Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003078 21327338 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8609-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.

W pracy przedstawiono również:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY RÓWNIEŻ: Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu wyboru dokonała Lidia Marciniak Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie Bożena Barszczewska Dotacje dla szkół i przedszkoli wyboru dokonała Agata Piszko Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem Piotr Gąsiorek Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu Klemens Stróżyński System wynagradzania nauczycieli Krzysztof Lisowski Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły 2. wydanie Teresa Konarska Zamówienia publiczne wyboru dokonał Krzysztof Puchacz Finanse w oświacie 2. wydanie rozszerzone i uaktualnione wyboru dokonała Marta Handzlik KSIĘGARNIA INTERNETOWA www.profi nfo.pl odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli wyboru dokonała Lidia Marciniak Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca serii Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Autorami odpowiedzi na pytania są: (cyfry w nawiasach oznaczają numery rozdziałów i podrozdziałów, pozostałe odnoszą się do numerów pytań) Bożena Barszczewska – (I.1) 3, 6–9, 13, (II.2) 1, 2, 5 Alicja Brzezińska – (I.1) 4, 15, (I.2) 3, (I.4) 1, 2, (II.2) 4, 8, 11, (II.3) 2, (II.4) 2 Krzysztof Gawroński – (I.1) 11 Piotr Gąsiorek – (II.2) 12 Julia Głazowska-Dmitruk – (I.1) 2, 5 Marta Handzlik – (I.2) 1 Monika Jabłońska – (I.1) 14, (I.2) 2 Iwona Kobus – (II.6) 1 Agnieszka Kosiarz – (II.5) 4 Joanna Lesińska – (I.1) 12, (II.2) 7, (II.5) 3 Krzysztof Lisowski – (I.1) 1, (I.2) 5, 8, (II.2) 3, 9, 10, 13, (II.3) 1, (II.4) 1, (II.5) 1, 2, (II.6) 2 Krzysztof Lodziński – (I.2) 4 Łukasz Pater – (II.2) 6 Magdalena Sender – (I.1) 10, (I.3) 1 Marek P. Wędrychowski – (I.2) 6, 7 Autorkami komentarzy są: Joanna Lesińska – rozdział I podrozdział 5, rozdział II podrozdział 7 Agata Piszko – rozdział I podrozdziały 1–4, rozdział II podrozdziały 1–6 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN 978-83-264-8082-9 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SpiS treści 5 SpiS treści Wykaz skrótów .................................................................................. 7 Wstęp ............................................................................................... 11 rozdział i Odpowiedzialność porządkowa nauczycieli ........................................... 13 1. podstawa prawna wymierzenia kar porządkowych, rodzaje kar ........ 13 2. tryb nałożenia kary porządkowej – terminy i sposób ukarania ........ 36 3. Sprzeciw od nałożonej kary porządkowej ...................................... 51 4. Zatarcie kary porządkowej .......................................................... 56 5. procedura wymierzania kar porządkowych nauczycielom ................ 60 5.1. Podstawy prawne wymierzania kar porządkowych nauczycielom ................................................. 61 5.2. przesłanki odpowiedzialności porządkowej nauczycieli ............ 61 5.3. Katalog kar porządkowych ................................................... 63 5.4. Zasady wymierzania kar pieniężnych ..................................... 64 rozdział ii Odpowiedzialność dyscyplinarna – uchybienie godności zawodu nauczyciela ....................................................................................... 69 1. Wprowadzenie ........................................................................... 69 2. Katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej. postępowanie dyscyplinarne ........................................................ 69 3. termin nałożenia kary dyscyplinarnej ........................................... 88 4. Zatarcie skazania ....................................................................... 91 5. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków ........................................... 94 6. Wygaśnięcie stosunku pracy ........................................................ 102 7. procedura postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli ........................................................... 106 7.1. podstawy prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli ........................................................................ 107 7.2. przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli ......... 108 7.3. Katalog kar dyscyplinarnych ................................................. 110 6 SpiS treści 7.4. tryb wymierzania kar dyscyplinarnych .................................. 111 7.5. Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków ................... 117 7.7. Zatarcie kary dyscyplinarnej ................................................. 121 Wykaz literatury ............................................................................... 123 indeks problemowy ............................................................................ 125 indeks wzorów .................................................................................. 131 indeks procedur ................................................................................ 133 indeks rzeczowy ................................................................................ 135 Wykaz skrótóW 7 Wykaz skrótóW Akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pub- licznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przed- szkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej do- kumentacji (Dz. U. poz. 1170) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64) – rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrek- tora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobec- ności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) k.c. k.k. KN k.p. k.p.k. r.b.h.p. r.d.p.n. r.k.d.n. r.r.k.s.d. r.u.n.p. 8 r.w.n.p. r.z.p.d. u.s.g. u.s.i.p. u.s.o. u.z.z. Wykaz skrótóW – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego pod- stawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw- czych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco- dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167) czasopisma i publikatory M.p.pr. OSA OSNApiUS – Monitor prawa pracy – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba Administracyjna, pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNc OSNcp – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego izby cywilnej, pracy i Ubez- OSNp – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. izba pracy, Ubezpieczeń Spo- pieczeń Społecznych OSp piZS pr. pracy rpeiS łecznych i Spraw publicznych – Orzecznictwo Sądów polskich – praca i Zabezpieczenie Społeczne – prawo pracy – ruch prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny Wykaz skrótóW inne 9 etpc NSA SA SN SO WSA ZNp – europejski trybunał praw człowieka – Naczelny Sąd Administracyjny – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – wojewódzki sąd administracyjny – Związek Nauczycielstwa polskiego WStęp 11 WStęp publikacja poświęcona jest tematyce odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli. przepisy pragmatyki służbowej nauczycieli, opisane w przepisach Karty Nauczyciela (dalej KN), zawierają zapisy po- święcone odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na gruncie powołanej ustawy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia god- ności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN. Z kolei za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe. pomysł powstania niniejszej publikacji zrodził się na skutek pytań kie- rowanych do redakcji przez Użytkowników serwisu prawo Oświatowe do- tyczących prawidłowego stosowania przez dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych procedur związanych z wymierzaniem i sto- sowaniem kar wobec swoich pracowników. poniższe rozważania mają na celu przedstawienie, jakie zachowania kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. celem niniejszej publikacji jest również wyjaśnienie i przedstawienie katalogu kar oraz trybu ich nakładania – w tym terminów oraz sposobów ukarania. W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli poniższa pozycja prezentuje katalog czynów podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także wszczęcie po- stępowania dyscyplinarnego – wskazuje terminy nałożenia kar dyscyplinar- nych, ich zatarcie oraz wygaśnięcie stosunku pracy na skutek prawomoc- nego ukarania nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym lub karnym. Bazę wiedzy poniższej publikacji stanowią przede wszystkim pytania i odpowiedzi udzielane przez specjalistów współpracujących z serwisem prawo Oświatowe wzbogacone o linię orzeczniczą sądów oraz stanowisko doktryny. Dla państwa wygody publikacja podzielona została na rozdziały od- powiadające danej tematyce. Każdy rozdział poprzedza komentarz auto- ra, który wyjaśnia podstawowe pojęcia w przedmiotowej sprawie. prak- 12 WStęp tyczny charakter publikacji został wzbogacony przykładowymi wzorami dokumentów oraz procedurą wymierzania kar porządkowych nauczycie- lom i procedurą postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Mam nadzieję, iż zawarte w książce pytania i odpowiedzi rozwieją pań- stwa wątpliwości oraz pomogą uniknąć błędów w podejmowaniu decyzji. Lidia Marciniak ODpOWieDZiAlNOść pOrZąDKOWA NAUcZycieli 13 rozdział i OdpOWiedziAlnOść pOrządkOWA nAuczycieli 1. podstawa prawna wymierzenia kar porządkowych, rodzaje kar Jak już zaznaczono we wstępie, za uchybienia przeciwko porządko- wi pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Wynika to wprost z zapisu art. 75 ust. 2 KN. Kwestię odpo- wiedzialności porządkowej pracowników regulują przepisy rozdziału Vi kodeksu pracy. Karze podlega czyn bezprawny – a więc taki, który jest niezgodny z obo- wiązującymi pracownika przepisami prawa pracy (ale także poleceń praco- dawcy dotyczących pracy – o czym mowa poniżej). pracownik może zostać ukarany, jeżeli można mu przypisać winę, przy czym wina może być umyśl- na lub nieumyślna. Wina jest umyślna, gdy pracownik ma zamiar popeł- nienia danego czynu, natomiast o winie nieumyślnej możemy mówić wów- czas, gdy zachowanie pracownika wynika z lekkomyślności lub niedbalstwa. W tym miejscu warto przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1990 r., i prN 26/90, leX nr 1112050, zgodnie z którym, „tylko niewyko- nanie przez pracownika polecenia służbowego («dotyczącego pracy»), może być zakwalifikowane jako naruszenie «ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy», o którym mowa w art. 108 § 1 k.p. i które według tego przepisu stanowi podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regu- laminowej”. Z dalszej części wyroku wynika, że „wina pracownika będzie z reguły występowała w formie umyślnej, choć nie można wykluczyć nie- umyślnej. Bezprawność natomiast należy oceniać przez prawnie skuteczne polecenia przełożonych, a nie wyłącznie na podstawie przepisów. Jednak tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego dotyczącego pracy kwalifikuje się jako naruszenie ustalonego porządku, o którym mówi art. 108 k.p. i to może stanowić podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej”. 14 rOZDZiAł i Kary przewidziane przepisami kodeksu pracy dzielą się na kary mająt- Wśród kar niemajątkowych wyróżniamy: kowe i niemajątkowe. 1) karę upomnienia; 2) karę nagany. Kary te, zgodnie z przepisem art. 108 § 1 k.p., pracodawca może stosować za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdza- nia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Z kolei kary majątkowe (pieniężne), zgodnie z przepisem art. 108 § 2 k.p., pracodawca może stosować za nieprzestrzeganie przez pracow- nika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciw- pożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, przy czym kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodnio- wego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracow- nikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3 k.p. Katalog kar przewidziany przepisami kodeksu pracy ma charakter wyczerpujący. Oznacza to, że pracodawca nie posiada podstaw prawnych do jego rozszerzania lub ograniczania. Warto zwrócić uwagę, że ustawo- dawca nie przypisuje danej kary konkretnemu przewinieniu. prawodawca określił, że karę upomnienia lub karę nagany można nałożyć na pracow- nika za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpo- żarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obec- ności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Okoliczno- ści nałożenia na pracownika kary pieniężnej zostały przez prawodawcę określone bardzo precyzyjnie. Kara pieniężna może zostać nałożona na pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spo- żywanie alkoholu w czasie pracy. Konstrukcja ta powoduje, że kara pie-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: