Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01139 025537 21115889 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II - ebook/pdf
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789860 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41), z przywołaniem aktualnego orzecznictwa GKO.

 

W części II komentarza są omówione przepisy od art. 17 do art. 41 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, a m.in.:

· znamiona czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych opisane w art. 17–18c tej ustawy,

· sposób ustalania winy i okoliczności ją wyłączające,

· sposób określania czasu popełnienia naruszeń (ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń polegających na zaniechaniu działania nakazanego prawem),

· zasady stosowania reguł międzyczasowych,

· kwestie związane z wyłączeniem i niedochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

· rodzaje stosowanych kar i zasady ich wymierzania,

· ustalanie okresów przedawnienia dochodzenia odpowiedzialności i zatarcia ukarania.

+ dodatek specjalny do czasopisma: Zestaw testów kontrolnych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Art. 17 – Naruszenia zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych I. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o dyscyplinie finansów publicznych Rozdział ten to kontynuacja komentarza zakresu przedmiotowego ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o dyscypli- nie finansów publicznych), określającego czyny zabronione zagrożone sankcjami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 1. Art. 17 – Naruszenia zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych Art. 17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: 1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję; 2) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości; 3) określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne­ go lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 4) określenie kryteriów oceny ofert; 5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub nieza­ mieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłosze­ nia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 5a) niezamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie interneto­ wej; 5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; 6) niezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finan­ sów publicznych, jeżeli: 1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępo­ wania z przepisami o zamówieniach publicznych; 2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicz­ nego: 1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówie­ niach publicznych; 6 lipiec 2017 r. Art. 17 – Naruszenia zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych 2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stoso­ wania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamó­ wienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę. 1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej: 1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych; 2) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stoso­ wania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki. 1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli miało ono wpływ odpowied­ nio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramo­ wej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej. 1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej w spo­ sób, który mógłby zakłócać konkurencję. 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamó­ wienia publicznego lub umowy ramowej: 1) bez zachowania formy pisemnej; 2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówie­ niach publicznych; 3) (uchylony); 4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepi­ sów o zamówieniach publicznych. 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicz­ nych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. 4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika zama­ wiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w po­ stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania. 5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępo­ wania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. 6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówie­ nia publicznego lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicz­ nych. 6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicz­ nego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej. 7. (uchylony). lipiec 2017 r. 7 Art. 17 – Naruszenia zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych Czyny.zabronione wymienione w art. 17 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych sta- nowią naruszenie norm prawa materialnego zawartych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: upzp). W art. 17 komentowanej ustawy dokładnie wymieniono te czynności, które z punktu widzenia ustawodawcy są na tyle istotne w procesie udzielania zamówień publicznych, że należy im się ochrona w postaci zagrożenia nieprzestrzegania reguł ustawowych określających zasady ich przeprowadzania odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Naruszenia zostały podzielone na grupy czynów zabronio- nych. Ich opis zawiera tabela.1. Tabela 1. Czyny zabronione z art. 17 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych Przepis ustawy o dyscyplinie finansów publicznych Art. 17 ust. 1 i 1a Komentarz Czyny zabronione polegają na nieprawidłowym wykonaniu (pkt 1, 2, 3, 4, 5b) lub niewykonaniu (pkt 5, 5a i 6) określonych czynności w przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzie- lenie zamówienia publicznego. Naruszenia te mogą być popełnione przez pracowników jednostki lub inne osoby, którym kierownik jednostki powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia pub- licznego. Do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tych przypadkach nie dochodzi, jeśli: nieprawidłowe działanie lub bezprawne zaniechanie zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych, nie doszło do udzielenia zamówienia. Art. 17 ust. 1b i 1ba Czyny zabronione polegają na udzieleniu zamówienia publicznego (w tym zawarciu umowy ramowej) bez zachowania właściwych procedur. Naruszenia te mogą być popełnione wyłącznie przez osobę udzie- lającą zamówienia (zawierającą umowę o wykonanie dostaw lub usług, w tym umowę ramową). Art. 17 ust. 1c Art. 17 ust. 4 i 5 Art. 17 ust. 3 Przepis nie wymienia konkretnych czynów zabronionych, ustanawia jedynie ogólną regułę, że naru- szeniem dyscypliny finansów publicznych jest także naruszenie przepisów o zamówieniach publicz- nych w inny sposób niż określony w art. 17 ust. 1, 1b i 1ba, jeżeli miało ono wpływ na wynik po- stępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie tego przepisu do odpowiedzialności może być pociągnięta każda osoba, która poprzez swoje działanie bądź zaniechanie dopuściła się naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a więc zarówno kierownik jednostki, jak i działający na podstawie jego upoważnienia pracownicy jednostki lub osoby trzecie. Do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym przypadku nie dochodzi, jeśli nie doszło do udzielenia zamówienia. Czyny zabronione polegają na niezłożeniu wymaganych oświadczeń o wyłączeniu z postępowania przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czyn- ności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania, a także niewyłączenie z postępowania osób podlegających wyłączeniu z takiego postępowania. Czyn zabroniony polega na unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z na- ruszeniem przepisów dotyczących przesłanek tego unieważnienia. Do odpowiedzialności może być pociągnięty zarówno kierownik jednostki, jak i działający na podstawie jego upoważnienia pracowni- cy jednostki lub osoby trzecie. 8 lipiec 2017 r. Art. 17a – Naruszenia zasad udzielania koncesji Art. 17 ust. 1d i ust. 2 Czyny zabronione polegają na zawarciu umowy o zamówienie publiczne lub umowy ramowej z na- ruszeniem zasad zawierania tych umów (odnoszących się m.in. do ich formy i czasu trwania). Naru- szenia te mogą być popełnione wyłącznie przez osobę udzielającą zamówienia (zawierającą umowę o wykonanie dostaw lub usług lub umowę ramową). Art. 17 ust. 6 Czyny zabronione polegają na wprowadzeniu niedozwolonych zmian do umowy o zamówienie pub- liczne lub umowy ramowej. Naruszenia te mogą być popełnione wyłącznie przez osobę udzielającą zamówienia (dokonującą zmian umowy o wykonanie dostaw lub usług lub umowy ramowej). Art. 17 ust. 6a Czyn zabroniony polega na udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej z istot- ną zmianą warunków udzielenia zamówienia publicznego określonych w umowie ramowej. Narusze- nie to może być popełnione wyłącznie przez osobę udzielającą zamówienia. 2. Art. 17a – Naruszenia zasad udzielania koncesji Art. 17a. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji: 1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi; 2) z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi dotyczą­ cych obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamiesz­ czenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogło­ szenia informacyjnego; 3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; 4) z innym niż wymienione w pkt 1–3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji na ro­ boty bud owlane lub usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie umowy koncesji. 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji: 1) bez zachowania formy pisemnej; 2) z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi; 3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi; 4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania wniesionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o za­ warcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi. 4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z narusze­ niem przepisów o umowie koncesji na roboty bud owlane lub usługi. 5. (uchylony). lipiec 2017 r. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: