 4. Canaris C. W., Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, Monachium 1971. Casey L. L., Reforming Securities Class Actions from the Bench: Judging Fidu- ciaries, Brigham Young University Law Review 2003. CESR Level 3 – second set of CESR guidance and information on the common operation of the directive to the market (Market Abuse Directive), Ref: CESR/06-562b, lipiec 2007. Ch³opecki A., Czy w prawie polskim obowi¹zuje zasada numerus clausus papie- rów wartoœciowych, PS 1994, Nr 2. Ch³opecki A., Glosa do postanowienia SN z 8.9.1995 r., III CZP 102/95, PUG 1998, Nr 1. Ch³opecki A., Informacja poufna w prawie papierów wartoœciowych w: Prawo prywatne czau przemian, Ksiêg pami¹tkowa ku czci Profesora Stanis³awa So³tysiñskiego, red. A. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe UAM 2005. Ch³opecki A., Instrumenty finansowe na rynku kapita³owym, PPH 2004, Nr 7. Ch³opecki A., Mechanizm prawny transakcji gie³dowych – nowe zjawiska w obro- cie gospodarczym, PPW 2000, Nr 1. Ch³opecki A., Obowi¹zki informacyjne spó³ek publicznych, PPW 2001, Nr 9. Ch³opecki A., Obrót papierami wartoœciowymi na rynku kapita³owym, cz. I i II, PPH 1995, Nr 8–9. Ch³opecki A., Przeniesienie praw z papierów wartoœciowych w publicznym obro- cie, PPG 1994, Nr 2. Ch³opecki A., Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podsta- wowych pojêæ prawa rynku kapita³owego, PPH 2005, Nr 11. Ch³opecki A., Zasady odpowiedzialnoœci prospektowej – polemika, PPH 2006, Nr 9. Ch³opecki A., Dyl M., Prawo rynku kapita³owego, Warszawa 2003. XVI Literatura Ch³opecki A., Domañski G., Jurga R., Michalski M., Sobolewski L., Prawo o pu- blicznym obrocie papierami wartoœciowymi. Komentarz, Warszawa 1999. Ch³opecki A., Mikosz A., Prawo do akcji w publicznym obrocie papierami wartoœ- ciowymi, PPH 1999, Nr 6. Ch³opecki A., Mikosz A., Stabilizacja kursów i opcja dodatkowego przydzia³u akcji, PPH 2002, Nr 10. Choper J. H., Coffee J. C. Jr, Gilson R. J., Cases and Materials on Corporations, 4th ed., Little Brown Co Law Business 1995. Ciarkowski S., Prawa pochodne jako papiery wartoœciowe, PPW 2001, Nr 4. Cieœliñski A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003. Countryman A., Sarbanes-Oxley mandates send corporate audit expenses soaring, Chicago Tribune z 4.6.2005 r. Czachórski W., Glosa do orz. SN z 30.4.1957 r., OSPiKA 1958, poz. 98. Czachórski W., Kilka uwag na temat zwi¹zku przyczynowego w prawie cywilnym francuskim w: Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przyby³owskiego, Kraków–Warszawa 1964. Czachórski W., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza w ramach tzw. ujemnego in- teresu umowy, RPEiS 1968, Nr 3. Czachórski W., Ustalenie wysokoœci odszkodowania wed³ug przepisów Kodeksu zobowi¹zañ, NP 1958, Nr 4–5; Czachórski W., Uwagi na temat pojêcia tzw. ujemnego interesu umowy, St. Cywil. 1969, t. XIII–XIV. Czachórski W., Zasady i funkcje odpowiedzialnoœci cywilnej wed³ug Kodeksu cy- wilnego, ich ewolucja, w: Studia z prawa zobowi¹zañ, red. Z. Radwañski, War- szawa, Poznañ 1979. Czachórski W., Zbieg odpowiedzialnoœci cywilnej wed³ug Kodeksu zobowi¹zañ, Warszawa 1960. Czachórski W., Zobowi¹zania, Warszawa 2002. Czerniawski R., Wierzbowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœ- ciowymi i funduszach powierniczych. Komentarz, Warszawa 1996. Dadak W., Karne œrodki ochrony dostêpu do informacji w publicznym obrocie pa- pierami wartoœciowymi, Pal. 1998, Nr 1–2. Dalka S., Problem zwi¹zku przyczynowego w prawie cywilnym, ZNUGd 1976, Nr 3. D¹browa J., Odpowiedzialnoœæ deliktowa osoby prawnej za winê w³asn¹ i cudz¹, St. Cywil. 1970, t. XVI. D¹browa J., Wina jako przes³anka odpowiedzialnoœci cywilnej, Wroc³aw 1968. D¹browa J., Zdolnoœæ deliktowa osoby prawnej, PPA, Wroc³aw 1972, Nr 1. Dobre Praktyki w Spó³kach Publicznych 2005 (opr.), Komitet Dobrych Praktyk, Forum – Corporate Governance, Warszawa 2004. Domañski G., Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za wady prospektu emisyjne- go, PUG 1998, Nr 1. Dühn M., Schadensersatzhaftung börsennotierter Aktiengesellschaften für fehler- hafte Kapitalmarktinformation. De lege lata und de lege ferenda, Peter Lang 2003. XVII Literatura Duve Ch., Pfitzner T. V., Braucht der Kapitalmarkt ein neues Gesetz für Masse- nverfahren?, Der Betriebs-Berater 2005, Nr 13. Du¿y A., Dyferencyjna metoda ustalania wysokoœci szkody, PiP 1993, Nr 10. Dybowski T., Adekwatny czy konieczny zwi¹zek przyczynowy, Pal. 1961, Nr 6–7. Dybowski T., Odszkodowania nale¿ne posiadaczowi za utracone po¿ytki rzeczy, NP 1977, Nr 4. Dybowski T., Przyczynowoœæ jako przes³anka odpowiedzialnoœci. Zagadnienia wybrane, NP 1962, Nr 2. Dybowski T., W sprawie przyczynienia siê poszkodowanego do powstania szko- dy, NP 1977, Nr 6. Dyl M., Zwoliñska-Doboszyñska A., Wyk³adnia i stosowanie art. 81 ust. 4 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi, PPH 2002, Nr 6. Easterbrook F. H., Fischel D. R., Optimal damages in securities cases, 52 Univer- sity of Chicago Law Review 1985. Easterbrook F. H., Fischel D. R., The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge 1991. Eble T. E., Federal Class Action Practice Manual – Internet Edition, http://www. classactionlitigation.com/fcapmanual/, 1999. Eisenberg M. A., Corporations and Other Business Organizations. Cases and Ma- terials, 8th ed., New York 2000. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren, http://www.bmj.bund.de/media/archive/798.pdf. Europejskie prawo spó³ek, t. III, Corporate Governance, red. M. Cejmer, J. Napie- ra³a, T. Sójka, Kraków 2006; Fama E. F., Efficient Capital Markets II, 46 Journal of Finance 1991. Federal Register (27.12.2005), Revisions to Accelerated Filer Definition and Ac- celerated Deadlines for Filing Periodic Reports; Final Rule; http://www.sec. gov/rules/final/fe338644.pdf. Ferran E., Building an EU Securities Market, University of Cambridge 2004. Florek L., Zieliñski T., Prawo pracy, Warszawa 2003. Frankowski E., Gwarantowanie emisji w prawie amerykañskim i polskim, PPH 2003, Nr 2. Fr¹ckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popio³ek W., Pyzio³ W., Ko- deks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001. Gajda J., Wina organu osoby prawnej jako przes³anka odpowiedzialnoœci delikto- wej, RZN 1990, Nr 8. Galbraith J. K., The Great Crash, Harmondsworth 1971. Gallo T., Claims under Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 and Rule 10b-5, http://www.rkmc.com/Claims_Under_Section_10B_of_the_Se- curities_Exchange_Act_of_1934_and_Rule_10b5.htm. Gilson R. J., Kraakman R., The Mechanisms of Market Efficiency Twenty Years Later. The Hindsight Bias, Harvard M. Olin Center for Law, Economics and Business. Glicz M., Manipulacja instrumentem finansowym jako nadu¿ycie na rynku kapi- ta³owym, GSP 2005, Nr 14. XVIII Literatura Glicz M., Obowi¹zki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH 2005, Nr 10. Glicz M., Odpowiedzialnoœæ cywilna emitenta za naruszenie obowi¹zków publi- kacyjnych w zakresie informacji poufnych, PUG 2005, Nr 11. G³adysz P., G³adysz A., Informacja poufna w dzia³alnoœci banku w œwietle prawa o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi, R. Pr. 1999, Nr 5. Godin F., Wilhelmi H., Aktiengesetz, Berlin 1971. Go³êbiewski S., Sêdzicki W., Corporate Governance – zabezpieczenie praw akcjo- naru\iuszy w planach Komisji Europejskiej, Prawo UE 2004, Nr 6. Górecki M., Informacje poufne na rynku kapita³owym: podstawowe problemy re- gulacji prawnej oraz pojêcie informacji poufnej i insidera, HUK 2007, Nr 1. Grabowski J., Publiczny obrót papierami wartoœciowymi. Ustrój prawny i proce- dury, Warszawa 1996. Grabowski P., Ratio legis zakazu nabywania w³asnych akcji na gruncie Kodeksu spó³ek handlowych, cz. I i II, MoP 2004, Nr 15–16. Grobel S., Pojêcie ra¿¹cego niedbalstwa w Kodeksie cywilnym, NP 1978, Nr 5. Grundfest J. A., Perino M. A., Securities Litigation Reform: The First Year’s Experience, Working Paper, Stanford University 1997. Grzybczyk M., Ziemba P., Emisja kwitów depozytowych i euroobligacji, Warsza- wa 2000. Gulati G. M., Rachlinski J. J., Langevoort D. C., Fraud by Hindsight, Georgetown Public Law Research Paper No. 442820. Ha³adyj K., Jurga B., Pozwy zbiorowe mog¹ pomóc inwestorom, Rzeczpospolita z 13.2.2007 r. Ha³adyj K., O dopuszczalnoœci dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych przez akcjonariuszy od spó³ek publicznych w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zków informacyjnych, PUG 2007, Nr 3. Ha³adyj K., Zbiorowe dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych przez inwesto- rów na przyk³adzie regulacji amerykañskich i niemieckich, PUG 2007, Nr 11. Hamilton R. W., The Law of Corporations, St. Paul 2000. Hamilton R. W., Corporations, 6th ed., St. Paul 1998. Hazen T. L., The Law of Securities Regulation, 4th ed., St. Paul 2002. Henze H., Aktiengesetz. Großkommentar, Berlin 1997. Holbrook D. A., Measuring and Limiting Recovery under Rule 10b-5: Optimizing Loss Causation and Damages in Securities Fraud Litigation, 215 Texas Journal of Business Law 2003. Hopt K. J., Grundsatz- und Praxisprobleme nach dem Wertpapierhandelsgesetz, Zeitschrift fûr das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 1995. Hopt K. J., Modern Company and Capital Market Problems. Improving European Corporate Governance after Enron, Law Working Paper No. 005/2002, Journal of Corporate Law Studies 2003. Hüffer U., Aktiengesetz. Kommentar, Monachium 1993. Jacyna J., Pozew grupowy w polskim prawie, Rzeczpospolita z 27.1.2005 r. Jankowska A., Dyskrecja w cenie, Rzeczpospolita z 20.10.2004 r. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: