Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003042 21326209 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015 - ebook/pdf
Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-036-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oddajemy w ręce Czytelnika publikację, która zawiera omówienie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe oraz analizę zmian wprowadzonych ustawą z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539).

Autorka opisuje nowe uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe, spłacanie długów spadkowych oraz komentuje zmienione przepisy ujmując je całościowo. O unikatowości opracowania stanowi przejrzystość i zwięzłość wywodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe_1_4.indd 2 10/29/15 3:46 PM Odpowiedzialność za długi spadkowe Komentarz do zmian 2015 Elżbieta Skowrońska-Bocian KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe_1_4.indd 3 10/29/15 3:46 PM Stan prawny na 30 października 2015 r. Stan prawny na 1 września 2014 r. Wydawca wraz z omówieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Klaudia Szawłowska-Milczarek o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 945), które wejdą w życie 18 stycznia 2015 r. Redaktor prowadzący Agnieszka Dymkowska Wydawca Grzegorz Jarecki Opracowanie redakcyjne Joanna Ośka Redaktor prowadzący Joanna Maź Łamanie Marpres Opracowanie redakcyjne Bartosz Stanisławski Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 Wolters Kluwer SA, 2014 ISBN: 978-83-264-9669-1 ISBN: 978-83-264-3324-5 2. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Wydane przez: Dział Praw Autorskich Wolters Kluwer SA 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 Dział Praw Autorskich e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 www.wolterskluwer.pl e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe_1_4.indd 4 10/29/15 3:46 PM Spis treści Wykaz skrótów................................................................................7 Uwagi.wstępne.................................................................................9 Rozdział I. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Uwagi ogólne............................................................................................... 15 1..Skutki.śmierci.osoby.fizycznej................................................... 15 2..Odpowiedzialność.spadkobierców.za.długi.spadkowe. w.ogólności............................................................................... 17 3..Odpowiedzialność.spadkobierców.od.otwarcia.do.przyjęcia. spadku...................................................................................... 19 4..Odpowiedzialność.spadkobierców.po.przyjęciu.spadku........... 21 5..Odpowiedzialność.po.dziale.spadku......................................... 26 Rozdział II. Szczególne uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe.......................................................................... 28 1..Ustawowe.ograniczenia.odpowiedzialności.spadkobierców.. za.długi.spadkowe.................................................................... 28 2..Odpowiedzialność.za.długi.spadkowe.innych.podmiotów....... 32 2.1..Odpowiedzialność.zapisobierców.windykacyjnych............ 33 2.2..Odpowiedzialność.obdarowanych..................................... 40 Rozdział III. Nowe uregulowania odpowiedzialności za długi spadkowe......................................................................................... 43 1..Uwagi.ogólne........................................................................... 43 2..Wykaz.inwentarza..................................................................... 46 3..Spis.inwentarza......................................................................... 49 4..Uwagi.końcowe........................................................................ 53 5 www.wolterskluwer.pl Spis treści Rozdział IV. Spłacanie długów spadkowych................................. 55 1..Uwagi.ogólne........................................................................... 55 2..Spłacanie.długów.spadkowych.w.obowiązującym.stanie. prawnym................................................................................... 58 2.1..Uwagi.wstępne.................................................................. 58 2.2..Ustalenie.długów.spadkowych.......................................... 59 2.3..Kolejność.spłacania.długów.spadkowych.......................... 62 2.4..Redukcja.długów.spadkowych.......................................... 63 2.5..Odpowiedzialność.spadkobiercy.ponad.wartość. stanu.czynnego.spadku..................................................... 65 Rozdział V. Uregulowania intertemporalne i ocena dokonanych zmian.......................................................................... 68 1..Problemy.prawa.międzyczasowego.......................................... 68 2..Ocena.wprowadzonych.zmian.................................................. 70 2.1..Uwagi.ogólne.................................................................... 70 2.2..Uwagi.szczegółowe........................................................... 71 Rozdział VI. Komentarz do zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego......................................................................................... 75 Art..1015....................................................................................... 75 Termin.do.złożenia.oświadczenia.............................................. 75 Skutki.braku.oświadczenia.spadkobiercy.................................. 77 Art..1016.(uchylony)..................................................................... 78 Art..1031....................................................................................... 79 Uwagi.ogólne............................................................................ 79 Odpowiedzialność.nieograniczona............................................ 80 Odpowiedzialność.ograniczona................................................ 81 Odpadnięcie.ograniczenia.odpowiedzialności........................... 82 Art..10311...................................................................................... 84 Art..10312...................................................................................... 92 Art..10313...................................................................................... 93 Art..10314...................................................................................... 96 Art..1032....................................................................................... 97 Uwagi.ogólne............................................................................ 98 Zasady.spłacania.długów.spadkowych.przez.spadkobiercę..... 99 Spłacenie.niektórych.długów.spadkowych..Rozszerzenie odpowiedzialności.spadkobiercy...............................................100 Art..10341......................................................................................103 Bibliografia. Wybrane pozycje........................................................105 6 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów Akty prawne k.c.. k.p.c.. post..sp.. pr..sp.. ustawa.z.dnia. 20.marca.2015.r.. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil- ny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 17 listopada 1964  r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.  U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz. U. Nr 63, poz. 346 z późn. zm.) – dekret z  dnia 8 października 1946  r. – Prawo spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie usta- wy  – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539) Czasopisma i zbiory orzeczeń – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, OSNC. OSNCP OSPiKA. PiP. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- żowych – Państwo i Prawo 7 Elżbieta Skowrońska-Bocianwww.wolterskluwer.pl Uwagi wstępne Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539) zmieniono niektóre przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności spadkobierców za dłu- gi spadkowe (art. 1015 § 2, art. 1031 § 2, art. 1032 i art. 10341 § 2 zdanie drugie), dodano art. 10311–10314 oraz skreślono art. 1016. Wprowadzo- ne zostały także zmiany w  kodeksie postępowania cywilnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra- cji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. poz.  389 z  późn. zm.), ustawie z  dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.). Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu, jako zasady, ograniczonej odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. W uzasadnieniu projektu rządowego podkreślano, że przewidziana w art. 1015 § 2 zdanie pierwsze k.c. fikcja prawna, iż spadkobierca nieskładający w ustawowym terminie żadnego oświadczenia co do spadku jest traktowany tak, jak przyjmujący spadek wprost, a  więc ponoszący nieograniczoną odpo- wiedzialność za długi spadkowe, w istocie nie chroni ani spadkobiercy przed nadmiernymi obciążeniami, ani wierzycieli spadkowych. Może natomiast prowadzić do pogorszenia sytuacji wierzycieli spadkobiercy, gdyż obciążenie osobistego majątku spadkobiercy odpowiedzialnością za długi spadkowe często prowadzi do zmniejszenia szans takich wie- rzycieli na uzyskanie należnego im świadczenia. 9 Elżbieta Skowrońska-Bocianwww.wolterskluwer.pl Uwagi wstępne Problem, czy brak oświadczenia spadkobiercy co do spadku ma po- ciągać za sobą traktowanie go jak przyjmującego spadek z dobrodziej- stwem inwentarza czy też jak przyjmującego spadek wprost, nie jest nowa. Już w toku prac kodyfikacyjnych podjętych przed drugą wojną światową wyrażane były dwa zasadniczo odmienne poglądy. Zgodnie z pierwszym brak oświadczenia co do spadku powodowało traktowa- nie spadkobiercy jak przyjmującego spadek wprost; według drugiego – jak przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pierwsze stanowisko prezentowali m.in. H. Konic i  K. Przybyłowski, drugie – S. Wróblewski i M. Allerhand [szerzej przedstawia te kwestie L. Gór- nicki, Prawo cywilne w  pracach komisji kodyfikacyjnej Rzeczypospoli- tej Polskiej w  latach 1919–1939, Wrocław 2000, s.  269 i  n.; zob. też J.  Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s.  16 i  n., oraz E.  Macierzyńska-Franaszczyk, Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2014, s. 24 i n.]. W okresie unifikacji prawa spadkowego bezpośrednio po drugiej woj- nie światowej także występowała rozbieżność stanowisk. Ostatecznie w  dekrecie z  dnia 8 października 1946  r. – Prawo spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328 z późn. zm.) wprowadzona została, zgodnie z propozy- cją J. Gwiazdomorskiego, fikcja prostego przyjęcia spadku (por. art. 35 zdanie drugie pr. sp.; zob. też K. Przybyłowski, Ukształtowanie zasad do- tyczących odpowiedzialności za długi spadkowe w polskim prawie cywil- nym (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Gwiazdomorskiego, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII–XIV, s. 240 i n.). W dekrecie – Prawo spad- kowe zawarte zostało także uregulowanie, zgodnie z  którym przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez jednego ze spadkobierców wywierało skutek względem pozostałych spadkobierców z  wyjątkiem tych, którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub o jego odrzuceniu (art. 42). Rozpoczęcie w 1950 r. prac nad kodyfikacją prawa cywilnego spowodo- wało podjęcie dyskusji nad skutkami braku złożenia przez spadkobiercę w ustawowym terminie oświadczenia co do spadku. Ostatecznie w ko- deksie cywilnym przyjęte zostało uregulowanie analogiczne do istnie- jącego pod rządem dekretu – Prawo spadkowe. W ówczesnych stosun- 10 Elżbieta Skowrońska-Bocianwww.wolterskluwer.pl Uwagi wstępne kach polityczno-gospodarczych przeważył argument, że na długi spad- kowe składają się głównie zobowiązania wobec wierzycieli będących jednostkami gospodarki uspołecznionej (przede wszystkim państwowe oraz spółdzielcze instytucje kredytowe). W takiej zaś sytuacji ogranicze- nie odpowiedzialności za długi spadkowe pozostawałoby w sprzeczno- ści z zasadą ochrony mienia społecznego. Zasada ta znalazła zresztą od- zwierciedlenie także w przepisach kodeksu cywilnego, np. w art. 127 § 1, który stanowił „Ochrona własności społecznej przed grożącą jej szkodą jest obowiązkiem każdego obywatela”, czy art. 129 – „Przy tłumaczeniu i stosowaniu przepisów niniejszego kodeksu należy mieć na względzie, że własność społeczna, jako podstawa ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pozostaje pod szczególną ochroną prawa”. Sięgnięcie przez ustawodawcę do fikcji przyjęcia spadku wprost spo- wodowało, że uregulowania dotyczące ochrony interesów spadkobier- cy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, stały się mniej istotne. W związku z tym w kodeksie cywilnym nie znalazły się uregulo- wania przewidujące możliwość oddzielenia spadku od majątku spadko- biercy (art. 52–54 pr. sp.) oraz likwidacji spadku (art. 55–56 pr. sp.), mo- gące się przydać przy realizowaniu ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe spadkobiercy, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wskazywano, że uregulowania te są pozbawione znaczenia, a w okresie obowiązywania dekretu o prawie spadkowym w praktyce nie (występowały) funkcjonowały. Prawna fikcja prostego przyjęcia spadku (art. 1015 § 2 k.c. przed zmia- ną) budziła wątpliwości i  zastrzeżenia właściwie od początku obowią- zywania kodeksu cywilnego (zamiast wielu por. E. Skowrońska-Bocian, W. Borysiak (w:) System Prawa Prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s.  624 i  n.). W  orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawiły się też próby łagodzenia skutków działania fik- cji prostego przyjęcia spadku. Zapadła uchwała w  składzie 7 sędziów, wpisana do księgi zasad prawnych, o  następującej treści: „Odpowie- dzialność spadkobiercy za dług spadkowy, wynikająca z prostego przy- jęcia spadku, nie podlega ograniczeniu z tej tylko przyczyny, że jest to dług ze stosunku pracy lub że spadkobiercą jest pracownik. Jednakże 11 Elżbieta Skowrońska-Bocianwww.wolterskluwer.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność za długi spadkowe. Komentarz do zmian 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: