Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002555 22737230 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I - ebook/pdf
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789853 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41), z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO.


W części I komentarza zostały omówione przepisy od art. 1 do art. 16 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych. Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

• na jakich zasadach za naruszenia dyscypliny finansów publicznych odpowiadają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz ich pracownicy,

• jakich obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kierownik jednostki nie może skutecznie przekazać podległym pracownikom,

• w jaki sposób skonstruować dokumenty potwierdzające przekazanie obowiązków przez kierownika jednostki pracownikom tej jednostki, aby odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosili ci pracownicy,

• jakie są znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych opisane w art. 5–16 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Art. 1 – Zakres regulacji zawartych w ustawie I. Ogólne zasady stosowania ustawy o dyscyplinie finansów publicznych W art. 1–3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych (dalej: ustawa o dyscyplinie finansów publicznych) zostały zawarte ogólne wskazówki co do zasad stosowania tej ustawy, w tym objaśnione zostało znaczenie terminów używanych w tej ustawie oraz zakres wyłączeń spod jej stosowania. 1. Art. 1 – Zakres regulacji zawartych w ustawie Art. 1..Ustawa określa zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ustawie o dyscyplinie finansów publicznych ustalono specjalny reżim odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lecz nie zdefiniowano samego pojęcia „dyscypli- na.finansów.publicznych”, normując jedynie zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowie- dzialności z tytułu jej naruszenia, odpowiednio w przepisach: ●● art. 4 i 4a – zakres.podmiotowy – wskazanie osób ponoszących odpowiedzialność za naru- szenie, ●● art. 5 do 18c – zakres.przedmiotowy – określenie katalogu czynów stanowiących narusze- nie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lipca 2005 r. (w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych oraz organów właściwych do pełnienia funkcji oskarżyciela i w sprawie reje- stru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych) określają: 1) zasady ponoszenia odpowiedzialności; 2) rodzaje stosowanych kar i zasady ich wymierzania; 3) organy właściwe do prowadzenia postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finan- sów publicznych, takie jak: ●● organy orzekające: I instancji – komisje orzekające, II instancji – Główna Komisja Orzekają- ca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych (dalej: GKO), ●● organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela: w I instancji – rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i ich zastępcy, II instancji – Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych i jego zastępcy; 4) zasady prowadzenia postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych. W doktrynie przyjmuje się, że przez dyscyplinę finansów publicznych rozumie się przestrzega- nie.prawnie wyznaczonych reguł ustalania, poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowanie nimi w skali mikroekonomicznej, czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz poza nimi, jeśli podmioty te korzystają ze środków publicznych. 6 czerwiec 2017 r. Art. 1 – Zakres regulacji zawartych w ustawie Reguły te są przede wszystkim zawarte w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz- nych (dalej: uofp), a także w wielu innych ustawach i aktach wykonawczych prawa materialne- go, z których do najważniejszych zalicza się: 1). .ustawy: ●● z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp), ●● z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ●● z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ●● z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty bud owlane, ●● z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), ●● z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), ●● z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: ustawa o samorządzie powiatowym), ●● z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: ustawa o samorządzie woje- wództwa), ●● z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa), ●● regulujące zasady ustalania i pobierania dochodów bud żetowych, m.in.: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery- torialnego, ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym; ●● z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 2). .rozporządzenia: a) Rady.Ministrów: z bud żetu państwa, b) Ministra.Finansów: stwa, ●● z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania bud żetu pań- ●● z 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi bud żetu państwa w zakresie krajowych środ- ków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środ- ków na tych rachunkach, ●● z 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udzia- łem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności, ●● z 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych, ●● z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek bud żetowych i samorządowych zakładów bud żetowych, ●● z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości bud żetowej (dalej: rozporządzenie ●● z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych o sprawozdawczości bud żetowej), w zakresie operacji finansowych. czerwiec 2017 r. 7 Art. 2 – Słowniczek pojęć Nie.każde.naruszenie.reguł.dotyczących.zasad.ustalania,.poboru.i.egzekucji.należności. bud.żetowych.oraz.zasad.gospodarowania.środkami.publicznymi,.wynikających.z.przywo- łanych.aktów.prawnych,.stanowi.naruszenie.dyscypliny.finansów.publicznych. Za narusze- nie tych norm mogą grozić sankcje.przewidziane w innych przepisach, np.: ●● w uofp, np. instytucja blokowania planowanych wydatków bud żetowych (art. 177 uofp – w odniesieniu do bud żetu państwa oraz art. 260 uofp – w odniesieniu do bud żetów jednostek samorządu terytorialnego), która może być stosowana w przypadku stwierdzenia w okre- ślonych jednostkach: niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków lub poważnych naruszeń zasad gospodarki finansowej, ●● w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: k.k.) i ustawie z 20 maja 1971 r. – Ko- deks wykroczeń (dalej: k.w.) odnośnie do czynów naruszających zasady gospodarowania środkami publicznymi, które jednocześnie mogą wypełniać znamiona przestępstw lub wy- kroczeń, ●● w ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (dalej: k.k.s.) w odniesieniu do czynów naruszających zasady gospodarowania środkami publicznymi, stanowiących prze- stępstwa lub wykroczenia skarbowe. Poza tym za naruszenie większości reguł nie grożą żadne sankcje – oprócz ewentualnych kar dyscyplinarnych związanych z naruszeniem obowiązków pracowniczych. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy odpo- wiedzialności karnej, niektóre naruszenia zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego mogą wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności osób, które się ich dopuściły na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.) – w zakresie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu teryto- rialnego lub innym jednostkom organizacyjnym należącym do sektora publicznego oraz ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) – w zakresie odpowiedzialności pracowników jednostek organizacyjnych sektora publicznego za szkodę wyrządzoną pracodawcy. 2. Art. 2 – Słowniczek pojęć Art. 2..Określenia zawarte w dziale II: „finanse publiczne”, „środki publiczne”, „jednost- ka sektora finansów publicznych”, „bud żet”, „plan finansowy”, „wydatek”, „dotacja”, „rezerwa”, „sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania” oraz „kontrola zarządcza” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.). W artykule 2 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych zostały zawarte objaśnienia terminów używanych w tej ustawie. Na potrzeby tej ustawy terminy te nie zostały odrębnie zdefiniowane, ich znaczenie jest takie samo, jak przyjęte w uofp. Takie uregulowanie tych kwestii ma zapew- niać jednolite ustalanie zakresu tych pojęć używanych m.in. do określania znamion czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych i usunięcie wątpliwości interpreta- cyjnych. Objaśnienia tych terminów przedstawia tabela.1. 8 czerwiec 2017 r. Art. 2 – Słowniczek pojęć Tabela 1. Objaśnienia terminów używanych w ustawie o dyscyplinie finansów publicznych według znaczenia nadanego im przez uofp Termin używany w ustawie o dyscyplinie finansów publicznych Przepis uofp Znaczenie terminu według uofp Finanse publiczne art. 3 Środki publiczne art. 5 i 6 Uofp definiuje finanse publiczne jako procesy związane z gromadze- niem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, obejmujące w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, 2) wydatkowanie środków publicznych, 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych bud żetu państwa, 4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, 5) zarządzanie środkami publicznymi, 6) zarządzanie długiem publicznym, 7) rozliczenia z bud żetem Unii Europejskiej. Uofp definiuje środki publiczne poprzez ich enumeratywne wyliczenie. Środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) środki pochodzące z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4) przychody bud żetu państwa i bud żetów jednostek samorządu teryto- rialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pocho- dzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych (zalicza się tu także środki przekaza- ne z rachunków depozytowych Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a, na inne rachunki Ministra Finansów); 5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z pro- wadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł. Dochodami publicznymi są: 1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; 2) inne dochody bud żetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na pod- stawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych; czerwiec 2017 r. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: